ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

 

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2095 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Микра 97“ ООД, редовно уведомен, се явява лично управителят и адв. С. - представя пълномощно.

За ответника - директор на ТД НАП Бургас, редовно уведомен, се явява юк. К. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Микра 97“ ООД, с ЕИК/Булстат 102107742, със седалище и адрес на управление **********, представлявано от Х.К.Г., против решение № 67/23.07.2018 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което е потвърден отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки, изх. № С180002-012-0000053/21.06.2018 г. на гл. публичен изпълнител при ТД НАП Бургас.

 СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК, вр. с § 2 ДР ДОПК.

адв. С.: Поддържам жалбата с едно уточнение, тъй като в днешно съдебно заседание се запознахме с решение № 67/23.07.2018 г. на директора на ТД НАП Бургас, което потвърждава отказа за отмяна на наложените обезпечителни мерки, то моля в този смисъл да се счита, че жалбата е подадена конкретно срещу това решение. То има същите негативни и неблагоприятни последици за представляваното от мен търговско дружество. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: оспорваме жалбата. Представям писма, от които е видно, че са направени опити решение № 67/23.07.2018 г. на директора на ТД НАП Бургас да се връчи на жалбоподателя. Моля да се приеме приложената административна преписка.

 Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

адв. С.: Моля да се приемат представените доказателства от процесуалния представител на ответника.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата,  с административната преписка, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника писмени доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

адв. С.: Моля да уважите жалбата, като отмените издаденото от директора на ТД НАП Бургас решение № 67/23.07.2018 г., намиращо се в кориците на делото. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото в размер на адвокатски хонорар, който сме посочили и който ми е изплатен съобразно адвокатското пълномощно.

Юк. К. : Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите решението на директора на ТД НАП Бургас като правилно и законосъобразно, тъй като и до този момент към преписката не са налице безспорни доказателства относно твърдението, че горепосоченият имот е собственост на „Микра 97“ ООД. Това не се доказа.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: