ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На петнадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., надлежно упълномощени с днес представено пълномощно.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД жалба срещу решение № 32-107214/11.09.2014г. на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, потвърдено с Решение № 32-120816/09.10.2014 г. от Началника на Митница Бургас, с искане да бъде отменено като необосновано, издадено в противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата така, както е предявена.

Представям 2 броя сертификати с точен превод. Същите са приложени към жалбата, а сега представям и техния превод.

Представям и моля да приемете писмо от Изпълнителния директор на Агенция „Митници” от 23.09.2009 г. до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, от което е видно, че за подобен продукт е дадено указание да бъде терифиран в позиция 2710 от Комбинираната номенклатура, с копие за ответника.

Обръщам внимание, че в обжалваното решение административният орган се обосновава на писмо от Централно митническо управление до Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” с №6679/04.11.2013 г., а в административната преписка е приложено писмо с друг номер – 6600-1282/01.11.2013 г. (л.105-106 от делото). Моля да задължите ответника да представи цитираното писмо или да потвърди идентичността на двете писма.

Моля да допуснете вещото лице да отговори и на още един въпрос и той е: Митническата администрация съхранява ли контролна проба  от продукта, обект на изследване, годна да бъде използвана за нуждите на нов анализ? В зависимост от отговора на този въпрос, моля да ми бъде предоставена възможност да формулирам допълнителна задача към експертизата и да ангажирам допълнителни доказателства.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата срещу решение на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”. Считам същата за неоснователна.

По представените в днешно съдебно заседание доказателства, считам че представеното от ответната страна писмо на заместник-директора на Агенция „Митници” е издадено по конкретен повод и касае продукти за износ. Предмет на настоящото дело е продукт, който се внася от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на територията на Република България и няма как една и съща стока, внесената на територията на България за специфична преработка, да бъде изнесена под същия тарифен номер или като същия продукт. В това писмо е цитиран тарифен код 2710 1999, който съгласно Комбинираната номенклатура към 2009 г. не касае стоки за специфична преработка или специфично предназначение.

По отношение на така направеното възражение за цитираното от представителя на жалбоподателя писмо, същото е идентично, получено е от Агенция „Митници” в Митница Бургас, след което е резолирано от Началника на Митница Бургас за компетентния орган, а именно Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, където отново е било входирано в деловодството на самия митнически пункт.

По отношение на така направеното искане да задължите административния орган да отговори дали съхранява проба, заявявам че в Митнически пункт „Пристанище Бургас център” се съхранява проба, но съгласно Наредбата за взимане на проби, тъй като страна в процеса са и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, те също са задължени да съхраняват проби, поради което считам за неоснователно възражението на ответната страна да пита административния орган дали съхранява проба, след като те също са задължени докато тече съдебния процес да съхраняват такива.

Не възразявам да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото митническа декларация – ЕАД, от която е видно, че изпращачът и получател на стоката е идентичен с изпращача и получателя по процесната декларация. Описанието на стоката в клетка 31 съвпада с описанието на стоката, която е в клетка 31 в процесната декларация, но получателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е започнал да декларира стоката с тарифен код, различен от този, по който е декларирал процесната стока и то тарифен код, който ние сме определили с решението, поради което моля да бъде прието като годно доказателствено средство.

Представям и моля да приемете също така и 2 броя обвързваща тарифна информация – едната обвързваща тарифна информация е от френските митнически власти за определяне на тарифен код на стока, аналогична на процесната, а другата е от немските митнически власти, които също определят тарифен код, който съвпада с тарифния код, който сме определили с решението. Тези обвързващи тарифни информации са поместени в публичен регистър и всеки би могъл да се  запознае с тях и когато има съмнение може да извършва справка, за да може по-точно да декларира тарифния код, в който следва да посочи стоката. В този публичен регистър са поместени всички обвързващи тарифни информации. Регистърът е публичен в Интернет и обвързващите тарифни информации имат задължителна сила по отношение на лицата, които са ги поискали, но имат и насочваща информация по отношение на определяне на тарифен код на аналогични стоки.

По отношение на писмото, което беше представено от представителя на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД в днешно съдебно заседание, писмо № 2644/41 от 2009 г., искам да направя уточнение, че този код, който е посочен за „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, първо, касае конкретна справка, която са искали „Лукойл Нефтохим Бургас” АД да извършат, но ако се определи този тарифен код, когато е издавано писмото към 2009 г., митническата ставка за този код е много по-висока от митническата ставка, която е за стоката за кода, който ние сме определили, така че не знам какъв интерес имат от посочване на това писмо и моля да не бъде кредитирано като годно доказателство от съда.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам че писмото е относимо, тъй като продуктът е сходен и митническият орган определя класиране в позиция в 2710, поради което считам, че има отношение по настоящото дело.

По повод възражението, че жалбоподателят и приносител има задължения да съхранява конкретна проба, такова задължение, съгласно Наредба № 3 от 18.04.2006 г. има единствено митническият орган и това е пробата, която служи за решаване на спорове относно качеството на продукта и същата следва да се съхранява от митническия орган до влизане на административния акт в сила, поради което считам, че трябва да се ползва пробата, която се съхранява при административния орган.

Независимо от заявеното от процесуалните представители на ответника, поддържам допълнителния въпрос към вещото лице да извърши проверка дали съхраняваната проба е годна да бъде  използвана за нуждите на нов анализ.

Във връзка с представените от ответника доказателства, моля същите да не бъдат приемани. Представената митническа декларация касае внос, различен от процесния, поради което считам, че не са налице каквито и да е факти и обстоятелства, които да се установяват със същата и да са от значение за решаване на въпроса за законосъобразността на оспорения акт.

Представените справки за издадени обвързващи тарифни информации също според мен не следва да бъдат приемани, на първо място заради формата, в която са представени. Същите не са годно доказателствено средство, нямат автор и не може да се провери тяхната автентичност. Освен  това, предвид характера на обвързващата тарифна информация като средство за подпомагане на търговски оператори, считаме, че обвързващата тарифна информация, издадена на търговски оператор, различен от жалбоподателя, за продукт, различен от процесния, е неотносима към настоящото дело. Обвързващата тарифна информация, съгласно Регламент 2454/1993, може да се посочва единствено и само от титуляра за определени стоки и то само когато е установено достатъчно убедително за митническите органи, че въпросните стоки съответстват във всички аспекти на описаните в представената информация.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от протокола за вземане на проби № 478/10.07.2013 г. са взети 4 броя проби, на които са поставени митнически пломби. Видно от заключението на експертизата са използвани двете бутилки от взетата проба с пломби 987362 и 987363, от което следва изводът, че 2 броя стъклени бутилки с течността и по-конкретно с декларираната стока – мазут, с митнически пломби 987364 и 987365, се съхраняват в Митнически пункт „Пристанище Бургас център” и предвид факта, че стоката не е бързоразваляща се, не е хранителни продукти, считам за безпредметно допускането на въпроса към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата, намира че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, а по относимостта на днес представените от страните документи към предмета на спора ще се произнесе след приключване събирането на доказателствата с крайни съдебен акт.

Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно описа към същата, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, както и днес представените от двете страни писмени документи, описани по-горе в протокола.

 

Намира, че следва да остави без уважение искането за поставяне на допълнителен въпрос към вещото лице със соченото от юрисконсулт М. съдържание, предвид заявеното от процесуалния представител на ответника, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане на допълнителен въпрос към експерта по съдебно-химическата експертиза, поставен от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание.

 

С оглед заявеното от страните и поради липса на процесуални пречки ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

Д.В.Л. – 62 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам че вещото лице е отговорило на зададените въпроси. Заключението е достатъчно пълно и ясно и нямам въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По така направеното заключение в т. 4 – Характеристики на процесния продукт като продукт от първична преработка, на стр. 5, абзац втори, моля вещото лице да посочи в кои литературни източници е посочено, че продуктите от вторична преработка на нефта се различават от продуктите на първична преработка на нефта конкретно по тези четири показателя, а именно бромно число, тулоенов еквивалент, силенов еквивалент и пептизационно число?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Посочените показатели не са различни за продукти от първичен и вторичен произход. Те са част от техните характеристики, но границата на тези показатели отличава продуктите от първичен произход от тези от вторичен. Тези граници са определени на базата на много анализи и производствени изпитания и научноизследователски разработки, за да бъдат посочени, както са дадени в становището на проф. Петков, приложено към материалите по делото. Бромно число е показател, който характеризира и продукти от първичен, и продукти от вторичен произход. Аналогично и другите три показателя се определят и за двата вида продукти, но разликата е в количествените стойности на тези показатели.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Откъде черпите тази информация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Казах че са обобщение на базата на много производствени изпитания, научноизследователски разработки и практика, които са наложили тези граници и в съответни стандарти, в които са определени тези показатели и се дефинират границите и стойностите на тези показатели, които отличават продуктите от  първичен произход от тези от вторичен произход.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма легална дефиниция?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Има, но тези граници са извлечение от много анализи, производствени изпитания и научноизследователски разработки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В таблицата, която сте дали към заключението (л.192), в графа втора е посочен качественият елементен състав, а в графа пета е посочен груповият състав. Считате ли, че има отъждествяване на едното с другото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Двете понятия – елементен състав и групов въглеводороден състав не са идентични. В Приложение № 1 към заключението аз съм посочила, че те са методи за изпитване на продукти от нефтен произход, изградени от въглеводороди. Елементният състав дава съдържанието на химичните елементи – въглерод, водород, кислород и други  хетероатоми, различни от въглерода и водорода, докато груповият въглеводороден състав се определя чрез  абсорбционна хроматография и по този метод се определя съдържанието на основаните групи въглеводороди, съдържащи се в даден продукт, а те са парафинови, нафтенови, олефинови или ненаситени, ароматни, асфолтосмолисти и други вещества.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Във връзка със задача № 7 искам да попитам вещото лице как е установено подобието в качествения състав на процесния продукт и висококипящите фракции от каменовъглен катран?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Подобието е установено на база литературни данни и данни за това могат да се намерят в двата основни учебника, които се изучават в курса на студентите по технология на нефта и газа и това са химия и технология на твърдите горива, където подробно са анализирани продукти от каменовъглен произход и сравнени техният състав и свойствата с продуктите от нефтен произход. Това са учебниците на проф. Гергина АнГ. и проф. Каишев. Този курс от лекции е включен в курса на студентите за обучение по технология на нефта и газа. В Приложение № 1 към експертизата съм дала допълнително доста на брой публикации относно изследване характеристики, състав и свойства на продукти от каменовъглен произход, като в някои от тези публикации свойствата директно са сравнени с аналогични продукти от нефтен произход, т. е. тежки нефтени масла. Кратко резюме на всяка статия съм цитирала в тези публикации, а от литературната справка в заключението може да се види кои са издателите.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Защо вещото лице е търсило подобност на процесния продукт с висококипящи фракции от каменовъглен катран, като от една страна в самата задача се пита за подобие на процесния продукт с продуктите, получени от първична дестилация на каменовъглени катрани, а от друга, предвид проучените от него нормативни актове и тълкувателни текстове и по-конкретно Комбинираната номенклатура на Европейския съюз и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, продукт с висококипящи фракции от каменовъглен катран въобще не е упоменат. Съгласно текстовете на позиция 2707 от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за подпозици 2707 9911 и 2707 9919 аналогия следва да се търси между процесния продукт и продукти, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Отговорила съм директно на седми и осми въпроси. Аналогията с процесния продукт е търсена с продукти, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

В Приложение № 1 към заключението съм посочила как се получават каменовъглени катрани и как чрез дестилация от тях се отделят спрямо температурния интервал на кипене различните фракции – леко, средно и тежко, и антраценовото най-високопиящото масло, което е отделено чрез дестилация от каменовъглени катрани.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Отъждествявате ли висококипящите фракции на каменовъгления катран, каквито в нормативните актове няма, с продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Още веднъж ще кажа как се получават висококипящи фракции на каменовъгления катран. При преработката на каменни въглища чрез пиролис и коксуване, които са високотемпературни процеси за преработка на въглищата, наред с основния продукт кокса, се получава и вискозен течен продукт, който се нарича каменовъглен катран. От същият, след като се подложи на дестилация, се отделят посочените преди малко фракции. Най-висококипящото от тях е антраценовото масло, така че това е методът. Да, двете понятия са еднакви.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В задачата на експертизата е посочено, че тази подобност на процесния продукт и продуктите, получени от първична дестилация на каменовъглени катрани следва да се определи въз основа на анализ, извършен по метода ASTM D 2007. Разполага ли с такива анализи вещото лице и ако разполага, защо не са предоставени резултати, от които да е видна подобността на продуктите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аналогия се търси не само при общия показател групов въглеводороден състав, но и елементен състав при продукти от нефтен произход, какъвто е процесният продукт, и продукти, получени от каменовъглени катрани. Що се касае до метода ASTM D 2007, всички методи, с помощта на които се определят групи въглеводороди, съдържащи се в нефтени или аналогични на тях суровини, този метод е най-пълен. Чрез този метод посочените продукти се разделят на съдържащите ги съставки – наситени, в които са включени парафиновите и нафтеновите ароматни въглеводороди, асфалтените предварително се отделят, полярни съединения и смоли. Затова съм посочила този метод като най-изчерпателен по отношение групите въглеводороди,  включени в състава на даден нефтопродукт или аналогичен на него продукт. Ако се използват допълнително и други подходящи разтворители, пак с помощта на този метод, пробата може да се раздели на още по-тесни фракции. Могат да се отделят парафиновите от нафтеновите въглеводороди, да се отделят ненаситените и парафиновите въглеводороди, да се отделят серни, азотни и други съединения, съдържащи хетероатоми, но това е обект вече на един пълен анализ за въглеводороден състав на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Не получих отговор на въпроса дали са извършвани анализи на процесния продукт и на продукти, получени от първична дестилация на каменовъглени катрани, да могат да се сравнят двата резултата и да се установи има ли покриване на тези продукти.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не е извършван анализ по тези показатели нито по елементен състав, нито за груповия въглеводороден състав на процесния продукт и да бъде сравняван с продукти от каменовъглен произход

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В такъв случай как е установена идентичност между продуктите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Въз основа на много научни изследвания и обобщения от учебника „Химия и технология на твърдите горива” на проф. АнГ., в който има голям отдел за изследване на продукти от каменовъглен произход и сравнение с аналогични на тях продукти от нефтен произход.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Къде в проучените от Вас нормативни тълкувателни текстове изрично е посочено, че евентуалната последваща преработка е критерий за класиране на продукти, аналогични на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни  каменовъглени катрани в код по Комбинираната номенклатура 2707 9919?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос, тъй като считам, че е правен. В случая задачите, формулирани към експертизата, целят да установят обективните характеристики и свойства на продукта и считам, че доколкото вещото лице е дало заключение това касае именно характеристиките на процесния продукт. Дали последваща преработка е критерий за класиране на продукта, е правен въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Този въпрос е допуснат и вещото лице е отговорило и поради тази причина считам, че следва да отговори и на моя въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За тежки масла, предназначени за допълнителна специфична преработка, има текстове в Комбинираната номенклатура, където са посочени и видовете преработки, на които трябва да бъдат подложени тежките масла. Между тези специфични преработки са посочени крекинг, хидроочистване и други. Целта на тези два въпроса е да дам своето становище дали продуктът е стоков за реализация на пазара или е суровина за преработка. Процесният продукт е мазут и като такъв той се внася повече от 30 години, откакто е построен големият комплекс за дълбочинно преработване на нефта в рафинерията. Този комплекс включва инсталации за различни видове крекинг – каталитичен крекинг, термичен хидрокрекинг, хидроочистване и други вторични процеси за преработване. Комплексът е построен преди 25 години и от тогава се внася непрекъснато суровина, като основната цел е да се повиши добивът на светли нефтопродукти – бензин, дизелово гориво, реактивно гориво. Мазутът сам по себе си не е стоков продукт и поради тези причини не е включен за контрол на качеството съгласно наредбата за качество на нефтените продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с отговора на вещото лице, че мазутът се ползва само като суровина, означава ли, че не може да се използва като суровина за вторична преработка на нефта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз съм приложила схема, съгласно която се вижда, че мазутът се получава като остатък, кипящ над 360о след атмосферна дестилация на нефта и този мазут се подлага след това на вакуум дестилация, за да се отдели фракция, кипяща между 360о и 520о, отделя се тази широка маслена фракция, която се подлага на дълбочинна или вторична преработка, включваща процесите крекинг – различни видове, хидрочистка и други. Но тъй като това количество мазут, което се получава като остатък от атмосферната дестилация на нефта, е твърде малко, за да захрани комплекса от дълбочинни процеси за преработка на нефта, затова се внася мазутът като суровина допълнително. Посочила съм в схемата най-долу доставка на мазут за специфичната  преработка, която казахме кои процеси включва – това са дълбочинните процеси на крекинг, хидрокрекинг и други.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Защо не сте отговорили на задачата коя от подпозициите, включени в позиция 2707 от Комбинираната номенклатура, описва най-специфично продукта, като дадете своите аргументи за включване или изключване на всяка една от подпозиците в позиция 2707, ако коментирате единствено и само подпозиция 2707 9919? И втори въпрос към този: Защо продуктът не се класира в позиция 2707 9911, където също са посочени сурови масла, предвид текстовете на Комбинираната номенклатура и Обяснителни бел на Комбинираната номенклатура?

Всичко, което описах, е по въпроси № 11 и № 12 от експертизата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В отговора на въпрос № 11 кое най-специфично описва продукта, съм отговорила това, че той има подобен състав в областта качествен елементен и групов състав.  По други дела предлагам допълнителен анализ на кои прилича процесният продукт и бях атакувана, затова не го приложих към настоящата експертизата. От анализа се вижда, че аналогия на процесния продукт с продукти, получени от високотемпературни каменовъглени катрани може да се търси в частта качествен елементен състав и групов въглеводороден състав. Това ми е дало повод да посоча кода в отговора на въпроси № 11 и № 12.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-химическа експертиза при възнаграждение в размер на 350 лева, платими от внесения от жалбоподателя депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам изцяло заключението на вещото лице, като моля съдът да допусне комплексна съдебна експертизата, в която да вземат участие химик – специалист в технологията на нефта, специалист в областта на продуктите, получени при преработка на въглища и специалист, който притежава специални познания в областта на тарифното класиране, която експертиза да отговори на така поставените вече въпроси от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, а именно от т. 5 до т. 12, като за специалист в тарифното класиране посочваме вещото лице Любомир Цветков Йотов.

Представям писмено становището за съда и за жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Категорично възразявам относно специалиста по тарифно класиране, защото това е правен въпрос. По отношение на специалист за преработка на въглища, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, по направеното от процесуалния представител на ответника искане, намира че следва да остави същото без уважение. Дадените отговори по приетото заключение са от специалист инженер-химик, съдът прие същото като обосновано, няма основание за отвод на това вещо лице и целяните за доказване факти и обстоятелства с такава подобна комплексна експертиза могат да бъдат постигнати чрез искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане по делото на комплексна съдебна експертиза, която да отговори на същите въпроси от т.5 до т. 12, на които е отговорило вещото лице Л. по приетото заключение.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на жалбоподателя да постави в писмен вид допълнителни въпроси към вещото лице за изясняване предмета на спора с препис за ответника.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.02.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: