ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2091 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:28 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт И. и юрисконсулт М., с пълномощно по делото. 

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.Г. с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило на 18.01.2017 г. заключение от вещото лице по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, което е представено в законоустановения срок по чл. 199 от НК.

 

            Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението вещото лице, което е със снета самоличност от предходно съдебно заседание, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

                    

            ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В изпълнение на задачите за  експертизата сте работили по метод ASTM D 2007 и въз основа на този анализ Вие заключавате, че се съдържат четири вида въглеводороди. Кои групи въглеводороди по така определения метод могат да се отнесат към ароматните съставки и кои към неароматните съставки? Има ли връзка между ползваните разтворители и ароматността, както и съответно липсата на ароматност на съответните групи въглеводороди?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Прилагайки метода ASTM D 2007 - тежки въглеводородни фракции от типа на процесния, при използване на съответните разтворители и абсорбенти се разделят на следните характеристични групи въглеводороди: наситени, ароматни, полярни съединения и асфалтени. Това е указано и илюстрирано и в схемата, посочена в самата експертиза, както и допълнено с резултати от много изследвания на тежки нефтени фракции при използване на различни методи, които са посочени в цитираните в експертизата литературни източници относно това какви са използваните разтворители и как тяхната характеристика влияе на тяхната десорбция в групи. При адсорбционно-хроматографските методи за разделяне на тежки нефтени въглеводородни фракции, за разделянето им се прилагат адсорбенти, които са посочени в множеството публикации. Посочили сме какви сме използвали. Използват се различни разтворители поради вида на тяхната полярност. На стр. 4 от заключението са изброени и според тяхната полярност те оказват различно влияние за адсорбирането на различните групи въглеводороди. Наситените въглеводороди в групата, на които се включват нафтеновите и парафиновите въглеводороди се извличат с нормален пентан. Ароматните въглеводороди се извличат с ароматен разтворител какъвто е толуена. Полярните съединения се извличат със сборен разтворител толуен и ацетон. Асфалтените предварително са отделени като неразтворими с нормален пентан. За нормалния пентан, тъй като няма полярност, той ще извлече неполярни. Еднаквите ароматни въглеводороди се извличат с толуена. Те ненапразно се извличат със сборен разтворител толуен и ацетон. Толуенът има ароматен характер, а ацетонът има полярен, но наситен характер. Той ще извлече тази част от полярните съединения, които имат наситен характер, а тези които имат ароматно ядро в структурата, ще се извлекат с толуен. Валидни са принципите, че различната степен влияе за извличане на различната група въглеводороди и има последователност на десорбиране на групите въглеводороди относно тяхната плътност.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Това означава ли, че нормалният пентан и ацетонът, използвани в метода ASTM D 2007, извличат  неароматни разтворители и съответно извличат въглеводороди, които нямат ароматен характер?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, точно така. За пентана казахме, че е наситен.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база на използвания метод ASTM D 2007 кои тегловни съставки преобладават? Ароматните или неароматните?

           ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В неароматните съставки ще бъдат парафино-нафтеновите, извлечени с нормалния пентан, и тази част от полярните съединения, които нямат ароматно ядро в структурата. По този метод те не се отделят така, както тяхното цяло е десорбирано със смесения разтворител. В групата на ароматните съставки ще се включат ароматните въглеводороди - тази част от полярните съединения, които имат ароматен характер и асфалтените. От резултатите от проведеното изследване съгласно Протокол № 566/21.12.2016 г. се вижда, че съдържанието тегловното само на наситените въглеводороди е 48.49%, за ароматни 18.85%, общото съдържание на полярни съединения 32,66% и съдържанието на асфалтени е 7.49%. Каква част от тези 32,66% полярни съединения и каква част са наситени, не би могло да се каже по начина, по който се прави изпитването.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кои според Вас са водещи критерии - неговия нефтен произход или съотношението между ароматни и неароматни съставки? Коя от двете групи продукти 2707 или 2710 описва по-добре продукт с характеристика като на процесния?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В резултат на всички проведени анализи, както допълнително възложени, така и съдържащи се в наличните материали по делото - сертификат за качество на митническата лаборатория и Акредитираната лаборатория на „Сейболт-България“ ЕООД може да се заключи, че продуктът представлява тежко нефтено масло. Той се внася именно като такова и с предназначение да претърпи последваща преработка и от гледна точка на това си предназначение - съдържанието на ароматни съставки и това дали те преобладават над неароматните, е без значение. Ако ароматните преобладават, настройваме параметрите на техническите процеси, на които се подлага мазутът в случай, че е необходимо. Оттам нататък няма значение съотношението на ароматните съставки. Това е потвърдено, че свойствата и предназначението на продукта са критерий за неговото класиране в отговора на преюдициалното запитване пред СЕС. Съдържанието на ароматиката е без значение. Продуктът има характеристика на тежко нефтено масло.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.Г.: Лабораторията към ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ и лабораторията при „НИСИ“ ЕООД гр. имат ли акредитация и в частност за методите, които са ползвали, за да изследва продукта, тъй като в самите протоколи няма такова отбелязване, че са действали под акредитация?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Лабораторията във ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ няма акредитация. Лабораторията в „НИСИ“ ЕООД е акредитирана от БСА. Това може да се види от сайта. Може да се види, че не само е акретидирана, а и какви показатели влизат в тази акредитация. Доколко една лаборатория ще сложи логото на БСА, е решение на ръководството на самата лаборатория. Както се вижда от протоколите на „НИСИ“ ЕООД, те не са решили да сложат лого, но лаборатория „GSG“ носи логото.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.Г.: На стр. 3 от заключението сте посочили общата схема за разделяне на нефтени фракции. Откъде сте взели тази схема и разграничаването на продуктите?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочената първа публикация и има и допълнителна. Това е съвременен учебник по химия и технология на нефтения газ.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.Г.: Извършили ли сте анализ, който да докаже, че в полярните съединения има или не ароматни въглеводороди, или тези твърдения се базират на теоретични постановки и на посочените научни разработки, които са посочени като приложение в заключението?

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз се противопоставям на поставения въпрос. На вещото лице не е поставен такъв въпрос да изследва.

 

          Съдът ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения въпрос.

 

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Лабораторни изследвания не съм правила. Базирала съм се на немалко на брой публикации, които съм цитирала за видовете полярни съединения и тези, които акцентират върху тяхната структура и състав дали съдържат ароматно ядро или не.  Целта ми беше да се докаже качествения състав, съдържание на характеристичните групи и елементи в процесния продукт и да се сравни този качествен състав със състава на продукти, получени от висококипящи каменовъглени катрани.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.Г.: Съгласно терминологията по метода ASTM D 2007, който се твърди, че е използван за изследване в лабораторията на ВХТИ „Проф. д-р Асен Златарове“ е записано, че „полярна ароматика“ е синоним на „полярни съединения“. Как бихте обяснили тази терминология и не следва ли да приемем, че полярните съединения се причисляват към ароматните съединения?

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу този въпрос вещото лице да прави тълкувания на една или друга терминология. Не е в компетентността на вещото лице да прави тълкувания на метода на една или други лаборатория, която си е разработила и съответно акредитирала още повече, че така поставеният въпрос изисква отговор, който би съдържал предположения.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.Г.: Аз държа да бъде отговорено на този въпрос.        

 

          Съдът ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения въпрос.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ароматните полярни съединения са полярни и се извличат с разтворител толуен, който има ароматен характер. Не може, защото те имат двойствен характер и една част от тях нямат ароматен характер, но в терминологията това не е посочено.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.Г.: По този метод ASTM D 2007 се получават четири характеристични групи и е изследван един продукт. След като се сумират тези четири характеристични групи се получава сбор по-голям от 100%. Не следва ли сборът от тези характеристични групи да е 100%?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За определяне на тегловното съдържание на четирите характеристични групи и начина за тяхното рапортуване се придържа стриктно към стандарта. Първо се отделят и определят асфалтените и те са посочени като тегловно съдържание. След това деасфалтензираната проба се подлага на адсорбционно хроматографско изследване в колона и от нея това количество деасфалтизирана проба се отделя съответния процент от деасфалтизираната проба наситени ароматни и полярни съединения.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В крайна сметка по това дело са извършени две изпитвания и има получени два различни резултата. В единия случай е 48.49% по метод ASTM D 2007, а по Приложение А изследването на също така неароматните въглеводороди е 43,50%. На какво може да се дължи и кой е крайният резултат? Кое число следва да се приеме конкретно по това дело като съдържание на неароматни въглеводороди?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато коментирахме некоректните моменти в Приложение А един от тях е фактът, че при него не се разглежда предварителното отделяне на асфалтените, което води до задръстване на колоната, както и неточно разделяне на отделните групи въглеводороди, в настоящия случай наситените въглеводороди. На това се дължи най-вече тази разлика.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възможно ли е тази разлика да бъде 7%?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямаме база за сравнение, тъй като методите са различни. В новото издание на Приложение А е повишена 20 пъти. На какво основание, аз не мога да кажа.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Казахте, че разтворителите по метод ASTM D 2007 и Приложение А за извършване на неароматните въглеводороди са различни. Виждате, че има разминаване в резултатите. После е правено едно и също изследване по един и същи метод и отново има разминаване?

            ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това вече го обяснихме с некоректността на метода по Приложение А. При едно и също изследване, по един и същи метод, са приложими методите за повторяемост и възпроизводимост.

 ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид факта, че от извършеното на 02.12.2016 г., Приложение А претърпя изменение, въпросът ми към вещото лице е съгласно новото изискване ли работехте?.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам. Към момента на поставяне на въпроса към вещото лице ОБ към КН не бяха приети и няма как да прави анализи по всякакви бъдещи промени по това приложение.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Работила съм задачата по данни от 2012 г. Новото издание е още по-некоректно и точно.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от протокола като лице, което е провело изпитването сте посочена Вие, имаше възлагателно писмо. В конкретния случай Вие участвахте ли при извършване на изпитването?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, участвала съм не само в това, но и по всички дела в днешно съдебно заседание. С цел да се ускори работата в лабораторията, от месец ноември започнах работа в лабораторията, където съм работила отдавна и това даде основание отново да работя и да взема участие в анализите.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Лабораторията има ли акредитация по Приложение А?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма акредитация по Приложение А. Не е включена лабораторията в Бургас, както и другите лаборатории, изпитващи нефтопродукти в България.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от извършените изпитвания резултатите, отразени в съдържанието на неароматни е 43,50%, а на ароматни е 56,50%. Видно от изготвената МЛЕ, резултатите са за неароматни въглеводороди - 42,0%, ароматни 58.0 %. На какво се дължат така получените разлики предвид, че продуктът, който е предмет на анализ е един и същ, методът на анализ е един и същ, а резултатът е различен?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В лабораторните изпитвания има приети критерии за прецизност. Това са така наречените показатели „повторяемост“ и „възпроизводимост“. Повторяемост е показател, който дава грешката при изпитване на една и съща проба от един и същи оператор, два пъти в една и съща лаборатория, при едни и същи условия. Възпроизводимостта е когато се изпитва един и същи продукт в различни лаборатории, от различни оператори и тя е с малко по-голяма стойност. За всеки един метод на изпитване тези два показателя са специфицирани в различен стандарт или методика, по който се изпитва. Както съм описала в настоящата експертиза, както и в предходните посочените в Приложение А възпроизводимост е твърде ниска за тегловен анализ, което е една от неточностите по Приложение А. Обикновено за тегловни методи за анализ какъвто е методът по Приложение А за продукти, аналогични на процесните - тежки нефтопродукти, грешката за възпроизводимост е от 2-5%. При по-тежките е 5%. Получените разлики от резултатите за изпитване в комплексната лаборатория към ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ и МЛЕ корелират и съответстват на допустимите отклонения за повторяемост за тегловни анализи.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Като се има предвид фактът, че изследването е близо 3 г. по-късно, резултатите, които впоследствие са били по-високи от МЛЕ, може ли да се приеме, че ароматните съставки преобладават над неароматните?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, ако се съди само по Приложение А, резултатите показват, че наситените въглеводороди са по-малко от 50%.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Може ли да разясните какви разтворители са използвани и по какъв начин са отразени в протокола за изпитване по метода по Приложение А?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По същество методът по Приложение А представлява адсорбционно хроматографско разделяне на пробата на процесния продукт в колона, дизайнът на която е посочен в самото Приложение А и която е запълнена с адсорбент силикагел. Характеристиките на силикагела също са посочени в Приложение А. В запълнената колона предварително се налива пентан и след като нивото му спадне до нивото на силикагела, в колоната се влива разтворената в нормален пентан проба. След като количеството на този разтвор се поеме, също започва пропускането на допълнителни количества нормален пентан и когато започне десорбция, в дъното на колоната се събира количество елуент или фракция в колба от 500 мл до определения обем, който е посочен в Приложение А. Тази фракция представлява десорбираните неароматни въглеводороди, които съдържат парафинови и нафтенови въглеводороди, тъй като с нормалния пентан се извличат само тези групи въглеводороди. Събраното количество фракция се подлага на изпарение, при което се отстранява разтворителят, а частта съдържаща парафино-нафтенови въглеводороди се тегли и така се определя по формулата нейното количество. Съгласно Приложение А като разлика до 100% остатъкът от пробата се счита за ароматни въглеводороди.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: За метода по Приложение А използва ли се разтворител, който извлича полярните съединения,  които нямат ароматен характер?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно Приложение А не е регламентирано използване на друг разтворител освен нормален пентан, разтворител или разтворители, за да бъде по-детайлно разделена пробата на различните групи въглеводороди. Полярните съединения не се отделят, а остават недесорбирани в колоната.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Това означава ли, че в остатъка до 100% на практика в процесния продукт се съдържат процесните полярни съединения – въпросните, които нямат ароматен характер?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, в останалата част от недесорбираното, в колоната се съдържат както ароматните, така и полярните, една част от които имат ароматен характер, но други нямат ароматен характер в структурата си, а така също недесорбираната проба съдържа и асфалтени.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Относно въпроса на юрисконсулт Т. означава ли, че в продукта преобладават ароматните над неароматните съставки и преобладават ненаситените въглеводороди и означава ли, че Приложение А дава коректен израз на съотношението между ароматни и неароматни съставки като продукт?

          На въпроса се потвърди, че съотношението на ароматните е над неароматните. Идентични ли са понятията ароматни съставки и ароматни въглеводороди?

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам. Не е в компетентността на вещото лице да коментира дали един метод е коректен или некоректен. Този въпрос е разискван в предходно заключение.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За няколкото некоректни моменти в Приложение А на първо място: той регламентира състави, а определя въглеводороди затова, че въглеводородите се различават беше коментирано още при преюдициалното запитване пред СЕС и отговор беше даден, и че не са тъждествени, това също беше потвърдено.

          Самият метод не регламентира съставки и не могат да се определят съставки.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база на извършения анализ по метода на Приложение А, може ли да кажете кои съставки преобладават ароматните или неароматните?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като съставки не може да се каже, тъй като не са определени тази част от полярните съединения, които нямат ароматно ядро в структурата си. Едва тогава ще може да се каже, че неароматните са толкова процента, а ароматните са толкова процента.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид факта, че в заключението казвате, че няма метод, който да определи съдържанието на ароматни и неароматни съставки, митническата администрация как трябва да съобрази ОБ на КН?

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам срещу този въпрос. Не е в компетентността на вещото лице да дава указания за работата на митническата лаборатория.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Обръщам внимание, че в решението на СЕС, което е от 2014 г. по дело С-330/2013 г. е записано, че ако митническите органи считат, че имат съмнение по отношение на методите, те би следвало да сезират компетентните органи. То това задължение е на митническите органи.

 

          Съдът счита, че вещото лице не следва да отговаря на този въпрос, тъй като не е от неговата компетентност.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         

          ЮРИСКОНСУЛТ К.Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Моля да приемете заключението на вещото лице, но да не кредитирате част от него предвид факта, че заключението се базира на изследвания, извършени в неакредитирани лаборатории и по-конкретно лабораторията към ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“, както и че голяма част от заключението на вещото лице се базира единствено и само на теоретични постановки.

         

          Съдът счита, че следва да приеме заключението като компетентно и  безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лв., от които 450 лв. платими от внесените депозити, а останалите 150 лв. следва да бъдат заплатени от ответника, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да представят доказателство за внасянето.           

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се приемат представените на 14.07.2016 г. в съдебно заседание писмени доказателства, като моля да бъдат ценени с оглед на това, че представляват частни свидетелстващи документи и нямат доказателствена сила и с оглед отразеното в тях съдържание.

          Представям и моля да приемете молба за допълнително направени съдебно-деловодни разноски, с приложени доказателства за извършените плащания.

          Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз само по отношение на първичните документи искам да изразя становище. Моля да не се приемат, тъй като същите са ирелеванти към съществото на спора. Как е ползван методът става чрез съответната лаборатория и метода, а не с представяне на някакви протоколи от изпитване на процесния продукт.

          Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.Г.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          Съдът счита, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, които ще бъдат ценени с крайния съд акт. Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявленията на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ход по същество:

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалваното митническо решение, с което е определен код на процесния продукт, различен от посочения от жалбоподателя.

Моля да ми дадете възможност да представя подробни аргументи в подкрепа на нашата жалба, изложени в подробни писмени бележки.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение и направените съдебно-деловодни разноски.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от колегата. Моля да ни укажете срок за представяне на писмени бележки.

Да ни се присъдят направените по делото разноски.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам решението на началника на МП „Пристанище Бургас – център“ за правилно и законосъобразно и като такова, моля да бъде потвърдено. Същото е издадено в предвидената форма и срок съгласно АПК и ЗМ, издадено след МЛЕ и становище на Дирекция „Тарифна политика“, касаеща промяна на тарифен код на внасяна от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД стока. В хода на съдебното производство бяха допуснати както основна, така и допълнителна съдебно-химическа експертизи. Заключението на вещото лице следва да бъде прието, но считам, че не следва да бъде кредитирано в частта относно изводите, касаещи метода по Приложение А. В хода на съдебното производство вещото лице многократно посочва различни методи, които биха помогнали за изясняване на правния спор, но видно от изслушаното заключение, същото вещо лице посочва, че няма метод, който да определя съдържанието на ароматни съставки на конкретния продукт, а това е основен критерий, съгласно който стоката следва да бъде класирана в позиции 2710 и 2707. В този случай, митническата администрация се е съобразила изцяло с митническото законодателство и по-конкретно ЗМ, ОБ и на база на тях е извел своето решение.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, които ще представя в указан от Вас срок.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски

          Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

          Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.48 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: