ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.02.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шести февруари                                     две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2096  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ИВАН Е.А. АЛЕКСИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ - редовно уведомен,  не се явява, за него се явяват адв.В. и адв.А., редовно упълномощени по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ –СОФИЯ - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.Г. - редовно уведомена   се  явява лично и с процесуален представител адв.Е.А.,надлежно упълномощен.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

          АДВ.Е.А.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от И.А., в качеството му на *** на община Поморие, чрез пълномощници адвокат .А. и адвокат П. В. и двете от АК - Бургас против Решение № 377/05.10.2016г. на Комисията за защита от дискриминацията, петчленен разширен заседателен състав, в частта, с която е установено на основание чл.65, т.1 от ЗЗДискр., че посредством недопускането до сградата на Община Поморие, *** И.А. е осъществил пряка дискриминация по признак „лично отношение“ спрямо жалбоподателката Т.А.Г. и се препоръчва на основание чл.47, т.6 от ЗЗДискр. кметът на Община Поморие да създаде механизми, чрез които да бъде осигурен равен достъп за всички граждани до сградата на Община Поморие.

Иска се отмяна на решението в оспорената му част.

Съдът посочва, че в тежест на адманистративния орган е да докаже наличието на фактически и правни основания за издаване на оспорвания акт, а задължение на оспорващия е да докаже наличието на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 259/12.01.2017 г.е постъпило становище от процесуалните  представители  на   жалбоподателя по делото, ведно с приложени писмени доказателства.

          АДВ.А.- Нямаме възражение по доклада. Поддържаме жалбата, моля да бъдат приети писмените доказателства, представени от нас.

          АДВ.Е.А.- Оспорваме жалбата, поддържаме  решението на Комисията за защита от дискриминация като правилно и законосъобразно, моята доверителка е представила писмени доказателства и моли да бъдат приети. Представяме и решение по ВЧНХД №86/2016г. на Окръжен съд гр.Сливен, с което е потвръдена оправдателна присъда по ВЧНХД №71/2014 година на РС Сливен, с копие  за страната. Моята доверителка води и  двама свидетели, които са пред залата и моли да бъдат допуснати по разпит.Единият е Г.Д., който не е разпитван и Б.В., който е разпитан пред Комисията. Искам да уточня, че поддържам становището  на моята доверителка с входящ  №11022/30.11.2016 година, както и искането да бъдат приети по делото приложените към него писмени доказателства.

АДВ.А.- Решението е влязло в сила, доверителя ми  е обжалвал това решение пред ЕС и в него е прието, че с поведението си  съответно не е осъществен от Т.Г. обективен състав, но е установено, че има поведение, което съда възприема като критика за това, че доверителя  ни  кмета на общината, че е изразено „критично“ отношение на Т.Г. към доверителя ни. На второ място възразяваме да  се разпитват  нови свидетели, ние не чухме изразено становище от другата страна  кои нови обстоятелства ще установяват, тъй като фактическата страна е изяснена от Комисията за защита от дискриминация, не се сочат нови обстоятелства и какви, още повече, че единия от свидетелите- Б.В. е разпитван  пред комисията и остана неизяснен въпроса ще даде ли отново същите обяснения. След изявление от тяхна страна, какви обстоятелства ще се изясняват с  разпитите на свидетелите. По делото бяха разпитани множество свидетели. По отношение на писмените доказателства нямаме възражение.

Съдът намира, че представените по делото писмени доказателства от процесуалните представители на страните с цитираните становища са относими към предмета на разглеждане  на настоящето дело, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото пердставените  писмени доказателства по опис със становище вх.№11022/30.11.2016 година  от името на заинтересованата страна Т.Г.,  както и представените със становище вх.№259/12.01.2017 година  от  процесуалния представител на жалбоподателя.

ПРИЛАГА за сведение по делото представеното в днешно съдебно заседание  решение №100 на Окръжен съд гр. Сливен от 09.01.2017 година.

Съдът УКАЗВА на процесуалния представител на заинтересованата страна, че в съответствие с разпоредбата на чл.156, ал.2 от ГПК, вр.чл.144 АПК следва да посочи  фактите  по отношение, на които желае разпит на исканите  свидетели.

АДВ.Е.А. - Моята доверителка води двама свидетели, за да установят продължаваща дискриминация в лично качество и като член на политическа партия и ръководител на кооперация тя продължава да не е допускана  до сградата на общината. Нарушението продължава и до сега и от тази гледна  точка води двама свидетели, които да бъдат разпитани пред Вас.

АДВ.А.- Моля да оставите без уважение искането за разпит  на посочените свидетели, тъй като предмет на депозираната  жалба пред Комисията за защита от дискриминация са конкретни действия от страна на *** на Община Поморие. Ако при него има други действия, те ще бъдат предмет  на друга жалба. Не се твърди, че ще се установяват факти, които са свързани с предмета на жалбата. Какво е поведението на *** на общината  след решението не е основателно, тъй като не е предмет на тази жалба. Ние не чухме един факт от страна процесуалния представител кога и как, а съвсем общо се твърди, че не се допуска. Сочи се, че не  й е дадена на нея справка по отношение на схема или извадка от плана в качеството й  на председател на кооперация. Решението е като физическо лице, а не като председател. Липсва жалба от нейна страна за това, че  решение я  касае  и в качеството й  на председател. Считам, че искането е неоснователно,тя посочва само този факт като действие, че продължава да не бъде допускана, но има решение на областна управа, с което се приема, че е основатален отказа по отношение на нея. Бихме стигнали в безкрайността постоянно да се твърдят  нови факти, без дата, без час, а общо.

АДВ.В.- Считаме, че са недопустими тези свидетелски показатия, тъй като сме в производство по обжалване на решението на КЗД, с което е прието, че спрямо нея е извършено неблогоприятно  третиране на дата 07.02.2013 година, в сравнение с останалите лица, желаеши да посетят  сградата. Това е действието, поради което Комисията е приела това решение. Всичко друго би било неотносимо и считаме, че е недопустимо. Разглеждаме конкретен случай, който е бил на конкретна  дата. Това е предмeта на жалбaта и съответно на настоящето производство, по отношение на други обстоятелства тя няма жалба.

Съдът намира направенато искане от процесуалния представител на заинтересованата страна за допускане до разпит  на свидетели за неоснователно, поради това, че фактите, които според него ще бъдат изяснявани чрез техните показания, са извън предмета на разглеждане,  извън настоящия спор, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането  на процесуалния представител на заинтересованата страна за допускане до разпит на водените от него свидетели.

АДВ.А.- Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.В.- Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Е.А.- Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.А.- Моля  с оглед характера  и обема на делото да ни определите срок за писмени бележки. Ще представим в указан от Вас срок. Оспорваме представения списък на разноските като прекомерно завишен  хонорар и предвид липсата на правна сложност на делото.

АДВ.В.- Моля да уважите жалбата. Ще представим писмени бележки в срока указан от Вас.

АДВ.Е.А.- Моля да се потвърдите решението и да се остави без уважение жалбата. Моля да уважите разноските по делото. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определи 10 дни за представяне на писмени бележки  на страните  по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: