Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1937             01 ноември 2018 година             град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито  заседание на двадесет и четвърти октомври,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Б.Н.

като разгледа административно дело  номер  2095  по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208, ал.2, вр. с чл. 197 ДОПК.

Образувано е по жалба на „Микра 97“ООД, ЕИК/Булстат 102107742, със седалище и адрес на управление - гр.Поморие, ул.“Стефан Караджа“  №1а, представлявано от Х.Грозев, против решение №67 от 23.07.2018 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което е потвърден отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки, изх.№С180002-012-0000053 от 21.06.2018 г. на публичен изпълнител, ТД НАП Бургас.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Счита, че отказът за отмяна на обезпечителната мярка-възбрана върху сграда с идентификатор 00878.107.605.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 00878.107.605 по КККР на гр.Ахтопол, е незаконосъобразен. Иска да се отмени решението на директора на ТД НАП Бургас, както и отказа за отмяна на наложената обезпечителна мярка. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата - директорът на  ТД НАП  Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Представя по делото административната преписка по издаване на оспорения акт. Не ангажира допълнителни доказателства.

Административен съд Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното :

По делото няма данни кога жалбоподателя е уведомен за решението на директора на ТД НАП Бургас, поради което съдът приема, че жалбата е подадена в срока по чл. 197, ал.2 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа изискуемите по закон форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Видно от представената административна преписка, с молба, вх.№ИТ-00-187 от 12.01.2010 г., „Микра 07“ЕООД е поискало да бъде наложена възбрана върху имот с идентификатор 00878.107.605.1 по КККР на гр.Ахтопол/л.33 от делото/.

С постановление, изх.№ИТ-00-12005 от 12.01.2010 г., публичен изпълнител, ТД НАП Бургас, е наложил възбрана върху следния недвижим имот:сграда с идентификатор 00878.107.605.1 по КККР на гр.Ахтопол, местност „Коросята“, с предназначение-сграда за обществено хранене и застроена площ от 430.00 кв.м., собственост на „Микра 07“ЕООД/л.22 от делото/.

Във връзка с искане, вх.№С180002-000-0295752 от 16.05.2018 г., публичен изпълнител, ТД НАП Бургас, е отказал отмяна на наложената с постановление №ИТ-00-12005 от 12.01.2010 г. обезпечителна мярка-възбрана. Мотивира отказа с обстоятелството, че към датата на налагане на обезпечителната мярка-12.01.2010 г., съобразно представения „нот.акт №10, т.ІІІ, рег.№2391, дело №386 от 29.07.2008 г., издаден от служба по вписванията към Районен съд Царево; скица №38344 от 29.09.2009 г. и декларация по чл.17, ал.1 ЗМДТ за дължимия данък върху недвижими имоти“, имотът, върху който е наложена възбраната е собственост на „Микра-97“ООД/л.42 от делото/.

Отказът за отмяна на наложената обезпечителна мярка  е обжалван пред директора на ТД НАП  Бургас, който с решение №67 от 23.07.2018 г. го е потвърдил/л.32 от делото/.

Това решение на директора на ТД НАП Бургас е предмет на разглеждане в настоящото производство.

С оглед така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, решението на директора на ТД НАП Бургас е издадено от компетентен орган, съобразно нормата на чл.197, ал.1 ДОПК.

На второ място, същото е в предвидената от закона писмена форма и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Относно приложението на материалния закон съдът съобрази следното:

Разпоредбата на чл. 198, ал.1 ДОПК изрично сочи видовете обезпечителни мерки, а именно възбрана върху недвижим имот или кораб; запор на движими вещи и вземания на длъжника; запор на сметките на длъжника; запор на стоките в оборот на длъжника.

Съобразно нот.акт №153, дело №1628, вх.рег.№1883 от 29.07.2008 г. на служба по вписванията Царево, „Микра-07“ООД е собственик на поземлен имот с идентификатор 00878.107.605 по КККР на гр.Ахтопол, находящ се в землището на гр.Ахтопол, местност „Коросиата“, целият с площ от 3063 кв.м./л.18 от делото/, но не и на сграда за обществено хранене с идентификатор 00878.107.605.1, върху която е вписана възбраната. Следователно, към датата на вписване на възбраната-12.01.2010 г. сградата не е била собственост на „Микра-07“ЕООД, а на трето лице - „Микра-97“ООД.

В скица №15-116960 от 23.02.2018 г. на СГКК Бургас, сграда за обществено хранене с идентификатор 00878.107.605.1 по КККР на гр.Ахтопол, с адрес-гр.Ахтопол, п.к. 8280, Коросята, с площ от 430 кв.м., на един етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор  00878.107.605 по КККР на гр.Ахтопол, е отразена като собствена на „Микра-97“ООД, съобразно договор, вписан под №226, т.ІІ, на 24.10.2006 г. в служба по вписванията Царево/л.16 от делото/.

Всички представени по делото доказателства, сочат на извода, че е наложена възбрана върху имот, който, към 12.01.2010 г., не е бил собственост на „Микра-07“ЕООД, а на третото лице „Микра-97“ООД.

Изложеното мотивира съдът да приеме, че жалбата е основателна, а  решението на директора ТД НАП Бургас, с което е потвърден отказа за отмяна на наложени обезпечителни мерки, изх.№С180002-012-0000053 от 21.06.2018 г. на публичен изпълнител, ТД НАП Бургас и отказът следва да бъдат отменени.

При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски, които са общо в размер на 150.00/сто и петдесет/ лева, представляващи 50.00/петдесет/ лева дължима и заплатена държавна такса за производството и 100.00/сто/ лева адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, осми състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение №67 от 23.07.2018 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което е потвърден отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки, изх.№С180002-012-0000053 от 21.06.2018 г. на публичен изпълнител, ТД НАП Бургас.

ОТМЕНЯ отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки, изх.№С180002-012-0000053 от 21.06.2018 г. на публичен изпълнител, ТД НАП Бургас.

ОСЪЖДА ТД НАП Бургас да заплати на „Микра 97“ООД, ЕИК/Булстат 102107742, със седалище и адрес на управление - гр.Поморие, ул.“Стефан Караджа“  №1а, представлявано от Х.Грозев, разноски в размер на 150.00/сто и петдесет/ лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                     СЪДИЯ: