ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На първи февруари                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2092 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.58 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт М..

За ответника- началник на Митнически пункт пристанище Бургас- център се явяват юрисконсулти Т. и Г.

Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице Л., със снета по делото самоличност.

Вещото лице Л.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на юрисконсулт М.: В изпълнение на задачите по експертизата, продукта е анализиран по метода ASTM D 2007, за което сте приложила протокол. На база на този анализ посочвате, че в продукта се съдържат четири групи въглеводороди. Може ли да разясните кои от така определените от вас четири групи могат да се отнесат към ароматните съставки и кои към неаротматните и има ли връзка между използваните разтворители по метода ASTM D 2007 и ароматността и съответно липсата на ароматност на тези 4 групи въглеводороди

ОТГОВОР на вещото лице Л.: При използване на стандарта ASTM D 2007 е възможно от продукт от вида на процесния, т.е. тежко нефтено масло, да бъдат изолирани отделени и тегловно определени следните видове групи въглеводороди. На първо място това са наситените въглеводороди. Същите са десорбират, елюират или отделят по време на анализа с нормален пентан, който има наситен характер и десорбира наситените въглеводороди. По методиката, която е използвана в стандарт ASTM D 2007, следващата група въглеводороди, които се отделят, са полярните съединения и те се десорбират със сборния разтворител толуен и ацетон. Предварително пробата е деасфалтизирана, при което с помощта на нормален пентан са изолирани предварително от него асфалтени и след това е подложено на хомотографскато изследване, при което първо се отделят наситените, полярните съединения, и след това по приложената в т.9.3 формула се определят като разлика до 100 съдържанието на ароматните въглеводороди. Отделянето на съответната група въглеводороди се основава на тяхната абсорбируемост, тяхната полярност и спазването на правилото подобно вещество се разтваря и десорбира в подобно. Именно с наситения разтворител нормален пентан са извлечени или десорбирани наситените въглеводороди. Ароматните по принцип се десорбират с ароматен разтворител - толуен, в конкретния случай в стандарта е допусната методика да не се десорбират ароматните въглеводороди, а същите да бъдат определени като разлика до 100%, след като са отделени и тегловно определени наситените въглеводороди и съдържанието на полярните съединения. Но по принцип ароматния разтворител десорбира ароматните въглеводороди. Полярните съединения се десорбират с толуен-ацетон. Този разтворител е смес от толуен , който е ароматен разтворител и съответно ще десорбира частта от полярните съединения, които имат ароматно ядро в структурата си, а ацетонът, който няма ароматен характер, т.е. той е наситен, но самия той е полярен разтворител, ще извлече тази част от полярните съединения, които нямат ароматно ядро в структурата си.

ВЪПРОС на юрисконсулт М. – В изпълнение на задачите сте подложила процесния продукт на изпитване по метода по Приложение А от ОБ към глава 27 на КН. Да обясните какви разтворители са използвани и как се отразяват на продукта, описан в метода по Приложение А.

ОТГОВОР на вещото лице Л.: По метода по Приложение А е регламентирано само използването на нормален пентан и определеното количество изходна проба, разтворена в нормален пентан се допуска в колоната, след което се добавя определено количество от същия разтворител - нормален пентан, при което от колоната се десорбират наситените въглеводороди, които са съставна част от продукта. Те се определят тегловно след като се изпари разтворителя и по презумпция разликата до 100 се счита, че са ароматни въглеводороди. В методиката по Приложение А не е регламентирано утаяването и отделянето на асфалтените, но присъствието на тази най-тежка част от продукта води до нежелателните последствия, а именно като най-тежки те задръстват колоната, което пречи на по-нататъшното точно разделяне на продукта. Не напразно в стандарт ASTM D 2007 е репарирано, че ако в тежко нефтено масло, каквото е процесния продукт, съдържанието на асфалтени е над 0,1%, то тази група въглеводороди трябва да бъде отделена чрез утаяване и отстранена от продукта, който след това се анализиран.

ВЪПРОС на юрисконсулт М.: Анализирането на продукта, ползвайки разтворител, дава ли коректно и точно съотношение на ароматните и неароматни съставки в продукта?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: Относно неточностите и некоректностите на самия метод по Приложение А съм отделила място в експертизата. На първо място е неяснотата какво точно се определя, дали ароматни съставки или ароматни въглеводороди, а както стана ясно при разяснението относно стандарта ASTM D 2007, за елюиране, абсорбиране или отделяне на различните групи въглеводороди, трябва да бъдат използвани различни разтворители, а такива не се прилагат по метода на Приложение А.

ВЪПРОС на юрисконсулт М.: Коя е водещата характеристика на продукта - нефтения произход или съотношението между ароматни и неароматни съставки и в тази  връзка коя от двете групи продукти, по позиция 2707 и позиция 2710, описва най-специфично продукта като процесния?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: Всички резултати от изпитването на процесния продукт, като се започне от посочените в сертификата за качество, в протокола за предварително изпитване на продукта в лабораторията на Сейболт, както и извършените в рамките на настоящата експертиза, недвусмислено доказват, че е тежко нефтено масло, висококипяща нефтена фракция, получена след атмосферна дестилация на нефта. Същата се използва за допълнителна специфична преработка и от тази гледна точка, количественото съотношение между ароматни и неароматни съставки е без значение. Ако преобладават ароматните съставки, това не би попречило на последващата преработка на продукта, а ще е необходимо само едно допълнително настройване на параметрите на технологичните процеси, на които се подлага продукта, а именно дълбочинни, каталитични, температурни и съотношение водород и други технологични параметри. В тази светлина, продуктът има характеристиката на продуктите от клас 2710 , т.е. тежки нефтени масла, подлежащи на допълнителна преработка.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: Лабораторията към университет „Проф д-р Асен Златаров“ и тази при НИСИ, в която са се извършили част от изследванията и въз основа на които сте си направили заключението, имат ли акредитация към настоящия момент и в частност, методите, които са ползвани, попадат ли в обхвата на акредитация?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: Наличието на акредитация е налично на сайта на Българска службата по акредитация (БСА) и може да се види там. По-специално за изпитването в Лабораторията към университет „Проф д-р Асен Златаров“, тя няма акредитация. Лабораторията на НИСИ е акредитирана от БСА. Относно извършваните анализи дали са включени в обхвата на акредитация, стандарта ASTM D 2007, по който е извършен анализа за група въглеводороден състав, както и по Приложение А, по принцип не влизат в обхвата на акредитация на нито една лаборатория за нефтопродукти в България, а що се отнася до показателя за пенетрация, той е включен в обхвата на акредитацията на НИСИ.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: По настоящото дело извършван ли е анализ, който да докаже има ли ароматни или неароматни съставки или са направени изводите от вещото лице, въз основа на научни разработки или с някакво изследване?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: Както е посочено в самата експертиза, анализът е резултат, по който да могат да бъдат определени и тегловно определени, различните видове полярни съединения, т.е. тези които имат ароматен характер и съдържат ароматно ядро и тези които имат наситен характер, т.е. нямат ароматно тегло в структурата. Заключенията в експертизата са били основани на научни и научно-изследователски статии, които са посочени в цитираната литература към експертизата. Оказва се, че в последните години се работи доста по този въпрос, за да се определи именно химическата структура, да се определят полярните съединения, но при това са използвани различни методи, някои от които не са стандартизирани и не можахме да ги намерим в България и да ги използваме. Явно по този проблем се работи в световен мащаб.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: – Съгласно терминологията в метод ASTM D 2007, който е ползван за изследване, е записано, че полярна ароматика е синоним на полярни съединения. Какво обяснение за това може да се даде и не следва ли да се приеме логиката, че полярните съединения се причисляват към ароматните такива?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: В раздела за терминология на стандарт ASTM D 2007 е отразено, че полярните ароматни съединения наистина са синоними, но във втората част на въпроса има по обратен ред съждения, да се причислят полярните съединения към полярните ароматни съединения. Както е посочено и в самата експертиза, а и това което дадох като обяснение по предходен въпрос, е установено, че полярните съединения имат двойствен характер, едната част от тях са ароматни, а другата част имат наситен характер.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г.: При изследване по стандарт ASTM D 2007, когато се сумират всички резултати, се получава сума по-голяма от 100. На какво се дължи това, след като е изследван един продукт, и не би ли следвало да е 100 %, а не повече от 100%?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: Както споменах и както изисква самия стандарт ASTM D 2007, от пробата за анализ предварително се отделят асфалтените и теглото се отделя и деасфалтизираната проба вече се подлага на хомотографското разделяне с помощта на описаната методика в стандарта, при което се разделя групата на наситените въглеводороди и групата на полярните съединения и като разлика до 100 се определя съдържанието на ароматните въглеводороди. Трите групи въглеводороди на деасфалтизирани въглеводороди е до 100 %.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: Видно от представеното заключение, отразеното в протокол №553/2016г. изследване, същото е извършено съгласно Приложение А. През м.септември 2016г. методът по Приложение А претърпя промени. Предвид факта, че изследването е направено през 2017 г., по кой метод е работено? И защо при изпитването на един и същ продукт, по един и същ метод, има разминаване при получените резултати, като при изготвеното за целите на настоящата експертиза резултати са посочени неароматни въглеводороди - 45,83% и ароматните въглеводороди са 54,17%,, а в митническата лабораторна експертиза, извършила анализ по същия метод, резултатите са съответно 42,4% и 57,6 %.?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: В отговор на първата част на въпроса ще отговоря, че съм използвала Приложение А от 2011г., защото така ми е поставена задачата. Бих допълнила, че в изданието на Приложение А от 2016 г. има повече неудачи, от това издание, което е от 2011 година. Относно различните стойности на съдържанието на наситени въглеводороди и ароматни въглеводороди, получени от Митническата лаборатория и лабораторията към университета „Проф.д-р Асен Златаров“ ще направя пояснение. Във всеки един химичен анализ, като критерий за точност и прецизност, са въведени двете понятия – повторяемост, която дава допустимата разлика между две изпитвания проведени в една и съща лаборатория, от един и същи оператор, при едни и същи условия. Второто понятие е понятието възпроизводимост и съгласно него се регламентират допустимите разлики в резултатите от изпитване на един и същ продукт, но в различни лаборатории, в различни условия. За всеки химичен анализ тези два показателя за повторяемост и възпроизводимост са регламентирани в съответния стандарт. Посочените в Приложение А стойности за повторяемост и възпроизводимост са една от неточностите на методиката по Приложение А и не съответстват на тези два показателя възпроизводимост и повторяемост за тегловен анализ - твърде ниски са за тегловен анализ, какъвто е методът по Приложение А. Но има допустими разлики и на това се обясняват различните резултатите получени от МЛЕ и лабораторията към университета „Проф.д-р Асен Златаров“.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: Видно от приложените протоколи за извършен анализ беше казано от вещото лице, че първо се определят неароматни въглеводороди. В този случай пак е налице разминаване в стойностите по метода на Приложение А - 45,83, а при метода ASTM D 2007 е 49,50. На какво се дължи тази разлика?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: Посочената разлика се дължи на негативното влияние на асфалтените, които ако не са отстранени, запушват колоната и пречат за точността за разделяне на продукта.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: От извършените анализи може ли да се приеме, че неароматните съставки преобладават тегловно над ароматните?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: За да бъдат определени неароматни и ароматни съставки трябва да се определи количественото съдържание на съответните групи въглеводороди, които имат ароматно ядро в структурата си и ще се отнесат към групата на ароматните съставки и тези от групите въглеводороди, които нямат ароматно ядро в структурата си ще се отнесат към неароматните съставки. За това е необходимо и по-детайлно разделяне на полярните съединения на двете групи въглеводороди, които се съдържат в тях. Но самите полярни съединения не се отделят дори като цяло като група с метода по Приложение А, а по метода ASTM D 2007 - като цяла група без детайлно допълнително разделяне на тези, които имат ароматно ядро и имат наситен характер.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т.: Ако правилно съм разбрала по така посочените резултати нито по метода ASTM D 2007, нито по метода на Приложение А не може да се определи, че неароматните съставки преобладават над ароматните?

ОТГОВОР на вещото лице Л.: Ако би могло и бе възможно да се отделят тази части от полярните съединения, които имат наситен характер, то тяхното количество прибавено към количеството на наситените въглеводороди, първата група, която се отделя при метода ASTM D 2007 би дала общото съдържание на наситените въглеводороди. Стандартът ASTM D 2007 не регламентира това детайлно допълнително разделяне на полярните съединения на такива, които имат ароматен характер и такива, които имат наситен характер.

Юрисконсулт Т.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема допълнителното заключение на съдебно-химичната експертиза в двете му части, представени по делото на 07.06.2016 г. и на 24.01.2017 г., и определя на вещото лице Л. възнаграждение в общ размер 600 лева, от които 450 лева платими от внесените предварителни депозити, като ЗАДЪЛЖАВА страните да заплатят остатъка от 150 лева в 7-дневен срок от днес, както следва: 100 лева платими от жалбоподателя и 50 лева- от ответната страна.

 

Юрисконсулт М.: Представям и моля да приемете доказателства по опис за извършените допълнителни плащания за анализите. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Г.: Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт Т.: Нямам да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА списък на допълнително направените от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД разноски.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното пред вас решение на Началника на Митница Бургас, с което е определен тарифен код, различен от декларирания от страна на дружеството жалбоподател по доводи посочени в жалбата и направените допълнителни такива, които ще изложим в писмени бележки в определен ни от съда срок. Моля да ни присъдите разноски по делото, както и юрисконсултско възнаграждение.

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считаме същата за неоснователна. Решението на началника на Митница Бургас е издадено от компетентен орган, в предвидения от закона срок, съгласно разпоредбите на Закона за митниците и АПК. Същото е издадено след изготвяне Митническа лабораторна експертиза и становище на „Елитна политика“, с която е променен тарифния код на стоката и са начислени нови държавни вземания, с което моля същото да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Подробни съображения ще изложим в писмени бележки в предоставен от вас срок. Моля да ни присъдите разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалните представители на страните 14- дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: