ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести февруари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 208 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД - представлявано от управителя д-р С.А., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща изпраща представител адв.М., надлежно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОРА НА РЗОК БУРГАС, редовно и своевременно призован, се явява  юрисконсулт К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно приложено по делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.М.: да се даде ход на делото

Ю.К.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по жалба от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.“Освобождение“ № 3, представлявано от управителя д-р С.А., чрез адвокат Е.М. – БАК против Заповед за налагане на санкции № РД-25-1974/21.12.2017г. на директора на РЗОК - Бургас.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.М.: Поддържам жалбата, както по отношение направената преценка за неправилно приложена повторност и искането за прилагане на друга санкционна норма, нещо което признава и органът, както и другите доводи, касаещи формата  на заповедта. Лечебното заведение е отстранило тази практика и към настоящия момент не събира сумите за посочения консуматив. Оспорваме повторност на  нарушението, тъй като всички нарушения са първи. Нямаме доказателствени искания. Тази практика сега е преустановенаи  не се прилага. Моля да се има предвид.

Ю.К.К.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Представям  два броя КП №68 и№74 за прилагане по делото, за сведение.

АДВ.М.: Не възразявам да се приложени по делото представената КП №68 и №74,  те са част от Националния рамков договор,като приложение.

Съдът счита, че представеното писмено документ е относим към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА по делото за сведение КП №68 и №74, за сведение

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.М.: Моля при преценка на законосъобразността на заповедта, с която ни се налагат за описаните в заповедта 7 бр. казуса, по две клинични пътеки да съобразите възраженията за неправилната преценка на всичките нарушения като повторни и от тук наказуеми със санкцията за повторна деяние по чл.403 ал.4 от НРД. Както сме посочила в жалбата повторността не идва от броя на установените деяния, а както е дефинирана в параграф 1 т.3 от ДР предполага към момента на издаване на заповедта за същото като фактическо нарушение да има вече влязла в сила предходна санкция.Няма в мотивите подробни съображения, никъде повторността не е обоснована.  Повторността  е неправилно квалифицирана. Всичките деяния са първи и следва да се накажат не по реда на чл.403, ал.4 т.е с по-голяма размер, а по реда на чл.403, ал.3 като първо деяние. Ако приемете този порок да измените санкцията и  да приложите минималната санкция по ал.3.  По редно  е според  нас да се отмени акта и да се изпрати на административния орган  с указания да приложи санкция по ал.3 на чл.403. Евентуално, ако не възприемете горните доводи да отмените акта и да  го върнете с указания на административния орган за преквалифициране на по-леката норма на ал.3 на чл.403. Не изключваме възможността по реда на чл.178 от АПК  да сключим споразумение с РЗОС. Моля да прецените  и други доводи за липса на пълна  и точна правна квалификация.  Административният орган се опитва да домитивира заповедта. Може да постигнем  споразумение.

Ю.К.К.: Поддържам аргументите в отговора. Считам, че е налице издаден акт при спазване на  процесуалните и правни  норми. Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите  издадената заповед. В случай, че са налице предпоставките за изменение на акта моля, да го измените като наложите санкция по чл.403, ал.3. Нямам възражение да ни бъде дадена възможност за споразумение по реда на чл.178 АПК с жалбоподателя.

Съдът след като изслуша становището на процесуалните  представители на страните и предвид изявеното от тях желание за сключване на споразумение по реда на чл.178 от АПК намира, че следва да им бъде дадена възможност да сключат такова.

Предвид горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ  определението за даване ход на делото по  същество.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 19.03.2018 година от 10:30 часа

Дава възможност на страните да изготвят споразумение по реда на чл.178 от АПК, което да представят в следващото  съдебно заседание.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: