ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 11.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2097 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован,  се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото/л.29/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против Решение № 32-107892/12.09.2014г. на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата.

Поради допусната неточност в жалбата, моля „Митническа лаборатория Русе” да се чете „Централна митническа лаборатория”.

 Поддържам искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваното решение.

Поддържам искането за допускане на съдебна експертиза, като моля освен въпросите формулирани в жалбата да бъдат допуснати и посочените такива в нарочна молба, която представям в днешното съдебно заседание, с копие за ответника.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото точен превод на 2 броя сертификати за качество, които представям с копие за ответника и копия на самите сертификати. Представям и извлечение от  електронния регистър за регистрация на Централната митническа лаборатория  при Агенция митници.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

По отношение да представените в днешното съдебно заседание  доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя, предоставям на съда.

По отношение на молбата и доказателственото искане за допускане на съдебна-химическа експертиза, моля да ни предоставите възможност да се запознаем с въпросите и вземем писмено становище.

По искането за спиране предварителното изпълнение на процесното решение, не възразявам да бъде допуснато, защото е представена б. гаранция, която покрива сумите за всички решения до настоящия момент, които са издадени.

Моля да ни предоставите срок за представяне на преводи на документите на чужд език находящи се в приложената по делото административна преписка.

 

ЮРИСКНОСУЛТ Т.:  Поддържам изразеното становище  от юрисконсулт К.-Г..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

УКАЗВА на ответника, че в срок до следващото съдебно заседание  следва да представи превод на документите на чужд език, приложени в административната преписка.

 

ДАВА възможност на ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази становище по направеното искане за допускане на съдебно-химическа експертиза.

След изтичане на така предоставения срок, съдът ще се произнесе по искането за експертиза в закрито заседание.

 

По направеното искане за спиране на предварителното изпълнение, съдът счита същото за основателно, по следните съображения:

Съгласно чл.221 от ЗМ когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни или износни митни сборове, при спиране на неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер.

В подкрепа на искането, като обезпечение е представена б. гаранция № 13997/03.2014г. на БНП Париба С.А. клон София, за сумата от 9 162 401,00 лева и валидност до 20.12.2014г.. Гаранцията е придружена с Анекс № 1 от 17.07.2014 година, като е увеличен размера на обезпечението до 37 000 000,00 лева.

По делото не е налице спор и това се установява от представената служебна бележка, че задълженията по процесното решение попадат в обхвата на предоставената от жалбоподателя б. гаранция. Ето защо, са налице предвидените от законодателя в нормата на чл.221 от ЗМ условия за спиране на предварителното изпълнение на решението и искането следва да бъде уважени, като изпълнението бъде спряно до 20.12.2014г. - датата до която е валидна представената б. гаранция.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 32-107892/12.09.2014г.на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” до 20.12.2014година.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание.

 

                         

СЪДИЯ:

 

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.01.2015г.  от 11,40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: