ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 25.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и пети  април                      две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно и юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., надлежно упълномощени с представено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото становище от процесуалния представител на жалбоподателя юрисконсулт М., в което излаза доводи, уточняващи, допълващи и систематизиращи твърденията относно фактическата обстановка и доводи за отмяна на обжалваното решение.

Съдът предоставя екземпляр от становището на процесуалния представител на ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви  заключение по допълнителната експертиза.

Поддържам депозираното становище, в което са изложени доводи за отмяна на обжалваното решение, в това число доводи, касаещи оспорване на митническата лабораторна експертиза. Моля същите да бъдат взети предвид при решаване на настоящия спор.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам казаното от колегата. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението така, както е допусната съдебно-химическата експертиза.

В днешно съдебно заседание няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с така представеното становище от ответната страна, ще изразим своите възражения в хода по същество.

Във връзка с неизготвяне на експертизата, моля да приемете молба  с искане за назначаване на допълнителни въпроси към вещото лице, предвид многобройните дела между същите страни, със същия предмет и предвид факта, че към настоящия момент вещото лице бе посочила  като единствения коректен и правилен метод за определяне тегловно съдържание на ароматни спрямо неароматни съставки метод ASTM D 2007 и метод ASTM D 2549, а към настоящия момент по изслушани вече по други дела експертизи вещото лице противно на предходното си заключение заявява, че същото не може да определи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки, моля да допуснете допълнителен въпрос, а именно вещото лице да посочи метод, който по безспорен начин да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки. Алтернативно, в случай, че вещото лице не посочи такъв, то моля да бъде извършен по метод Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Поддържам искането за допускане на допълнителна задача на вещото лице.

Представям и моля да приемете за сведение извадка от окончателен докла за изпитване за пригодност на минерални масла, в който се коментира участието на двете митнически лаборатории и с този доклад искаме да докажем, че методът, който е използван по приложение А, е точен и резултатите са достоверни, както и да докажем повторяемост и  възпроизводимост на този метод, както и представям за сведение доклад за участие в междулабораторно изпитване, изготвен от служител на Митническа лаборатория Русе, ведно със заповеди, удостоверяващи компетенциите на това лице да издаде такъв доклад за участие в междулабораторно изпитване. Този доклад е последица на изпитванията, които са обективирани в окончателния доклад, който споменах преди това, като обръщам внимание, че представяме разпечатка от публичен регистър, поради тази причина не е заверен от издателя, но е посочено кой е издал тези документи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По повод искането за експертиза, моля да не бъде уважено.  Считам за процесуално недопустимо към настоящия момент, преди да бъде изслушана назначената експертиза, да бъде допускана допълнителна такава. Допълнителна такава може да се допусне в случай, че назначената експертиза не е била достатъчно пълна и обоснована. По тези причини моля искането да не бъде уважавано.

По повод окончателния доклад, същия считам за негодно доказателствено средство дотолкова, доколкото липсва подпис и няма как да се установи автентичността на този доклад, поради което считам, че не представлява документ по смисъла на българските процесуални норми и като такъв не може да бъде приет като доказателство по делото. Освен това, липсва нормативно основание с междулабораторно изпитване да се установява компетентността на лабораторията да прилага един или друг метод за анализ, която компетентност е оспорена от наша страна. Освен това, обръщам внимание, че на последна страница от доклада от отделните лаборатории, които са участвали в изпитването, са посочени конкретни недостатъци и неточности при прилагане на метода Приложение А към глава 27 от Обяснителните на Комбинираната номенклатура, които неточности и забележки още веднъж потвърждават нашата теза, че този метод е некоректен и непригоден да се установява съотношението между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт.

Моля представените доказателства да не бъдат приемани по настоящото дело.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с направеното доказателствено искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза считам, че същата е недопустима като преждевременно подадена дотолкова, доколкото АПК във връзка с ГПК предвижда процесуален ред за изготвяне на експертиза. При положение, че е допусната експертиза и не е изслушано заключение, след като същото не е оспорено по отношение на неговата пълнота и обоснованост не следва да бъде допусната допълнителната задача. Аргумент за това е разпоредбата на чл. 201 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.

По повод така формулирания въпрос заявявам, че няма как вещото лице да определя с какъв метод следва да бъде анализиран продуктът, с оглед установяване на съотношението между ароматни и неароматни. Това трябва да стане по силата на нормативен акт, който да препраща към съответния акредитиран и сертифициран метод, по който да се анализира съотношението между ароматни и неароматни съставки. Във връзка с доказателственото искане за анализиране повторно на продукта по Приложение А от глава 27 на Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за анализиране на продукта по Приложение А заявявам, че същото не може с повторен анализ на продукта, какъвто вече е извършен от страна на ответника, същият да прави опити да санира собствения си административен акт, при положение, че гради доводите си за издаването на него именно от резултатите на митническата лабораторна експертиза, а видно от решението на Съда на Европейския съюз и от вече създадената практика на Върховен административен съд методът по Приложение А е некоректен дотолкова, доколкото установява съотношението между ароматни и неароматни въглеводороди, а не между ароматни и неароматни съставки. Ароматни съставки е по-широкото понятие.

Във връзка с представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, моля да не бъдат приемани, тъй като считам, че същите не представляват официални документи, не носят информация за авторството им. Ответникът твърди, че представя извадка от публичен регистър. Публичен е всеки регистър, който е общодостъпен, дава достъп на лицата. Участието на митническите лаборатории в каквито и да е междулабораторни изпитвания е абсолютно ирелевантно за делото дотолкова, доколкото не може с доклад от подобно участие да се санира липсата на акредитация на митническата лаборатория, както и на ползваните от нейна страна методи. В случай, че документите се  представят за сведение, не възразявам, но в случай, че са представени като доказателства, моля да задължите ответната страна да ги представи в оригинал и пълнота дотолкова, доколкото представляват официален документ и липсва информация за авторството кой е издал въпросният документ и освен това са ирелевантни за спора, защото касаят различен период –  докладът е изготвен 2011 година, а процесният продукт е анализиран 2013 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с възражението на юрисконсулт М. предвид факта, че на последна страница в извадката от окончателния доклад в табличен вид са посочени резултатите от участието на лабораторията, държа да изясня на съда, че под № 14 и № 16 са двете лаборатории – Митническа лаборатория Русе и Централна митническа лаборатория, при което няма констатирани забележки. Лицето, участвало в изпитването, е именно служител на Агенция „Митници“ –служител на Митница Русе и в качеството на такава е подписала доклада.

По отношение на направеното възражение, че не е в компетентността на вещото лице да посочи метод, въпросът е зададен така предвид факта, както разясних вече, че именно вещото лице вмени на Административен съд Бургас и на Върховен административен съд, че методът Приложение А, който е използван единствено и само за митнически цели, който е уреден в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, която също е отново за митнически цели, и предвид нейните твърдения, че методът е некоректен, сме поискали да посочи друг метод, ако такъв съществува, с който може да бъде определено тегловното съотношение на ароматните спрямо неароматните. Предвид практиката на Върховен административен съд по идентични дела са направени изводи, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД оспорва констатациите на митническата лабораторна експертиза, но същите до настоящия момент не са опровергали тези резултати. От страна на дружеството-жалбоподател са поискани извършването на всякакви изследвания, но не и изследване на ароматни спрямо неароматни съставки. В тази връзка сме направили искането не за допълнителна експертиза и не като непълнота на заключението на вещото лице, а като нова задача.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Считам че не се намираме в хипотезата на чл. 201 ГПК, тъй като в конкретния случай вещото лице изобщо не е започнало да извършва изследвания и идеята е, тъй като има проба, да бъде разпределена така, че да бъде възможно да бъдат извършени всички изследвания и нашата задача е коренно различна от това, което е възложено от жалбоподателя, поради което считам, че не е необходимо да се изчаква изготвянето на заключението на вещото лице и едва тогава да бъде извършван този анализ, поискан от нас, тъй като за нас най-същественото в конкретния случай е тарифното класиране на стоката, а решението на Съда на Европейския съюз казва, че основният и най-важен критерий е да се установи съотношението на ароматни и неароматни съставки в процесния продукт, поради това държим да бъде допуснато и извършено такова изследване.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: От молбата на вещото лице не става ясно дали е започнало анализирането на продукта. Същото не е могло да изготви заключението в срок и затова е пуснало молбата, но това не означава, че експертизата не се извършва. Единствената правна възможност е допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, за която има особен ред за допускането й в ГПК във връзка с АПК. Във връзка с твърденията, че жалбоподателят не е оспорил заключението на митническата лаборатория, заявявам, че това е направено с изрично становище от наша страна и с оглед разпределяне тежестта на доказване всяка страна доказва тези факти, които са благоприятни за нея. Задължението на декларатора е да докаже тарифния номер, с който е декларирал стоката, съобразявайки се с нейния произход, физико-химически свойства и предназначение, поради което сме формулирали въпроси към вещото лице, именно с оглед установяване тези характеристики на продукта дали основание на дружеството-декларатор, което представлявам, да декларира продукта в позиция 2710 1991.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приложи по делото за сведение днес представените от процесуалния представител на ответника писмени документи.

С оглед заявеното и уточненото от процесуалните представители на ответника в днешно съдебно заседание във връзка с искането им за поставяне на допълнителен въпрос към вещото лице, а именно - да посочи метод, който според него по безспорен начин би могъл да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт и поставения в молбата на юрисконсулт Г. въпроси, и в тази връзка да извърши изследване по метод, който вещото лице би следвало да посочи, намира, че първо трябва да постави въпроса към вещото лице в съдебно заседание по изслушването му при представяне на допълнителното заключение на съдебно-химическата експертиза и ако вещото лице посочи друг такъв подходящ метод, тогава съдът ще се произнесе по искането за поставяне на допълнителни въпроси.

Следва да приеме и становището на процесуалния представител на жалбоподателя.

Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА становището на процесуалния представител на жалбоподателя юрисконсулт М..

ПРИЛАГА за сведение представените от юрисконсулт Г. в днешно съдебно заседание документи.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалните представители на ответника за поставяне на допълнителен въпрос към вещото лице по изложените мотиви.

УКАЗВА на вещото лице, че следва при извършване изследването на иззетата от митническия пункт контролна проба на процесния продукт да отдели част от пробата, която при бъдещо уважаване на искането на ответника за допълнителна експертиза по делото да послужи за изготвянето й в тази насока.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви и представи в срока по чл. 199 ГПК за следващо съдебно заседание заключение на допуснатата по делото допълнителна експертиза.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.07.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени. Вещото лице да се уведоми за указанията на съда и за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: