ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети октомври                            две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2092 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 13:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ„Валерия-П.В.“, редовно призован, се представлява от управителя П.В..

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП -Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище вх.№11427/17.10.2018 г. от процесуалния представител на ответника – Д.Ж., в което сочи, че не възразява да се даде ход на делото в тяхно отсъствие. Оспорва жалбата, като иска се да се приеме административната преписка. Заявява, че няма да сочат други доказателства и се изразява становище по същество. Към становището са приложени 2 бр. листи справка от електронния регистър за АУАН и АНО.

 

УПРАВИТЕЛЯТ ВЪЛКОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ“Валерия-П.В.“ против заповед за  налагане на принудителна административна мярка № ОП-462-0131861/18.07.2018г. на директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП -Бургас, с която е разпоредено запечатване на търговски обект –бърза закуска, находяща се в гр.Б, кв. ул. стопанисван от „Валерия-П.В.“ЕТ и забрана достъпа до него за срок от 10 дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и чл.187 от ЗДДС.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по оспорвания административен акт с писмо вх.№8761/03.08.2018г. от ответника.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него  незаконосъобразност на издадения административен акт.

УПРАВИТЕЛЯТ ВЪЛКОВА: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и тези със становището. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

   ПРИЕМА представените с жалбата, с  административната преписка писмени доказателства, както и тези  към писмено становище вх.№11427/17.10.2018 г. представени от процесуалния представител на ответника – Д.Ж., а именно 2 бр. листи справка от електронния регистър за АУАН и АНО.

 

    ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

    ДАВА думата по същество:

 

     УПРАВИТЕЛЯТ В.: Моля да уважите жалбата по съображения, които съм изложила в нея и моля да се произнесете по същество относно заповедта.

 

     СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.56 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: