ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На    осемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2090 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени, с представено пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

        

По хода на делото:

Ю.к.М.- Да се даде ход на делото.

Ю.к.И.- Да се даде ход на делото.

Ю.к.Т.- Да  се даде ход на делото.

Ю.к. К.-Г.- Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№3482/05.04.2016 г. са постъпили  документи, по списък от  ИЛНП „СЖС България” ЕООД.

Съдът докладва, че по делото  е постъпило писмо вх.№3903/05.04.2016 г., относно  съхранени арбитражни проби от    Научноизследователски строителен институт НИСИ -ЕООД.

 

Ю.к.М. – Представените документи са неотносими   към  фактите по настоящето дело. Ясно е, че лабораторията няма акредитация по метода ASTM D 2549, но искам да подчертая,  че при извършването  на анализа  е присъствало вещото лице и моля  заключението да бъде ценено като правилно.Една част от представените  материали представляват частни документи-  например  протокол за верификация на стандартизиран метод е подписан от служител на СЖС   и няма доказателствена  сила.Документите, касаещи междулабораторно изпитване, нямат доказателство за авторство. Съдържат  изключително  и предимно данни и информация,  за чието тълкуване   и оценка са нужни специални  знания. Считам  представените  материали за недопустимо доказателство предвид това, че са  представени от трето неучастващо по делото лице, а не от вещото лице. Това което може да се приеме  по настоящето  дело  на база тези материали, е че приложения метод ASTM D 2549 сам по себе си не е  подходящ за анализ на продукта, но същия е приложен от вещото лице в комбинация с други методи само с цел установяване наличието на част от характеристичните групи въглеводороди,  съобразно това коя  от тях с какъв  разтворител  се извлича, без определяне а точното им % съдържание, доколкото  част от задачите не се го изисквали.Моля да приемете резултатите, които са рапортувани в протокола за лабораторен  анализ  от СЖС България, видно от  които самия стандарт не е предмет  нито на установяване  на характеристичните групи въглеводороди,  нито за установяване  на ароматни   и неароматни  съставки, а единствено за отделяне на ароматна  и неароматна фракция  на продукта с  по-ниска точка на кипене  от процесния  продукт,  поради което моля тези  протоколи за лабораторен анализ,  издадени от СЖС България, по метод ASTM D 2549, които бяха  оспорени  от страна ответната  страна и във връзка, с които бяха представени  допълнителни  документи от страна на лабораторията да бъдат ценени с оглед изложеното от мен в настоящето  съдебно заседание.

Ю.к.И.-Присъединявам се към казаното от ю.к.М..

Ю.к Т.- Във връзка с така представените   от страна на СЖС България писмени доказателства, считам че не е изпълнено искането ни за представяне  на първични записи. Нашето искане и мотиви за това бяха свързани за доказване верността на резултатите  и тяхната проследимост  в  хода на извършване  на едно изследване, като в първичните записи се отразяват измерени стойност, тегла, формули и резултатите от пресмятането,  които водят  до получаване  на  крайния резултат.При тези първични записи  е възможно   допускането на технически грешки и др., водещи  до грешни крайни резултати, а в конкретния случай липсата на такива  до възможността  същите да бъдат поправени или коригирани.В тази връзка  няма как да бъдат проследени  получените резултати, видно от писмото изпратено  до БАС в т.3  е описано, че се прилагат като първоначални  записи протоколи №№ 5834, и 5835 и ФК 508-4,  но видно от тях няма извършени никакви изчисления, с което считам, че няма как да бъдат проследени така получените резултати.Това наше искане за представяне  на  първични записи бе мотивирано и това, че в хода на изслушване на СХЕ се установи от вещото лице, че същата имала задача да се извърши изпитване на продукта мазут по метод ASTM D 2549, като преди  извършване  на изпитването вещото лице е имало достъп  до документите,  касаещи стоката   и в случая същата е считала, че точката на кипене е различна  и метода  не  е приложим. Същата твърди, че метода е неприложим, предлага  допуснатия от съдебния  състав  2549, като  не спазва изискванията,  съгласно стандарта,   а точно обратното, сама възлага на лабораторията как да извърши изследването само по нейни лично мотиви  и изводи, които тя прави и поддържа в съдебно  заседание. С което считаме,  че така посочените  резултати  за съдържание на ароматна  и неароматна  фракция са неправилни и неточни, предвид факта,  че към тях  не са прибавени  асфалтените,  които предварително са били отделени по друг метод.Считам  за недопустимо едно вещо  лице  да не изпълни задачата, така  както е  възложена, защото  тя получава възнаграждение  и носи отговорност.В конкретният случай пробите са изхабени  и не са налични.Не може да бъде извършено повторна или друга  експертиза.В случай, че приемете заключението на вещото лице, алтернативно моля  във Вашето решение да се съобразните с легалните дефиниции дадени  в стандарт  ASTM D 2549, в които е определено  що е ароматна  фракция и що е неароматна  фракция.Да не се зачита  мнението на вещото лице, че полярните  съединения  не могат да бъдат  отнесени към  ароматна фракция.

Ю.к К.-Г.- Предвид непредставянето на първичните записи, още веднъж се потвърждава  нашето становище,  че експертизата не следва да бъде кредитирана. Не се удостовери  по никакъв начин достоверността и точността на резултатите  на изследванията и моля да не кредитирате допълнителната  СХЕ, базирана именно на тези изследвания, още повече, че се потвърждава,  че лабораторията  няма акредитация да изследва по този метод, а  в задачата  е допуснато  изследването  да бъде извършено  от акредитирана лаборатория.

Ю.к.М. -  Считам изложеното за неоснователно. Първичните записи са представени  под формата на работни листи  и такива са представени от срана на лабораторията.Видно от писмото от страна на лабораторията, изчисления се правят подробни, но те не се пазят. Нормативно  изискване няма лабораториите да пазят записките на служители и да бъдат съхранявани.Задачата на вещото лице бе да определи груповия въглеводороден състав, с оглед установяване  на неговите качества, състав и  сравняването  му с качествения състав на продукта, получен от първичната дестилация на високотемпературни  каменовъглени и катрани. Стана ясно, че вещото лице не се позовава  на конкретно  процентно съдържание на отделните групи въглеводороди,  поради което същото  считаме за подходящо да се използва  комбинация от методи. В това число въпроси, допуснати с определение на съда  към вещото лице.

Ю.к.И. – Процесуално недопустимо е чрез становище   по представени  по делото доказателства ответника  да прави опит да оспорва заключение на вещо лице, което е прието. Становището по  доказателствата от трето лице, касае приемане или неприемане  на доказателства,  но не и  връзката им със заключението на вещото лице, при положение, че  вещото лице е предупредено за наказателната  отговорност. Основанията  за оспорване на заключението  на вещото лице са разписани в ГПК и АПК.  Същото следва да бъде ценено, а представените  с нарочна молба доказателства- частни свидетелски  документи могат да служат повече  за сведение на съда, отколкото да носят доказателствена сила.

Ю.к Т. – Считам, че са неоснователни възраженията,  предвид факта, че в заключението на вещото лице протоколите са неразделна част от него и именно  на тях гради заключението.

С оглед становището на страните счита, че следва  да приеме така представените писмени  доказателства, като  относно характера им, доказателствената им сила и  съдържанието им ще вземе отношение в окончателния  съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  постъпилите  с писмо вх.№3482/05.04.2016 г.  документи, по списък от  ИЛНП „СЖС България” ЕООД.

ПРИЕМА  постъпилото  по делото  писмо вх.№3903/05.04.2016 г., относно  съхранени арбитражни проби от Научноизследователски строителен институт НИСИ -ЕООД.

 

Ю.к К.-Г.-Бяхме задължени да представим  писмени доказателства, които  Ви представяме в днешното съдебно заседание, по опис  към съответния номер на Митническата лабораторна експертиза/МЛЕ/.Това са всички документи, които са водени по време на извършване на изследването в Митническа лаборатория гр.Русе, които удостоверяват  по какъв  начин са получени  резултатите в МЛЕ. Удостоверяват  началната и крайна точка на кипене, което  означава, че за  този продукт е имало възможност да се приложи  метод ASTM D 2549 и без да е извършена  деасфалтизация.

Ю.к.И. - Не възразявам да се приемат частните свидетелски документи от страна на ответника,  които са още едно потвърждение,  че метод Приложение „А” е некоректно приложен по отношение на анализа на продукта.

 Ю.к.М.- Няма да сочим други доказателства.

Ю.к.И.- Няма да сочим други доказателства..

Ю.к.Т.- Няма да сочим други доказателства.

Ю.к. К.-Г.- Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните по представените доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  в днешно съдебно заседание писмени доказателства, представени  от страна  на ответния орган .

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ход  на делото по същество.

 

Ю.к.М. -Моля да постановите  решение, с което  да отмените  Решението на Началника на МП  Пристанище Бургас център,  с което определен  код на продукта  „мазут”,   различен от декларираното. Считаме,  че  поради нефтения си произход следва да се класира в подпозиция 2707 99 19, а не в подпозиция 2707 99 99,  и съотношението  между ароматните  и неароматни съставки  не е критерий за класиране на продукта.Водещ критерий е нефтения произход, а не процентното съотношение на ароматни и неароматни съставки. Дори да се приеме, че съотношението  на ароматни  и неароматни  съставки има отношение,  искам да отбележа, че в конкретния  случай преобладаването  на ароматните  съставки не е установено  по несъмнен  начин. Предвид изложеното   и представеното  становище  моля, да отмените обжалвания  административен акт. Моля да ни присъдите направените  разноски и  ю.к. възнаграждение. Моля да ни дадете срок за писмени бележки.

Ю.к.И.- Присъединявам се  към казаното от ю.к.М..

Ю.к.Т. - Моля да отхвърлите жалбата,считам същата за  неснователна. Решението е издадено   от компетентен  орган, в предвидената от закона форма и срок.Решението  е издадено след изготвена МЛЕ и становище  на Дирекция „Тарифна  политика” за определяне на правилен тарифен код на внасяната стока. Моля да вземете предвид факта, че въпреки   оспорването   на МЛЕ, че  в нея са определени въглеводородите, а не ароматните съставки, считаме това възражение за неоснователно,  като съображенията ни са,  че няма как да бъдат определени само въглеводородите, тъй като в това число са включени  и асфалтените, както и предвид решението на СЕС по дело С-330/13, в което се посочва, че понятието „ароматни съставки”, фигуриращо в гл.27 от КН, трябва да се тълкува по-широко от понятието „ароматни въглеводороди”.Моля  да потвърдите  издания акт и да ни бъдат присъдени направените разноски и ю.к. възнаграждение.

Ю.к. К.-Г.- Моля да определите  срок за представяне писмени бележки.

Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение взаконния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: