ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети февруари                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И. и юрисконсулт М., надлежно упълномощени, с приложено по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото допълнителна съдебно-химическа експертиза, изготвено от вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност, и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение с приложения, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По повод анализа по метод ASTM D 2007, на стр. 8 от заключението заключавате, че в продукта се съдържат четири характеристични групи въглеводороди. Можете ли да кажете кои от тези групи въглеводороди могат да се отнесат към ароматните съставки и кои могат да се отнесат към неароматните съставки и има ли връзка между посочените от Вас разтворители на стр. 8 от заключението и ароматността, съответно липсата на ароматност, на съответните въглеводороди?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За да отнесем дадена група въглеводороди към групата на ароматните съставки и групата на въглеводороди, в които няма ароматно ядро, тоест те нямат ароматен характер и не могат да се причислят към групата на ароматните съставки, трябва да проследим коя от посочените четири групи има ароматно ядро в структурата си. На първо място, наситените въглеводороди като най-леки те се извличат с нормалния пентан и съдържат фракцията на наситените въглеводороди, съдържат  парафинови и нафтенови въглеводороди. Тези въглеводороди не съдържат ароматно ядро в молекулата си и ще се отнесат към неароматните съставки. Ароматните въглеводороди, съдейки по името им, съдържат ароматно ядро в структурите си и се отнасят към групата на ароматната съставка. Ще прескоча полярните съединения и ще коментирам асфалтените, които са високо кондензирани ароматни структури, тоест съдържат ароматни ядра в молекулите си и ще се отнесат също към групата на ароматните съставки.

И сега коментар по отношение полярните съединения. Това са такива въглеводороди, които съдържат в молекулите си хетероатоми от типа на сяра, кислород и азот, които са включени (тези хетероатоми) под формата на различни функционални групи, имащи полярност и предаващи полярност на съединенията като цяло. Затова те са обособени в групата на полярни съединения. Относно  това дали съдържат ароматно ядро или не, вече те могат да бъдат разделени на две части – полярни съединения, които съдържат хетероатоми и имат ароматно ядро в структурите си, и полярни съединение, съдържащи хетероатоми, но с липсващо ароматно ядро в молекулите. Тази част, която не съдържа ароматно ядро в молекулата си, не може да бъде причислена към ароматните съставки. Тя е наситена част. Като цяло групата на полярните съединения се десорбира, или отделя, по време на хроматографското отделяне, какъвто е методът ASTM D 2007, със смес от разтворители толуен и ацетон. Толуенът е ароматен разтворител и ще десорбира тази част от полярните съединения, които имат ароматно ядро, тъй като в органичната химия и в адсорбционния анализ, какъвто е този метод, има правило, че подобно вещество се разтваря в подобно – ароматната част на полярните съединения ще се разтворят и десорбират с ароматен разтворител, какъвто е толуенът. Тази част от полярните съединения, които нямат ароматно ядро, ще се извлекат с подобен по свойства разтворител, а именно ацетонът, който е наситен полярен разтворител.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Въз основа на резултати по метод ASTM D 2007, при процентното съдържание на тези четири групи въглеводороди, които сте посочила на стр. 8 от заключението, можете ли да кажете какво е съотношението между ароматните и неароматните съставки в продукта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: При прилагане само на метода ASTM D 2007 би могло да се даде отговор за съдържанието на ароматни съставки и неароматни дотолкова, доколкото групата на полярните съединения се извличат като цяло и в рамките на този метод не могат да бъдат отделени тези полярни съединения, които имат ароматен характер и които да се причислят към ароматните съставки и какъв е процентът или съдържанието на полярните съединения, които нямат ароматен характер и съответно да се причислят към групата на неароматните съставки. За по-детайлно анализиране и определяне тази двойствена характеристика на полярните съединения съм цитирала научни публикации и учебни помагала, съгласно които именно е установено, че полярните съединения имат и ароматен, една част и неароматен характер, но затова са използвани допълнително други методи за изпитване, предимно масспектрометрия, селективна екстракция, вакуум дестилация и други методи, които са цитирани в самото становище и в публикациите, приложение като списък към становището, тоест само на базата на ASTM D 2007 не би могло да се даде окончателно количество на ароматните съставки. Трябва полярните да се разделят допълнително с други методи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Коя според Вас е водещата характеристика на продукта – нефтеният произход или съотношението между ароматните и неароматните съставки и в тази връзка коя от двете групи продукти 2707 или 2710 на Комбинираната номенклатура описва най-специфично продуктите с характеристики като на процесния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Резултатите от всички изпитвания на процесния продукт, като започнем с посочените в сертификата за качество, в протокола за изпитване от Сейболт, както и резултатите от допълнителните изпитвания, изискани от настоящата експертиза, показват, че по характеристики и произход процесният продукт представлява тежко нефтено масло, тоест има нефтен произход и представлява тежка нефтена фракция, получена като остатък при атмосферната дестилация на нефта. Именно поради тези си характеристики на тежко нефтено масло най-специфично той би отнесен към клас 2710. Относно съдържанието на ароматни съставки, това дали те преобладават или не, е без значение от гледна точка допълнителната специфична преработка, на която се подлага процесният продукт в рамките на деструктивни каталитични процеси, с цел да се повиши добивът на светли нефтени фракции. За тази цел продуктът се внася повече от 30 години и се подлага на именно тези дълбочинни процеси в инсталациите на Каталитичен хидрокрекинг и други подобни. От тази гледна точка дали ще има повече или по-малко е вече без значение и само допълнително пренастройване параметрите на технологичните процеси, като температура, налягане, съдържание на водород, съотношение суровина – катализатор и други, вече ще определи процесът как да протича според характеристиката на суровината.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от приложението към експертизата към датата на извършване на изследванията или изпитванията лабораторията на SGS и лабораторията на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ имат ли акредитация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Лабораторията на SGS има акредитация от Българската служба по акредитация (БСА), но единият от анализите, а именно елементният състав, не е включен в обхвата на акредитация на лабораторията, но по принцип самата лаборатория е акредитирана и това е публична информация и може да бъде проверена в сайта на БСА.

Относно комплексната лаборатория към университет „Проф. д-р Асен Златаров“, същата в момента е със спряна акредитация, но единствено в тази лаборатория е разработен методът за изпитване по ASTM D 2007 и има налична апаратура и обучени кадри, като предварително беше направено запитване и до други акредитирани лаборатории, изпитващи нефтопродукти в България. Отговорът беше отрицателен, първо, че е включен такъв метод в обхвата за акредитация и самият метод не е разработен в съответната лаборатория.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В протокол, който е за извършено изпитване по метод ASTM D 2007, Вие сте описали характеристични групи. Тъждествено ли е понятието характеристични групи със съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Понятието характеристични групи в нефтохимията и нефтопреработването е въведено от гледна точка  разделяне на една нефтена фракция, която представлява смес от различни въглеводороди и нейното разделяне на по-тесни групи въглеводороди с определена структура, така например наситените въглеводороди включват парафинонафтенови въглеводороди, ароматните вече казахме – ароматни, полярните са обособени в отделна група дотолкова, доколкото техните молекули, съдържайки хетероатоми, имат полярност и асфалтените, казахме, че поради това, че съдържат висококондензирани ароматни структури се отделят предварително чрез утаяване в рамките на метода ASTM D 2007. Това е един от критериите за разделянето на една сложна смес, каквато е широката нефтена фракция, каквато е мазутът, на по-тесни групи въглеводороди спрямо структурата и характеристиките им. А относно разделянето на една нефтена фракция на ароматни и неароматни структура, критерият е дали дадена част от фракцията съдържа ароматно ядро или не съдържа такова, съгласно определението, дадено в Обяснителните бележки на Хармонизираната система. Тези въглеводороди, които имат ароматно ядро ще се отнесат към групата на ароматните съставки. Съгласно стандарт ASTM D 2007 се определят четирите характеристични групи, посочени на стр. 9 и в протокол от изпитване в комплексната лаборатория.

Като заключение да кажа, че целта на настоящата експертиза беше да се определи качествения елементен и качествения въглеводороден състав на продукта и съответно да бъде търсена аналогията на продукта със същите характеристиките на високипящи фракции от нефтени продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Защо в протокола за изпитване по метод ASTM D 2007, като се съберат всички характеристични групи, се получава число над 100? Не следва ли да бъде до 100?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В стандарт ASTM D 2007  е посочено, че ако в  продукт от типа на процесния се съдържат асфалтени повече от 0,1 от процента , то този продукт предварително трябва да бъде подложен на деасфалтизация, тоест отделяне на асфалтените от пробата. Целта е да се отделят именно асфалтените, тъй като същите като най-високо молекулна част  задръстват колоната и пречат на точното разделяне и едва след това деасфалтезираната проба се подлага на адсорбционно хроматографско разделяне, при което се отделят трите разликата до 100 съдържание на ароматни въглеводороди. Именно сумата от тези характеристични групи е 100 %. Това е всъщност деасфалтезираната проба и съдържанието на трите характеристични групи в нея.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На какво може да се дължи разликата между митническата лабораторна експертиза, в която ароматните съставки са 58,1, а неароматните 41,9, а съгласно извършеното изпитване по метод ASTM D 2007  ароматиката е 16,4, а неароматните са 46,25? Допустима ли е такава разлика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Този процент 16,48 се дължи само на съдържането на ароматните въглеводороди. Към ароматиката или ароматните съставки ще се причислят и съдържането на асфалтени и част от съдържанието на полярни съединения, които в рамките на този стандарт обаче не се отделят. Така, че под ароматика се разбират няколко групи въглеводороди. А относно това дали въобще имаме право да ги сравняваме, използвани са два различни метода в различни апаратури, различни абсорбенти и нямаме основание да търсим такова сравнение. Когато искаме да изразим принципността на един химичен анализ, тя се дефинира с двете понятия – повторяемост и възпроизводимост. Повторяемостта е допустимото отклонения между два резултата за един и същ продукт, изпитван в една и съща лаборатория, от един и същ лаборант, с една и съща апаратура, по един и същ метод, а възпроизводимостта е когато се изпитва един и същ продукт по един и същ метод, но в различни лаборатории. Тук няма как да сравняваме различни методи. ASTM D 2007  е различен от Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение извода в заключението, че полярните съединения биват полярни ароматни и полярни неароматни, извършван ли е такъв анализ или този извод е базиран единствено и само на научни публикации?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз не съм извършвала химични анализи. Заключението ми е на база не малко на брой научни публикации и учебни помагала. Оказа се, че в последните години се работи усилено за изясняване химичната структура и свойствата на полярните съединения, предвид, че една част от тях оказват корозионно въздействие върху апаратурата, друга част отравят катализаторите, които се използват при деструктивните процеси и затова вниманието е несочено към определяне структурата и свойствата на полярните съединения и в резултат на тези изследвания последните години е установено, че една част от полярните съединения имат ароматен характер, а други нямат ароматен характер.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Има ли стандартен метод, който да определя съотношението на ароматните спрямо неароматни съставки, освен Приложение А?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Само с един стандартен метод определяне съдържание на ароматни съставки в продукти от типа на процесния, а именно тежко нефтено масло, не би могъл да се даде отговор, тъй като самият продукт представлява много сложна смес от различни групи с различни характеристики и въглеводороди, които допълнително трябва да бъдат анализирани за съдържание на ароматно ядро или липсата му и отнесени съответно към групата на ароматните или неарома съставки.

Искам да дам пояснения за Приложение А. Самото Приложение А, само по себе си е некоректно дотолкова, доколкото в заглавието то дефинира определяне на ароматни съставки, а начинът, по който се провежда анализът, води до отделянето и тегловното определяне на неароматните въглеводороди и като презумпция до 100 % се счита, че всичко останало е ароматни въглеводороди, което не е вярно. Това, наред с много други неудачи и неточности, които съм посочила в настоящото заключение, просто го правят некоректен сам по себе си.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма други въпроси към вещото лице.

Оспорвам заключението на вещото лице. Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ще вземе становище по оспорване на заключението по същество.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Л., при възнаграждение в размер на 350 лева, от които 200 лева, платими от внесения предварителен депозит от  жалбоподателя от дата 04.02.2015 г. и 150 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес, за което да се представи по делото вносният документ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете молба, в която са описани допълнително направен разноски във връзка с лабораторните анализи по настоящата съдебна експертиза. Към молбата са приложени документи, удостоверяващи извършените плащания. Моля  така направените разноски за лабораторни анализи да бъдат признати като разноски по делото.

Представям и моля да приемете разрешение за митнически икономически режим/специфично предназначение BG001000/40/000077. Така представеното разрешение е цитирано в обжалваното митническо решение. В случая липсва в административната преписка и затова го представям. В така издадено разрешение процесната стока е индивидуализирана от Началника на Митница Бургас с код 2710 1971 и стоката е подложена на митнически надзор до крайната й употреба именно въз основа на това разрешение. Процесният продукт е деклариран от дружеството-жалбоподател именно с този код. В тази връзка считам, че така издаденото разрешение е още едно доказателство в подкрепа на тезата, че правилният тарифен код е кодът, деклариран от дружеството-жалбоподател.

Други доказателства няма да соча. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

По отношение на така представеното разрешение не възразявам да бъде прието и от него е видно, че посоченият от административния орган тарифен код на стоката 2701 9999 не попада в това разрешение.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуален представител на жалбоподателя писмени документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените обжалваното от нас решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“. Считаме същото за неправилно и незаконосъобразно поради допуснати нарушения, както на материалноправните, така и на процесуалноправните норми. В случая, поради нефтения си произход, процесният продукт следва да бъде класиран в позиция 2710 1971 и съотношението между ароматните и неароматните съставки в продукта е ирелевантно за тарифното класиране. Дори да се приеме, че съдържанието на ароматните съставки е критерий за тарифното класиране на продукта, считам, че в разглеждания случай твърдението на административния орган за преобладаващо  съдържание на ароматни съставки не бе доказано.

Моля да ни дадете възможност да представим подробни съображения за отмяна на обжалваното решение в писмена защита в указан от Вас срок.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от колегата. Доводи и съображения сме изложили подробно в сезиращата съда жалбата и направеното допълнение към нея и допълнителни такива ще развием в писмени бележки, за които моля да ни определите срок.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“ е правилно и законосъобразно. Същото е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбите на Закона за митниците и АПК. Решението е издадено след изготвена митническа лабораторна експертиза и изрично становище на дирекция „Тарифна политика“, касаещо новия тарифен код на стоката. Като такова моля да бъде потвърдено.

Моля да ни бъде дадена възможност да представим писмени бележки в указан от Вас срок.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в разумен срок.

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: