ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети октомври                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Касационно административно дело номер 2095 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 12:14 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ З.Ц.Ц., редовно призован, се представлява от   адв. Я.П. с пълномощно на лист 4 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по касация – Регионална дирекция по горите – гр.Бургас, редовно призован, не се представлява.

За Окръжна прокуратура  - Бургас, се явява прокурор Петров.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

 

АДВ. П.: Уважаеми административни съдии, поддържам касационната жалба. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК няма да бъдат ангажирани по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ. П.: Уважаеми административни съдии, моля да постановите решение, по силата на което да отмените решението на Районен съд Бургас в  частта, в която е потвърдено наказателното постановление на регионалния директор на „Регионална дирекция по горите“ – гр. Бургас, по силата на което на моя доверител е наложено наказание глоба 200 лева и лишаване от право на лов за 3 години, както и обезщетение в размер на 100 лева, имайки предвид подробно описаните доводи в касационната жалба и при постановяване на решението моля да имате предвид, че административни наказания се налагат, за да се превъзпитат и предупредят нарушителите при неспазване на определения ред, а в случая са наложени наказания, които не отговарят на фактическата обстановка. Ако приемете мотивите, че моят доверител е извършил нарушенията, считам, че извършеното нарушение представлява маловажен случай предвид размера на обезщетението, а именно в размера до 100 лева.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна. Районен съд Бургас правилно е приел, че е доказано извършването на нарушение по чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча. Считам,че съдът законосъобразно е приел, че наказателното постановление следва да се потвърди в частта му, в която са наложени административните санкции.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: