ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2095 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт И. и юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К-Г. и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило на 16.01.2017 г. заключение от вещото лице по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, което е представено в законоустановения срок по чл. 199 от НК.

 

            СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице, което е със снета от предходно съдебно заседание самоличност, като я ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид факта, че от извършеното на 02.12.2016 г. Приложение А претърпя изменение, въпросът ми към вещото лице заключението е съгласно  новото изискване ли е?

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам. Към момента на поставяне на въпроса ОБ към КН не бяха приети, за да прави анализи по всякакви бъдещи промени по това приложение.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Работила съм задачата по данни от 2012 г. Новото издание е още по-некоректно и точно.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от протокола като лице, което е провело изпитването имаше възлагателно писмо. В конкретния случай Вие участвахте ли при извършване на изпитването?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, участвала съм не само в това, но и по всички дела в днешно съдебно заседание. С цел да се ускори работата, от месец ноември започнах работа в лабораторията, където съм работила отдавна и това даде основание отново да работя и да взема участие в анализите.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Лабораторията има ли акредитация методите по Приложение А?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма акредитация по Приложение А. Не е включена лабораторията в Бургас, както и други лаборатории, изпитващи нефтопродукти в България.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от извършените изпитвания, резултатите отразени в съдържанието на неароматни е 41.80%, а на ароматни е 58,20 %. Видно от изготвената МЛЕ, резултатите са за неароматни въглеводороди 42,4%, а ароматни 57.6%. На какво се дължат така получените разлики предвид, че продуктът, който е предмет на анализ е един и същ, методът на анализ е един и същ, а резултатът е различен?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В лабораторните изпитвания има приети критерии за прецизност. Това са така наречените показатели „повторяемост“ и „възпроизводимост“. Повторяемост е показател, който дава грешката при изпитване на една и съща проба, от един и същи оператор два пъти в една и съща лаборатория, при едни и същи условия. Възпроизводимостта е когато се изпитва един и същи продукт в различни лаборатории от различни оператори и тя е с малко по-голяма стойност. За всеки един метод на изпитване тези два показателя са специфицирани в различен стандарт или методика, по който се изпитва. Както съм описала в настоящата експертиза, както и в предходните посочените в Приложение А възпроизводимост е твърде ниска за тегловен анализ, което е една от неточностите по Приложение А. Обикновено за тегловни методи за анализ какъвто е метода по Приложение А за продукти, аналогични на процесните тежки нефтопродукти, грешката за възпроизводимост е от 2-5%. При по-тежките е 5%. Получените разлики от резултатите за изпитване в комплексната лаборатория към ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ и в МЛЕ колерират и съответстват на допустимите отклонения за повторяемост за тегловни анализи.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Като се има предвид фактът, че близо 3 г. по-късно резултатите, които впоследствие са били по-високи от МЛЕ, може ли да се приеме, че ароматните съставки преобладават над неароматните?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, ако се съди само по Приложение А. Резултатите показват, че наситените въглеводороди са по-малко от 50%.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Може ли да разясните какви разтворители са използвани и по какъв начин са отразени в протокола за изпитване по метода по Приложение А?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По същество методът по Приложение А представлява абсорционно-хроматографско разделяне на пробата на процесния продукт в колона, дизайна на която е посочен в самото Приложение А и която е запълнена с абсорбент силикагел. Характеристиките на силикагела също са посочени в Приложение А. В запълнената колона предварително се налива пентан и след като нивото му спадне до нивото на силикагела, в колоната се влива разтворената в нормален пентан проба. След като количеството на този разтвор се поеме, също започва пропускането на допълнителни количества нормален пентан и когато започне десорбция, в дъното на колоната се събира количество енуент или фракция в колба от 500 мл до определения обем, който е посочен в Приложение А. Тази фракция представлява десорбираните неароматни въглеводороди, които съдържат парафинови и нафтенови въглеводороди, тъй като с нормален пентан се извличат само тези групи въглеводороди. Събраното количество фракция се подлага на изпарение, при което се отстранява разтворителят, а частта съдържаща парафино-нафтенови въглеводороди се тегли и така се определя по формулата нейното количество. Съгласно Приложение А като разлика до 100% остатъкът от пробата се счита за ароматни въглеводороди      

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: За метода по Приложение А използва ли се разтворител, който извлича полярните съединения, за които в предишните Ви заключения беше установено, че нямат ароматен характер?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно Приложение А не е регламентирано използване на друг разтворител освен нормален пентан. Разтворител или разтворители, за да бъде по-детайлно разделена пробата на различните групи въглеводороди, които влизат в състава на полярните съединения не се отделят, остават недесорбирани в колоната.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Това означава ли, че в остатъка до 100% на практика в процесния продукт се съдържат процесните полярни съединения – въпросните, които нямат ароматен характер?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, в останалата част недесорбираната, в колоната се съдържат както ароматните, така и полярните - една част от които имат ароматен характер, но други нямат ароматен характер в структурата си, а така също недесорбираната проба съдържа и асфалтени.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: По отношение на въпроса на юрисконсулт Т. означава ли, че в продукта преобладат ароматните над неароматните съставки и преобладат ненаситените въглеводороди и означава ли, че Приложение А дава коректен израз на съотношението между ароматни и неароматни съставки като продукт? На въпроса се потвърди, че съотношението на ароматните е над неароматните. В Приложение А идентични ли са понятията ароматни съставки и ароматни въглеводороди?

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам. Не е в компетентността на вещото лице да коментира дали един метод е коректен или некоректен. Този въпрос е разискван в предходно заключение.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За няколкото некоректни моменти в Приложение А на първо място: той регламентира състави, а определянето на въглеводороди затова, че се различава, беше коментирано още при преюдициалното запитване пред СЕС и отговор беше даден, и че не са тъждествени, също беше потвърдено. Самият метод не регламентира съставки и не могат да се определят съставки.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база на извършения анализ по метода на Приложение А, може ли да кажете кои съставки преобладават ароматните или неароматните?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като съставки не може да се каже, тъй като не са определени тази част от полярните съединения, които нямат ароматно ядро в структурата си. Едва тогава ще може да се каже, че неароматните са толкова  процента, а ароматните са толкова процента.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид факта, че в заключението казвате, че няма метод, който да определи съдържанието на ароматни и неароматни съставки, как митническата администрация трябва да съобрази ОБ на КН?

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу този въпрос. Не е в компетентността на вещото лице да дава указания за работата на митническата лаборатория.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Обръщам внимание, че в решението на СЕС, което е от 2014 г. по дело С-330/2013 г. е записано, че ако митническите органи считат, че имат съмнение по отношение на методите, те би следвало да сезират компетентните органи. То това задължение е на митническите органи.

 

          Съдът СЧИТА, че вещото лице не следва да отговаря на този въпрос, тъй като не е от неговата компетентност.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          ЮРИСКОНСУЛТ КЕРЕНСКА Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          Съдът СЧИТА, че следва да приеме заключението по изслушаната допълнителна съдебно-химическа експертиза като безпристрастно и компетентно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лв. съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ КЕРЕНСКА Г.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ход по същество:

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалваното митническо решение, с което е определен код на процесния продукт, различно посочен от жалбоподателя.

Моля да ми дадете възможност да представя подробни аргументи в подкрепа на нашата жалба, в подробни писмени бележки.

Моля да ни се присъдят юрисконсултско възнаграждение и направените съдебно-деловодни разноски съгласно писмената молба, представена в съдебно заседание на 10.03.2016 г.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от колегата. Моля да ни укажете срок за представяне на писмени бележки.

Да ни се присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам решението на началника на МП „Пристанище Бургас – център“ за правилно и законосъобразно и като такова, моля да бъде потвърдено. Същото е издадено в предвидената форма и срок съгласно АПК и ЗМ, издадено след МЛЕ и становище на Дирекция „Тарифна политика“, касаеща промяна на тарифен код на внасяна от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД стока.

В хода на съдебното производство бяха допуснати както основна, така и допълнителна съдебно-химическа експертизи, като считам, че заключението на вещото лице следва да бъде прието, но считам, че не следва да бъде кредитирано в частта относно изводите, касаещи метода по Приложение А. В хода на съдебното производство вещото лице многократно посочва различни методи, които биха помогнали за изясняване на правния спор, но видно от изслушаното заключение, същото вещото лице посочва, че няма метод, който да определя съдържанието на ароматни съставки на конкретния продукт, а това е основен критерий, съгласно който стоката следва да бъде класирана в позиции 2710 и 2707. В този случай митническата администрация се е съобразила изцяло с митническото законодателство и по- конкретно Закона за митниците, Обяснителните бележки и на база на тях е извел своето решение.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, които ще представя в указан от Вас срок.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

          Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

          Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.08 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: