ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети февруари                       две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА  постъпилата от вещото лице инж. Д.Л. молба вх. № 1517/13.02.2015 г., с която заявява, че поради късното уведомяване за определението на съда за определянето и за вещо лице по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, не е възможно да изготви и представи в законоустановения срок заключението, поради което моли да бъде отложено разглеждането на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да предоставите възможност на вещото лице да изготви заключение по поставените въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям и моля да приемете превод на всички документи, които са в преписката на чужд език, ведно с фактура за извършените разходи.

По отношение на експертизата, тъй като е допусната, не възразявам да бъде извършена.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива днес представените от процесуалния представител на ответника писмени документи и да даде възможност на вещото лице да изготви и представи в срока по ГПК заключението си за следващо съдебно заседание.

Воден от горното, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените от процесуалния представител на ответника писмени документи, а именно: фактура № 0000002258/05.02.2015 г., издадена от „ПЕКИ” ООД, както и преводи на документите на чужд език, съдържащи се в административната преписка – 2 броя сертификати за разтворено количество от 09.07.2013 г.; океански коносамент № 05013/011 за нефтени товари в насипно състояние; океански коносамент № 05013/021 за нефтени товари в насипно състояние; партиден протокол № 94; партиден протокол № 93; протокол за получаване на проба от 08.07.2013 г.; манифест за товар № 05013 от 05.07.2013 г.; 2 броя рапорти за замерите в танковете (УЛИДЖ) – Пристигане; рапорт за празни танкове; протокол от анализ и 2 броя сертификати за качество.

ДАВА възможност на вещото лице да изготви и представи по делото в срока по ГПК заключението си по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.04.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: