ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети юни                                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2095 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент не й е било възможно да изготви и представи в срок проучването за наличието на метод и лаборатория, в която да се извърши изследването съгласно допуснатата експертиза.

Съдът ДОКЛАДВА постъпил отговор на Комплексна лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас с вх. № 5649 от 31.05.2016 г. с приложени доказателства към него.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се приемат представените от комплексната лаборатория към ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ материали. Считам, че от същите следва да се приемат като коректни и достоверни резултатите от протоколите от анализ, които бяха приложени към изслушаната съдебно-химическа експертиза, тъй като от работните записи, които са представени от лабораторията, е видно, че процентното съотношение на различните групи въглеводороди в продукта е същото като в протоколите, които са представени към експертизата и на които се основава заключението на вещото лице. Освен това, в отговора от лабораторията още веднъж се потвърждава и казаното вече от вещото лице, че отделянето на асфалтените e извършено съгласно изискванията на стандарт ASTM D 2007, като са взети предвид конкретните характеристики на изследвания продукт. В тази връзка моля резултатите от анализа, извършен от лабораторията, да бъдат ценени като достоверни и коректни.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, във връзка с така представената молба от вещото лице, не възразявам да бъде дадена възможност вещото лице да изготви експертизата така, като е възложена, а по отношение на така представените доказателства от Комплексна лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при университет „Проф. д-р Асен Златаров“, предвид факта, че същите ни бяха предоставени в днешно съдебно заседание, моля да ни бъде предоставена възможност да изразим становище по тях в следващо съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Във връзка с определение от предходно съдебно заседание, с което бяхме задължени да представим първични записи от извършеното от митническата лаборатория изпитване, представям и моля да ги приемете като доказателства. Представили сме екземпляр на другата страна.

ЮРИСКОНСЛУТ М.: Не възразявам да се приемат представените доказателства, като моля да бъдат ценени с оглед на това, че са представени частни свидетелстващи документи и нямат доказателствена сила по отношение на отразеното съдържание. Това, което искам да кажа е, че в представения протокол за резултата към заявка за анализ №10/20.09.2013 г. е записано, че е установено процентното съдържание на парафиновите въглеводороди в продукта и ароматни въглеводороди. В същото време в митническата лабораторна експертиза, която е приложена по делото и на която се основава оспореното решение, тези проценти са отразени като ароматни и неароматни съставки, което предвид, че с решението на Съда на Европейския съюз беше категорично установено, че ароматни съставки и ароматни въглеводороди са различни понятия, е видно, че така отразеният резултат в митническата лабораторна експертиза е некоректен и не може да послужи като достоверен извод за тегловното съдържание на ароматните съставки на продукта, още повече, че видно от извършените вече анализи по изслушаната експертиза по метод ASTM D 2007 в продукта се съдържат, освен парафинови въглеводороди, освен ароматни въглеводороди, се съдържат и още две групи въглеводороди – т.нар полярни съединения и т. нар. асфалтени, които е видно в случая не са отделени и не са изследвани от митническата лаборатория.

 

Съдът по доказателствата счита, че следва да приеме представените от Комплексна лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при университет „Проф. д-р Асен Златаров“ доказателства, както и представените от ответника първични записи. Счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от Комплексна лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при университет „Проф. д-р Асен Златаров“ доказателства.

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от ответника доказателства.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.09.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: