ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесети април                                   две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., надлежно упълномощени с представено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание допълнително заключение на допуснатата по делото съдебно-химическа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване допълнителното заключение на вещото лице.

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност, като я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и компетентно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Може ли да се направи изводът, че за определяне на качествения елементен състав на процесния продукт следва да се анализират показателите въглерод, водород, азот и сяра?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Качественият елементен състав е метод за анализ, при който се определя наличието на химичните елементи, като за въглеводороди предимно са химичните елементи въглерод и водород, а останалите химични елементи се наричат хетероатоми и това са азот, сяра. Може да има и кислород, макар и в единични случаи. Предвид природата на продуктите от вида на процесния – мазут, пряко дестилатен, с определянето на химичните елементи въглерод, водород, сяра и азот може да се каже, че е определен качественият елементен състав. Базирайки се на данни по всички дела до сега много малко са случаите, в които има азот и само в един има съдържание на химичния елемент кислород, под различна форма химични съединения, съдържащи  тези елементи, така че ако се определят тези химични елементи, можем да кажем, че е определен качественият състав на продукта от вида на процесния.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси. Моля заключението да се приеме.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Определянето на азот, водород, относими ли са към тарифното класиране в група 2707 и 2710?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Считам че е правен. Видно от заключението, което беше прието в предходно съдебно заседание, за да се определи продуктът като анализ на суровите масла е необходимо да се определи неговият качествен състав. Видно от отговора на вещото лице, за да се определи качественият състав са необходими да са налице тези показатели.

СЪДЪТ: Допуска въпроса към вещото лице, което да отговори според специалните знания, които притежава.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Така, както са дефинирани текстовете в позиция 2707, подпозиция „Сурови масла”, не са цитирани конкретни химични анализи, които да дадат характеристика за качествения състав. В предходно съдебно заседание съм дала кои са тези именно химични анализи, а това са качественият елементен състав и съдържанието на характеристичните групи, или груповият въглеводороден състав. Това са основните показатели, които дефинират качеството на един продукт от типа на процесния, но в самото определение не са цитирани за суровите масла. Аз съм дала и сравнителна таблица, коментирали сме в предходни съдебни заседания за прилики и за разлики.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Предвид отговора, който дадохте, да разбираме ли, че качественият състав и качественият елементен състав са две различни понятия и ако е така, кое е по-общото понятие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: За дефиниране качеството на един химичен продукт и по-специално за нефтопродуктите, какъвто е процесният продукт, два са основните показатели, които дават тези характеристики, а именно качественият елементен състав и груповият въглеводороден състав. Качественият елементен състав вече коментирах преди малко, дава съдържанието на химичните елементи въглерод, водород, предимно за въглеводороди, но и други хетероатоми, като азот, сяра, кислород, които макар и в нищожни количества в някои от продуктите, които са били предмет на цялата поредица дела, са били установени. Има и други показатели – това са количественият елементен състав, количественото съдържание на хетероатоми, съотношението на които са дадени в таблицата, но те са изведени като характеристика на продукта от гледна точка специфичната му употреба и технологичната преработка. Или качественият елементен състав и груповият въглеводороден състав определят качествения състав на едно химично съединение или на нефтопродукт, в случая на процесния продукт.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Вие казвате, че двете понятия качествен елементен състав и групов въглеводороден състав са основните показатели. Другите показатели не биха ли се отразили върху качествения състав така, че да не може да се намери аналогия между сравнявания процесен продукт с продукти, получени от първична дестилация на каменовъглени катрани?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу въпроса. Считам че е подвеждащ до известна степен, в частта така, че да се установи липса на аналогия на продуктите. Трябва да се даде отговор дали има разлики конкретно.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Аз разликите ги виждам в таблицата в предходното заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Не напразно съм изготвила тази таблица Приложение № 1 към заключение от предходно съдебно заседание, за да илюстрира кои са основните показатели, където имаме аналогичност между нефтени продукти от типа на процесния, т. е. тежки нефтени масла и висококипящи фракции, получени от високотемпературни каменовъглени катрани. В приложението съм цитирала точно как се получават точно тези катрани и с коя част от тях можем да сравняваме процесния продукт. От таблицата се вижда, че от качествения елементен състав присъствие на хетероатоми, съдържание на характеристични групи, т. е. групов въглеводороден състав, т. е. съдържание на парафинови, нафтенови, ароматни и други групи ароматни въглеводороди има аналогичност. Що се касае до количественото съдържание на химичните елементи и съотношение на групите въглеводороди, там има разлики, но те се отразяват именно върху тези показатели, които са изведени от гледна точка технологична преработка и служат за настройване параметрите или условията на дълбочинните процеси, на които се подлага процесният продукт и с каквато цел той се внася да бъде преработен чрез деструктивни процеси с оглед повишаване на добива на светли нефтени продукти – бензинови, дизелови и други фракции.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-химическа експертиза при възнаграждение в размер на 100 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му в размер на 300 лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете молба-становище с изложени допълнителни аргументи за отмяна на обжалваното решение. Към молбата са приложени Ръководство за вземане на проби, утвърдено от Директора на Агенция „Митници”, както и проект от регламент за суспендиране на мита с приложен превод на проекта. Молбата я представям с препис за ответната страна. Представям, също така, молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпроси относно характеристиките на процесния продукт след анализ на контролните проби от същия, съхранявани в митническата администрация.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на представената молба-становище, считам същата за неоснователна. В тава становище са посочени съществени процесуални нарушения. Ще изразя становището си по същество.

По отношение на искането за допълнителна съдебно-химическа експертиза, моля същата да не бъде допускана. Видно от изслушаните вече две заключения до настоящия момент и от заключението, изслушано в днешно съдебно заседание, вещото лице отговори на въпроса, че съдържанието на сяра, въглерод и водород не са критерий за определяне на тарифното класиране на стоката в позиция 2707, с което считам, че така поискани същите няма да допринесат за изясняване спора на делото, поради което моля същата да не  бъде допускана.

Иска се анализ на групов въглеводороден състав на продукт по метода ASTM D 2007, а ноторно известен факт е на Административен съд Бургас по други идентични дела, че в България няма акредитирана лаборатория, която да извършва изпитване по този метод.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В случая жалбоподателят твърди, че процесният продукт има качествен състав, подобен на продукти, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. От приетите да този момент заключения на вещото лице стана ясно, че да се определи качественият състав е необходимо да се извърши анализ на елементния му състав и груповия въглеводороден състав. В случая с молбата за допускане на допълнителна експертиза е поискано  да бъдат извършени точно тези анализи, за да може да се получи пълна информация за процесния продукт и да се извърши неговото правилно класиране. Относно това в коя лаборатория ще се извърши анализът, предоставям на преценката на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да допусне поисканата от жалбоподателя допълнителна съдебно-химическа експертиза, поради което по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза по делото, вещото лице по която да отговори на днес поставените от юрисконсулт М. в писмената й молба въпроси. Определя предварителен депозит за изготвянето й в размер на 200 лева, внесени от жалбоподателя на дата 04.02.2015 г. по сметка на Административен съд Бургас. Определя за вещо лице по изготвяне на допуснатата допълнителна експертиза инж.Д.Л..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.06.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: