ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети април                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2095 по описа за 2014година

 

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото и юрисконсулт И. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Коя от двете позиции – 2707 и 2710 от Комбинираната номенклатура, описва най-специфично продукт с характеристиките като на процесния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В резултат на всички данни и анализи, от материалите, приложени към делото, както и резултатите от допълнителните изпитвания, които ми бяха възложени и приложени като протоколи към делото, може да се каже, че характеристиките на продукта най-точно и ясно биха се описали от код 2710 – тежко нефтено масло.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В тази връзка коя според Вас е характеристиката – нефтения продукти или съотношението ароматни и неароматни съставки?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам срещу този въпрос!

ЮРИСКОНСУЛТ М.: От гледна точка на всички характеристики кое е водещото? Какво значение има за процесния продукт съотношението между ароматни и неароматни съставки, т. е. водещо ли е, питам от гледна точка на химията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Според мен от гледна точка произхода, свойствата и предназначението на продукта, т. е. с каква цел се внася, съотношението ароматни и неароматни съставки не е от съществено значение при неговото класиране, защото продуктът, вече казахме, че се характеризира като тежко нефтено масло, т. е. произходът му е нефтен, характеристиките са за нефтено масло и предназначението му е да бъде използван в процесите на дълбочинна преработка с помощта на каталитични методи в рафинерията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. От тази гледна точка какво е съдържанието на ароматните съставки е без значение, тъй като, ако преобладават при една пренастройка на технологичните настройки на процесите, за които се използва продуктът,  вече е без значение дали има по-малко или повече ароматика, по важно е, че е от нефтен произход, че е висококипящо или тежко масло и като такъв продукт той се внася повече от 25 години, за да бъде преработен в комплексите на дълбочинно преработване с оглед повишаване добива на светли нефтени продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база извършените анализи може ли да се приеме еднаквост в качествения състав на процесния продукт и продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, на база на извършените химични анализи може да се каже, че качественият състав на процесния продукт е еднакъв с качествения състав на висококипящи фракции от каменовъглени катрани.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В протокол от изпитване № 486 от 26.02.2016 г., който е приложен към Вашето заключение, е отразено, че в продукта се съдържат 4 характеристични групи въглеводороди – наситени, ароматни, полярни и асфалтени. Можете ли да посочите кои от тях се отнасят към ароматните съставки, кои от тях се отнасят към неароматните състави и има ли такива, в които се съдържат и неароматни, и ароматни съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Посоченият протокол съдържа резултати от изпитване на процесния продукт за определяне на неговия групов въглеводороден състав или съдържанието на характеристични групи въглеводороди, каквито са наситените и парафино-нафтенови въглеводороди, същите не съдържат ароматно ядро и не може да се каже, че са ароматни. Втората група въглеводороди, които елюират чрез метода ASTM D 2007, използван за определяне на груповия състав, са полярните съединения и по разликата до 100 са определени ароматните въглеводороди. Предварително, съгласно приложението към метода ASTM D 2007 са отделени и определени асфалтените. В така отделените и определени групи въглеводороди би могло да се каже – ароматните въглеводороди всичките имат ароматен характер, имат ароматно ядро. Асфалтеновите въглеводороди представляват поликондензирани ароматни структури, т. е. и те в молекулите си имат ароматни ядра. Като такива те ще се причислят към групата на ароматните съставки.

Групата на полярните съединения, съгласно последни данни от задълбочени и много зачестили напоследък научни изследвания, съдържат сяра, азот и кислород съдържащи съединения, една част от които имат наситен характер, т. е. нямат ароматно ядро в структурата си, а друга част имат ароматни ядра и като такива тази част, която имат, могат да се причислят към ароматните съставки. Тези, които нямат ароматни ядра, имат наситен характер, те не са ароматни съставки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предвид, че полярните съединения съдържат и неароматни, и ароматни съставки, може ли на база на извършения анализ, отразен в протокол за изпитване № 486, да се направи извод за тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Само на базата на извършения анализ по метод ASTM D 2007, това определяне на каква част от полярните съединения имат ароматно ядро, т. е. са ароматни съставки, и каква част нямат ароматно ядро, т. е. те са наситени съединения или неароматни, само с този метод не може да се каже. Тези заключения са от научни изследвания, в които се използват комбинирани методи на анализ, най-често масспектрометрия, комбинирана с други инструментални химични методи за анализ.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база на извършените анализи на продукти, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, беше ли установено съдържанието на същите характеристични въглеводороди, а именно наситени, ароматни, полярни и асфалтени, в тези продукти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Анализ ASTM D 2007 за определяне на характеристичните групи въглеводороди беше приложен за висококипяща фракция, изолирана от коменовъглен катран чрез дестилация. Резултатите от изпитването са посочени в съответния протокол и показват съдържание на наситени въглеводороди (протокол обр.487), при който е изпитвана точно висококипяща фракция и е установено наличието на посочените четири групи – наситени, ароматни, съдържание на полярни съединения и съдържание на асфалтени.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Вие казвате, че полярните съединения не могат да бъдат определени като ароматни или неароматни. Може ли да обясните защо методът, който е ASTM D 2007 за определянето на характеристичните групи въглеводороди, предвижда същата формула, каквато е предвидена в Приложение А, т. е. ароматните съставки да са равни на 100 минус неароматните въглеводороди плюс полярните съединения, изхождайки от обстоятелствата, че няма как в сбора да бъдат групи, които не са подобни. От написаното като формула излиза, че полярните са неароматни съединения.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз казах как са определени ароматните въглеводороди съгласно стандарт ASTM D 2007. В този стандарт се допуска определянето на ароматни въглеводороди по два начина – единият чрез десорбция със специална екстракционна апаратура и другият е определяне като разлика до 100, ако се определят предварително наситените въглеводороди и полярните съединения и разликата до 100 дава количеството на ароматните въглеводороди. Тази фракция е изцяло ароматна съставка. Ароматна съставка са и асфалтените. Изолираните полярни съединения, които са десорбирани от колоната по втория метод, вече при тях само с този метод не може да се каже каква част имат ароматно ядро, т. е. са ароматни съставки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Може ли да се изведе формула за получаване на ароматни съставки като резултат от 100 единици, минус неароматни и ароматни, ако приемем полярните за ароматни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По тази формула се определят ароматните въглеводороди, като от 100 % се извадят количеството на наситените, които са неароматни и количеството на полярните съединения, но имайки предвид, че при полярните съединения няма яснота каква част имат ароматно ядро и каква част нямат ароматно ядро и са наситени, при това положение, след като не знаем със сигурност каква е природата на полярните съединения – дали са изцяло ароматни, изцяло насители или по част ароматни и част наситени, не можем да определим количеството на ароматните въглеводороди.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да уточните наситени неароматни ли означава?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, наситени въглеводороди означават парафино-нафтенови въглеводороди, които са химични съединения, които нямат ароматно ядро в молекулата си, т. е. не са ароматни по характер.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Два пъти повторихте, че ароматните не могат да се определят, защото не става ясно полярните съдържат ли ароматно ядро или не. Възможно ли е в химията да бъде изведена формула, в която ароматните въглеводороди да се получават като разлика от 100 в скоби събрано от неароматни и ароматни въглеводороди? Възможно ли е при анализ да се съберат групи въглеводороди, които не са подобни, за да се получи разликата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Посочената формула има за цел да определи количеството на ароматните въглеводороди, при положение че предварително са били определени количеството на наситените и неароматните въглеводороди и количеството на полярните съединения. Това са отделни групи въглеводороди. Не се коментира дали имат ароматен характер или не. Те, като са изолирани вече, разликата до 100, съгласно този метод на разделяне, се има предвид, че са ароматни въглеводороди, но вече спорен е моментът каква част от полярните съединения, имайки ароматно ядро в структурата си, ще се отнесат към ароматните съставки и каква част са наситени и няма да попаднат в групата на ароматните, т. е. в групата на ароматните съставки ще се включат ароматни въглеводороди, асфалтените и там ще се включва тази част от полярните съединения, които бъдат определени по други методи и които имат ароматно ядро в структурата си. Тогава целият този сбор ще даде ароматните съставки, а в неароматните ще бъдат наситените въглеводороди или парафино-нафтеновите, които няма ароматно ядро в структурата си и тази част от полярните съединения, които също нямат ароматно ядро в структурата си и имат наситен характер.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Този метод ASTM D 2007 предвижда ли анализирането на полярните съединения на такива с ароматно ядро и такива с неароматно ядро, за да правите извод или поне да черпите сведения, че в тази формула, която е в т.9.3., ароматните въглеводороди са равни на 100 % минус неароматните въглеводороди, плюс тези полярни съединения, които съдържат неароматно ядро?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам, предвид факта, че в стандарта ясно и точно в дефиницията в т. 3 са формулирани самите понятия, а именно що е асфалтени, какво е понятието полярни съединения и не е от компетентността на вещото лице, а в . 3.1. е дадено що е полярна ароматика, що е полярни съединения и кои са наситени въглеводороди и вещото лице при изготвянето на своето заключение е базирала заключението си на резултати, които е следвало да бъдат извършени съгласно стандартен метод ASTM D 2007, признат американски стандарт, и считам, че всякакви изводи на вещото лице по отношение що е ароматика, що е полярни съединения, са неотносими, тъй като стандартът дава ясна и точна дефиниция.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с така направеното възражение по допустимостта, считам същия за допустим с оглед разкриване на обективната истина, тъй като стандартът не е нормативен документ. Същият не може да извежда определения за определени понятия, освен това стандартът дава определение на полярни съединения, което определение за полярни съединения по никакъв начин в 3.1.1.5. не се отнася към формулата, изведена в същия този стандарт в т. 9.3. Действително стандарт ASTM D 2007 предвижда определянето на характеристични или характерни групи въглеводороди дотолкова, доколкото съобразявайки практиката на Върховен административен съд и решението на Съда на Европейския съюз, всяка от страните следва да докаже тези факти и обстоятелства, които твърди и с оглед разпределението на доказателствената тежест и обстоятелството, че недоказан факт е неосъществен факт и твърдението ни, че ароматните съставки в продукта не преобладават спрямо неароматните, считам че въпросът е относим за определяне на ароматни въглеводороди, с оглед на формулата, която е дадена в т.9.3., която формула почти преповтаря логиката, която е следвана от законодателя в Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Дали стандартът е нормативен акт, е известно на страните и на съда, но считам, че стандартът, след като експертизата е допусната от същия съдебен състав и е възложено да бъде извършена експертиза в акредитирана лаборатория по метод ASTM D 2007, вещото лице е задължено да изготви заключението си съгласно определението на настоящия съд. В тази връзка считам, че вещото лице следва да обосновава своите резултати, като се съобрази единствено и само със стандарт ASTM D 2007, а изводи като това дали стандартът е коректен или не, не са относими към спора.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Във формулата е казано, те се  извеждат като количеството на ароматните въглеводороди е равно на 100  минус наситените. Тази формула се използва само за определяне на количеството на ароматните въглеводороди. Формула за ароматни съставки няма приложена в този стандарт. Аз имах за цел да определя качествения групов въглеводороден състав и качествения елемент състав на процесния продукт и на тази база да сравня неговите характеристики с характеристиките на висококипящи фракции от каменовъглени катрани.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с представените към заключението документи да потвърдите лабораторията на ВХТИ има ли акредитация по метода ASTM D 2007?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Определяне на групов въглеводороден състав  по метода ASTM D 2007 не е включен в акредитацията нито на лабораторията във ВХТИ, нито в която и да било друга лаборатория, изпитваща нефтопродукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Присъствахте ли при извършване на изследванията във ВХТИ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Изследванията по метод ASTM D 2007 за процесния продукт – мазут, както и висококипящи фракции бяха извършени както в присъствието на представител на Агенция „Митници“, така и в мое присъствие.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изготвени ли са първични записи при извършването на изпитванията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, такива бяха изготвени и представители на Агенция „Митници“ записваха абсолютно всяко тегло при определяне  както на групата на наситените въглеводороди, така и при определяне на групата на полярните съединения.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно терминологията в стандарт ASTM D 2007 в т. 3.1.1.3. е записана полярна ароматика, синоним на полярни съединения. Следва ли от тези термини, че полярните съединения се причисляват към ароматните съединения и същите ще отговарят ли на определението за ароматни съединения, посочени в глава 27 от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам? Считам, че въпросът е правен. Вещото лице не може да прави тълкуване на определения, дадени в стандарта.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че вещото лице прави тълкуване точно що е ароматни съставки, ароматни съединения, полярни съединения и други подобни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От така дефинираното определение в т. 3.1.1.3., че полярните съединения са синоними на полярни съединения, не може да се направят изводи,  че полярните съединения са само полярни ароматни съединения. Вече споменах множеството изследвания, които се извършват последните години и съм цитирала всички източници, за да внеса тази допълнителна яснота относно химизма на полярните съединения, т. е. че те, освен че имат между тях полярни ароматни, имат и такива, които в структурата си нямат ароматно ядро, т. е.  те са наситени съединения, а не ароматни.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Вие говорите за полярни съединения по принцип от теорията на химията, а в конкретния случай въпросът, който задаваме, съгласно термините, с които борави стандарта, ние твърдим, че в конкретния случай стандартът извлича полярни ароматни съединения, тъй като самият стандарт приравнява полярните съединения, казва: „синоним на полярни ароматни“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Ако бяха само с ароматен характер, те щяха да се извлекат с толуол, който има полярност да извлича ароматните структури или най-общо казано въглеводороди, които имат в молекулата си ароматно ядро.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Задават се въпроси, които съдържат внушение към вещото лице какво твърди ответника и какво няма отношение към разпита. Преди малко се твърдеше, че методът ASTM D 2007 не е метод, който установява съдържанието между ароматни и неароматни съставки. Същият определя група въглеводороди. Същият метод има заглавие и обхват.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Съгласно този метод се отделят наситените въглеводороди, доколкото разбирам, и вече там се изчисляват разлики, за да се отделят полярни, пък разликата до 100 остават ароматни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Стандартът регламентира първо отделяне и определяне на асфалтените, след това разделяне на продукта с извличане на наситените въглеводороди с нормален пентан, извличането на групата на полярните съединения със сборния разтворител толуол и ацетон и определяне по формулата, приложена към самия стандарт, количеството на ароматни въглеводороди.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поради каква причина, ако в полярните има неароматни, те не са извлечени от продукта заедно с наситените, които са неароматни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Адсорбция, разделяне на фракцията, каквато е мазутът, приложено в стандарт ASTM D 2007, се основава на разделянето на групите въглеводороди на базата на техните характеристични свойства, т. е. какви въглеводороди съдържат на базата на тяхната разлика, адсорбируемост върху използваните адсорбенти. Основава се на базата на различната им разтворимост в разтворители, които имат различна полярност. Каква е полярността на използваните по принцип разтворители в хроматографирането, на стр. 3 от експертизата. В случая е валиден принципът „подобно се разтваря в подобно“. На последно място се разделят и на база на тяхната молекулна маса или плътност или  тяхната дестилация.

Полярните неароматни се извличат с полярен разтворител, какъвто е ацетонът.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На база на извършените анализи и получените резултати в протокол за изпитване № 486 какво е количественото съотношение в цифри на ароматните и неароматните?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Този въпрос го зададох, моля да не се допуска.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: При положение, че количеството на полярни съединения, които имат ароматно ядро в структурата си и биха се причислили към ароматните съставки, не може да се определи само по метод ASTM D 2007.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: А може ли да се определят неароматните съставки?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ Л.: Отговорът е аналогичен.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на катрана, как и от кои документи и източници, посочени във Вашата експертиза, става ясно, че представеният за анализ от жалбоподателя каменовъглен катран е високотемпературен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Още в първата си част на експертизата по това дело, в Приложение № 1 бях направила подробно пояснение кои продукти от каменовъглен произход се наричат каменовъглени катрани, как се получават те и от това пояснение става ясно, че когато кажем каменовъглен катран, се разбира страничен продукт, получен при високотемпературно коксуване на каменни въглища. (Документът е Сертификат на стр. 508 от делото.) В допълнение същият каменовъглен катран, който ми беше предоставен, съм дала за изпитване по показатели кокс, пепел, които характеризират много точно и ясно, че той е от каменовъглен произход – катран, имайки предвид стойностите на тези показатели също пояснено в първа част на експертизата и в настоящата част на експертизата на стр.7, т. 3, констативна част. Вече от този каменовъглен катран, след като беше подложен на дестилация, бяха изолирани съответните фракции и най-високо кипящата беше подложена на същите методи, на които беше подложен и процесния продукт – мазут, по настоящото дело.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кои характеристики на катрана са взети предвид при изготвяне на заключението, че представеният катран притежава характеристики на високотемпературен, след като не е направен нискотемпературен каменовъглен катран?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу въпроса, тъй като вещото лице не е имало за задача да прави сравнение между високотемпературен и нискотемпературен каменовъглен катран!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: При нискотемпературно коксуване течният продукт има друго наименование. Няма нискотемпературен катран.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Защо катранът е високотемпературен? Никъде не е обозначено от изпитваните проби, където фракциите са описани като такива от каменовъглен катран, че е високотемпературен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Катран се нарича течен продукт, който се получава при високотемпературно коксуване на каменни въглища. Под катран това разбираме. От този течен катран са получените фракции.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Защо за определяне на характеристиките на каменовъгления катран – продукт от преработка на въглища, изследван с протокол № 2587 от 31.05.2015, са използвани методи, в обхвата на които съгласно наименованието им в цитирания протокол е посочено, че са методи за изследване единствено на нефт, нефтопродукти и петролни продукти, като следва да отбележа, че в посочения обхват на методите в протоколите на „SGS-България”ООД, по който е изследван продуктът, не се включват продукти от преработка на въглища?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Търсим аналогичност, т. е. еднаквост в състава на каменовъгления катран и мазута. Използвани са еднакви методи за изпитване, по тази причина.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С протокол № 44/20.05.2015 г. е предаден от г-жа Ташева на вещото лице Л. каменовъгленият катран, а реално разделянето на лека, средна и тежка фракция е станало на 29.05.2015 г. Налице са противоречия в датите.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам! Ние не сме в следствено, а в административно производство. Никъде в АПК не е предвиден ред и срокове, в които вещото лице следва да извърши заключение и как да го извърши. Единствено, което е предвидено, да представи заключение в съдебно заседание, ако не може, да подаде молба.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От протокола за приемане на каменовъгления катран в комплексната лаборатория е посочено на коя дата се е случило това.  Мога да кажа, че са направени с възлагателното писмо.

Датата на протокола за дестилационна характеристика е изготвен накрая. Протоколът е издаден като дестилационни характеристики последно, но отделянето е направено по-рано.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какъв е изследваният с протокол № 2588/31.05.2015 г. продукт с наименование „фракция средно масло 170оС-270оС“, от дестилация на каменовъглен катран или от нефтен произход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Това е фракция, която е от каменовъглен катран и кипяща при температура в интервал 170оС-270оС.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: И за другия протокол - № 2589, за тежкото масло, въпросът ми е същият.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От каменовъглен катран.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как са съотносими продуктите по протокол от изпитване № 2589 фракция тежко масло и по протокол № 487 фракция от каменовъглен катран? В случай, че продуктът е един и същ, каквито са твърденията, защо съдържанието на асфалтените се различава драстично, като в протокол от изпитване № 2589 съдържанието е 0,88%, а в протокол за изпитване № 487 съдържанието е 17,5%, показатели, отразени при еднакви температурни условия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Методът, по който е определен този показател в лабораторията на „SGS-България“ ООД и по метода ASTM D 2007 са коренно различни. На това бих отдала различието в съдържанието на асфалтени.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как тогава е налице аналогия? Какъв е допускът на грешка по тези два метода?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: При метода няма аналогия. Те са еднакви продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Защо след като в протоколите на „SGS-България“ ООД и трите фракции на дестилация на каменовъглен катран имат еднакъв елементен състав, е правен анализ на характеристични групи по метода ASTM D 2007 само на висококипяща фракция, изразен в протокол за изпитване № 487?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Както в първата част на експертизата съм посочила, можем да сравняваме процесния продукт – мазут, по дестилационните си характеристики с тежкото масло, извлечено от каменовъглен катран, затова само тази фракция е анализирана по метода ASTM D 2007 и сравнена с мазута.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Тъй като изводът на вещото лице в експертизата, че по качествен състав каменовъгленият катран и мазутът са еднакви, а в резултат на изпитванията и приложените към експертизата протоколи става ясно, че количественото съотношение на основните елементи е много различно, как е налице еднаквост при такива количествени различия в елементите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Още в първата част на експертизата към Приложение А бях разработила таблица, в която коментирахме какво се разбира под качествен състав. Тук съм допълнила с точното определение съгласно аналитичната химия (стр. 8 от заключението). Тук търсим кои са химичните елементи и групите въглеводороди, а не тяхното количествено изражение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: И все пак, при посочени резултати влияе ли количественото съотношение на основните елементи на еднаквостта?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам! Задачата на вещото лице е да установи аналогичност в качествения, не в количествения състав.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Ако има 40 % водород, все е водород, но в различно количествено съотношение. В случая имаме качествен състав – дали се съдържат посочените химични елементи и групи въглеводороди.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Аргументите ни са, че изследванията, които са извършени и на база на които вещото лице е изготвило своето заключение, са изработени от неакредитирана лаборатория така, както е била поставена задачата, още повече, че вещото лице беше задължено да представи сравнителни стандартизирани материали, за което е отговорило, че с такива лабораториите не разполагат, поради което считаме, че е налице основание да оспорим тази експертиза и ще направим допълнителни доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам заключението. В писмо до Административен съд Бургас вещото лице е написало, че не се изисква използването на такива стандартни референтни материали. Тези материали сме ги изисквали единствено и само във връзка с факта, че лабораторията на ВХТИ не е акредитирана. В тази връзка представяме на съда молба, с която на основание чл. 192 ГПК отправяме молба до ВХТИ – трето неучастващо в делото лице, което е извършило изследванията, да представи намиращите се у него стандартни сертифицирани материали, с които лабораторията разполага, с цел удостоверяване, че използваният метод работи правилно и че получените резултати са коректни, точни и верни. В тази връзка да представи всички първични записи, водени по време на арбитражната проба. Също така, ВХТИ да отговори кое налага предварително отстраняване на асфалтените, след като в стандарта изрично е посочено, че повторяемостта и възпроизводимостта по метода, публикуван в този стандарт, не включва проби, които са изготвени чрез отстраняване на асфалтени.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с направеното оспорване от страна на ответника, считам че не са налице основания, тъй като не се твърди от страна на ответника, че заключението е необосновано и непълно, каквито са основанията за неприемане. Това, че едно заключение не ползва една от страните, не е основание за неговото неприемане. АПК и ГПК са предвидили изрични основания за оспорване на заключението на вещото лице. Процесуалните представители на ответника не оспорват компетентността, пълнотата, обосноваността на заключението, поради което считам, че не е налице основание за оспорване.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението по допълнителната съдебно-химическа експертиза като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на изготвената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице съгласно представената справка-декларация, в размер на 600 лева, 250 лева от които платими от внесения депозит, остатъкът от 350 лева да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с изслушани съдебно-химически експертизи по идентични дела в Административен съд Бургас с идентичен предмет и видно от представените документи, че е налице проба за арбитраж, моля да допуснете да бъде извършена химическа експертиза, като вземете предвид компетенциите на вещото лице като специалист в областта на нефта и газа, да извърши изследване по метод, който по безспорен начин да установи тегловно съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт, с цел съобразяване решението на Съда на Европейския съюз по дело № С-330/2013 г., по-конкретно определения критерий за правилното тарифно класиране на стоката – предмет на настоящия спор в позиция 2707 или в позиция 2710 от Комбинираната номенклатура. Алтернативно, в случай, че вещото лице не може да извърши изследване по метод, който да установи тегловно съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт, да се извърши изследване по метод Приложение А, посочен в глава 27 от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, използван в митническите лаборатории в целия Европейски съюз.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По молбата по чл. 192 ГПК възразявам същата да бъде уважена, тъй като документите, които се изискват от лабораторията, ще съдържат в своето съдържание изключително и предимно данни и информация, за чието тълкуване и оценка са нужни специални знания. Използването на материали се определя от органи, които имат специализирана компетентност в областта на оценка на лабораториите и съответствие на дейността на лабораториите с добрата лабораторна практика. Абсурдно е да се представят такива материали от страна на лаборатории и същите да бъдат подлагани на преценка от страна на съда. Обръщам внимание, че каквито и обяснения да бъдат дадени от служители на лабораторията, същите ще представляват частни свидетелстващи документи и няма да имат никаква доказателствена сила по отношение на отразеното съдържание.

На второ място, по отношение на първичните записи, водени по време на анализ на арбитражната проба, в случая ответникът не твърди, че има някакво разминаване между първичните записи и резултатите, изложени в протоколи, които вече са издадени. По въпроса кое налага предварително отстраняване на асфалтените, по същия начин считам, че обяснения от служители на лабораторията по въпроси, по които се изискват специални знания, са недопустимо доказателствено средство. Следва да поискат съдебно-химическа експертиза и вещото лице да разясни този метод.

По отношение на поставената допълнителна задача, да не бъде допускана. До този момент ответникът се позовава на съотношението между ароматните и неароматните съставки, отразено в митническата лабораторна експертиза. Недопустимо е в осмото по ред съдебно заседание да поставят допълнителни задачи. Моля искането да не бъде уважавано.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от колежката, само искам да добавя, че заключението си вещото лице прави на база всички тези стандартни сертифицирани материали и абсолютно недопустимо е да се прави искане от трето лице, неучастващо в производството. Извършването  на експертизата е допуснато за вещото лице да отговори на въпроса и да представя каквито и да било първични записи. Вещото лице е работило на база документи от анализи, на които то е участвало и с помощта на лабораторията е извършило експертизата, поради което абсолютно недопустимо е трето неучастващо в производството лице, на което не е възложено по какъвто и да е начин участие в експертизата на вещото лице, да представя доказателства ирелевантни към спора, а във връзка със заключението, вече дадено от вещото лице, тези доказателства, или тези отговори следва да бъдат зададени и поискани от самото вещо лице, като му се постави съответната допълнителна експертиза. Абсолютно недопустимо е от страната да се иска и актуална версия от стандарт от трето неучастващо лице. Следва да заявим, че тези стандарти се разпространяват от Българската служба по акредитация и ние ще го представим.

Във връзка с искане за допълнителна съдебно-химическа експертиза, считаме че същата е недопустима дотолкова, доколкото от всички събрани доказателства в осем броя заседания, се установи, че коректен метод за установяване съотношението на ароматни и неароматни съставки и метод, който да установява съотношението между ароматни и неароматни съставки не съществува. Искането за допускане при условията на алтернативност изследване на продукта по Приложение А представлява от една страна шиканиране на процеса дотолкова, доколкото ответникът в N на брой съдебни заседания заявява, че се ползва от митническата лабораторна експертиза, а и друго не може да има, защото въз основа на резултата от нея е издаден съответният административен акт, обжалван от нас в настоящото производство, още повече, че имаме общо 150 дела на брой, едно решение на Съда на Европейския съюз, в които изрично се подчертава, че този метод е некоректен за анализиране на ароматни съставки и националният съд е този, който следва да определи кой е коректният метод. Освен това, в т. 51 от решението на Съда на Европейския съюз изрично е упоменато, че за класирането на даден продукт следва да се вземат предвид обективните негови свойства и характеристики, а не един показател, а именно съотношението на ароматни и неароматни съставки. В случай, че бъде допуснато искането по чл. 192 ГПК за задължаване на трето лице, моля да задължите ответника да представи всички първични записи, водени по време на анализ на арбитражната проба по метода по Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, съпътстващи анализа му в Митническа лабораторна експертиза № 10/20.09.2013 г., която експертиза установява наличието на ароматни и неароматни съставки, а методът от своя страна установява наличието на ароматни и неароматни въглеводороди, а съгласно решението на Съда на Европейския съюз тези две понятия не са идентични, с оглед което Ви моля да се представят първичните записи, от които да се види как е приложен методът по Приложение А и как е анализиран продуктът, каква информация е дал за съдържанието на ароматните въглеводороди. Това са работни листи, работни тетрадки, извлечения от журнали.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с възражението на процесуалните представители на жалбоподателя, че едва в осмото по ред съдебно заседание правим искането за допълнителна съдебно-химическа експертиза, в днешно съдебно заседание ние оспорихме заключението на вещото лице, като мотивите ни са, не че същото е непълно, неясно, а точно обратното противоречиво. На стр. 4 от протокола от предходно съдебно заседание вещото лице твърди, че за висококипящата нефтена фракция подходящ метод за определяне съдържанието на ароматни съставки е методът ASTM D 2007-98. В днешно съдебно заседание вещото лице, при зададените въпроси, както от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, така и от наша страна, напълно противоречиво на собственото си заключение заявява, че методът ASTM D 2007 не може да определи нито ароматни, нито неароматни съставки. В тази връзка едва в днешно съдебно заседание изразяваме своето искане за поставяне на допълнителни въпроси.

 

СЪДЪТ по доказателствата счита, че няма пречка да задължи третото неучастващо лице ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ да представи намиращите си у него документи, поискани с молбата на ответника.

Относно искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, с оглед разпределението на доказателствената тежест и приетото днес заключение по изготвената допълнителна съдебно-химическа експертиза, съдът счита, че искането на ответника е допустимо, поставените въпроси са относими към предмета на делото и необходими за разрешаване на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да извърши изследване по метод, който по безспорен начин да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, вносими от ответника по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да бъде представено и доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Л..

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи всички първични записи водени по време на изпитването на продукта в митническата лаборатория.

ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ да представи намиращите си у него документи, поискани с молбата на ответника.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.06.2016 г. от 14:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: