ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 04.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четвърти юни                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2095 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА молба вх. № 4310/08.05.2015 г. от представителя на ответника, с която се уведомява съда кои лица ще присъстват при извършване на анализите и моли същите да бъдат уведомени предварително за начина, мястото, датата и часа на извършване на анализите.

ДОКЛАДВА и постъпила молба от жалбоподателя вх. №4746/21.05.2015 г., с която моли да бъде уведомен за датата, часа, мястото и начина на извършване на анализите от вещото лице Л. при изготвяне на допуснатата съдебно-химическа експертиза, преди извършването им, с оглед осигуряване на представители на дружеството-жалбоподателя, които да присъстват.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице инж. Д.Л. с вх. № 5046/28.05.2015 г., с която уведомява, че предвид административната ангажираност на специалистите от Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас с учебни занятия през настоящия летен семестър, анализите на процесния продукт все още не са готови и моли делото да бъде отложено за друга дата, като й бъде предоставена възможност да изготви и представи в срок заключението по назначената съдебно-химическа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви назначената експертиза.

Представям за сведение на съда Регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015 година, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз от 23.05.2015 г. Проектът на този регламент бе представен в миналото съдебно заседание. От текста на този регламент е видно, че промяна в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура в подпозиция 2707 9999, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз С-96/04.04.2013 г., се разглежда като разширяване обхвата на тази подпозиция. Тъй като промяната от 04.04.2013 г. се състои в отпадане на един от показателите, посочени в тази подпозиция, на които следва да отговарят продуктите, подобно разглеждане направено в регламента води на извода, че четирите показателя, посочени в буква от а) до г) към подпозиция 2707 9999 в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура са задължителни за всеки един продукт, който следва да се класира в тази подпозиция.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза.

Да се приеме представеното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателство. Считам че още веднъж се потвърди тезата на административния орган, а именно, че правилното класиране на стоката, предмет на настоящото дело е именно 2707 9999.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В случая не следва да се класира в тази подпозиция, определена от административния орган, защото процесният продукт не отговаря на всички изисквания посочени в букви от а) до г) към подпозиция 2707 9999.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме за сведение представения регламент. Счита, също така, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви назначената съдебно-химическа експертиза, както и че следва да бъдат уведомени жалбоподателят и ответникът за датата, часа, мястото и начина на извършване на анализите в подходящ срок преди извършването им, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на вещото лице да уведоми жалбоподателя и ответника за датата, мястото, часа и начина на извършване на анализите в подходящ срок преди извършването им.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото Регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015 година.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2015 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: