ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 14.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА становище от ответника във връзка с представено по-рано становище от процесуалния представител на жалбоподателя относно начина на изследване на допуснатата съдебно-химическа експертиза.

ДОКЛАДВА молба на вещото лице инж. Л. за отсрочване разглеждането на делото за друга дата, тъй като до настоящия момент анализите на пробите все още не са готови.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам представеното от мен становище по повод искането на процесуалните представители на ответника при извършването на анализ по допуснатата съдебно-химическа експертиза да присъстват служители на Агенция „Митници”. Тези лица нямат никакво процесуално качество по настоящото дело, поради което нямат никакви права и възможности. Поддържам становището си и моля да отхвърлите искането да присъстват посочените от ответника лица.

Моля да дадете възможност на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам становището, което сме депозирали.

Предоставям на съда да прецени относно молбата на вещото лице дали да бъде извършена експертизата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи искането на вещото лице и му предостави възможност да изготви заключението си по допусната по делото експертиза.

СЪДЪТ констатира, че с молба ответникът е поискал представители на Агенция „Митници” да присъстват на изследването по допуснатата съдебно-химическа експертиза и е уважил искането с указания към вещото лице да уведоми своевременно посочените в молбата на ответника лица за датата и мястото на извършване на изследването.

Впоследствие, с молба жалбоподателят е изразил становище за недопустимост, неоснователност и неетичност на искането на ответника. В отговор ответникът е представил становище, в което поддържа, че искането му е единствено и само за присъствие на негов представител, без да извършва каквито и да е процесуални действия и това присъствие не би повлияло на извършването на експертизата.

Съдът, като взе предвид становищата на страните счита, че не са налице пречки представители на страните да присъстват при извършването на изследването, доколкото това е технически възможно, без да извършват каквито и да е процесуални действия, без да участват или влияят на изследването. С оглед спазване принципа на равнопоставеност на страните в процеса счита, че следва да даде възможност за присъствие при извършване на изследването и на представители на жалбоподателя.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя негови представители да присъстват при извършване на изследването по назначената по делото съдебно-химическа експертиза.

УКАЗВА на вещото лице инж. Д.Л. да уведоми своевременно страните по делото за датата и място на извършване на изследването, които имат възможност да изпратят свои представители да присъстват, без да влияят и участват в извършване на експертизата.

ДАВА възможност на вещото лице инж. Д.Л. да изготви заключение по допуснатата по делото съдебно-химическа експертиза и представи същото в срока по ГПК за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.11.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:51  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: