ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2095 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:28 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К-Г., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва постъпило заключение от вещото лице в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-химическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.В.Л. – 63 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че вещото лице Л. е отговорила достатъчно и ясно на поставените въпроси и моля заключението да бъде прието.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Тъждествени ли са понятията „качествен елементен състав” и понятието „качествен състав”.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: От таблицата, която е към Приложение № 1, съм се постарала да дам определение за качеството и показателите, от които се дефинира. В таблицата най-подробно са описани показателите, с които се характеризират свойствата на тежки нефтени масла, какъвто е процесният продукт и висококипящи фракции, изолирани от високотемпературни каменовъглени катрани. Накратко показателите ще ги кажа – това са елементният състав с част качествен елементен състав и количествен групов въглеводороден състав, т. е. съдържание на характеристични групи парафинови, нафтенови, ароматни и други въглеводороди и тяхното количествено съотношение, съдържание на хетероатоми, т. е. химичните елементи азот, кислород, сяра и други и съм посочила в тази таблица къде се намира аналогичността между двата типа продукти така, както съм дала в самата експертиза аналогичността е между показателите качествен елементен състав и групов въглеводороден състав като съдържание на характеристични групи. Видно от таблицата качественият елементен състав е един от показателите, груповият въглеводороден състав е следващият показател, където имаме аналогичност в свойствата на двата типа продукти. А качественият елементен състав е част от всички показатели,  характеризиращи свойствата на двата типа продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: В този смисъл означава ли, че всички показатели, описани в таблицата, всъщност представляват качествения състав на продуктите, те описват качествения състав на сравняваните продукти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Да, затова съм разработила таблицата и съм показала всички тези показатели, които дефинират качеството на продукта, но съм казала кои са основните и това са качествен елементен състав и съдържание на характеристични групи въглеводороди, които определят качеството и в които се намира аналогията между двата типа продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: В тази сравнителна таблица Вие пишете, че има и разлики между сравняваните продукти и по-конкретно разлики в структурата, във физикохимичните свойства. Тези разлики не се ли отразяват върху качествения състав, респ. върху аналогичността на процесния продукта и на продукти, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катран.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Да, в таблицата съм посочила и показателите, където има разлика между двата типа продукти – тежки нефтени масла и продукти, получени от каменовъглени катрани. В количественото съдържание на химичните елементи и хетероатоми, както и в количественото съотношение между характеристичните групи въглеводороди има разлика между двата типа продукти и те се отразяват върху останалите физикохимични и технологични показатели, които са изведени от гледна точка характеризиране на продукта от гледна точка последващата му технологична преработка, т. е. разликите са в количествените съотношения и те се отразяват на останалите показатели, изведени за технологични цели най-общо казано.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Откъде черпите информация, че евентуалната последваща преработка е критерий за тарифното класиране на продукти, аналогични на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани в код по Комбинираната номенклатура 2707 99 19?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам на така поставения въпрос. Считам че същият е изцяло правен. Дали последващата преработка е критерий, е въпрос от компетентността на съда. В случая въпросът, който е поставен на вещото лице с допълнителната експертиза, е дали продуктът подлежи на последваща преработка, а ако подлежи на такава, дали това е критерий за тарифното класиране, ще реши съдът.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Да, той се внася с тази цел – за последваща преработка.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Тъй като вещото лице си е позволило все пак да посочи код, в който смята, че би могъл продуктът да попадне, като е изложил аргументи от гледна точка на това дали е получен от първична или вторична преработка и дали е суровина или е стоков продукт и поради тази причина задавам този въпрос.

Има ли някъде критерии в нормативните актове, с които сте се запознали, в опита да класирате тази стока?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Посочила съм позиция 2707 9919 като възможна за класиране на процесния продукт, т. е. код „Сурови масла”, първо в отговор на допуснатия въпрос към експертизата и разглеждайки продуктите, които са включени към тази позиция. В подточка 1 е видно, че там се класират продукти, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, които продукти преди използването си претърпяват преработка. Във втора точка са посочени, че се класират аналогичните продукти на продуктите от т. 1 и съм счела, че и за тях се отнася изискването да претърпяват преработка. В действителност процесният продукт се внася като суровина за допълнителна преработка чрез методите на деструктивни методи за преработка, където с помощта на катализатори от високомолекулните съединения, съдържащи се в мазута, се получават по-ниско молекулни, присъстващи в състава на светлите нефтопродукти, като бензинови и дизелови фракции. Само бих искала да спомена, в предходни дела с аналогичен спор ми беше дадено да се запозная с варненска съдебна практика, по която е правено запитване до Съда на Европейския съюз и в отговора си Съдът на Европейския съюз е посочил като критерии за класиране на продуктите по тези варненски дела състава, характеристиките и предназначението на продукта, като критерии да бъдат класирани в дадена подгрупа от Комбинираната номенклатура.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Къде в проучените от Вас нормативни актове и тълкувателни текстове срещнахте като изискване показателите бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число да се показатели, които да дават характеристики на продуктите, че са от първична преработка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Посочените показатели са изведени на базата на многобройни научни изследвания и технологични изпитвания в промишлени условия и в резултат са изведени стойностите на тези показатели, които характеризират продукти от първична преработка и продукти от вторична преработка, като казахме, че вторична е реструктивната преработка. Стойностите са посочени в експертизата на всеки един от тези показатели и като продукт, получен като остатък от атмосферна дестилация на нефт, т. е. само от първична преработка. Процесният продукт отговаря на тези стойности за продукти от първична преработка.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Да разбирам ли, че това е само от теория на химията, а не от тези нормативни актове, които посочих във въпроса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Аз казах, че те са изведени на база научни изследвания и технологични изпитания.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Как при липсата на съединения бензол, толуол, ксилол, нафтален,   сяросъдържащи фракции, феноли и минимално съдържание на количество на антрацен в процесните продукти, сте установили подобен качествен състав между процесните продукти и продукти, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Процесният продукт, казахме, че е остатък от дестилацията на нефта и този остатък е висококипяща фракция с температура на кипене над 360о С. С кои продукти го сравняваме, получени от каменовъглени катрани, съм описала най-подробно в експертизата, Приложение № 1. Първо самите каменовъглени катрани как са получени и съм обяснила, че процесният продукт може да бъде сравнен с висококипящите фракции, получени чрез първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Посочени са и границите на кипене на тези висококипящи фракции. Видно от тези дестилационни характеристики на продуктите от каменовъглени катрани и на процесния продукт, е ясно, че няма как в тях да присъстват продукти от вида на бензол, толуол, ксилол и други, които имат сравнително по-ниска температура на кипене. Така например, бензолът кипи при 80о С. Тези продукти са включени в други подпозиции на код 2707 и аз затова съм изготвила анализ в Приложение № 2, за да се види по характеристики процесният продукт с кои продукти от всяка подпозиция на код 2707 може да бъде сравнен и тъй като той не съответства на характеристиките на други подпозиции, единствено в позиция „Сурови масла”, под т. 2 „Аналогични продукти”, съм намерила аналогичността и възможността за класиране на процесния продукт в тази подпозиция от Комбинираната номенклатура.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоки с код по Комбинираната номенклатура 2707 9999?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Продуктите, включени в подпозиция 2707 9999, т. е. „Тежки масла, различни от суровите, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани” или аналогични на тези масла, имат други критерии да попаднат в този подклас и те са изредени в точки от а) до г) на същата позиция, така че критерии за аналогичност са други за тази подпозиция.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Вие приемате, че тези критерии от т. а) до т. г) са задължителни за всички продукти, които попадат в код по Комбинираната номенклатура 2707 9999, така ли да разбирам?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Аз приемам, че изречението, че при условие, че те имат характеристики, изброени от т. а) до т. г) се отнася до всички продукти от тази подпозиция. Да, имаше спор относно презумпцията или хипотезата. Може да не е изчерпателен списъкът на продуктите от тази подпозиция, но в отговора на Съда на Европейския съюз не е казано, че които и да са тези продукти от посочената подпозиция са освободени от изискването да имат характеристики, посочени от т. а) до т. г).

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Становището ми по съдебно-химическата експертиза е, че я оспорвам, тъй като вещото лице е направило опит да осъществи тарифно класиране, за което не е компетентно и се е произнесло по правни въпроси, за които няма компетенции. Подробни съображения ще изложа по същество.

ВЪПРОС НА СЪДА: А продуктът е сурово масло?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Да, той е получен при първична преработка, каквато е дестилацията. Тя е процес на физично разделяне без химични и деструктивни процеси.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам възражението на ответника за неоснователно. Вещото лице е дала изключително подробна характеристика на процесния продукт, която следва да се вземе предвид при определяне на тарифния код. Моля да бъде прието заключението.

 

С оглед становищата на страните, съдът счита, че следва да се приеме заключението на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на съдебно-химическата експертиза на вещото лице инж. Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в рамките на внесения депозит, в размер на 250 лева.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете молба-становище, в което сме изложили допълнителни становища и доводи за отмяна на оспорваното решение. Към нея са приложени Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизни стоки, утвърден от Директора на Агенция „Митници”, както и проект на Регламент на Съвета за суспендиране на мита, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, с приложен превод. Представям молбата с копие за ответника.

Представям, също така, молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с анализ на контролната проба съхранявана от митническата администрация както и анализ на каменовъглен катран, който ще бъде представен от страна на жалбоподателя като образец за сравнителен анализ, тъй като част от спора е аналогията между процесния продукт  и продукти, получени от високотемпературни каменовъглени катрани.

Тъй като протокола за вземане на проби, приложен на л. 160 от делото, е съставен шест дни след вземане на пробите и предвид, че съгласно ръководството във всяко митническо учреждение се определя митнически служител, който да поддържа отчетност за съхраняваните проби, моля да задължите ответника да представи документ, от който да е видно кога процесните проби са постъпили в митническото учреждение. Също така, в митническата лабораторна експертиза на л. 108-109 от делото е посочено, че пробите се придружават от сертификат за качество, издаден на 06.09.2013 г., а такъв не е приложен по делото от страна на ответника и тъй като този сертификат е част от административната преписка, моля да задължите ответника да го представи в оригинал или заверено копие.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: По отношение на представената в днешно съдебно заседание молба-становище, ще вземем отношение по същество на спора във връзка с вземането на пробите.

По отношение на представения проект за регламент, предоставям на съда.

По отношение на молбата за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, възразявам за допускането на въпроси № 1 и № 2, които касаят изследване на каменовъглен катран. Възразявам по допускане на тези две изследвания, по тези поставени задачи, тъй като считам, че в днешно съдебно заседание от изслушаната и приета от Вас съдебно-химическа експертиза в приложенията към същата е направен подробен анализ и съпоставка на процесния продукт и на продукти, получени от първична обработка на каменовъглени катрани и допускането на тези задачи би разводнило процеса.

По отношение на третата задача, възразявам за допускане на анализ съдържанието на сяра в продукта по метод  ASTM D 1552 и анализ съдържанието на въглерод, водород и азот в продукт по посочения в молбата метод, тъй като считам, че по никакъв начин няма да допринесат за изясняване на тарифното класиране на стоките Те са неотносими към съдебния ни спор. Единствено би могло да се извърши анализ на групов въглеводороден състав на продукта по метода ASTM D 2007, но считам, че следва да се посочи действително, предвид исканията на жалбоподателя, акредитирана лаборатория, която да извърши това изследване. Доколкото имаме информация такава лаборатория няма.

Ако бъде допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза моля при извършване на изследванията да присъства представител на Агенция „Митници”. Аргументите ми са, че ние не знаем какъв каменовъглен катран ще бъде предоставен от жалбоподателя и желаем да участва в извършване на изследването и служител на Агенция „Митници”.

Представям и моля да приемете преводи на документите на чужд език, които са представени по преписката, ведно с фактура за извършени разходи.

В предходно съдебно заседание бяхме задължение да представим информация за количеството на контролните проби. Представям служебна бележка, от която е видно, че такива се съхраняват.

Представям и моля да приемете 2 броя обвързваща тарифна информация, която е извършена от френските митнически власти и от немските митнически власти, касаещи аналогични продукти на процесния продукт и посочващи тарифен код, който е идентичен с тарифния код, който е определен в процесното решение.

Представям и моля да приемете и извадка от окончателен доклад на Европейската комисия относно участието на Митническа лаборатория Русе в междулабораторни изследвания, част от които касаят и приложения метод, именно метода по Приложение А, като от този окончателен доклад се вижда, че Митническа лаборатория Русе е постигнала едни от най-добрите резултатите по прилагане на този метод. Това го представям като доказателство във връзка с ползвания метод и неговата възпроизводимост и повторяемост.

Представям и доклад от служител от Митническа лаборатория Русе, който е изготвен въз основа на доклада на Европейската комисия с посочените резултати, конкретно за митническата лаборатория, ведно с доказателства за длъжността на лицето, което е издало този доклад.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Аз също моля при извършване на изследванията да присъства и представител на жалбоподателя.

Във връзка с представената обвързваща тарифна информация, моля да не бъдат приемани, тъй като не са годно доказателствено средство, нямат подпис, нямат печат, не се знае кой е авторът, няма как да бъде установена тяхната автентичност. Обвързваща тарифна информация се издава под формата на формуляр с подпис и печат на длъжностното лице, което я издава. Освен това обвързващата тарифна информация се издава като средство за подпомагане на търговските оператори и може да бъде използвана само от търговския оператор, който е титуляр на тази информация и то за конкретен продукт и то само при условие, че има неоспорими доказателства, представени пред митническите органи, че става въпрос за един и същ продукт. В този смисъла обвързваща тарифна информация, издадена на търговски оператори, различни на жалбоподателя, за продукт, различен на процесния е неотносима към спора.

По повод представения доклад за участие в междулабораторно изпитване, моля да не бъде кредитиран, тъй като е документ, издаден от страна на ответника. Освен това окончателният доклад, който ответникът представя, също няма автор и е негодно доказателствено средство. С подобни доклади няма как да се установи акредитация и точно прилагане на съответните методи. Подробни съображения ще изложа в изложението си по същество.

Относно възражението на ответника по поисканата от моя страна допълнителна съдебно-химическа експертиза, считам че анализът на каменовъглените катран, предоставен от жалбоподателя би бил още едно доказателства в подкрепа на тезата, че подпозицията, която най-специфично описва продукта в рамките на позиция 2707 е тази за сурови масла 2707 9919. В този смисъл считам, че поисканите анализи в т. 1 и т. 2 от представената молба са относими към спора.

По отношение на възражението процесният продукт да не се анализира за сяра, въглерод, водород и азот, считам същото за неоснователно, тъй като тези  анализи ще допринесат още веднъж да се изяснят характеристиките на процесния продукт. Освен това, от представената справка е видно, че пробите ще са достатъчни за извършването на трите анализа. Освен това, добавям че в ГПК, който е субсидиарно приложим към настоящото производство, няма изискване при извършване на експертиза лабораториите да са акредитирани.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г.: Тъй като не е ясно какъв продукт каменовъглен катран ще бъде предоставен, не е ясно какви ще бъдат и резултатите. Установи се по безспорен начин от теория на химията поне по отношение на два от елементите от качествения състав, че има подобия. Считам, че това са излишни изследвания, които първо ще оскъпят процеса и ще забавят произнасянето на съда, така че категорично се противопоставям на първите две изследвания и изследвания на сяра, водород, въглерод и азот. Те нямат отношение към тарифното класиране, какъвто е спорът по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тези анализи ще бъдат направени успоредно с анализа на контролната проба, която се съхранява за целите на настоящия спор, така че по никакъв начин няма да забавят процеса.

 

Като взе предвид становището на страните по представените доказателства, съдът счита, че следва да бъдат приети, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание молба-становище от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД; Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизни стоки; проект на Регламент на Съвета за суспендиране на мита, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, с приложен превод, както и представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание преводи на документите на чужд език, представени по преписката, ведно с фактура за извършени разходи; извадка от окончателен доклад на Европейската комисия за участието на Митническа лаборатория Русе в междулабораторни изследвания; доклад от служител от Митническа лаборатория Русе, ведно с доказателства за длъжността на лицето, издало този доклад; 2 бр. обвързваща тарифна информация и служебна бележка № 32-52140/24.03.2015.

Относно искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, съдът счита, че следва да бъде допусната, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на поставените въпроси в представената в днешно съдебно заседание молбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. При изпълнение на изследването да присъстват представители на жалбоподателя и на ответника, като предвид искането изследването да бъдат извършено в акредитирана лаборатория, предоставя преценката на вещото лице.

НАЗНАЧАВА за вещо лице инж. Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, които да се внесат от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок.

Вещото лице да се уведоми след представяне на документа за внесения депозит.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи до следващо съдебно заседание справка кога са постъпили пробите в склада на митническото учреждение, както и сертификат за качество от 06.09.2013 г.,  който е посочен в митническата лабораторна експертиза.

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.06.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: