Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1907                     30 октомври 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Н.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 2090 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на И.С.М. ***, против решение № 972 от 06.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1343/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № НП-235 от 31.01.2018 г., издадено от зам. кмет на община Бургас, с което, на касатора, на основание чл. 178е от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение по чл. 94, ал.3, предл. второ ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е немотивирано и постановено при неправилно приложение на закона. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд  Бургас, с решение № 972/06.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1343/2018 г. по на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ № НП-235 от 31.01.2018 г., издадено от зам. кмет на община Бургас, с което на касатора, на основание чл. 178е ЗДвП, за нарушение по чл. 94, ал.3, предл. второ ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за доказано по делото, че автомобилът, собственост на И.С.М., е бил паркиран на посоченото място и дата в АУАН и в НП върху тротоар, който е извън определените от администрацията на община Бургас места. Съдът е приел, че И.С.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.94, ал.3 ЗДвП, за което правилно е санкциониран на основание чл.178е ЗДвП.

Санкцията е наложена на И.С.М. затова, че на 25.01.2018 г., в 14.30 часа, собственият му автомобил Фолксваген, с рег.№ А4801КР, е паркиран на улица „Левски“ срещу № 73 върху тротоар, който е извън определените от общинската администрацията места. За това нарушение на М. е съставен АУАН № 0090740/25.01.2018 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че нормата на чл.94, ал.3 ЗДвП не е забранителна и че същата допуска престой и паркиране върху тротоар при спазване на посочените в нея условия. Сочи, че е паркирал в участъка на тротоара пред собствения си гараж,  предназначен да обслужва именно този гараж, без да затруднява преминаването на пешеходците. Освен това липсвало каквито и да е доказателства относно авторството на нарушението, което е установено в по-късен момент от извършването му.

Така постановеното нарушение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства.

Установената от районния съд фактическа обстановка се подкрепя от събрания доказателствен материал, поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло. Неоснователно е възражението на касатора, че не е доказано кой е извършителят на нарушението. Тази защитна теза се поддържа от неговия пълномощник за първи път в касационната жалба, докато в жалбата до районния съд М. е заявил, че е паркирал автомобила си за минути, докато вземе ключа за гаража.

Неоснователни са и възраженията свързани с тълкуването и приложението на чл.94, ал.3 ЗДвП. Разпоредбата действително не е забранителна и е предвидена възможност за паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2.5 тона върху тротоарите, но при определени условия. Първото условие е паркирането да става само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, а второто откъм страната на сградите да остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Правилен е изводът на районния съд, че в случая не е изпълнено първото условие, тъй като мястото върху тротоара, където е бил паркиран автомобилът, не е сред определените за паркиране от община Бургас, т.е сред разрешените за паркиране по смисъла на чл.178е ЗДвП. Поради това е без значение дали е спазено второто изискване за отстояние на паркирания автомобил, както и дали е затруднявал преминаването на пешеходците. Ирелевантно е и обстоятелството, че участъкът от тротоара, където е паркирано МПС -то е бил непосредствено пред гаража, собственост на касатора, тъй като дори и в тази хипотеза паркирането върху тротоара не е разрешено безусловно от закона.

С оглед изложеното, правилен и обоснован е изводът на районния съд, че автомобилът е бил паркиран от М. ***, извън разрешените за това места, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.94, ал.3 ЗДвП. Законосъобразно е ангажирана отговорността му на основание чл.178е ЗДвП, където е предвидено, че се наказва с глоба от 50 до 200 лева лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 972 от 06.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1343/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                     

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.  

         

 

                                                                 

                                                                             2.