ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести март                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2090 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ       Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно уведомен,  се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник МП Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К.-Г. и юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещите лица Е.Т., Д.Л. и Л.Й..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение №32-107206/11.09.2014г. на началника на МП„Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение №32-120446/09.10.2014г. на началник Митница Бургас. В съдебно заседание на 23.01.2015г. съдът допусна комплексна съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена в срок по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша изготвената тройна съдебно-техническа експертиза.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещите лица, на които снема самоличност както следва:

 

         Д.В.Л. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Е.М.Т. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

         Л.Ц.Й. – ** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

         Вещите лица предупредени за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещават да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поддържам представеното от мен писмено заключение.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че вещото лице е отговорило пълно, ясно и подробно на всички поставени въпроси. Моля, заключението да бъде прието с така дадените отговори.

Придържа ли се вещото лице Л. към изложеното в Приложение 2 и 3, както и към двете таблици, които също са приложени?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, таблицата към Приложение 2 съм я изготвила и приложила като илюстрация за проследяване характеристиките на двата вида продукти като тежки масла, какъвто е процесният продукт и продуктите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. А схемата към Приложение 3  онагледява последващата преработка на процесния продукт в схемата „процеси” в рафинерията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Поддържам и двете приложения.

        

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Техническа грешка ли е означението „Приложение 2”?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Допусната е техническа грешка. Приложенията всъщност са 2 и 3. Ако някъде съм записала 2 и 3, да се счита, се касае за Приложение 1 и 2. Това е техническа грешка.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице отъждествява ли понятието „качествен състав” и „качествен елементен състав”?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В таблицата към Приложение 2 съм дала определение за качеството, съгласно което то се дефинира като съвкупност от присъщи характеристики. За това разработих и таблицата, за да покажа кои са тези характеристики като тежки масла от нефтен произход и висикокипящи фракции от каменовъглен катран. От таблицата се вижда, че основните показатели, които дефинират качеството са елементен състав с двете си части - качествен елементен състав и количествен елементен състав. Това е съдържанието на химичните елементи – водород, въглерод, сяра, азот, а другият показател е съдържанието на хетероатомите, който показател е също за продуктите, атомното съотношение въглерод:водород и групов въглеводороден състав, двете групи – нафтенови, парафинови, асфалтени, полярни съединения и други въглеводороди. Има посочени и други като структура. От целия този набор показатели, най-важните които дефинират качеството на двата вида продукти са качествен елементен състав и груповия въглеводороден състав. Те посочват кои са химичните елементи и групата въглеводороди, които изграждат молекулите на съединенията, влизащи в състава на тежките масла и добитите от продуктите от каменовъглени катрани. Така, че качествен елементен състав е част от характеристиките на двата вида продукти.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице не отговаря конкретно на въпроса отъждествява ли понятието?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Качественият елементен състав е част от показателите, които характеризират качествения състав.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде в нормативните актове и тълкувателните текстове е посочено, че съществува критерий или за тарифното класиране е необходимо последваща преработка на продукта да се изследва?

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам по този въпрос. Въпросът е изцяло правен. Кои са критериите за тарифното класиране, е от компетентността на съда.

 

         Съдът ПРИЕМА възражението на жалбоподателя, тъй като въпросът е правен.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Тъй като в сравнителната таблица са посочени освен качествен елементен състав и групов въглеводороден състав, в което вещото лице намира аналогия, са посочени и други характеристики – структура и физико-химични свойства на продукта. Те включват ли се в този качествен състав на продукта?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Посочените показатели и разликата в тези показатели на двата типа продукти се дължат на количествено съотношение и съдържанието на химичните елементи и групата въглеводороди и тъй като то е различно от продукти от нефтен и продукти от каменовъглен произход, аз съм посочила в кои точно е разликата, а те са изведени и са отразени в количествено съотношение и съдържанието се отразява в изведените физико-химични свойства, които са техническата преработка и предназначение на продукта. Не напразно са включени в сертификатите протоколите за изпитване, защото служат за основа на настройване параметрите на процесите, които служат за преработване на мазута.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Тази разлика в количествените съотношения, не се ли отразява в целия качествен състав?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Основа за качеството са двата показателя качествен елементен състав – съдържание на химичните елементи, които изграждат и групата въглеводороди. А останалите параметри са изведени за технологични цели.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че вещото лице не е отговорило на поставения въпрос дали количествените различия влияят ли върху качеството на продукта?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Ще дам един пример: количествените съотношения влияят върху физико-химичните свойства. Различното съдържание на групи въглеводороди влияе както върху молекулната маса, така и върху вискозитета на продукта. Различно количествено съотношение имаме между парафинови, нафтенови и ароматни въглеводороди при нефтените продукти и при продукти от каменовъглен произход. Това количествено съотношение се отразява върху показателите като молекулна маса и част от физико-химични показатели като „плътност” и „вискозитет”. Това са параметрите, за които са важни да бъдат настроени процесите на каталитичен крекинг, хидроочистка и други декструктивни процеси, на които се подлага мазута на следващата се технологична преработка.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че вещото лице не отговаря конкретно на въпроса количествените съотношения влияят ли на качествения състав на съответния продукт?

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповият въглеводороден състав и тегловното състояние на ароматните съставки между процесната стока и стоките с код по КН 2707 99 99?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В подпозиция 2707 99 99 от ОБ към КН се включват продукти получени от каменовъглени катрани и аналогични на тях масла при положение, че те отговарят на изискванията цитирани в подточка от „а” до „г”. Това са критериите за аналогичност на продуктите.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това Ваше становище ли е, или сте се съобразили с решението на СЕС?

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Вещото лице не е длъжно да се съобразява с решението на СЕС. Считам, че вещото лице е дало характеристики на продукта и ги съпоставило с всички изисквания.

 

         Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да отговори на поставения въпрос, тъй като съдебните решения имат значение за характеристиката на процесните продукти.

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Запознала съм се с решението на СЕС. Той допуска, че списъкът на продуктите в подпозиция 2707 99 99 от ОБ към КН може да съдържа и други продукти, но никъде не е освободил продуктите от тази подпозиция да отговарят на изискванията посочени от т. „а” до т. „г”.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Защо вещото лице търси подобие на продукти от висококипящи фракции, високотемпературни каменовъглени катрани, като в задача № 16 следва да се търси подобие на продукти получени от дестилация на каменовъглени катрани, а от друга страна предвид текстовете на КН няма такова понятие „висококипящи фракции”?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По Приложение 2 разделът, който описва свойствата на продукти от каменовъглени катрани опитах да опиша най-подробно процесите, на които се подлагат за преработка каменните въглища и по-специално коксуването като процес на високотемпературна деструкция. Описала съм, че каменовъглените катрани се получават като страничен продукт от процеса на коксуване и след като бъдат подложени на дестилация, какви продукти се получават – по-тесни фракции, кипящи в съответния температурен интервал. Това е лекото, средното, тежкото и антраценовото масло. Виждайки температурните граници на кипене на тези масла, които са получени при дестилация на каменовъглените катрани правя извода, че процесният продукт може да бъде сравняван с последните две – тежките и антраценовите. Това са висококипящите фракции. С тях  са сравнявани тежките нефтени масла във всички тези публикации, които съм посочила в списъка към Приложение 2.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице Л..

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице Т..

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Поддържам представеното от мен писмено заключение. Поддържам всичко това, което вещото лице Л. каза и поддържам конкретно становището, което съм изразила по отношение на експертизата в частта й свързана с показателите за изпитване, съответно методите и това, че по отношение на резултата и становището тя е необоснована и не дава точна представа за продукта. Имам предвид, че би следвало в експертизата да се отчете поток откъде идва нефтопродуктът. По-нататък експертизата следва да отчете този продукт технологично как е получен и оттам нататък да направи заключение по отношение на това как би следвало да се класифицира продукта.

         По отношение на Приложение А, касаещо и свързано със съдържание на ароматни съставки в продуктите, искам да кажа и това е мое становище, че Приложение А от ОБ не е представителен метод за изпитване, тъй като имаме везна, имаме силикагел, имаме пълнител, имаме вибратор, това което трябва да уплътни продукта, имаме колонка, всичките тези неща при изпитването са свързани с инструкция за работа с техническото оборудване и техническите средства и имат съответната неопределеност. За това би следвало настоящата МЛЕ да бъде придружавана с протокол за изпитване, който е издаден от лабораторията.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че отговорите на вещото лице Т. са пълни и подробни. Моля да бъдат приети. Нямам въпроси.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вещото лице е отговорило изрично на въпроси от 1-5, а по отношение на останалите до въпрос № 16 не е дало отговор. Защо?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Т.: Аз съм се съобразила и сме обсъждали, и затова не съм дала отговор лично, за да пише Е.Т. към останалите отговори на въпросите. Но всичките тези неща аз съм ги разработвала и ги подкрепям по отношение на каменовъглените катрани и т. н. Придържам се към това, което е написала по тези въпроси колегата Л..

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не сте съгласни с въпросите от 1-5 и затова сте дали отговори?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Казвам, че съм съгласна и съм разгледала въпросите от 1-5 свързани с акредитацията на лабораторията към Българската служба по акредитация.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице Т..

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице Й..

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Присъединявате ли се към изложеното в Приложение 2 и 3 към заключението и конкретните две таблици, които също са приложени?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Тези приложения са извън моята сфера на познания. Това са чисто химически въпроси, на които двете колежки са компетентни и отговориха сега пред Вас.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тъй като отговорът на въпрос № 3, на стр. 8 не дава конкретен отговор и не съответства на зададения въпрос, моля да отговорите конкретно за кои от приложените методи от МЛ последната е акредитирана от Българската служба по акредитация и за кои не?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Отговорът е много ясен и точен. Казано е, че методите за анализ са посочени към въпрос № 2. Второ, използваните методи за анализ на продукт са регламентирани от митниците с митническото законодателство на ЕС и следва да бъдат прилагани. Съгласно правилата за присъединяване на България към ЕС, митническото законодателство се прилага пряко. Митницата е длъжна да го прилага.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 7 са посочени методите за анализ. По кои от тези методи МЛ има акредитация от Българската служба по акредитация?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: На стр. 5 от заключението, в началото на листа съм написал. Считам, че там съм отговорил на този въпрос във втория абзац.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 5 е отговорено по кои методи е акредитирана МЛ. Тези, които тя е приложила дали са акредитирани тези методи? За показател „плътност” тя е акредитирана по стандарт БДС EN ISO 12185. А всъщност тя е приложила БДС EN ISO 3675, които са различни и не касае само плътността. Съответно изводът е, че единственият метод използван от МЛ, за който тя има акредитация, е методът за определяне на дестилационните характеристики. Останалите методи не са акредитирани. Вие избягвате да отговорите на този въпрос.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Това е констатация г-н Председател. Защо се използва стандарт БДС EN ISO 3675, а не стандарт БДС EN ISO 12185, то това е допълнителен въпрос.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В отговора на въпрос № 3, на стр. 8 казвате, че методите за анализ на митническите органи са регламентирани от митническото законодателство на ЕС. Може ли да отговорите конкретно по използваните методи в МЛЕ, кой метод, в кой акт е посочен?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Да, той е приложен като Приложение № 1 към писменото заключение. Това е Приложение А към ОБ към Глава 27 на КН. Актът е съответният регламент. Посочил съм и номера на регламента.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В Приложение А е посочен само методът за определяне на ароматни съставки. МЛ е приложила още 4 метода. Може ли да кажете кой къде е посочен?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Би следвало да ми се даде време, за да се подготвя. Това е допълнителен въпрос.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поставих въпроса, понеже вещото лице е посочило всички методи.

         В отговора на въпрос № 9 и № 10 на стр. 17 казвате, че от приложените документи не се установяват данни за стоките да претърпят специална преработка. В същото време на стр. 140 и 141 от делото, което Вие твърдите, че сте прегледал, е приложено разрешение за митнически и икономически режим/специфично предназначение. Разрешението е представено от ответника като част от административната преписка, но без приложенията. В днешно съдебно заседание Ви представям разрешението заедно с приложението от него, което е неразделна част и е дадено предписание, описание на операциите, на които се подлага процесният продукт и които се извършват под надзора на митническите органи съгласно митническото законодателство. Въпросът ми е поискахте ли допълнителна информация по този въпрос и при така представените документи продължавате ли да се придържате към дадения отговор?

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Възразявам по така поставения въпрос за митническия режим, тъй като касае стока с тарифен код 2710 19 71, а в конкретния случай с обжалваното решение тарифният код на стоката е променен. Ние твърдим, че стока с тарифен код 2707 99 99 не фигурира в това разрешение. То е от 2011 г., когато е поискана промяна на разрешението точно по този повод.

 

         Съдът счете, че следва да се даде възможност на вещото лице да отговори на поставения въпрос, тъй като той касае факти, а тяхната правна относимост ще бъде преценена от съда, предвид което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДЯВЯВА на вещото лице представеното в днешно съдебно заседание разрешение ведно с приложеното към него Приложение 2.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Въпросът така, както е зададен - трябва ли продукта да претърпи преработка, от самия прочит иска да се каже дали трябва продукта да претърпи преработка. Когато се декларира една стока, тя се декларира в състоянието, в което е пристигнала представена на митническите органи, манифестирана и след това декларирана. След като митницата разреши вдигането на стоката, вносителят-собственик на стоката е свободен да прави с нея каквото иска, включително и да я преработва. По отношение на разрешението за специалното предназначение бих си позволил да кажа, че стоката декларирана като тежки смазочни масла, т.е. преписан е текста от самата тарифа. В търговската фактура пише „fuel oil”, което в буквален превод е мазут. Насочил бих вниманието, че в клетка 31 стоката е описана не както е посочена в търговската фактура, което не съответства на изискванията на наредбата за попълване на митническата декларация. Във връзка с предявения документ искам да отбележа, че е валиден за стоки с тарифна позиция 2710, а както съм посочил в писменото заключение фактът, че ароматните съставки преобладават над неароматните, което не се оспорва, изключва класирането в тази позиция, поради което считам, че по отношение на процесната стока не е редно прилагането на това разрешение.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че вещото лице се отклони значително от зададения въпрос. Стоката е декларирана от жалбоподателя в код 2710 19 71 и ние считаме, че именно това е правилният тарифен код на стоката. За да се приложи този код е необходимо да се издаде разрешение за специално предназначение от 291-300 на Регламент /ЕО/ № 2454/93 г. Иименно такова е разрешението, което е представено от административния орган като част от документите по вноса. В случай, че стоката не се подлага на такава специална преработка, нямаше да се допусне деклариране на стоката на митническото учреждение по тази специална преработка, което е „Митническо бюро – НХК”. Считам, че представеното разрешение оспорва в достатъчна степен направената констатация от вещото лице на стр. 17, в отговора на въпрос № 9 и № 10, като подробни съображения ще изложа по същество.

На въпрос № 8 сте дали отговор, който считам, че е непълен и неясен. Въпросът е продуктът има ли качествен състав подобен на продуктите получени при дестилация - първата част на въпрос № 8, Вие сте дали отговор, но аз не виждам отговорът да има връзка със зададения въпрос, поради което го задавам сега.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Искам да отбележа, че това е тройна експертиза и на този въпрос отговор са дали колежките, с които работихме заедно и предполагам, че е от тяхната професионална област. Те са отговорили на този въпрос. Аз си позволих да отговоря в тази част на въпрос № 8, в която аз намерих отговори на метода ASTM D-2007. В митническото законодателство не се изиска метод за прилагане на този метод. Във връзка с предходните се използва Забележка 2, методът от общите разпоредби към Глава 27 на ОБ към КН на стр. 110. Аз мисля, че съвкупно отговорът на въпрос № 8 би трябвало да даде отговор на Вашия въпрос.      

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Методът ASTM D-2007 влияе върху качествения състав на продуктите по Приложение А на ОБ към Глава 27 от КН и касае единствено определяне на ароматните съставки. Може ли да посочите след като твърдите, че метод ASTM D-2007 не е посочен в митническото законодателство има ли значение върху качествения състав?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам. Считам, че вещото лице ясно и точно е дало обяснение дали митническото законодателство се прилага и съгласно КН посоченият метод за определяне на ароматните съставки и дали има или няма метод, дали е правилен и неправилен, не е от компетенциите на вещото лице това, което са си позволили да направят другите вещи лица.

 

Съдът ДОПУСКА отговор на въпроса на юрисконсулт М..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: След прочит на отговора на въпрос № 8, считам, че това е допълнителен въпрос.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Навсякъде като бележки посочвате Регламент № 861/10 на комисията за изменение на КН като Приложение 1, Регламент (ЕИО) № 2658/87. Каква е причината да сочите регламента след като процесният внос е от 2013 г. и КН се изменя всяка година? След посочения от Вас регламент са приети още два регламента.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Това е останало от предходни експертизи, за които вносът е бил през 2011 г.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във Вашия отговор на въпрос № 12, стр. 22 цитирате ОБ към КН като към подпозиция 2707 99 99 в редакцията към април 2013 г. процесният внос е осъществен с ЕАД 10.08.2013 г., когато вече е в сила промяна към ОБ на КН към тези подпозиции. Може ли да отговорите запознат ли сте с тази промяна и ако да, защо не е отразено във Вашето заключение предвид датата на вноса?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Не съм сравнявал в този случай редакциите. Цитирал съм какво може към тези продукти да се упомене.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В отговора на въпрос № 15, на стр. 24 считам, че сте допуснали грешка при изходящия номер на заявката за анализ, с която проби от продукта са изпратени на МЛ. Моля да отговорите коя е правилната дата ако имате сведения за това, тъй като заявката е от 18.08.2013 г., а Вие сочите, че е изпратена с изх. 3976/24.10.2011 г.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Ако става въпрос за 8 ред, това е техническа грешка, останала от предходно дело. Заявката е от 18.08.2013 г.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В отговора на въпрос № 16.1, на стр. 24 казвате, че при вземане на пробите е присъствал декларатор/представител. На какво се базира това твърдение?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: В самия протокол за вземане на проба, т. 10 с текст „присъствали на вземане на пробата” срещу текста декларатор/представител има текст с инициали, които трудно се четат. След като този ред е попълнен, значи, че декларатор е присъствал.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В клетка 11 отбелязана ли е хипотезата „присъствал при вземане на пробата” или изобщо някоя друга хипотеза от някоя друга клетка?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам на този въпрос.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения въпрос, тъй като се касае за констатации на посочени записвания в документа.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси. Оспорвам отговорите на вещото лице Й. и моля същите да не бъдат кредитирани като доказателство по настоящото дело. Г-н Й. няма нужната компетентност както по въпроси в областта на химията, така и в тарифното класиране. Дадените отговори не спомагат по никакъв начин за изясняване на фактическата страна по делото. Видно е, че отговорите на г-н Й. (като изключим отговорите на въпрос № 1 и № 2 – които съвпадат в останалата част и при трите вещи лица), не представляват факти и обстоятелства, а представляват коментар въз основа на документите по делото, представени от ответника, което е част от доказателствата по спора. Обръщам внимание, че МЛЕ е оспорена от страна на жалбоподателя. МЛЕ не подлежат на самостоятелно обжалване. Единственият начин за тяхното оспорване и извършване на съдебна експертиза, вещото лице по която да потвърди или опровергае отразеното в МЛЕ и за да реализира правото си на защита срещу незаконосъобразно действие на митническите органи, от страна на жалбоподателя е направено искане за допускане на съдебно-химическа експертиза и са поставени въпроси, които да опровергаят МЛЕ, че продуктът не е сурово масло. Обстоятелството, че в основната част отговорите на г-н Й. са аргументирани именно с тази оспорена МЛЕ и прави тези отговори безпредметни, абсурдни и обидни за участващите. Моля отговорите на вещото лице Л. и Т. да бъдат приети.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам заключението на вещото лице Л. и Т.. Ще изложа съображения в писмен вид.

По отношение на заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя, че те изцяло оспорват МЛЕ, остава загадъчен факт. Дружеството-жалбоподател оспорва изцяло МЛЕ, а в своята жалба както пред настоящия съд изрично е посочил в т. 1, че не спори, че в продукта преобладават ароматните над неароматните съставки. Считам, че този факт е доказан единствено в МЛЕ и как дружеството-жалбоподател оспорвайки изцяло експертизата се съгласява с факти, които се съдържат в нея.

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.: По отношение на вещото лице Й., моля да бъде прието заключението, което освен, че се е съобразил със специалистите химици, които са изготвили комплексна експертиза, е съобразил при отговорите и тези отговори на ОБ на КН, ОБ към ХС и е направил правилно тарифно класиране на стоката.

По отношение на размера на възнаграждението на вещото лице Т., тъй като тя е отговорила на 4 или 5 въпроса и изцяло се придържа към отговорите на вещото лице Л., следва да бъде определен по-малък размер на възнаграждението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предоставям на съда.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Моля да ми бъде определено възнаграждение в размер на 150 лв. Ще представя справка-декларация.

 

         Съдът намери, че следва да приеме експертизата на вещите лица, като нейната доказателствена стойност ще бъде преценена при постановяване на окончателния съдебен акт.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещите лица по тройната комплексна съдебно-техническа експертиза, като им ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение както следва: вещото лице Д.Л. – 250 лв., вещото лице Е.Т. – 150 лв., вещото лице Л.Й. – 360 лв. или всичко 760 лв., от които внесени като депозит 600 лв., а остатъка от 160 лв. следва да бъдат заплатени както следва: 120 лв. в тежест на жалбоподателя и 40 лв. в тежест на ответника.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете молба- становище с изложени допълнителни доводи за отмяна на оспорения акт с приложено ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, молба с искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с един въпрос след анализ на контролната проба на продукта от митническата администрация. Моля за вещо лице да бъде назначено вещото лице Д.Л., тъй като тя даде най-подробни отговори по характеристиките на продукта.

Моля да задължите ответника да представи доказателства къде, как и от кого са се съхранявали взетите проби от 10.08.2013 г. – 18.08.2013 г., тъй като датата на вземане на пробата е 10.08.2013 г., а протоколът е съставен на 18.08.2013 г., а от представеното ръководство е видно, че следва да се води отчетност за съхраняване в склада на контролните проби. Да се представят доказателства кога са изпратени контролните проби в МЛ, доколкото се установи, че посочената от вещото лице Й. дата е сгрешена, а съгласно чл. 15, ал. 3  пробите следва да се изпратят незабавно.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на така представената молба-становище считам, че така, както са посочени извършените нарушения от митническите органи при вземане на пробите, това се прави едва след допуснатата и изслушана експертиза.

По отношение на така представената молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, считам същата за неотносима, тъй като така поставените въпроси по никакъв начин няма да допринесат за изясняване на тарифното класиране на стоката, което е предмет на настоящия спор. Спорът е за установяване на аналогия с качествен състав на продукти получени от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, а не търсене на аналогия с елементи и групи на въглеводороди. Всички продукти съдържащи въглеводороди имат сходен елементен състав още повече, че с изслушаната в днешно съдебно заседание комбинирана съдебно-техническа експертиза и представена сравнителна таблица за качеството на продуктите от каменовъглен произход, вещото лице е открило аналогия считам, че единствено в качествен елементен състав, а в останалите свойства са налице различия. Считам, че така искания анализ на друг въглеводороден състав на продукта ASTM D-2007 не следва да бъде допускан предвид факта, че дружеството-жалбоподател оспорва изцяло извършеното изследване от Агенция Митници и методите, които е използвала МЛ не са акредитирани. Ясно е към настоящия момент, че няма лаборатория, която да е акредитирала по този метод ASTM D-2007, поради което моля да не бъде допускана.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да приемете Окончателен доклад, от който е видно, че МЛ гр. Русе е участвала в междулабораторни изпитвания и се установява годността на метода, който е използвала по Приложение А и приложените към този доклад резултати и потвърждава понятията „повторяемост” и „възпроизводимост”. Моля да приемете доклад, който е изготвен от митнически служител на Агенция Митници, който съдържа обобщение на тези резултати от междулабораторните изпитвания и е придружен с доказателства относно това в какво качество лицето е издало този доклад.

По отношение на въпроса относно доказателството кога са изпратени процесните проби считам, че такива доказателства са приложени към преписката и в днешно съдебно заседание от разпита на вещото лице се установи, че е допусната техническа грешка. Заявката, с която са изпратени пробите има номер и дата, от която е видно кога са изпратени пробите.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: В ГПК няма срок, в който жалбоподателят е длъжен да направи всички възражения.

Считам възраженията на ответника за несъстоятелни. Подробни аргументи ще изложа в становището по същество. Моля да не бъдат приемани представените доказателства и да изразя становище в следващо съдебно заседание.

По отношение на писмените доказателства, съдът намери, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде допусната съдебно-химическа експертиза от вещото лице Л., която да отговори на поставените въпроси в нарочната молба, както и да бъде задължен ответник да представи доказателства поискани от жалбоподателя.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

         ДОПУСКА извършването на единична съдебно-химическа експертиза от вещото лице Д.Л., която да отговори на въпросите поставени в нарочната молба от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание. Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 200 лв., платими в 7-дневен срок от днес, от жалбоподателя.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи доказателства за съхранение на пробите от 10.08.2013 г.-18.08.2013 г., както и доказателства кога пробите са изпратени на МЛ.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015 г. от 10.00 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: