ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2090 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ       Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно уведомен,  се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно по делото и юрисконсулт И., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник МП Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-107206/11.09.2014 г. на началника на МП „Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение № 32-120446/09.10.2014 г. на началник Митница Бургас.

Към делото е приложена административната преписка, по която е издадено оспореното решение. В жалбата е направено искане за допускане извършването на съдебно-химическа експертиза, по което съдът не се е произнесъл. С молба от 05.01.2015 г. жалбоподателят е конкретизирал въпросите, на които желае да отговори експертизата и нуждата от нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата и моля да приемете представените с нея доказателства. Поддържам искането за допускане на съдебно-химическа експертиза с въпроси, посочени в жалбата и в молбата от 05.01.2015 г. Представям и моля да приемете писмо от директора на Агенции „Митници” от 23.09.2009 г., адресирано до жалбоподателя, с което е дадено указание за тарифиране на стоките в позиция 2710 19 99 на КН.

В зависимост от отговора на поставените въпроси към експертизата, ще поискаме допълнителен анализ.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от колегата, както и към направените доказателствени искания.

От представеното писмено доказателство, а именно писмото от Агенции „Митници” от 23.09.2009 г. следва да се съобразят указанията дадени от Агенция „Митници” да тарифира един и същи продукт по един и същи начин. Какво е накарало началника на МП „Пристанище Бургас център” да определи код различен от този, остава загадка дотолкова, доколкото естеството на продукта не се е променило. Затова правим искането за допускане на съдебно-химическа експертиза така, както е заявено с жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените с административната преписка писмени доказателства.       

Представям и моля да приемете сертификат за акредитация на Митническа лаборатория - Русе, който представям с екземпляр за другата страна.

Представям и моля да приемете 2 броя Обвързваща тарифна информация (ОТИ) от френската и немската митнически администрации - разпечатка от публичен регистър Данъчно облагане и Митнически съюз. Тези доказателства касаят идентични стоки със стоките, които са декларирани от жалбоподателя с процесното ЕАД, като тарифният код, който е определен от ОТИ, съвпада с кода, определен в процесното решение.

По отношение на искането за назначаване на съдебно-химическа експертиза, считам същото за неоснователно, тъй като предмет на спора е решение на Началник МП „Пристанище Бургас център”, с което определя нов тарифен номер на стоката и за неговото правилно тарифно класиране са необходими знания за тарифното класиране, а извършването на настоящата експертиза касае само химичните показатели. Считам, че критерий за правилното тарифиране е определяне теглото на ароматните и неароматните съставки, което е извършено от МЛ, съгласно Приложение А от КН. Правилно тарифно класиране не е необходимо да се прави за това как тя е добита и начина на получаването на стоката. Твърдя, че произходът на стоката е нефтен. От представения сертификат за акредитация на Митническа лаборатория - Русе е видно, че лабораторията е акредитирана по методите, които са определени в заповедта, която е неразделна част от този сертификат. Считам, че въпросите, които са поставени от т. 1-4 за допускане на експертизата не следва да бъдат допускани. Видно е, че лабораторията има акредитация за определени методи. Видно е, че за метода по Приложение А, лабораторията няма акредитация, но съгласно ЗМ и Правилника за неговото прилагане, Регламент № 2913 и 2454 не е въведено искане за акредитация на този метод, а съгласно Закона за националната акредитация, за такива методи няма задължителна акредитация. В конкретния случай пробата е изследвана за тарифно класиране и акцизният контрол касае акредитация за методи, които са за окачествяване на стоката и дали същата отговаря на БДС.

По отношение на въпроси от т. 5-12 считам, че същите са неотносими към предмета на спора, тъй като произходът на стоката е нефтен и за поредното тарифно класиране в код 2707 99 99 не е необходимо да се изследва началото на продукта. Правя алтернативно искане да бъде допусната комплексна съдебно-техническа експертиза, в която да вземат участие химик в областта на нефта и нефтопреработването, специалист в преработката на въглища, тъй като ще се съпоставят продукти получени от преработката на нефт и въглища, както и специалист в областта на тарифното класиране. Ако бъде допусната, ще посоча вещо лице.

Моля да допуснете и допълнителен въпрос към вещото лице, което да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани предвид легалните текстове на КН и тълкувателните текстове на ОБ на ХС за позиция 2707 и ОБ на КН към кодове по КН 2707 99 11 и 2707 99 19, с които сравняват процесния продукт, както и да се уточни с кои точно от тези продукти извършва сравнението, на базата на какви документи и конкретни анализи ще бъде установена аналогичността на процесния продукт с продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

В представеното писмо с рег. № 2611/41 от 23.09.2009 г. на директора на Агенции „Митници” е определен тарифният код, но продуктите касаят конкретен износ - котелно гориво. В конкретния случай се касае за мазут. Това писмо няма задължителен характер по всички вносове и износ, които осъществява жалбоподателят, а касаят конкретни износни декларации и предвид всички анализирани проби, се е стигнало до извод, че се касае за такъв тарифен код, който е  в писмото, но той няма задължителен характер за всички износи и внос. Считам, че не следва да бъде кредитирано като годно доказателствено средство това писмо.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Присъединявам се към казаното от юрисконсулт Г..

По отношение на въпроса дали се съхранява проба, моля да не бъде допускан. По административната преписка е наличен протокол и заявка за извършване на анализ на стока, от които е видно какво е взетото количество, място на вземане на пробата,  служителят, който е присъствал от страна на жалбоподателя при вземане на пробата, като същият е подписал протокола без възражение, поради което моля да не бъде допускан. 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По повод възраженията на ответната страна считам, че същите не са основателни. За правилното тарифно класиране на продукта, съдът ще се произнесе с акт. СЕО има константна практика относно класиране на продуктите по КН и определен критерий съгласно тази практика. Въпросите, които са поставени в молбата са изцяло в областта на химията. Няма друга област, в която е необходимо да се търси специалист, който да подпомогне съда със своите специални знания. Назначаване на специалист за тарифно класиране е недопустимо. Няма такъв специалист в нито един списък на съдебните райони.

По отношение на искането за назначаване на специалист за преработката на въглища, намирам също за недопустимо, тъй като химичният състав на въглищата се изучава в ХТИ. Няма такава специалност.

По отношение на възраженията по въпроси от т.1-4 считам същите за необходими за доказване на защитната теза на жалбоподателя, тъй като от представения сертификат не е видно какъв е статута на МЛ. Съгласно Закона за националната акредитация, акредитациите биват спирани временно, ограничавани временно, поради което не е ясно към датата на извършване на експертизата дали митническата лаборатория е разполагала с акредитация, посочена в сертификата.

По отношение на представените 2 броя ОТИ предвид формата, в която са представени считам, че същите са негодно доказателствено средство. Няма данни за автор, няма подпис, печат. Обръщам внимание, че ОТИ съгласно Регламент № 2454/93 се издава във формуляр и като задължителен реквизит съдържа печат и подпис на длъжностното лице. Същият се ползва от титуляра за конкретен продукт, за който титулярът представи пред митническите органи. В този смисъл ОТИ издадена на търговски оператор различен от жалбоподателя за продукт, за който няма доказателство, че е идентичен, е абсолютно неотносим към настоящия спор.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Присъединявам се към казаното от колегата. Във връзка с представените 2 броя ОТИ, тъй като не са официален документ, а някакви извлечения, нямат никаква доказателствената сила още повече, се отнасят и представят в търсене на съответствие с продукта. Какво съответствие може да се търси от ОТИ с продукт тарифиран с код 2707 89 99. Такъв тарифен код не е посочен нито в декларацията, нито от ответника в обжалваното от нас решение. С представените такива, проличава двойственият стандарт, който се прилага от ответника. Не се търси аналогичност между писмо, с което се дават описания в писмото за котелно гориво, а от друга страна карат съда да се обвързва с тарифиране с продукти различни от аналогичния, с различни физико-химични свойства от процесния продукт.

Във връзка с направеното искане за допускане на вещо лице - специалист в преработката на въглища заявявам, че анализирането на въглища е абсолютно ирелевантно за спора. Предмет на процесния спор е мазут, а не каменовъглени катрани или продукти получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как вещото лице ще отговори дали тези продукти са получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и дали означава, че ще се анализира друг продукт, а не мазут.

Във връзка с искането за назначаване на вещо лице - специалист в тарифното класиране считам, че същото е нормативна дейност и следва да се извършва тарифиране от съда, а не от вещо лице, а още повече, че няма вещо лице със специалност „тарифно класиране”. Соченият като вещо лице от страна на ответника не притежава необходимото образование, а притежава икономическо такова, специалност „Международни икономически отношения”. Същият е работил в Агенция „Митници” за времето от 1991-1994 г. и 2001 г. като началник отдел, поради което предполага изначално залагане на наличието на независимост на същото и на обвързваща компетентност, което ще подложи на съмнение в случай, че бъде назначено и изготвено заключението от страна на ответника. Какво налага включването на вещо лице с икономическо образование, защото няма спор за определяне на митническите задължения така, както са изчислени от началника на МП „Пристанище Бургас център” и в случай, че се приеме, че правилно е изчислен тарифният код. Освен това чл. 396 от ЗСВ, изисква съда при определяне на вещо лице да се съобрази със списъка, с който разполага в съответния съдебен район. В списъка на вещите лица при Административен съд – Бургас има доста вещи лица с такова образование. Считам, че направеното искане на ответника не следва да бъде уважено, което не е допуснато и по всички други дела.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На първо място вещите лица трябва да бъдат със специалност „химик” независимо дали един или трима. Във формулираните въпроси както от страна на жалбоподателя, така и във въпроса поставен от ответника, не се съдържат въпроси, които да изискват компетентност в друга област, освен в областта на химията.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Този химик следва да бъде със специалност „Нефтопреработка”. Моля да ни се даде възможност да посочим вещи лица, които да участват в експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на изложените съображения в днешно съдебно заседание от страна на ответника считам, че същите са противоречиви. Представителите на жалбоподателя твърдят, че експертизата следва да се извърши от лице, което е химик, без значение каква е областта, а предвид факта, че стоката е нефтопродукт беше назначено вещо лице с компетентност и специалност освен „химик” и със специалност „Нефтопреработка”.

По отношение на така направеното възражение, че не следва да бъде допуснат специалист по въглища, е противоречиво. След като има специалист със специалност „Нефтопродукти”, следва да има и друг специалист.

По отношение на вещото лице, което сме посочили компетентно такова в тарифното класиране, а именно вещото лице Л.Ц.Й., същият е в списъка на вещите лица при Окръжен съд гр. Х., Окръжен съд гр. С. и Окръжен съд гр. Р. Същият е извършвал експертизи, а именно в областта на митническа стойност и митническо класиране. Същият не би бил пристрастен с оглед на това, че е бил служител на Агенция „Митници”.

 

Съдът по отношение на направените доказателствени искания намери, че следва да приеме представените по делото към настоящия момент писмени доказателства, а тяхната доказателствена стойност ще бъде преценена при постановяване на окончателния съдебен акт.

Съдът счете, че следва да допусне извършването на тройна комплексна съдебно-техническа експертиза, като допълнително ще посочи вещите лица, които да участват в нея, като се даде възможност на страните също да посочат вещи лица, които желаят да участват по тази експертиза.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената по делото административна преписка по обжалвания акт, както и представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на комплексна тройна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите поставени от жалбоподателя в жалбата и в нарочната молба от 05.01.2015 г., както и на поставения от ответника въпрос в днешно съдебно заседание след внасяне на депозит в размер на 600 лв., от които 400 лв. платими от жалбоподателя и 200 лв. платими от ответника. По-големият обем на депозита се налага от обстоятелството, че жалбоподателят поставя повече въпроси.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да посочат в 7-дневен срок вещите лица, които желаят да участват в експертизата.

ДАВА 7-дневен срок на страните за внасяне на депозита.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.03.2015 г. от  10,30 часа.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: