ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети март                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2095 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение на изготвената допълнителна съдебно-химическа експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да не се изслушва заключението, тъй като съдебно-химическата експертиза е допусната с определение от 25.03.2015 година, входирана е в предвидения от закона срок съгласно АПК, а именно седем дни преди съдебно заседание, но считам, че е некоректно от страна на вещото лице заключение, за което се изискват специални знания и умения, входирано на 02.03.2016г., от които четири дни са почивни и три дни са работни и ние, които не сме химици и не притежаваме такива знания няма как да се запознаем със същото за това време.

Ще изложа подробни съображения относно неизслушване в днешно съдебно заседание на заключението.

Моля да задължите вещото лице да посочи хронологията от момента на вземане на проби от Митница Бургас по дати и митнически пломби. Да посочи  начина и деня на разделяне на пробите, предаването им на съответните лаборатории и къде са съхранявани продуктите за анализ през този едногодишен период. В протокол №2095/29.04.2015 г. на „СЖС България” ЕООД, в т. 5 е записано, че пробата за арбитраж с пломба 663450, взета с протокол № 646/12.09.2013 г. е отлята на 29.04.2015 г., когато е извършено самото изпитване. Остатъкът е пломбиран с пломба 0197057. Налице е разминаване в датите по съответните протоколи. Неясно как е налице вписване на такава проба със същия номер пломба 019757 в протокола на ВХТИ с № 486/26.02.2016 г., като в него е вписано, че пробата е получена в лабораторията на ВХТИ на 09.04.2015 г. – 20 дни по-рано от възлагането. Предвид факта, че това са документи, издадени от лабораторията, в която е извършено изследването, считаме че лабораториите са тези, които трябва да удостоверят фактите на какво се дължи разминаването и идентична ли е пробата, на която е извършен анализ. Считам, че в конкретния случай не е достатъчно изявлението на вещото лице, ако тези протоколи за изпитване ще се ползват като годни писмени доказателства.

Видно от молбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и от Вашето определение от предходно съдебно заседание, изследването е следвало да се извърши в акредитирана лаборатория. В тази връзка, моля вещото лице да отговори на въпроса или ВХТИ да отговори притежава ли акредитация и по-конкретно за извършване на изследване по метода ASTM D 2007. Алтернативно, ако ВХТИ не разполага с акредитация, то моля да се отговори на въпроса с какви стандартни сертифицирани материали, стандартни референтни материали лабораториите на ВХТИ и на НИСИ са извършвали проверка на използваните в хода на арбитражните изпитвания методи. Да се представи списък именно на тези сертифицирани материали с цел да се удостовери, че получените резултати извън обхвата на акредитация са верни.

Друг аргумент – в заключението си и приложенията към заключението вещото лице не е представило никакъв документ, удостоверяващ какъв е продуктът, а именно каменовъгленият катран. Няма сертификат за произход, няма държава на внос, няма документ, удостоверяващ начина на придобиване. Няма документ, удостоверяващ, че изследваният продукт е такъв, какъвто е допуснат именно от съда. От съда е допуснат анализ на високотемпературен катран, получен при дестилация. Този въпрос го задаваме с цел факта, че теорията, че каменовъгленият катран се получава при коксуване на черни въглища, представлява сложна смес от циклични и хетероциклични съединения и техните производни. Има над 50 производни на каменовъгления катран. В тази връзка какъв точно продукт е използван за анализ, кой вид каменовъглен катран е сравнен с процесния мазут, предмет на настоящото дело.

Във връзка с каменовъгления катран няма данни в изготвеното заключение в кой момент е предоставен и на кого каменовъгленият катран. Също така, в кой момент е извършено разделянето му на фракции – тежко, средно и антраценово масло. В протокол № 447/29.05.2015 г. на ВХТИ е вписана дата на получаване на образеца 21.04.2014 г., дата която напълно противоречи на всички факти и обстоятелства по делото.

И не на последно място считаме, че заключението е непълно, тъй като вещото лице няма отговор на първия въпрос, поставен в първата молба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, а именно: Представеният от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД продукт отговаря ли на характеристиките на високотемпературните каменовъглени катрани? В тази връзка, моля да не допуснете изслушване на експертизата в днешно съдебно заседание, предвид установяването на множество нарушения, констатирани от наша страна.

Моля да задължите вещото лице да представи за ползване на съда метода ASTM D 2007 на български език, ведно с анекс, тъй като в предходното заключение на вещото лице по изслушаната експертиза на стр. 3 вещото лице твърди, че методът за определяне на тегловно съдържание на ароматни съставки, посочен в приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура, не е коректен, тъй като в заглавието си той регламентира определянето на ароматни съставки, а по начина на провеждане на анализа и посочената в приложението формула се изчислява процентното съдържание на неароматни въглеводороди, а разликата до 100 % представлява процентното съдържание на ароматни въглеводороди. От гледна точка на химичния състав на нефтените продукти понятията ароматни съставки и ароматни въглеводороди не са еквивалентни. В посочения именно от вещото лице метода  ASTM D 2007 също не се определят  ароматни съставки. В тази връзка изискваме да бъде представен на български език методът, който е приложен по настоящото дело при извършените анализи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се отхвърлят исканията на ответника като неоснователни. На първо място, срокът за представяне на заключението е спазен, поради което не е налице основание за отлагане на делото по тази причина. На второ място, във връзка с посоченото несъответствие на пломбата е очевидно, че става въпрос за техническа грешка – изпусната е една нула от номера на пломбата, поради което ще задам въпрос към вещото лице дали е възможно тази грешка да бъде коригирана и да бъде издаден нов протокол.

Считам че всички тези обстоятелства, които бяха твърдяни от страна на ответника, следва да бъдат изяснени в рамките на разпит на вещото лице, който моля да бъде допуснат, като бъдат задавани въпросите, които да бъдат ясни и да се вземе отношение по всеки един от тях.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Относно законовия срок за предаване на експертизата, смятам че съм го спазила. Относно хронология за вземане на проба, за всяко едно действие относно пробите по това дело имам съставен приемо-предавателен протокол и ще ги проследя като хронологии, включително протокола за вземане на проба от митническия пункт и се вижда на коя дата е разделян продуктът, на коя дата е пристигнал в лабораториите, къде е съхраняван продуктът, на коя дата е изпитван и по кой от показателите. Моля да ми дадете възможност да систематизирам всичко това по хронология.

Относно номера на пломбата е техническа грешка. Изтървана е една нула, но ще представя заедно с тази хронология и коригиран протокол в частта за пломбата така коментирана в момента.

Относно представяне на доказателства по метода ASTM D 2007, не смятам, че вещото лице трябва доказва и да предоставя стандарти, по които е допуснато изпитване на даден продукт, още повече разпространението на стандарти е контролирано и регламентирано със Закона за стандартизацията и страната трябваше да си закупи стандарта, който струва 50 долара. Той се издава директно на изискващия стандарта с името на този, който го е купил, и ако имаше забележки по хода на изпитването вече съгласно това издание на стандарта можеше да се правят, а не да се иска от вещото лице да представя превод на този стандарт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме отношение, не сме възразили по начина на извършване на изследването. Нашите твърдения са следните: Предвид факта, че този методи  ASTM  D 2007 бе предложен от вещото лице Л. като най-коректен, като най-правилен метод, който определя тегловно съотношение на ароматни и неароматни съставки, видно е и вече мотиви изложих, че в приложение А не се определят ароматни и неароматни съставки. В превода на настоящия метод ASTM  D 2007 искам да кажа, че също не се определят ароматни съставки, а по нейни твърдения този метод беше точно затова посочен – стандартен метод за изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени на базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод. Никъде в стандарта не се говори за ароматни и неароматни съставки. В тази връзка искаме да бъде представен превод на този стандарт за нуждите на съда, за да направи съпоставка между метода по приложение А и метода ASTM  D 2007.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Току-що казаното от страна на юрисконсулт Т. представлява едно твърдение от тяхна страна, за което следва да ангажират съответни доказателства. В случая е недопустимо да се изисква представянето на стандарт от вещото лице. В случай, че твърдят, че този метод не е коректен, не определя ароматни съставки, би следвало да ангажират съответни твърдения, да поискат експертиза и да зададат въпроси към вещото лице, които да уточнят.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Нямам задача да сравнявам приложение А с метода  ASTM D 2007.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете становище, в което са уточнени, систематизирани и допълнени доводите и твърденията за отмяна на решението. Категорично оспорваме резултатите в митническата лабораторна експертиза и така отразеното съотношение между ароматни и неароматни съставки. Твърдим че неароматните съставки в продукта преобладават тегловно над ароматните и само на това основание обжалваното решение се явява неправилно и незаконосъобразно. Този и други доводи за отмяна на решението са изложени в становището, което представих днес с копие за ответника и моля същото да бъде взето предвид.

Представям, също така и моля да приемете молба с описание на допълнителните разноски, които са направени от страна на дружеството във връзка с настоящото дело, както и приложени документи към тях, които удостоверяват направените разноски

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище по представеното от юрисконсулт М. становище.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, с оглед процесуална икономия и възражението на ответника, че не е имал възможност да се запознае със заключението предвид почивните дни,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да допълни заключението с хронологична справка – хронология от момента на вземане на проби от Митница Бургас по дати  и митнически пломби, да посочи  начина и деня на разделяне на пробите, предаването им на съответните лаборатории и къде са съхранявани продуктите за анализ през този едногодишен период, като изясни посочените разминавания от юрисконсулт Т. в датите и номерата на пробите в протоколите. Да уточни разполага ли с документ, удостоверяващ какъв каменовъглен катран е използван в експертизата и да представи такива документи, в случай че съществуват, и в кой момент е извършено разделянето на катрана на фракции, тъй като в протокола е записана дата 21.04.2014 г. Да представи документи за акредитация на лабораториите на НИСИ за пенетрация и на ВХТИ за метода ASTM D 2007. Да посочи с какви стандартни референтни материали е извършено изпитването  по метода ASTM D 2007. Да представи списък на тези сертифицирани материали. Да допълни заключението с отговор на първия въпрос от първата молба на жалбоподателя по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ДАВА възможност на ответника да вземе становище по представеното становище и молба от юрисконсулт М..

За събиране на доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.04.2016 г. от 14:50 часа, за която дата и час страните и вещото лице – редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: