ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2092 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- началник на Митнически пункт Пристанище Бургас център се явяват юрисконсулти Т. и Г., надлежно упълномощени.

 

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Лукойл нефтохим Бургас” АД против решение № 32-107208/11.09.2014г. на началника на МП Пристанище Бургас център.

По делото е приложена административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт М. – Поддържам жалбата и моля да се приемат представените с нея доказателства. Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, като към въпросите формулирани от нас в жалбата, добавям три въпроса, които са формулирани в нарочна молба, която представям с копие за ответника. Първите два въпроса касаят обективните характеристики и свойства на продукта, които са определящи за правилно тарифно класиране. Третият въпрос цели установяването на взетата проба от митническия орган, относно възможността проба от продукта да се анализира за настоящото производство. В условията на евентуалност моля, ако не бъде допуснат третия въпрос, да задължите ответника да представи справка, съдържаща информация относно наличните количества от процесния продукт, с оглед възможността за допълнителен анализ. Представям и моля да приемете писмо от зам.директора на Агенция Митници от 23.09.2009г., адресирано до жалбоподателя, от което е видно, че за стока, подобна на разглежданата по настоящото дело е дадено указание за класиране с тарифен код 2710 от КН. Представям и моля да приемете, сертификат за качество на продукта, издадени от независима инспектираща организация към датата на вноса и представени на митнически органи във връзка с приемането на митническа декларация, приложен е и превод на същите. Моля да задължите ответника да представи превод на доказателствата, които са на чужд език.

Юрисконсулт Т.- Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да премете писмените доказателства. По отношение на така представеното в днешното съдебно заседание писмо на зам.директора на Агенция Митница, моля да бъде прието като доказателство, но да не бъде кредитирано от съда предвид факта, че това писмо е издадено по конкретен повод, по конкретно искане на дружеството „Лукойл нефтохим Бургас” АД и касае стар период - 2009г. Към днешна дата има промяна на обстоятелствата, а именно в разрешение за данъчния склад, каква стока може да влиза съгласно разрешението в склада и считам, че същото не е относимо към предмета на спора. По отношение на искането за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза, считам същото за неоснователно, тъй като предмета на спора е решението на началника на МП Пристанище Бургас център, с което е определен тарифен код на стоката, а за неговото правилно класиране са необходими знания и умения за тарифно класиране и извършването на експертиза с така поставени въпроси, считам за неоснователно, тъй като критерия за правилното класиране на стоката е определяне на ароматните съставки в продукта, което е извършено съгласно Приложение А от КН. За правилното класиране на стоката считам, че не е необходимо да бъде изследвано и да се коментира начина на придобиване на продукта, начина на неговото получаване, това са обстоятелства, които иска жалбоподателя. По отношение на въпросите от тире 1 до 4, моля същите да не бъдат допускани, тъй като представям и моля да приемете сертификат на Митническа лаборатория Русе, от което по безспорен начин се установява датата на акредитация на митническата лаборатория и методите, които тя използва. Съгласно закона за Националната акредитация, считам че акредитацията на лабораторията не е задължителна. В конкретния случая пробата, която е взета е изследвана единствено и само за целите на акцизния контрол и митническото тарифно класиране. По отношение на това дали се съхранява проба и в какво количество, третия въпрос от молбата, представена в днешното съдебно заседание считам, че представител на дружеството е присъствал при вземане на пробата и съгласно ръководството за вземане на проби има запазена контролна проба и дружеството-жалбоподател е наясно с тези факти. По отношение на въпросите от 5 до12 считам, че същите са неотносими, като твърдя още веднъж, че за тарифното класира на стоката не е необходимо изследването на продукта. Алтернативно, ако счетете, че следва да бъде допусната такава експертиза, правя искане тя да бъде комплексна, в която да вземат участие специалист – химик в областта на нефта и нефтопреработоването и специалист в областта на обработката на въглища, тай като дружеството-жалбоподател иска да бъде направена съпоставка между продуктите получени от преработка на въглища и нефт. Също така моля да бъде допуснато и назначено вещо лице специалист в областта на тарифното класиране, а именно Л. Й., който фигурира в списък на вещите лица на много съдилища, като Хасково, София и Русе, като моля да бъде допуснат един въпрос от наша страна: Да бъдат изброени продуктите получени при първична дестилация на каменовъглени катрани предвид текстовете на КН и тълкувателните текстове на обяснителните бележки (ОБ) на ОХ към БС за позиция 2707 и ОБ към КН за кодове 2707 99 11 и 2707 99 19, с които се сравнява продукта. Да се уточни тези продукти, с които се прави сравнение и на база на какви анализи се установява тази аналогичност.

Юрисконсулт Г.- Поддържам казаното от колега. Представям писмени доказателства- два броя обвързваща тарифна информация, издадена от немска и френска митническа администрация, в които е посочен тарифния код, определен от митническите органи по процесните решения. Митническите администрации са издали такава обвързваща тарифна информация, която фигурира в публичен регистър и в която кода на стоката съответства с кода на началника на МП Пристанище Бургас.

Юрисконсулт М.- По повод възраженията на ответна стана по писмото на АМ считам, че дали продукта е включен в лиценза за данъчния склад на жалбоподателя, няма отношение в случая, поради което считам, че възражението беше неясно и нелогично. За продукта, посочен в това писмо, към настоящия момент митническия орган са издали решение за промяна на кода, от позиция 2710, с което се дават указания и променят кода, като го тарифират в позиция 2707. По повод поисканата съдебно-химическа експертиза считам, че възраженията на ответника бяха по съществото на спора. Дали технологията на получаване на продукта, качествените характеристики, които се очаква да се установят с отговора на формулираните въпроси и предназначението на продукта, са определящи критерии за тарифното класиране и ще бъде решено с решението по спора от съда. Въпросите касаят определянето на обективните характеристики и свойства като условия за определяне на правилния код от КН. По повод възраженията, свързани с въпросите за акредитация считам, че представения сертификат не е достатъчен за изясняване на същите. Обръщам внимание, че съгласно Закона за акредитация, акредитациите на същите биват спирани, променяни или отнемани. Сертификатът е бил в този вид, когато е издаден. Възможно е в момента на извършван на експертизата митническата лаборатория да е изгубил своята акредитация. По повод искането за назначаване на комплексна експертиза, считам същата за неоснователна, тъй като въпросите изискват специални знания в областта на химията. Лице със специалност по каменовъглени катрани също следва да има завършено химическо образование. По отношение поискания специалист по тарифно класиране, считам същото за абсурдно и недопустимо. Такъв специалист няма към нито един съдебен район и за яснота, искам да заявя, че тарифното класиране е правна дейност, защото Комбинираната номенклатура е нормативен акт. Посоченото от ответната страна вещо Л. Й.- лицето е икономист, със специалност МИО, по така формулираните въпроси няма никакви въпроси, за които да се изискват знания в област на икономиката и финансите. В този случай считам, че вещо лице икономист не би било компетентно да отговори на тези въпроси. Във връзка с представените от страна на ответника справки за обвързваща информация считам, че предвид формата, в която са представени, не представляват годно доказателствено средство - не може да се установи кой е автора на тези справки. Обръщам внимание, че съгласно Регламент 2454 се издава формуляр с подпис и печат на длъжностното лице. Обвързваща тарифна информация се издава за конкретен продукт, на конкретен търговски оператор. Обвързващата тарифна информация може да се сочи единствено от търговския оператор, от който е издадена и то ако пред митническите органи са представени достатъчно доказателства, че продукта, посочен в тази информация и продукта, който се декларира в момента, са идентични. В този смисъл обвързваща тарифна информация е издадена на лице, различно от жалбоподателя за продукт, за който няма никакви доказателства, че е аналогичен на процесния и в тази връзка считам, че е неотносимо доказателство.По повод възражението срещу третия въпрос от представената днес молба считам, че няма как да бъде установено в настоящия момент, че митническата администрация съхранява тази контролна проба и моля да се представят доказателства в тази връзка. В МЛЕ е посочена проба, да се представи справка

Юрисконсулт Г.- Освен използваната проба, има взети други проби, които се съхраняват в митническа администрация.

 

СЪДЪТ намира за основателни направените от страните искания за допускане на съдебно-химическа експертиза, с посочените в жалбата и в днешното съдебно заседание задачи, с изключение на задачата, посочена под №3 в представената от жалбоподателя нарочна писмена молба, която не следва да се допуска, доколкото за установяване на посоченото обстоятелство не са нужни специални знания. Представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства съдът намира за относими към предмета на спора и счита, че следва да бъдат приети. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства, както и днес представените писмо от 23.09.2009г. на ЦМУ до „Лукойл Нефтохим” Бургас АД, сертификати №1440Н/16.07.2013г. и №1440/Н/15.08.2013г., сертификат за акредитация на Агенция митница Русе – отдел „Митническа лаборатория”, заповед №1014/23.07.2012г. на изп.директор на ИА БСА и обвързваща тарифна информация.

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по въпросите, формулирани в жалбата и в т.1 и т.2 от молбата на „Лукойл Нефтохим” Бургас АД, както и по поставената от ответната страна в днешното съдебно заседание задача.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер по 250 лева, платим от страните в 7-дневен срок от днес.

ОБЯВЯВА на страните, че вещото лице ще бъде определено след внасяне на предварителния депозит.

 

Юрисконсулт Т.- Възразявам относно размера на депозита. Считам, че определения депозит за Митница Бургас е прекалено голям. В днешното съдебно заседание е поставен един въпрос от наша страна, който не изисква извършване на анализи, а са единствено теоретични въпроси.

Юрисконсулт М.- Ако това е основание за намаляване на депозита, държим да подчертаем, че то въпросите поставени от жалбоподателя също не изискват извършване на конкретен анализ.

 

СЪДЪТ намира възражението на ответната страна за основателно, с оглед поставените задачи към експертизата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за допуснатата съдебно-химическа експертиза в размер на 500 лева, от които 400 лева платими от жалбоподателя и 100 лева, платими от ответника в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015 от 10.40ч., за които дата и част страните се считат уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: