ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети април                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2092 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явяват юрисконсулти М. и И..

За ответника- началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” се явяват юрисконсулти Т. и Г..

Не се явява вещото лице Д.Л., редовно уведомена.

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице Л., в която са изложени причините за неизготвяне на заключението в указания срок. Иска се да бъде предоставена възможност на вещото лице да извърши експертизата.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило на 18.04.2016г. от процесуалния представител на жалбоподателя юрисконсулт М. писмено становище.

Препис от становището се връчи на ответната страна.

 

Юрисконсулт М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението на експертизата. Поддържам становището по същество, като моля доводите от това становище, относно оспорването на резултатите от митническо-лабораторната експертиза (МЛЕ) и тарифното класиране да бъдат взети предвид. Няма да соча доказателства в настоящото съдебно заседание.

Юрисконсулт И.: Във връзка с постъпилата молба и направеното с нея искане, моля да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

Юрисконсулт Г.: Във връзка с представеното от пълномощника на жалбоподателя становище, заявявам, че ще вземем отношение със становището си по съществото на спора. Не възразявам да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Представяме доказателства, с които искаме да обосновем правилност на изготвените от митническата лаборатория изследвания. Представям два броя обвързваща тарифна информация (ОТИ), които представляват разпечатка от публичен регистър, до който достъп има всяко лице и представляват задължителни указания за тарифиране за съответните стоки, които представляват аналогични стоки на стоките, които са предмет в процесния спор. Едното ОТИ е на френските митнически власти, а другото е на немските митнически власти, както и представям извадка от окончателен доклад на група на европейските митнически лаборатории- GCL, от който е видно участието на митническата лаборатория за участие в тази организация. Този окончателен доклад го представям с цел удостоверяване на факта, че изследванията в митническа лаборатория (МЛ) Русе са правилни и достоверни и доказват възпроизводимост и повтаряемост на изследванията по приложение А, както и представям доклад за окончателно изготвено лабораторно изпитване от МЛ Русе, удостоверяващо изследванията, като към същия доклад представям и заповеди за компетентността. Тъй като експертизата все още не е изготвена, представям молба с искане да бъде поставена допълнителна задача към допуснатата съдебно-химическа експертиза, като с нарочната молба сме посочили на какви въпроси да отговори вещото лице. Задачата е различна от допуснатите досега задачи и не е зависима от задачите по другите въпроси, допуснати по съдебно-химическата експертиза. Считаме, че този въпрос, който сме задали е съществен за изясняване на спора по делото, тъй като касае извършване на изследване, което по безспорен начин да уточни съотношението между ароматни и неароматни съставки на процесната стока.

Юрисконсулт И.: Във връзка с направеното доказателствено искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза заявявам, че същата е преждевременно поискана. В АПК във вр. с ГПК е предвиден редът и начинът за допускане на съдебна експертиза. По настоящото дело е допусната съдебно-химическа експертиза с въпроси, определени от страна на съда, същата е в процес на изготвяне. Недопустимо е по смисъла на чл. 144 АПК, във вр. с чл. 201 от ГПК да се иска допълнително заключение на вещото лице и да се поставят задачи към вече допусната съдебно-химическа експертиза, след като все още не е изслушано заключението на вещото лице. Такова допълнително заключение се възлага, когато заключението не е достатъчно пълно и ясно, а повторно- когато не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност и да се поставят допълнителни въпроси за изясняване на въпроси и обстоятелства. Няма как вещото лице да посочва кой метод да посочва ароматните и неароматните съставки. По отношение на алтернативно направеното искане за повторен анализ, тъй като по делото е налично, няма как с повторен анализ ответникът да санира направените пропуски при анализиране на продукта, послужили за издаване на обжалвания пред Вас административен акт. Това на практика означава, че се съмнява в резултата на собствената си лаборатория. Във връзка с представените два броя допълваща тарифна информация, считам, че същите са недопустими доказателства, доколкото същите са ирелевантни за конкретния правен спор. Обвързващата тарифна информация се иска от декларатора на стока, когато не е сигурен в декларираната от него стока и се иска от административния орган да посочи правилния номер. В конкретния случай се касае за продукти, които не са със същите индикации на процесното по делото, доколкото не може да се установи авторството на същите. Същите не представляват официален документ с подпис и печат на длъжностното лице, което ги е издало. Освен това същите имат насочващ характер за декларатора, който се е обърнал за указания към съответната митническа администрация на Германия и Франция за продукт, който даже не е описан в представените в днешното съдебно заседание доказателства. Същите не са придружени с доказателства за произход на продукт, посочен е тарифен код 2707 8999, който номер е различен от декларирания тарифен код 2710 1971, тарифиран от дружеството. Очевидно е, че се касае за стоки, за които не може да се търси аналогия. Това че са от публичен регистър е несъстоятелно, тъй като до този публичен регистър няма достъп. Твърдя, че тези доказателства са неотносими и недопустими. Същите могат да бъдат приети само за сведение на съда, но не и като доказателства по делото. Считам също, че не следва да бъде приет като доказателство и окончателен доклад на европейските митнически лаборатории, същият не представлява официален документ, не съдържа индикация кой е авторът на същия, още повече, че с окончателния доклад не може да се санира акредитация на митническа лаборатория, съгласно която има изисквания съгласно Закона за акредитация и да се ползват акредитирани методи за анализ и законността на същите. Никъде, нито в закон, нито в регламент е допустимо да се замества. Освен това този доклад касае доклад от 2011, а процесният продукт е тарифиран през 2013г. Ако бъдат приети тези документи, моля да задължите ответника да ги представи в оригинал.

Юрисконсулт М.: Поддържам казаното от юрисконсулт И.. Искам само да допълня, че съгласно Регламент 2454/1993г. за прилагане на Митническия кодекс на Общността за улеснение на конкретен търговски оператор, като ОТИ се издава под формата на формуляр-приложение към този регламент и задължителен реквизит е името на този търговски оператор, и следва да и присъства подпис на длъжностното лице, което ги издава, справките не са в тази форма. Те са издадени на търговски оператор, различен от жалбоподателя. ОТИ се прилага след като е представено от търговски оператор, като безспорни доказателства, че декларираната от него стока е идентична с тази, за която е издадено ОТИ. В случая процесуалния представител на ответника представят ОТИ, издадено на търговски оператор, различен от жалбоподателя и за различна стока, поради което считам представените справки за неотносими и неоснователни по настоящия спор.

Юрисконсулт Т.: Не възразявам на казаното от юрисконсулт М., че така се издава ОТИ. В случая „Лукойл” е поискал обвързана информация, но не я е получил.

Юрисконсулт М.: Това е твърдение на ответника, ОТИ се издава за улеснение на оператора.

Юрисконсулт Т.: Потвърждавам изложеното от колегата, че така представените документи са извадка от публичен регистър и считам, че непредставянето им в оригинал не е пречка да бъдат приети. По отношение на допълнителната задача към експертиза: така както жалбоподателят в „N-ти” брой заседания прави искане за допускане на експертизи и предвид аналогичните дела между същите страни и при вече изслушани експертизи, които са пълно противоречиви, което вещото лице посочи, че метод 2007 ASTM и Метод 2549, са методите за определяне тегловно съдържание на ароматни и неароматни съставки, при изслушването по аналогични дела, вещото лице към настоящия момент прави изявления, че при така извършените изследвания и получени резултати не може да се определи тегловното съотношение на ароматни и неароматни съставки. Предвид това и с оглед практиката на ВАС, че искаме потвърждение и предвид, че „Лукойл Нефтохим Бургас” АД иска разни съдебно-химически експертизи с извършвани изследвания и изпитвания, но не и изследвания, които да опровергаят резултатите от МЛЕ. В случай, че не допуснете така поисканата съдебна експертиза, към неизготвената все още експертиза, то моля да задължите вещото лице да съхранява проба, предвид искането на нашата страна за допускане на тройна или петорна такава.

Юрисконсулт И.- С оглед разпределение на тежестта на доказване, няма как ние да анализираме продукта, това е принцип на доказване, доколкото вещото лице е написало, че анализът не е готов, няма как в днешното съдебно заседание да се определи на вещото лице да съхранява проба, това може да се определи след изготвяне на експертизата.

 

СЪДЪТ намира представените писмени доказателства от ответната страна за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед направеното искане на пълномощника на жалбоподателя, на осн. чл. 183 от ГПК следва да бъде задължена ответната страна да представи същите в оригинал или в официално заверен препис, като в противен случай представените преписи ще бъдат изключени от доказателства по делото. Направеното искане за допълнителни задачи към експертизата съдът намира за основателно. Поставените от ответната страна задачи са относими към предмета на спора и не съществуват каквито и да било процесуални пречки за тяхното допускане. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника заверени преписи от документи, както следва: два броя обвързваща тарифна информация (ОТИ), извадка от окончателен доклад на група на европейските митнически лаборатории от 2011г., данни за междулабораторно изпитване, ведно с два броя заповеди.

УКАЗВА на ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание в оригинал или в официално заверен препис приетите днес писмени доказателства, като в противен случай същите ще бъдат изключени от доказателствения материал.

ДОПУСКА допълнителни задачи към назначената съдебно-химическа експертиза така, както са формулирани от ответната страна в днес представената молба.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 150 лева, платим от ответната страна в 7-дневен срок от днес.

 

Юрисконсулт И.: Нямам други доказателствени искания

Юрисконсулт Т.: Нямаме други доказателствени искания

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.06.2016 от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице за датата и часа на съдебното заседание и за възложените допълнителни задачи, след внасяне на определения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: