ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  пети декември                                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2096 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.A.А. -****ОБЩИНА ПОМОРИЕ - редовно и своевременно призован,  не се явява. Представлява се от адв.Л.А. и адв.В., надлежно упълномощени, с представено  по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ –редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.Г. редовно и своевременно призована се  явява лично и  с адв.Е.А., с представено пълномощно  в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.А.- Да не се дава ход на делото, с оглед на това, че днес беше уведомен  жалбоподателя чрез мен, че следва да внесе 10 лева  държавна такса за депозираната  жалба и  към настоящия момент  не сме внесли тази държавна такса. На второ място правим  възражение да не се дава ход на делото,  с оглед на това, че  е постъпило писмено становище   от заинтересованата страна  Т.Г., извън срок на депозираната жалба. Постъпила е на 30.11.2016 г. заедно с приложените писмени доказателства. Това становище  и тези доказателства не са ни  връчени до настоящия момент  и желаем да се запознаем с тях и да изразим становище или евентуално да представим нови писмени доказателства, тъй като Т.Г.  понякога представя отделни писмени доказателства, за да знаем дали се налага  прилагане на целите преписки  по представените от нея доказателства.

АДВ.Е.А. - В случай,  че отговаря на истината  дали е внесена таксата и кога жалбоподателя е уведомен за това, че следва да се внесе такса  ход на делото не може да се даде. Относно обстоятелството за непознаване с писмените доказателства няма преклузивни срокове, в които страната да се запознае и  това не е  основание за недаване ход на делото.

АДВ.В.- Съдът беше указал, че 14 дневен срок, ако имат доказателства да се представят по делото, а въпросното  съобщение е получено  на 10.11.2016 г. и са постъпили   извън  този срок.Срокът  е изтекъл на 24.11.2016 година.

АДВ.А.- След като се запознаем с тях ще изразим евентуално  становище дали същите да бъдат приети  като доказателство по делото.

Съдът констатира, че по делото не е представен документ  за внесена държавна такса  от страна  жалбоподателя И.А.А. кмет на община Поморие,  поради което не следва да бъде даван ход на делото. Предвид изложеното

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСТАВЯ ЖАЛБАТА без движение.

Съдът определя 7 дневен срок, в който жалбоподателя следва да представи документ за внесена държавна такса в размер на 10 лева, считано от днес.

След внасяне на таксата и представяне на документа за това или след изтичане на посочения срок, съдът ще се произнесе в закрито заседание  по  хода на делото.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: