ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.01.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети януари                             две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2096  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ИВАН Е.А. АЛЕКСИЕВ -КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ - редовно и своевременно призован,  не се явява, за него се явява адв.В., редовно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ –редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.Г. редовно и своевременно призована не се  явява и не изпраща представител.

Съдът докладва, че по делото с входящ №281/12.01.2017 г.е постъпило становище от процесуалния представител на  ответника по делото- Комисия за защита от дискриминация гр.София, с което моли делото да се гледа в нейно отсъствие и изразява становище по същество на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ №340/16.01.2017 г. по делото е постъпило заявление от адв.Е.А., като пълномощник на заинтересованата страна Т.А.Г. с молба за отлагане на насроченото за днес съдебно заседание, поради влошено здравословно състояние на него и доверителката му. Към заявлението са приложени болничен лист, медицинско удостоверение и амбулаторен лист.

АДВ.В.- С оглед постъпилата молба и представените  медицински документи моля, да не се дава ход на делото и да се отложи за друга дата.

По хода на делото съдът намира, че с оглед  представените  медицински документи–болничен лист № Е20167470834 за временна неработоспособност на адв.Е.А., амбулаторен лист и медицинско удостоверение  с диагноза вирусна инфекция за Т.Г., същите са възпрепятствани да се явят в днешното съдебно заседание. Горното представлява пречка за разглеждане на делото, поради което и на основание чл.139, ал.1 от АПК съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.02.2017 година от 13.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 11:08 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: