Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        1849                                25.10.2018 година                   гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд,                 XIX-ти административен състав,

на осемнадесети октомври                          две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                          ЧЛЕНОВЕ : 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                              2. ЯНА КОЛЕВА

 

при секретаря М. В.

с участието на прокурора Андрей Червянков

като разгледа докладваното от съдията Колева касационно наказателно административен характер дело № 2094 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „СЪНРАЙЗ“ АД, ЕИК 115849131, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“, № 8, представлявано от изпълнителния директор Н.И.Бойкова против Решение № 229/13.06.2018г. постановено по НАХД № 364/2018г. на Районен съд -Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 130/05.04.2018г., издадено от директора на Регионална дирекция по околната среда и водите - Бургас, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от ЗУО и на основание чл.136, ал.2, т.1 от ЗУО, на касатора е наложена имуществена санкция  в размер на 7 000 лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и незаконосъобразно. Не сочи конкретни аргументи в жалбата. Иска да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касация – Регионална дирекция по околната среда и водите гр.Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 130/05.04.2018г., издадено от директора на Регионална дирекция по околната среда и водите - Бургас, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от ЗУО и на основание чл.136, ал.2, т.1 от ЗУО, на касатора е наложена имуществена санкция  в размер на 7 000 лв. Районният съд в решението си е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и административното нарушение е безспорно установено, като санкционираното лице е извършило вмененото му нарушение. Обосновал е извод за съставомерност на констатираното нарушение и правилно определена санкция, с оглед на което е потвърдил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Решението на Районен съд  - Бургас е неправилно и следва да се отмени.

В наказателното постановление е описана следната фактическа обстановка на  28.09.2017г. в сградата на РИОСВ-Бургас била извършена проверка, при която било установено, че жалбоподателят е предал за транспортиране отпадъци от почистване на терени, собственост на „Сънрайз“  АД в землищата на с.Свети Влас и с. Емона, община Несебър на лице, което не притежава право по Закона за управление на отпадъците да извършва дейности по транспортирането на отпадъци. Преди извършването на настоящата проверка във връзка с изпълнение на предписание № 012315/ К-11-55 от 14.09.2017г. касаторът е представил договор от 01.09.2017г. между него- в качеството му на възложител и „Ей пи стандарт“ ЕООД- в качеството на изпълнител, с който на изпълнителя е възложено да извозва смесени битови отпадъци, събрани от поземлени имоти в землищата на гр. Свети Влас и с. Емона, общ. Несебър до сметище осигурено от изпълнителя. След което с писмо от 13.10.2017г. касаторът е представил приемни  бележки за приети отпадъци от ОП „Управление на отпадъците“-Несебър, фактури за извършени плащания към Община Несебър за приети отпадъци от „Ей пи стандарт“ЕООД, лиценза за международен превоз на „КМД“ ЕООД и удостоверение за лиценз на „Стратев“ ЕООД, издадени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

За констатираното нарушение срещу „Сънрайз“  АД бил съставен на 24.10.2017г. акт за установяване на административно нарушение № 130/24.10.2017г.  за нарушение на чл.7, ал.1 от ЗУО. На 05.04.2018 г. е издадено обжалваното наказателно постановление, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от ЗУО и на основание чл.136, ал.2, т.1 от ЗУО, на касатора е наложена имуществена санкция  в размер на 7 000 лв.

Касационният съдебен състав приема, че АУАН е съставен от компетентен орган /Заповед № РД-5 от 16.01.2017г. на директора на РИОСВ-Бургас/, наказателното постановление е издадено от компетентен орган, за което е определен с разпоредбата на чл.157, ал.4 от ЗУО. Спазени са сроковете по чл.34 от ЗАНН.

Настоящият касационен състав намира, че при издаването на обжалваното наказателно постановление и актът, въз основа на който същото е било издадено, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Допуснатите нарушения са на разпоредбите на чл. 42, т.3 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН и са съществени, тъй като не дават възможност на жалбоподателя да разбере най-важните елементи на вмененото му неизпълнение на задължения към Държавата, а именно: датата на нарушението, мястото на осъществяване и фактическите действия или бездействие, които осъществяват съставомерните признаци на деянието.

Нито от диспозитива на атакуваното НП, нито от неговата обстоятелствена част стават ясни датата и мястото на осъщественото нарушение. Твърди се единствено за осъществена проверка от 28.09.2017 г. в сградата на РИОСВ-Бургас, но това не е дата, нито мястото на осъществяване на изпълнителното деяние „предоставяне за транспортиране“. Липсва описание от фактическа страна на неизпълнението на задълженията към държавата, тъй като изброяването на представените от жалбоподателя писмени доказателства не биха могли да заменят конкретната фактическа обстановка, а функцията на доказателствата е да я установят и подкрепят. Освен изложеното писмените доказателства не сочат дата на предаване на отпадъците от жалбоподателя на „Ей пи стандарт“ ЕООД, а сочат предаване от последното дружество към общинското предприятие. За установяване на фактическа обстановка е било необходимо наказващият орган да събере допълнително доказателства, за да установи всеки съставомерен признак на деянието. Материално правните характеристики на посочената като нарушена разпоредба на чл. 7, ал.1 от ЗУО, предполагат изпълнителното деяние на посоченото неизпълнение да се осъществява със самото "предаване" на отпадъци от жалбоподателя на „Ей пи стандарт“ ЕООД. В този смисъл датите и мястото на посочените нарушения е необходимо да съответстват на фактическите действия на жалбоподателя, като не е установил конкретните фактически действия и техните съществени елементи дата и място наказващият орган е допуснал визираните нарушения.

Изложеното съществено възпрепятства възможността на жалбоподателя да се защити против предявеното обвинение и не дава възможност и на Съда да разбере волята на наказващия орган относно посочените обстоятелства.

Предвид изложените съображения наказателното постановление е издадено при съществено противоречие с процесуалните правила, поради което следва да бъде отменено.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХIX състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 229/13.06.2018г. постановено по НАХД №364/2018г. на Районен съд Несебър

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 130/05.04.2018г., издадено от директора на Регионална дирекция по околната среда и водите - Бургас, с което за нарушение на чл.7, ал.1 от ЗУО и на основание чл.136, ал.2, т.1 от ЗУО, на касатора е наложена имуществена санкция  в размер на 7 000 лв. на „СЪНРАЙЗ“ АД, ЕИК 115849131, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“, № 8, представлявано от изпълнителния директор Н.И.Бойкова

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                    2.