ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.02.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети  февруари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2097 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11: 45 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

            ЯВЯВА СЕ  вещото лице Д.Л.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са  постъпили заключения по допуснатите допълнителни съдебно-химически експертизи, като заключенията  са  депозирани с входящи №577/20.01.2017г. и  №892/30.01.2017г. – т.е., в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

 Съдът  снема самоличността на вещото лице, както следва:

Д.В.Л.– 64г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Изготвила съм допълнителни заключения, които поддържам.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.- Въз основа на анализа по метода ASTM D 2007 на стр.№ 9 от заключението си  посочвате,  че в продукта се съдържат четири  характеристични  групи въглеводороди. Може ли да кажете кои от тази групи въглеводороди се отнасят  към ароматни и кои към неароматните и има ли връзка с използваните разтворители  и ароматността?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- От посочените на стр.№9 четири  характеристични групи въглеводороди - наситени въглеводороди,  ароматни въглеводороди,  полярни съединия и асфалтените, към групата на ароматните съставки се отнасят ароматните въглеводороди,  асфалтените  и част от полярните съединения,  които съдържат  в структурата си ароматно ядро. Към неароматните ще се отнесат наситените въглеводороди и част от полярните съединения, които  нямат в структурата си ароматно ядро. Каква е връзката между така отделените характеристични групи и използваните  в стандарт ASTM D 2007 разтворители- този метод е адсорбционно хроматографски  метод и адсорбируемостта на групите въглеводородит зависи от тяхната полярност и от съответния разтворител, при което се  спазва  правилото, че подобни се  разтварят в подобни. Въглеводородите с  наситен характер ще се десорбират от наситени разтворител,  в  случая наситените въглеводороди се елюират с n-пентан, ароматните въглеводороди се десорбират с ароматния  разтворител толуен- по принцип. В случая се използва методика № 2, при което ароматните не се десорбират  с толуен, а са определени като разлика до 100 %,  след като от деасфалтизираната  проба бъдат отделени и тегловно определено количеството на наситените въглеводороди и на полярните  съединения. За асфалтените,  съгласно  стандарт по метода ASTM D 2007,  ако тези групи въглеводороди  и съединения се съдържат в тежко нефтено масло над 0.1% теловни процента, то  те задължително трябва да бъдат предварително  отстранени. Съгласно  приложение към стандарт ASTM D2007 това се извършва чрез утаяването им в n-пентан. Отстраняването на асфалтените  е продиктувано  от факта, че те като най -тежка молекулна част съдържат  високо кондензирани структури, които биха задръстили  колоната  за определянето на групите въглеводороди, съдържащи се в пробата. За полярните съединения  характерното е, както съм описала на стр.№ 4 и № 5 от заключението, те имат смесен характер, една част от тях съдържащ ароматна структура, а друга част не съдържат  ароматно  ядро, затова  те се десорбират със  сборния разтворител толуен – ацетон. Толуена ще  елюира част като полярните с ароматна структура, а ацетона тези  полярни  съединения, в които  липса ароматно ядро.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - На база извършените  анализи  по метода ASTM D2007 и приложения протокол може ли да кажете кои съставки преобладават  в продукта, арамотни или неароматни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.-Точното съдържание на ароматни съставки  или неароматни не мога да посоча,  но факта, че наситените въглеводороди присъстват в количество 50.98 % само по себе си говори, че неароматните въглеводороди  преобладават. Към това количество 50.98 % ще се дабавят и тази част от полярните,  които нямат ароматна  структура, но колко точно не би могло да се каже. Неароматните съставки преобладават в изследваната проба.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. –Продуктът е анализиран  по метод Приложение А от Обяснителните бележки на (ОБ) на гл.27 на Комбинираната номеклатура(ОБ)  – какви разтворители се използват по този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Съгласно метод Приложение А за разделяне на пробата се използва  адсорбционно хроматографски  метод, при който разтворена в n-пентан проба се пропуска през колона напълнена с адсорбент селикагел и след поемане продължаме доливане на определено колечество n-пентан и събиране на фракция, в която се елюират неароматни въглеводороди. По приложената формула се дава процентното съдържание на неароматните въглеводороди. Елюират/извличат/ се само с n-пентан. Всичко, което остава не е десорбирано и останалото се счита, че до разликата до 100 са арамотни въглеводороди, но не се определят количествено.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. –Казахте, че за извличане на порярните  съединения се използва  ацетон. При положение, че при метод Приложение А към ОБ на гл. 27 на  КН се използва само нормален пентан, може ли  анализът да  даде коректно съотношение между аромотни и неароматни съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - В метода по Приложение А се използва  само n-пентан и поради неговите свойства наситените въглеводороди елюират  само неароматни въглеводороди, останалата  недесорбирана  част не се разделя допълнително с помощта на съответен  разтворител,  които биха могли да извличат ароматни полярни или асфалтени. Самите асфалтени не се отделени предварително и не се използва др. разтворител, така както се прилага по метода ASTM D 2007,  при което се отделят  ароматните  със сборния разтоворител.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. –Метод Приложение А може ли да даде конкретен резултат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - След като не се отделят дори и като сума, за да може да бъде определено количеството на неароматната част, не може да се стигне до краен резултат при използването на метод Приложение А.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. -  Как се отразява присъствието на асфалтени при провеждане на изпитанията по метод Приложение А. Те не се отделят предварително по този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - В самия стандарт по метод ASTM D 2007 е регламентирано, че ако асфалтените са над 0.1 % те трябва да бъдат отделени, това не се прилага по метод Приложение А. Те са доста голям процент, ако не бъдат отделени, те като най-тежка част от пробата ще задръстят колоната в горния край и ще пречат на точността.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. - Коя е според Вас водещата характеристика на продукта, коя от двете групи характеризира най- специфично  продукт, като процесния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Резултатите  от всички изпитвания на процесния продукт, съгласно изпитването  в лабораторията „Sawbolt“, както  и резултата от допълнителните анализи показват, че процесният продукт има характеристика  на тежко нефтено масло, високо кипяща фракнция остатък, има нефтен произход, това е основната характеристика на продукта. Негово предназначение също е свързано, той се внася повече от 30 години, за да бъде подложен на други процеси с помощта на катализатори, при което високо- молекулните въглеводороди се деструктират и се получават по- леки такива, продукта се използва за преработка с оглед повишаване на добива на светли нефтени фракции - бензини, дизелово гориво. Това, какво ще е съотношението между ароматна и неароматна част предвид неговото предназначение за допълнителна преработка вече е без значение. При настройване на технологичните процеси, налягане, температура, съответно, суровина катализатор, така че процента на ароматика е без значение. От гледна точка на  всички тези характеристики  и предназначение би се вписал в 2710- тежки нефтени масла.

Ю.К.М. –Нямам повече въпроси, моля да се приеме заключението на вещото лице Д.Л..

ВЪПРОС НА Ю.К.К.-Г.- Лабораторията на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и „НИСИ“ ЕООД София  имат ли акредитация и в частност метода  попада ли в обхвата на акредитацията им?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Информацията за това коя лаборатория е акредитирана може да се намери на сайта на Българската служба за акредитация /БСА/. Комплексната лаборатория на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ към момента няма акредитация. Лабораторията на „Ниси“ ЕООД София е акредитирана от БСА. Пенетрацията като метод влиза  в обхвата на  акредитацията. В Комплексната лаборатория на  университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас продукта е изпитан по метод Приложение А и по ASTM D 2007, но дори да беше акредитирана, тези два анализа не влизат  в обхвата на акредитация  в нито една лаборатория в България, които се занимават с изпитване на нефтени продукти. В акредитираните  лаборатории се изпитват  по стандартни показатели, съгласно  Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. По изискване на клиента,  ако имат разработен  метод могат да направят  допълнителни  изпитвания.

ВЪПРОС НА Ю.К.К.-Г.- Предвид твърдението, че в полярните съединения има ароматни и неароматни въглеводороди, Вие извършихте ли и анализ, който да докаже това твърдение или е само теоретично?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - В становището съм посочила не малко на брой монографии и научни публикации,  които дават сведения за двойствен характер на полярните съдения. Лично аз не съм правила лабораторни  анализи, по които да бъде установено какво е количеството на частта от полярните съединения, имащи ароматно ядро и количеството  без ароматно ядро. Предметът на  експертизата  беше  съответно да се намери лабораторен метод, но всички лаборатории в България, включително и в БАН не бяха разработили  подходящ метод за разделяне на полярните  съединения на двете съставни групи.

ВЪПРОСА НА Ю.К.К.-Г. - На стр.№3 от заключението си сте посочила обща схема за разделяне на нефтени  фракции. Вие ли я разработихте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Посочила съм литературните  източници, от които съм черпила информация. Подобни общи схеми за  разделяне на пробите от типа на  тежки нефтени масла има и други,  но тази беше най- нагледна и затова съм представила нея.

ВЪПРОС НА Ю.К.К.-Г. - По метод ASTM D 2007 е записано,  че полярните ароматни е синоним на полярни съединения, не следвали да приемете, че полярните се причисляват към ароматните съединения?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Да, в раздел в определението на метод ASTM D 2007 е посочено, че полярните ароматни съединения са част. Във втората част на въпроса се тълкува становището, че полярните съединения  трябва да се причислят към полярна  ароматика, има и полярни неароматни, но с този метод не могат да се извлекът, не е дадено опредление в раздел дефиниции.

ВЪПРОС НА Ю.К.К.-Г. - При извършване  на изследването по  метод ASTM D 2007  в колоната резултати са записани четири резултата  и когато бъдат  сумирани се получава повече от 100 %. На какво се дължи това, не е ли редно кагото се сумират да се получават 100,  а тука получаваме  повече?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - По метод ASTM D 2007 първо пробата се подлага на деасфалтизация, при което тегловно се отделят и определят асфалтените, останалата деасфалтизирана  проба  са подлага на адсорбционна хроматография,  при което се отделят групата  на наситените въглеводороди, групата  на полярните,  по разликата до 100 % се определя съдържанието  на ароматните въглеводороди, 100 % определят трите групи.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- Видно от таблицата  на протокол №  545/10.12.2016 година в „наименование на показатели“ са посочени характеристични групи. Моля вещото  лице да разясни  какво представляват  характеристичните  групи- фракции, съединения или съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - В химията се използват всички тези понятия, когато е само едно съединение, когато  са група съединения, както полярните, които имат сяро-съдържащи, кислород-съдържащи и азот- съдържащи атоми, те са  полярни съединения, поради това, че посочените  сяра кислород и азот придават полярност  на съединенията. Ароматни полярни  съединения и неароматни полярни съединения, когато в една част от продукта се съдържа много  на брой, тогава казваме,  че е фракция, зивиси от гледната точка, ако са много е фракция. По отношение  на ароматността. На стр.№ 9 съм посочила какви са – наситените  въглеводороди - тази част от фракцията елюирана с разтворител н-пентан, съдържащи парафино-нафтенова структура, те нямат ароматен характер.                                Ароматните  въглеводороди са тези,  в чиято структура има ароматни ядра. Полярните съединения имат полярност, заради съдържанието  на сяра, язот и  кислород, десорбират се с толуен – ацетон , защото имат в една част ароматен характер и едната част ще се десорбира с  толуен, а другата с ацетон. Те не могат, въпреки, че са наситени не могат да се десорбират  с нормален пентан. За асфалтените,  това е  най- високомолекулния  продукт и  това се извлича с нормален пентан.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Т. – Защо сте се ограничили до разделяне само на четири  групи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Самият стандрат  не го регламентира, задачата на експертизата е да се определи качествен и групов въглеводороден  състав на процесния продукт и естествено да бъдат  сравнени тези показатели с аналогични показатели на високо кипящи  фракции.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. -  Нашият допълнителен  въпроса беше да се определи тегловното съотношение между ароматни  и неароматни съставки на процесния продукт,  но предвид Вашите твърдения, че в полярните има ароматни  и неароматни,  мисля че задачата не е изпълнена.

Ю.К.М.- Възразявам, в случая анализа по метод ASTM D 2007    беше допуснат още преди да бъде поискана от тях допълнителна  експертиза. Считам, че  начина, по който ответника задава въпроси е некоректен. Именно за това е извършена експертизата от в.л. Л..

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. - В основното заключение и след изслушването на вещото лице посочи метода ASTM D 2007, като метод, който би определил тегловно съотношението  на ароматни  и неароматни съставки. Именно този метод бе посочен от вещото лице, като към предходен  момент нямаше твърдения, че при извършване на такъв анализ няма да се достигне до такъв резултат. Към момента на извършване на експертизата има ли такива научни изследвания, твърдения за наличие в полярни  съдединения на ароматни и неароматни въглеводороди, защото това противоречи  на  предходни заключения.

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- В цитираните научни изследвания е установено, че двойнствения характер на полярните съединения  е доказан през последните години и не твърдя, че посочения брой е всеобхватен. Фактът, че намерих още една публикация- 28-ма, това са научни разработки,  които в последната година акцентираха именно върху полярните съединения- структура и свойства. Отделно съм посочила и други стандарти, обхват и до какви резултати  биха довели. За да бъдат допълнително разделени  полярните  съединения на две групи   се прилагат  съвременни  методи – масспектрометрия, високо ефективна  хроматография и други, които съм цитирала,  за които не можахме да намерим  лаборатория,  за да ги приложим.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- В протокол №557/17.12.2016 година, при който продукта е изпитан  по метод Приложение А е налице разминаване   в резултатите с Митническата лабораторна експертиза. На какво се дължи същественото  различие при положение, че са изследвани едни продукти,  по един и същи метод. В протокола на лабораторията на университет „Проф.д-р Асен Златаров – съдържанието на неароматни въглеводороди е 47.10, а  в МЛЕ е 20.9, а съдържанието на ароматни е съответно  52,90 към 79.1 на МЛЕ.Това са разлики, които не са в допустимите граници.

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- На първо място да дам пояснение относно прецизността на един аналитичен  метод – използват се двата показателя- повторяемост и възпроизводимост. Повторяемост е,  когато един и същи метод се прилага за един и същ продукт, при напълно еднакви  условия за изпитване. Вторият показател- това е възпроизводимост,  когато един и същи продукт бъде изпитан по един  и същи метод, но в различни лаборатории,  тогава  разликите са по-големи. Разликата  в определяне на неароматни въглеводороди  по метод Приложение А в  лабораторията на университета „Проф.д-р Асен Златаров” и в митническата лабораторна експертиза  могат да бъдат сравнени по показател възпроизводимост. Като коментирам неточностите на метод Приложение А съм споменала  стойностите на показателя за повторяемост и възпроиздводимост. Метод Приложение А е тегловен метод  и   посочените стойности в Приложение  А не могат да бъдат достигнати  в тегловен метод – те са нереални. От другаанието страна тука се сравняват съдържанието на наситените въглеводороди, получени  като процент  метод АСТМ Д 2007 и метод Приложение А, това са два различни метода, с различни стандарти и различни разтворители и адсорбенти. Тук просто не можем да прилагаме критерия за възпроизводимост. Допустимата разлика при тегловните анализи се движи между 2 и 5 %,

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- Такова различие са наблюдава  и за неароматните въглеводороди 47,1 в протокола на лабораторията на университета „Проф.д-р Асен Златаров”  на  20,9  митническата лабораторна експертиза.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Това са два различни стандарта, не може да прилагаме критерия за възпроизводимост при два различни метода, условията са различни.

ВЪПРОС  НА Ю.К.Т.- За метод Приложение А – взели  ли сте предвид измененията в официалния вестник  на ЕС или изследването е извършено по стария метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Запозната съм с най-новото изменение, но на мен задачата ми беше възложена,съгласно  в изданието от 2011 година. В новото издание са направили завишаване на допустимите разлики – повторяемостта и възпроизводимостта са 20- кратно  завишени. Ако в Митническата лаборатория бяха определени на наситени въглеводороди  например  47, а в другата  57 – това,  съгласно новите изменения е в рамките на допустимото. Това не са реални граници за повторяемост и възпроизводимост -  20 пъти са завишени, а това наред  с другите неточности го правят още по-некоректен.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- В какво качество сте участвали в  изследването?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - С оглед ускоряване на анализите и краткия срок, който беше поставен за тяхното приключване  бях назначена в лабораторията и съм участвала в изпитванията.

Ю.К.Т. -  Нямам други  въпроси, оспорваме експертизата.

Ю.К.К.-Г.- Моля да се приеме, но да не бъде  кредитирана  тази част от заключението, което се основава на изпитванията  в неакредитирани лаборатории, базирано на теоретични постановки.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Метод Приложение А не влиза  в обхвата  на акредитация в нито една лаборатория. По отношение на другите лаборатории  вече коментирах, това е публична информация и може да се провери.

Ю.К.М.- Считам изложено от страна на ответника за неоснователно, тъй като те самите поискаха  анализа по  метод Приложение А. В този смисъл изложеното е неразбираемо.

Ю.К.К.-Г.- Аз изразих становище.

Съдът след изслушване на вещото лице и изложеното от процесуалните представители на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключенията на вещото лице Д.Л. по изготвената съдебно-химическа експертиза.

          Да се ИЗПЛАТИ  възнаграждение  в размер на  350.00 /триста и петдесет / лева на вещото лице  от внесения по делото депозит.

          Страните по делото да довнесат, съответно жалбоподателя сума в размер на 150.00 / сто и петдесет/ лева и ответната страна 150.00/сто и петдесет/  лева, които след внасянето да бъдат изплатени на вещото лице, в 7 дневен срок от днес.

Ю.К.М.- Представям и моля да приемете молба,  в която са описани допълнителните  разноски,  с приложени към молбата  доказателства за извършените плащания. Моля да бъдат признати като част от извършените разноски. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

     Ю.К.Т.-Няма да сочим  други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.М.- Моля да отмените обжалваното митническо решение, с което е определен тирафен код, различен от  посочения от жалбоподателя. Оспорваното решение е неправилно, поради нарушение на материално-правните и процесуално-правните правила на закона. Извършеното тарифно класиране е неправилно, протворечи  на основните принципи  при  тарифното  класиране. Правилната тарифна позиция е тази декларирана от жалбоподателя. Моля да ми дадете възможност да представя писмена защита в указан от Вас срок. Моля да ми присъдите разноските и ю.к. възнаграждение.

Ю.К.К.-Г.- Моля да оставите без уважение жалбата, като неоснователна. Решението, издадено от Началника на МП „Пристанище” Бургас  е издадено в писмена форма, в законоустановения срок, от надлежен орган, правилно и законосъобразно. При издаването са съобразени резултатите от митническата лабораторна експертиза, както и  становище от дирекция „Тарифна политика” при ЦМУ на Агенция „Митници”. Моля, след като се запознаете с цялата преписка да постановите решение, с което потвърдите  процесното решение. Моля да ни бъдат присъдени разноските, както и ю.к.възнаграждение. Моля да ни  бъде предоставен срок за писмени бележки.

Съдът определя 10 дни за представяне на писмени бележки на процесуалните представители по делото.

Съдът счита делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 12:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: