ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Сийка Хардалова   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2093 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 09:57 часа  се явиха:

           

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Г., с представеното по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на ТП на НОИ – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 1040-02-88/16.07.2018 г. на директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 021-00-5608-2/11.06.2018 г. на ръководителя на осигуряването за безработица на ТП на НОИ-Бургас, с което на основание чл.54г, ал.4 от КСО е разпоредено спиране на производството по изплащане на парично обезщетение за безработица на лицето, считано от 01.05.2018г.

 Административният орган е представил преписката по която е издаден акта.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата.

Няма да соча други доказателства. Моля, съобщенията до жалбоподателя да бъдат изпращани на моя служебен адрес, който е посочен в пълномощното ми: гр. Бургас, ул. „Г.“ № *, ет. *.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Представили сме административната преписка по издаване на обжалваното решение. Няма да сочим други доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Г.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата на моя доверител и да отмените атакуваното решение, като неправилно и незаконосъобразно.

Моля да имате предвид подробните съображения, изложени в жалбата. Не може само по съмнение да се постанови решение, с което да се получи съответно обезщетение. Той е бил регистриран и е плащал социални осигуровки и когато е сключен договорът, доверителят ми не е могъл да знае какви са другите договори, които е сключил работодателят. Той е изпълнявал своите задължения и поради това е следвало да получи полагащото му се обезщетение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ – Бургас, в което са изложени подробни съображения.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:01 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: