ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети  април                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2097 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:41 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.- редовно упълномощена и юрисконсулт И. – с представено по делото пълномощно в дн.с.з.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т. и ю.к.К.-Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

 

  СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

       СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПОСТЪПИЛА по делото  молба вх.№3759/11.04.2016 г. от името на вещото лице Д.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата нe е изготвена поради това, че до момента част от  допуснатите анализи на продукта от настоящето дело все още не са готови.

ЮРИСКОНСУЛТ М. - Да се даде възможност  на вещото лице изготви  заключението. Моля да приемете  становището ни,  в което са изложени доводи за отмяна на оспорваното  решение.Доводи, касаещи оспорване на  Митническа лабораторна експертиза /МЛЕ/, оспорваме  съотношението между ароматните  и неароматните  съставки в продукта. Моля да вземете предвид  изложените доводи, като представяме с копие за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г. -  По отношение  на СХЕ предоставям на съда.Представям доказателства, както следва: два броя обвързваща  тарифна информация, представляваща разпечатка от публичен регистър,  издаден  от френската митническа  администрация, а   другия е издаден  от немската митническа   администрация. Представям извадка от окончателния  доклад за участие на  митническата лаборатория  в между лабораторно изследване,  които касаят конкретно метода по Приложение „А”, от който се удостоверява,  че митническата лаборатория е  извършила  правилно изследванията  и резултатите са достоверни,  както и доказват възпроизводимост и  повторяемост на този метод. Представям и доклад за участие в между лабораторно изпитване,  който е издаден от Централната Митническата лаборатория. Предвид обстоятелството, че допуснатата допълнителна  съдебно- химическа експертиза все е още не е извършена моля, да бъде допусната допълнителна  задача към допълнителната СХЕ  със задачи, поставени  в нарочната молба. По отношение  на становището на жалбоподателя ще  вземем отношение по съществото  на спора.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Поддържам изложеното от колегата. Предвид факта, че към настоящия момент експертизата не е изготвена, налична е проба и предвид факта, че  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД оспорва  изцяло митническата лабораторна експертиза сме поискали с нарочна молба  вещото лице да посочи  изрично метод,  който по безспорен начин да установи  тегловно съотношение   между ароматни   и неароматни  съставки,  алтернативно,  в случай  че вещото лице не може да посочи такъв метод, то да се извърши изследване на  наличната проба по метод Приложение „А”, какъвто   е предмета на настоящия  спор, а именно с цел правилното тарифно класиране на стоката в позиция 2710 или 2707 от КН,  да се определи тегловното съотношение  на ароматни и неароматни съставки.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля, представените  от ответника  в днешното съдебно заседание  документи да не бъдат приемани  като  доказателство по делото, тъй като  не представляват  годни доказателствени  средства. Окончателният доклад на Група на Европейските митнически лаборатории и двата  броя справки за обвързващата тарифна информация са представени под форма    на електронно  извлечение - няма авторство и  автентичност. На второ място окончателния доклад  е представен във   връзка  с извършен от Европейски митнически лаборатории анализ на продукта  по метода по Приложение „А”  от КН, гл.27, но този окончателен  доклад не удостоверява техническата  компетентност на лабораторията,  предвид  това, че няма акредитация. Единственият  начин е да се представи удостоверение от независим  орган, който има специална  компетентност,  но такъв  не е представен. С представеният  окончателен доклад не може да  се компенсира  липсата на акредитация. Искам  да отбележа, че на последната страница от доклада  са  посочени някои недостатъци   за определяне на ароматни   и неароматни,  което потвърждава,  че този метод не е коректен  за  подобни изследвания и получените резултати  няма как да бъдат приети за достоверни. Освен това доклада   е представен като извадка, което  считам за недопустимо. По повод на двата  броя Обвързваща тарифна информация, искам да отбележа,  че целта й е да се   даде възможност на конкретен търговски   оператор да декларира стоки, с които той  обичайно   оперира.  В  случая,  издаден  на търговски оператор за продукт, който  не може да се приеме, че е идентичен  с процесния. По  повод на доклада за участие в между лабораторно изпитване, подписан  от митнически служител, считам за ирелевантен към спора и няма доказателствена  стойност,   относно  компетентността  на лабораторията да прилага метод Приложение „А”. Няма как  митнически служител  да удостоверява   компетентност на лабораторията. Това трябва да бъде направено  от независим орган. По повод  на искането  за поставяне на   допълнителна задача към вещото лице,  видно от молбата, ответника се аргументира с предположение, какво би било заключението на вещото лице, което считам за абсурдно. Освен това считам, че се изчерпаха  възможностите  за допълнителна  задача.

ЮРИСКОНСУЛТ И. –Присъединявам се  към казаното от колежката.Във връзка с  искането за допускане на допълнителна СХЕ, същото е недопустимо, доколкото  АПК, вр. ГПК е определил процесуален  ред за допълнителна експертиза. Може да стане  след като вече е налице  заключението на вещото лице,  с оглед  на което на същото да се поставят допълнителни  въпроси. След като вече е налице определение  на  съда, при неизвършена такава да бъде допусната допълнителна, считам за недопустимо. Във връзка с представените  документи моля, да не бъдат приети, да бъдат приети  само за сведение на съда.  Не съдържат информация,   нито по отношение  на автора нито по отношение  на това какво следва  да се удостовери с тях. Съгласно  регламент (ЕО) №2454/93 година обвързващата тарифна информация  няма задължителна сила за страните  изключая, за този който е поискал. Това е така, тъй като за да бъде поискана такава информация лицето следва да представи доказателства за самия продукт, с оглед  на неговия произход,  свойства и  предназначение. Няма как представените  в днешното съдебно заседание  документи,   които не представляват  официални  документи, няма подпис  на лицето, в какво качество са издадени  да бъдат относима към процесния  продукта доколкото към същите няма представени такива за наличието на пълна идентичност  между процесния  продукт и обвързващата тарифна информация. Освен това  в обвързващата  тарифна информация в превод от немски  език  и посочен код  27078999,  такъв номер не е деклариран, очевидно се касае за трети продукт, различен от процесния. Присъединявам се към  казаното по отношение  на окончателния доклад,това са частни документи,   ирелевантни за спора  доколкото касаят  участие в между лабораторно изпитване, а самия продукт е анализиран 2013 година, налице  е регламент, който определя как  дадена  лабораторията да извърши анализа на група продукти.Това става чрез  съответната  акредитация. Никъде  в европейския регламент  е предвидено   заместване  на  акредитация  с участие  в  между лабораторни   анализи.

 ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Във връзка с така изложеното от процесуалните  представители,  по отношение на доклада,  това е извадка от доклад, на първа страница изрично е казано кой  е изготвил   доклада. Във  връзка  с изложеното,   че искането за допускане на  допълнителна СХЕ е недопустимо в днешното съдебно заседание  следва  да уведомим настоящия  състав, че между страните  със същия предмет са налице 140 дела, от които половината са приключили,  другите  са все още висящи предвид факта, че по всички е назначено едно  и също вещо  лице, което вмени на БАС и  ВАС, включая  и  в решението на СЕС, че  използвания метод Приложение „А”, предвиден о обяснителните бележки на КН,   като единствен  метод за определяне на съдържанието на ароматни   и неароматни  съставки. Същото това вещо  лице посочи, че метода  е некоректен и тя предложи  друг  приложим метод за определя съдържанието  за ароматни  съставки, а именно метода  АSТМ 2007. При изслушванията  до настоящият момент същото вещо лице, противоречиво   на своя извод заявява, че този метод не може да определи  тегловното съдържание на ароматни   и неароматни  съставки. Същото това вещо лице посочи друг алтернативен метод  за определяне  тегловното  съдържание АSТМ D 2549.  При  изслушването  на  експертизата  въпреки, че същото вещо лице ги посочи, към настоящия момент по изслушване на експертизата  по други  идентични  дела заявява,  че не  е посочила съотношението  на ароматни  и  неароматни съставки. Предвид факта, че към настоящия момент  се вземе предвид,   че експертизата  не изготвената не е изготвена, пробите са налични,  желаем същото това вещо лице да посочи метод и да извърши изследвания, така както тя  прецени, но резултатите  по безспорен  начин да оборят  МЛЕ или да  я потвърдят.

 ЮРИСКОНСУЛТ И. - Тъй като оспорваме представените  доказателства, моля да задължите ответния орган  да представи  същите в техния оригинал и тяхната цялост и   едва след това да бъдат  приети. Във връзка  така  направеното  доизясняване,    относно  допустимостта на допълнителната  СХЕ, така както е допусната СХЕ   по метода АSТМ D 2549, той следва да удостовери груповия въглеводороден състав. Анализиране на ароматни съставки не  е поставено   като задача. Това може да стане   само след като се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г. - Но пробите ще бъдат изхабени.

ЮРИСКОНСУЛТ И.-  Само  един  съдебен състав  е допуснал такива задачи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Искаме да докажем,  че лабораторията  работи точно и правилно. Не оспорваме факта, че лабораторията   не е  акредитирана, но  няма изискване  митническите  лаборатории да имат акредитация.

 

Предвид направените искания  от страна на процесуалните  представители  на ответника  за назначаване на допълнителна съдебно-химическа експертиза и  за приемане   и прилагане  по делото на представените  от тях писмени  документи, както и с оглед изявленията на процесуалните  представители  на оспорващата страна, прецени следното: Част от представените писмени документи, представляват  съгласно  изложеното от процесуалните  представители  на ответника  извлечение от публични регистри  на съответните  инстанции,  които са ги съставили, а именно тези, които са посочени като преведени  от английски, немски и френски език. По отношение на  писмените документи, отнасящи се до дейността на Митница Русе, съда намира, че същите са неотносими към предмета на разглеждане на  настоящето  дело, поради което и предвид изложеното

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА за сведение по делото представените  писмени документи,   представляващи превод от английски,  немски и френски, извлечение от окончателния доклада на група  на Европейските митнически лаборатории и извлечение от нормативни  актове, свързани с данъчното  облагане на митническия съюз.

 

 НЕ УВАЖАВА искането за приемане   и прилагане  на представените  писмени документи, изхождащи от Централна митническа лаборатория.

 

Съдът намира направеното искане за възлагане на допълнителна съдебно- химическа експертиза,  с изготвянето на която вещото лице да отговори на  поставените в представената  писмена молба в днешното съдебно заседание  от процесуалните  представители  на ответника за неоснователно. С оглед разпоредбата на чл.201  от ГПК, във връзка  с чл.144 АПК допълнителни искания за изготвяне на допълнителна експертиза следва да бъде направено след евентуално  изслушване на заключението на вещото лице,  което ще бъде изготвено по вече възложената  съдебно-химическа експертиза.С оглед изложеното,  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА  искането  за назначаване на  допълнителна съдебно- химическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Във връзка с определението моля,  да задължите  вещото лице в случай на остатък от проба, същата да се съхранява в лабораторията.

Съдът намира направеното  искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице да съхранява остатък от процесните  проби,  въз основа на които е изготвил  заключението по назначената  по делото експертиза,  с оглед евентуална възможност  за назначаване на допълнителни експертизи  по делото.

Вещото лице да бъде уведомено незабавно.

Съдът намира, че делото не е изяснено  от фактическа  страна,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 13.06.2016 година от 14.00 часа, за която дата и час страните са уведомени.Да бъде уведомено вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: