ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети март                          две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2090 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.56 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „***” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА ******”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

            ЯВЯВА СЕ  вещото лице Д.Л.

По хода на делото:

Ю.к.М.- Да се даде ход на делото.

Ю.к.Т.- Да  се даде ход на делото.

Ю.к. К.-Г.- Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано на  14.03.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:       

         Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице

Съдът снема самоличност на вещото лице, както следва:

         Д.  ВИСИЛЕВА Л.- 64 години, българка, българска  гражданка,  неосъждана, омъжена, без родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Вещо лице Л.- Поддържам заключението.

Въпрос на ю.к.М. - Коя  от двете позиции 2707 или 2710 на комбинираната номенклатура описва най-пълно и точно продукт с характеристиките на процесния?

Вещо лице Л. -Въз основа  на данните, материалите  и допълнителните изследвания,  бих могла да кажа, че продукта може да отнесе към позиция 2710- тежки нефтени масла.

Въпрос на ю.к.М.- Коя според вас е водещата специфична  характеристика на продукта, нефтения произход или съответно  ароматни или неароматни съставки.

Ю.к. Т.- Възразявам на въпроса.Считам,  че отговорът   е даден   в Решение на СЕО по дело С- 330/2013 г.

Ю.к.М.- Моля да не се взима  предвид, тъй като в цитираното от страна на ответника   решение  не са коментирани   конкретните характеристики  на продукта  и изрично е посочено, че тарифното класиране въпреки решението  на СЕО, в крайна сметка се извършва  от националната  юрисдикция, с която се разполага и има възможност  да вземе, предвид  релевантните характеристики на конкретния  продукт.

Въпрос на съда: Може ли да се определи ароматна  или неароматна  съставка има  в продукта?

Вещо лице Л. – От така направените  изследвания и поставената задача  да извърша анализ на качествен (елементен и групов въглеводороден) състав  и начина, по  който се рапортуват резултатите  по метод ASTM 2549  не може окончателно  да се даде информация  кое е преобладаващото съдържание, наситените въглевороди или ароматните съставки. Имайки предвид, че съгласно  литературните източници, които съм посочила, в групата на полярните съединения се съдържат такива, които имат ароматно  ядро и  които съгласно  обстоятелствените  бележки на хармонизираната  система биха се причислили към ароматните  съставки, но има  и някои съединения,  които имат наситен характер, но не са ароматни.

Въпрос на съдаПосoчен ли е максимума  на едно вещество или максимума на  другото?

Вещо лице Л. - Освен метод за разделяне на изходната  проба на  наситени  ароматни  полярни съединения и асфалтени са използват и други методи, които определят до индивидуални химични  съединения,  които да дадат  представа, кои  са наситени, кои от полярните съединения  са с ароматно  ядро и кои имат наситен  характер.В  конкретните   публикации са посочени. За да  се идентифицират  кои  имат или нямат ароматно  ядро, след като се раздели пробата с колонно абсорбционна хроматография, тогава се прилагат др. методи,  но основното е на тези  четири  фракции.

Ю.к.М. - Не чух отговор на втори въпрос.

Вещо лице Л. -Първите  четири  цифри на база този резултат не могат да определят кое  е водещото за класирането ароматните или неароматните съставки.Още при първите дела бяха цитирани съдебни  практики, съгласно което  след аналогични запитвания е даден  отговор, че водещи при класирането  на един продукт са неговите характеристики, предназначение  и произход –това е нефтен продукт, добит  чрез дълбочинни методи, като с помощта   на катализатор се преработва в рафинериите. Мазутът е от нефтен произход.

Въпрос на съда – В тази връзка  коя подгрупа най-добре описва самия продукт, според вас?

Вещо лице Л. - Според неговият произход,  най добре би се отнесъл подгрупа  2710 1971- тежки нефтени масла, които  подлежат  на допълнителна специфична  преработка, а съгласно комбинираната номенклатура  методите на специфична  обработка са и тези, на които се подлага конкретния продукт, като   каталитичен  крегинг  и др. процеси.

Въпрос на ю.к.М. -На база на извършените  анализи  по настоящата експертиза,  може ли да се приема  еднаквост  в качествения  състава на продукта  и качествения състав на продуктите получени от първичната  дестилация  на високотемпературните каменовъглени катрани?

Вещо лице Л.- На база резултатите от извършените   изпитвания, а именно определяне  на качествения  (елементен и групов въглеводороден) състав  би могло да се каже,  че същият има еднакъв състав с качествения (елементен и групов въглеводороден)  на  висококипящи фракции на каменовъглените катрани.

Въпрос на ю.к.М. - Може ли да се приеме, че качествения елементен  и качествения групов въглеводороден състав определят характера.

Вещо лице Л. - Това произлиза от определението.

Въпрос на ю.к.М.- Има ли разлика между  фракция и съставки?

Вещо лице Л. – Понятието фракция е доста широко и се разбира смес от въглеводороди,  която има определен  температурен  интервал на кипене. В случая  процесният  продукт е тежка нефтена фракция,  с  температура  на кипене над 360 градуса. В тази фракция, смес от въглеводороди може да присъстват  различните групи – парафинови въглеводороди, нафтенови  въглеводороди, ароматна част, полярните съединения и асфалтени. Асфалтените, които сами  по себе  си могат да се нарекат  фракция  са  съединения, които кипят в определен температурен  интервал, който е по-тесен от температурния  интервал на мазута.

Въпрос на съда- Възможно ли е в ароматната  фракция да се съдържат вещества, които не могат  да се определят като ароматни?

Вещо лице Л. – Ароматната  фракция  не е индивидуално съединение,  в нея се съдържат много на брой  индивидуални   съединения. Това е сбор от различни по дължина нафтенови въглевородори.Тя също е сбор от въглеводороди, не е индивидуално съединение.Съществените характеристики,  които обуславят разделянето, това е адсорбируемоста  на различните групи въглеводороди  и тяхната полярност, както и разтворимостта им в съответните разтворители,  чрез колонна хроматография.

Ю.к. Т. – Конкретно по метода  от ASTM 2549?  

Вещо лице Л.- Тъй като имат най- малка  адсобируемост с първия разтворител  по този метод се извличат неароматните  въглеводороди. Съдържат се парафинови и нафтенови  въглеводороди,  които нямат ароматен характер,  тъй като нямат ароматно  ядро в структурата си. След като се събере фракцията започва пропускането на диетилов етер, който извлича ароматните  въглеводороди, тъй като те са следващите които се десорбират, говорим за въглеводороди, след това се пропуска  смес от два  разтворителя – хлороформ и алкохол, които  по своя характер разтоворители,  извличат  полярните съединения. Асфалтените предварително  са отделени по метода ASTM 6560-00. В смес с разтоворителя, те се пропускат едни след други. Имайки предвид, че има едно правило в органичната  химия и нефтохимията, че подобни съединения  се разтваря и извличат с  подобен разтворител. С други дума ароматният  разтворител ще извлече ароматни съединения. Но не съм срещала публикации с по-детайлно  разделяне.В случая, в този стандарт  това е разтворител, който има най-близката константа - диетилов етер. Алкохолът  теоретично би могъл ги извлече.

Ю.к. Т. - Диетиловият етер, хлороформа  и алкохола  нали са ароматни.

Вещо лице Л.- Алкохолът   е полярен, но не е ароматен,  алкохола  имайки полярен характер, не е ароматен.Този метод дава възможност  да се елюират съставките аналогично с  метода ASTM D2007.

          Ю.к.М. - Да се уточни в ароматната  фракция определена по метод 2549 , съдържат ли се  полярни съединения?

Вещо лице Л. – Да, те се извличат  в случая с  хлороформ и алкохол.

Ю.к.М. - Полярните съединения  съдържат  ли неароматна  част?

Вещо лице Л. - В научните  данни,  в групата на полярните  съединения  се срещат  и такава които  нямат.

Въпрос на ю.к.М. - Може ли да се направи извода, в така определената  ароматна  фракция по метода ASTM 2549  в протокола  по изготвената  експертиза, може ли на тази база да се приеме, че ароматната  фракция е по-широко  понятие от ароматна  съставка.

Ю.к. Т. - Възразявам на този въпрос.

Вещо лице Л. –Тези, които имат ароматни  ядра  ще се отнесат към групата на ароматните съставки.

Въпрос на ю.к.М. – Конкретно в тази ароматна фракция  има ли неароматна  част?

Вещо лице Л. -Не мага да кажа,  не е правено  детайлно  проучване, за да бъде установено  кои от  съединенията имат ароматна час   и кои не.

Въпрос на съда – По този протокол,  в тази полярна фракция,  тя в кое   е - в ароматната или  в неароматната.

Вещо лице Л. –Да, рапортува се в ароматната фракция, полярните съединения,  които се извличат последни, с двойния разтворител. От научните публикации е видно, че полярните съединения,.  съдържат и такива, които ядрата не са ароматни, нямат ароматно  ядро, т.е. са наситени.

Въпрос на ю.к.М. – Може  ли да кажете дали с метода  посочен в приложение 1А към глава 27 от КН, който е приложен за определяне  на тегловното съотношение,  дали този метод определя ароматни въглеводороди или ароматни  съставки.

Ю.к. Т. – Възразявам, в предходното заседание  сме изслушали  вещото лице, което  е дало подробни разработки и по отношение  на този въпрос и вещото лице е извела  извода, че метода, е неточен  и некоректен и не определя арматни съставки,   а на стр.9 е посочено,  че метода подходящ за определяне на ароматни  съставки  е именно АСТМ  D 2007.

Въпрос на ю.к.М.- Ако се приеме, че  ароматните  съставки преобладават, може ли на база първоначална експертиза да се направи извод, че продукта може да се характеризира, като продукти  които се тарифират като сурови масла, хипотетично. Дали отговарят  по показател качествен състав, начина на получаване  и по показател предназначение ,  може ли продукта да се характеризира  като сурово масло.

Вещо лице Л. - В този подраздел сураво масло са отнесени  висококипящите   фракции, получени   от каменовъглени катрани и алогични на тях масла, които имат подобен  качествен  състав, предназначени  да претърпят последваща преработка. Имайки предвид  определението за качествения състав, и данните от изпитванията на продукта   той би могъл  да се отнесе към този клас предвид на това, че качествения  състав  е   еднакъв с качествения елементен  и групов  въглеводороден състав на кипящите фракции, получени от каменовъглени катрани, получени  от първична дестилация на нефта и е предназначен за последваща  преработка.

Въпрос на ю.к.Т.- По този метод 2549 предвидена ли е да се извършва  деасфалтизация?

Вещо лице Л. - В самия метод предварително  отделяне на асфалтените не е посечено, но отделянето на асфалтените, както сме коментирали в предходни  заседания е необходимо, за да не се допусне задръстване на колоната, което би се отразило на точността на  метода 2549, предназначен за изпитване не тежки нефтени масла, чийто край на кипене е  по-висок  от този посочен в стандарт 2549, т.е. в продукта се съдържат по-висококипящи фракци, които се съдържат в асфалтеновата част. Беше необходимо  да се деасфалтезира продукта.Не на последно място съм се придържала към схемата за разделяне, посочена в експертизата,  при която чрез отстраняване на асфалтените се постигна  пълната картина за груповия състав на продукта, после с колонната хроматография и останалите съставки.

 Въпрос на ю.к.Т. - Да или не?

 Вещо лице Л. - Не е предвидено, но аз съм го извършила,  за да определя групата на асфалтените.

Въпрос на ю.к. К.-Г. - Тази  рационализация с отделянета на асфалтанети,, отразява ли се на резултатите  от изследването по метода ASTM 2549,така както е посочено в протокола за изследване предвид факта, че не е предвидена  деасфалтизация.?

Вещо лице Л.-Асфалтените се отстраняват и след деасфалтизацията  маслото се подлага на колонна хроматография.

Въпрос на ю.к.Т.- Ако не беше извършена деасфалтизацията, какъв ще да бъде резултата, същия или не?

Вещо лице Л.Асфалтените са най-високо молекулните, те са поликондензирани ароматни структура, те ще влязат  в  процента.

Въпрос на ю.к.Т. –Ако бяхте  изследвала по друг метод?

Вещо лице Л. - Асфалтените са по отношение  на изходния продукт,  а разделянето  е по отношение на вложено масло.

Въпрос на ю.к.М. - Този метод приложим ли е за мазута, ако не се направи деасфалтизация?

Въпрос на ю.к.Т.-  Съгласно легалните дефиници по  метода  ASTM 2549   те се разделят на две фракции –ароматни  неароматни.Как във  Вашето заключение вие сте посочили на стр.6, че в процесния  продукт се съдържат  следните групи въглеводороди, а сте установили четири групи и което противоречи изцяло на легалните дефиници на метода ASTM 2549,  който ги разделя само на две ароматни  и неароматни  фракции и е налице  противоречие и  в обстоятелствената част на заключението и протокол №60048/27.10.2015 г. Какво е причината съгласно легалните  дефиниции да се определят  две  фракции, а в заключението си определяте четири групи.?

Вещо лице Л. – Коментирахме, че той не регламентира  групата на асфалтените.

Въпрос на ю.к.Т. – А защо не го правите както е предвидено съгласно метода   ASTM 2549?

Вещо лице Л. –Ароматната  фракция  съдържа ароматни въглеводороди плюс такива които съдържащ и полярни съединения,които  съдържат хетероатоми – азотни ,  кислородни  и серни атоми.

Въпрос на ю.к.Т. - Защо серните,  азотните  кислородни  са посочени в полярните съединения?

Вещо лице Л. –Тези, които имат ароматен характер отиват там,  неароматните  се отделят първи, разделянето се основа на базата на полярност, адсробируемост, изпловане на съответния  адсорбен и разтворител. Полярните съединения  са най-високомолуекулната част и имат най- голяма полярност, те последни ще се десорбират, защото те имат полярност, а тази полярност обуславя отделянето  им с полярен разтворител. За  отделяне на тези  групи метода е използван коректно.

Въпрос на ю.к. К.-Г.- Тъй като в експертизата  са изброени редица източници, може ли вещото лице да посочи този източник от който черпи  информация,  че полярните съединения имат ароматна и неароматна част?

Вещо лице Л. - В 24-та  публикация, последната, изследване на корейския институт, чрез прилагане на едно разделяне, аналогично на ASTM 2549, за да се отделят отделните групи. Но впоследствие, чрез използване  на мас-спектрометиря е установено, че в групата на полярните съединения  има и такава, които имат наситен характер.

Въпрос на ю.к. К.-Г. – Кои са  тези методи,  чрез  които   може  се определи   съдържанието на  полярни неароматни?

Ю.к.М.- Да не се допуска този въпрос.

Вещо лице Л.- Публикациите  са  публично достояние, например, чрез резонансна мас-спектрометрия, газова хроматография може да се използват  и други се  определят до индивидуални  химични съединения.

Въпрос на ю.к.Т.-По това дело открито ли е съдържание  на полярни неароматни.

Ю.к.М.- Ввъзразявам.

Вещо лице Л.-  Отговорих вече на този въпрос.

Въпрос на ю.к.Т. – Твърдението, че полярните имат ароматна  и неароматна  част  означава ли,   че целите молекули за които  твърди вещото лице,  че са неароматни,  не съдържат ароматна  част, независимо от броя и дължината  на страничните вериги.

Вещо лице Л. -  В обстоятелствените  бележки на хармонизираната  система,  парафинова част може да бъдех както  права верига така  и разклонена, съдържаща  ароматни и неароматно ядро.Съгласно  хармонизираната система то ще отиде в ароматни  съставки, но няма ли ароматно ядро те са наситени.Неароматни  значи, че няма ароматно  ядро, под ароматно ядро имам предвид ароматна  част, по смисъла на определението за ароматни  съставки в гл.27 от ОБХС, от гледна точка на химията. След като полярните нямат ароматна  част, те са наситени.

Въпрос на ю.к.Т.- Чисто математически може ли да се приеме, че ароматните са преобладаващи  над неароматните?

Ю.к.М. - Моля да не се приема въпроса.Предмета на експертизата  не включва определяне в проценти на  ароматни  съставки.При така извършените  анализи няма как да се каже точно какво е съотношението на ароматни  и неароматни съставки в продукта.

Вещо лице Л. - Не е правилно зададена задачата, защото  се отделят  асфалтените,  а след това деасфалтизираното масло е подложено на колонна хроматография и от пробата  се рапортува % наситени и 55% е ароматна  фракация. Те се определят на база  първоначална проба, подложена на деасфалтизация. Асфалтените се определят от 4 грама проба, останалото количество от тях се взима колкото е регламентирано по стандарта и се разделя това количество на посочените проценти. 

Въпрос на ю.к.Т. – Присъствахте ли при всички изпитвания?

Вещо лице Л. -да, присъставах при хроматографското  разделяне и  при определяне  на част от останалите   показатели.

Въпрос на ю.к.Т. - Има ли първични записи?

Вещо лице Л. – Да, в лабораторията се водят такива.

Въпрос на ю.к. К.-Г. - Тъй като в протокола на SGS №6004 / 27.10.2015 година,  под черта пише, че  резултатите,  които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробите, които са тестват и тези мостри се съхраняват 90 дни.Като гледам протокола е изготвена на 27.10.2015 г., какво е наложило забавянето на изготвяне  на експертизата.Има ли остатък от пробата,  за да може това съдържание на ароматна  фракция да бъде разпаднато по други методи.

Вещо лице Л. - Тази проба е разделена на два лаборатории – на „SGS” и на „НИСИ”. На  лабораторията на  „НИСИ” се изпраща 300 ml проба, но там не се съхранява арбитражна проба. Ако искам  арбитражна проба да се съхранява,  трябва  пробата да е 500 ml, ако има остатък  от пробата в протокола е отразено.Това бяха първите проби, с които се тестваше  ASTM 2549.

Ю.к.М. - Да посоча,  че повечето от митническите  проби са изпращани месец преди това.

Вещо лице Л. - Фракциите не се пазят.

Въпрос на ю.к.Т. – Лабораторията акредитирана ли  е и има ли сравнителен материали, с който да удостовери  своите резултати.

Вещо лице Л. –Лабораторията е  акредитирана,  но посочения стандрат не попада  в обхвата  на акредитация. При направено проучване в по- голямата част в България се установи, че нито една от тях няма включен  методите АSТМ D 2007 и  ASTM 2549.

ю.к.Т.- Нямам повече въпроси към вещото лице, оспорвам  заключението. Моля на основание чл.192 от ГПК да приемате нашата молба с поставени въпроси  към  Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти  SGS”.

Ю.к.М. - Моля да не се уважава молбата представена  от страна  на процесуалния  представител на ответника.На първо място лисва обосновка на фактическите обстоятелства, които целят  да установи  ответника  и обосновка, относно значението на тези факти за спора. По  отношение  на сертификата за акредитация този въпрос беше изяснен в дн.с.з. По отношение  на другия  въпрос считам, че същите съдържат  изключително  данни и информация, за което тълкуване и оценка са необходими специални знания. Реда посочен  по чл.192 от ГПК   се явява недопустим  процесуален  способ. В случай, че  се оспорва заключението  следва да поискат повторна експертиза   или ако има  недоизяснени въпроси да се  поиска  допълнителна експертиза. Каквото  и обяснение  да представят  от страна на лабораторията, то за обяснения няма  да имат доказателствена  сила , тъй като служителите  нямат качеството  на назначено вещо лице. По отношение  на версията на  стандарт  ASTM 2549 считам, че е абсурдно и недопустимо да се изисква  такъв специален документ,който е нормативен  документ, съдържащ специални  правила за тълкуването, на който се изискват  специални  знания  и няма  как да послужи на съда за спорни  факти и обстоятелства. Тълкуването на стандарта трябва  да стане от лица със специални знания. Смитам, че се неотносимо.

Ю.к.Т.-Искаме с тази молба по безспорен  начин да докажем, че с този метод  ASTM 2549 е извършено   неточно изследване,  предвид факта, че не необходимо  да имаш специални  знания. На пръв прочит на стандарта се установява,  че не е предвидена деасфалтизация, а такава е извършена.

Ю.к.М.- Няма как при пръв прочит на стандарта  да се направи извод. Моля да приемете становище, в което се съдържа уточнение и допълване на твърденията  и доводите за отмяна на  административния  акт и защитните тези на жалбоподателя. Категорично  оспорваме резултатите на митническата лабораторна експертиза и така отразеното в нея съотношение между  ароматни  и неароматни съставки.Установеното в митническата лабораторна  експертиза за преобладаващо съдържание  на ароматни  съставки, това твърдение  не беше доказано  от страна административния  орган.Считам, че обжалваното  решение  следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Представям документ  за анализ на катран. Моля, да приемете списък на допълнително направените от страна на дружеството- жалбоподател разноски.

Ю.к.Т. –Да не се приема.

Съдът като взе предвид становището  на страните намира, че заключението на вещото лице Л. следва да бъде прието с оглед на обстоятелството,  че същата  е събрала  и  представила резултати от лаборатории в страната, на които е възложила процеса на изпитване на спорното вещество. Изводите  почиват изцяло на получените  резултати,  логични и обосновани са, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението на вещото лице Д.Л..

На вещото  лице да бъде изплатено  възнаграждение съобразно справката- декларация в размер на  350.00 лв, като задължава  ***” АД да довнесат сумата над внесения депозит в 7-дневен срок от днес.

Що се отнася до представената  молба  за снабдяване с доказателства от трето неучастващо  по делото лице съдът намира, че  същия способ  е допустим в случаите, когато се касае за съществуващи и съхранявани от трето лице документи, относими към предмета на спора. В конкретният случай доколкото  във въпроси  №1, 2, и 3 касаят резултати,  въз основа  на които вещото лице  е направило своите  изводи  и се отнасят  до съдържащи се в посочената лаборатория  документи искането е относимо и допустимо.

          Що се отнася до поставения въпрос и  искането да бъде представена  актуална  версия на стандарта намира, че същата  не  попада  в хипотезата на чл.192 от ГПК и не следва да бъде уважавано.

          Съдът, счита  така представеното  доказателство документ  за анализ на катран за неотносимо към предмета на спора, тъй предмет на спорно класиране е не катран а мазут.

Към настоящия момент съдът счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа и правна страна, поради което счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано и делото следва да бъде отложено за друга дата.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо  по делото лице, а именно Изпитвателна лаборатория SGS България ЕООД  да представи по делото преди дата на следващо съдебно заседание данните посочени в т.1, 2 и 3 от нарочна молба от Регионална митническа дирекция Бургас.

НЕ ПРИЕМА представения  протоколи за изпитване на  вещества

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.04.2016 г. от 15.00 часа, за която дата и час старите да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: