ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2092 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- началник на Митнически пункт пристанище Бургас център се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т..

Явява се вещото лице Д.Л..

 

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

Д.В.Л., 63 г., българка, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.- Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси, вещото лице е отговорило на поставените въпроси компетентно и изчерпателно. Моля заключението да бъде прието като доказателство по делото.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.- Тъждествени ли са понятията качествен състав и качествен елементен състав и кое понятие от тези двете е по-общото и какво включва в себе си?

ОТГОВОР на вещото лице Л. – В Приложение 1 към заключението си съм разработила таблица, в която на първо място е включено определение за качество като съвкупност от характеристики на даден продукт и в самата таблица съм се опитала да илюстрирам коя е тази съвкупност на характера за типа на продукта, т.е. тежките нефтени масла и продукти, получени при дестилация на високотемпературни катрани, назовани продукти от каменовъглен произход. В текстовата част на Приложение 1 съм дала обяснение как се получават продукти от каменовъглен произход и от кои фракции може да сравняваме процесния продукт по характеристиките. От определението за качество и от самата таблица се вижда, кой е набора от характеристики – на първо място това е елементния състав, в частта си качествен елементен състав, който дава съдържанието на химичните елементи съдържание на химичните елементи водород, въглерод, сяра, азот, кислород и др. и груповия въглеводороден състав, т.е. съдържание на парафинови, нефтенови, ароматни и др. характеристични групи в даден продукт, количественото им съдържание изразено с количествен химичен анализ. Производен показател е съотношението между въглерод и въглеводород и който показател дава характеристика за ароматността на продукта. Основен показател за нефтопродукти е съдържанието на характеристични групи въглеводороди – парафинови, нефтенови, ароматни и др. Те се определят чрез метода на структурно групов анализ или групов въглеводороден състав. За дефиниране качеството на един химичните продукти, и по-специално на нефтопродуктите, основните показатели, които са от значение, това е качествен елементен състав и групов въглеводороден състав, т.е. от кои химични елементи е изграден този продукт и кои характеристични групи въглеводороди са включени в състава му. За характеризиране и на двата вида продукти от нефтен и каменовъглен произход има дефинирани и други показатели, които са от гледна точка специфичната преработка и значение, които са цитирани в една от колонките. В заключението е видно, че качеството се дефинира от качествения състав – набора от няколко характеристики. Най-важното за нефтопродуктите са качествен елементен състав и групов въглеводороден състав.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.- Може ли да се приеме, че тези два основни показателя, които казахте в отговора си, са достатъчни за да се открие аналогия между процесния продукт и продукти получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

ОТГОВОР на вещото лице Л.- Вече казах в отговора на въпрос 1, че тези два показателя - качествен елементен състав и груповия въглеводороден състав са достатъчни да се определи аналогичността на продукта. Останалите показатели са или вследствие на посочените два, или са допълнителни характеристики за преработването и значението на продукта.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.- А останалите показатели не се ли отразяват по някакъв начин върху качествения състав така, че да не може да се открие аналогия по ОБ на КН между двата сравнявани продукта, количествените съотношения?

ОТГОВОР на вещото лице Л.- Останалите показатели, както е видно от таблицата, че има разлика между двата типа продукти, се дължат на различните количествени съдържания на химичните елементи и на групи въглеводороди и те служат за настройка технологичните параметри при процесите, на които се подлага мазута или тежкото нефтено масло, а това са производствени процеси - температура, налягане, обемни скорости, съотношение с катализатор и др. креаденти, участващи в съответния процес, така че количествените отношения се отразяват там, но чрез подходяща настройка на параметрите на производствения процес, това не е от значение.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.- Като изключим химичната литература, къде в проучените нормативни и тълкувателни текстове изрично е посочено, че евентуално последваща преработка е критерий за класирането на продукти, аналогични на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код по КН 2707 99 19.

Юрисконсулт М.- Възразявам на така зададения въпрос, така зададен въпросът изисква юридически познания, а вещото лице не разполага с такива.

Юрисконсулт Г.- Задавам въпроса точно по този начин, тъй като вещото лице е направило съпоставка на позиции и подпозиции в кл. 27 от КН, подпозиция 2707 и затова задавам въпроса по този начин.

Съдът допуска въпроса.

ОТГОВОР на вещото лице Л.- В приложение 2 към експертизата съм направила анализ сравнявайки характеристиките на съответния продукт с характеристиките на продуктите с всяка една от подпозициите на код 2707 от ОБ на КН. Анализът е приложен във връзка с това дали трябва да претърпи процесния продукт преработка или продуктите най-общо и съм визирала текста от позиция 2707 9919, в който съгласно т.1 са отнесени продукти, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, които продукти трябва да претърпят преработка. И в т.2 на тази подпозиция 2707 9919 са отнесени продукти, аналогични продукти, за които също съм счела, че преработването е задължително. Презумпция за това също е и предназначението на процесния продукт, който се внася близо 30 години, от както е изграден комплекса за дълбочинно преработване на територията на комбината на „Лукойл Нефтохим”, и като суровина за тези дълбочинни процеси се внася мазут, получен като остатък на атмосферна дестилация на нефта. Същият се използва като суровина както за каталитичен крегинг, така и за други дълбочинни процеси, с цел повишаване добива на светли нефтопродукти от нефта като цяло (бензинови, дизелови, кересонови и др. фракции). Не на последно място бих посочила и практика, по която е имало запитване в ЕС и е дадено същото класиране. Тези три довода са ми дали основание, че процесния продукт търпи допълнителна преработка както е посочено и в заключението.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.- В приложение 2 към експертизата сте направили сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с тези на продукти от подклас 2707. Съгласно този анализ, в процесния продукт категорично не се съдържа бензорл, толуол, ксилоли, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимални количество антрацен, като всички тези продукти са известни като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как при липса на тези съединения в процесния продукт приемате за установено, че е налице качествен състав между процесния продукт и продукти получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ОТГОВОР на вещото лице Л.- Посочените бензол, толуол, ксилоли, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли няма как да се съдържат в процесния продукт, тъй като той се получава като остатък след атмосферната дестилация на нефта и има температурата на начално кипене над 360о С. А както е видно от анализа по Приложение А, посочените продукти имат по-ниска температура на кипене, напр. бензола 80о С – отразено е в анализа. И вече споменах, че в Приложение 1 съм посочила как се получава високотемпературния каменовъглен катран и кои са фракциите, които се изолират от него чрез първична дестилация – леко масло, средно, тежко и антраценово масло, посочени са температурните граници на кипене на всяко едно от тези масла и е даден извода с кои от тях може да сравняваме процесния продукт. А продукти като бензол и толуол могат да се съдържат в лекото масло- най леките фракция.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.- Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между стоката, предмет на настоящото дело и стоките с код по КН 2707 99 99?

ОТГОВОР на вещото лице Л.- Съгласно текстовете на позиция 2707 99 99 на ОБ към КН, в тези подпозиции се включват тежките масла, различни от суровите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани или аналогични продукти на тези масла, при условия, че отговарят на условията от т. „а” до т.„г” . Казано е - при условие, че те съответстват на характеристиките от т. „а „ до т. „г”. Това е задължително за всички продукти.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.- Този отговор съобразен ли е с решението на СЕС?

Юрисконсулт М.- Възразявам на този въпрос.

СЪДЪТ указва на пълномощника на ответната страна да конкретизира въпроса.

Юрисконсулт Т.- В самата позиция, дословно зачитам „Тези подпозиции съдържат по-специално продуктите, съставени от смеси на въглеводороди, между тези продукти могат да се упоменат тежки масла (различни от суровите), получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани или аналогични продукти на тези масла....” В реше на СЕС изрично е казано, че това изброяване не е изчерпателно, а вещото лице, в отговора на последния въпрос счита, че трябва да са налице кумулативно четирите условия от т. „а” до т. „г”.

ОТГОВОР на вещото лице Л.- Хипотезата за неизчерпателност на продуктите в тази позиция, беше включена в запитването до ЕС, но никъде не беше казано, че продуктите от тази подпозиция не трябва да отговарят на условията от т. „а” до т.”г”, дори и да има такива, които да не се изредени, текстът е, че „При условие, че отговарят на изискванията в т. „а” до т.”г”. Дори да не е изчерпателен списъка всички продукти от тази подпозиция, трябва да отговарят на условията от т. „а” до т. „г”.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Нямам повече въпроси. Оспорвам заключение, като подробни съображения ще изложа по съществото на спора.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-химическата експертиза и определя на вещото лице Л. за положения труд възнаграждение в размер на 500 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт М.- Представям и моля да приемете молба- становище с изложени допълнителни доводи във връзка с жалбата ни, с приложени ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизни стоки на Директора на Агенция „Митници”, както и проект за Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, с приложен превод. Представям молба с въпроси и моля да допуснете допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която, след анализ на контролната проба на процесния продукта съхранявана от митническия орган, да даде отговор въпрос относно качествения състав на продукта, с оглед пълно доказване обективните свойства на продукта.

Юрисконсулт Г.- Представям преводи на всички документи, които са на чужд език , ведно с фактура разходи.

Юрисконсулт Т.- По отношение на така представената молба-становище считам същата да не бъде приета и кредитирана от съда, като в същата жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД посочва за наличието на съществени процесуални нарушения по начина на вземане на пробите. Считам това за неоснователно, като доводите ми са следните: в административната преписка са налични достатъчно писмени доказателства, които доказват от къде е взета пробата и от кого е взета. Пробите са взети в присъствието на митнически служител и в присъствието на представител на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Същите са етикирани и пломбирани в присъствието на представител на дружеството-жалбоподател, който не е възразил на начина на вземане на пробите и жалбоподателя не се е възползвал от правото си на оспорване. Неясно как оспорват начина на вземане на пробата. А предвид факта и представената молба за изготвяне на допълнителна съдебно-химическа експертиза с поставени въпроси, считам същите за неотносими към предмета на спора. Изследването на сяра в продукта и съдържанието на азот, считам за неотносими към предмета на делото, а именно тарифното класиране на стоката, и че за правилното класиране на стоката изследване съдържанието на тази съставки на продукта не е необходимо, с което и моля същата да не бъде уважавана. Алтернативно, ако счетете да уважите молбата на жалбоподателя, то моля да бъде допуснат анализ на въглеводороден състав на продукта по метода ASDM 2007. Ноторно известен факт е, че в Република България няма акредитирана лаборатория, която да извършва такъв анализ и другото основание е предвид факта, че дружеството няма проба за анализ. В случай на оспорване от наша страна няма да има продукт за анализ по една евентуално допусната тройна експертиза, продукта ще бъде изхабен.

Юрисконсулт Г.- Предвид факта, че в днешното съдебно заседание изслушахме експертиза, която е отговорила на въпроса, който е представен с молбата в днешното съдебно заседание, считам че не е необходимо, тъй като по принцип вещото лице е извършило анализ и съпоставка и е установило аналогия на процесния продукт и продукти, получени от първична дестилация. Считам, че този въпрос е изяснен и не е нужно да се изследва наново.

Юрисконсулт М.- Възраженията на ответника са неоснователни. Твърдението на жалбоподателя, че следва да се класира в декларираната от него позиция. Отделно от това считаме, че позицията която най-много се доближава е 2707 и е позицията за сурови масла, тъй като продукта има качествен състав, аналогичен на продуктите получени от дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани. Видно от заключението на вещото лице за определяне на качествения състав на процесния продукт, най-съществено значение има определянето на химичните елементи, които са посочени в представената от мен молба, както и определяне на характерните групи. В този смисъл, този анализ ще даде пълна характеристика за качествения състав на продукта и тези анализи са необходими за неговото правилно класиране. Обръщам внимание, че съгласно Наредба 3/2006г. за вземането на проби от митническите органи, същите следва да съхраняват контролна проба, каквато се съхранява и е именно за целите на съдебното производство. Митническите органи са изследвали взетите от тях проби в митническа лаборатория по показатели, по които са счели относими за тарифното класиране. В случая ние считаме, че определянето на ароматния състав не е достатъчен да се класира продукта и е необходимо да се определи неговия качествен състав с посочения анализ. Отделно от това считам, че присъствието на представител на жалбоподателя на вземане на проби, не възпрепятства вземането на пробите.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните и като намери направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за основателно, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в днес представената молба задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Димитринка Л..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя с представената молба-становище копие от ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, както и предложение на ЕК за Регламент на съвета за суспендиране на мита, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, придружен с превод, както и представените от процесуалния представител на ответната страна документи, съдържащи превод на български език на представените с административната преписка документи на чужд език, ведно с фактура за извършения превод.

 

СЪДЪТ, с оглед извършване на допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.07.2015г от 10.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: