ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети март                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 208 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ЕООД - представлявано от управителя д-р С.А., редовно уведомен, не се явява. Изпраща изпраща представител адв.М., надлежно упълномощен, с приложено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОРА НА РЗОК БУРГАС - редовно уведомен, се явява  юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с    представено допълнително пълномощно в дн.с.з. № РД№12-22/15.03.2018г.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.М.: да се даде ход на делото

Ю.К.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.М.- Постигнали сме споразумение, което желаем  да бъде утвърдено и представяме проект на същото, съгласувано от мен и процесуалния представител на ответната страна.

Ю.К.К.: Съгласна съм със споразумението. Моля съдът да утвърди представеното споразумение.

   Съдът като взе предвид становището на процесуалните  представители на страните в днешното съдебно заседание и след като се запозна с представеното  проекто-споразумение, подписано от тях и на основание чл.178 ал.4 от АПК,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА  сключеното споразумение, както следва:

          1. „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед” ЕООД, с ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. Освобождение №3, представлявано от д-р С.А. - управител, чрез процесуалния си представител адв. Е.  Н.М., с ЕГН:**********

И

2. Директор на Районна Здравноосигурителна Каса-Бургас д-р С. Н. Г., с Булстат ****, с адрес: гр. Бургас, парк Езеро,   чрез  процесуалния си представител С.С.К.  - главен юрисконсулт, с ЕГН:**********

          Като се взе предвид,  че „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед” ЕООД и Районна Здравноосигурителна Каса-Бургас са страни по адм.д№208/2018г. по описа на Административен съд- гр.Бургас, образувано по повод жалба подадена от „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед” ЕООД против Заповед за налагане на санкции№РД-25-1974/21.12.2017г. издадена от Директора на РЗОК-Бургас, с която за всяко от седемте нарушения описани в заповедта е наложена санкция „финансова неустойка ” в размер на 600лв., на основание чл.403, ал.4 от НРД за медицински дейности за 2017г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.178 ОТ АПК, СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ПРЕД СЪДА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Страните в настоящото производство приемат и се съгласяват, че при извършена проверка от контрольори на РЗОК-Бургас на  13.11.2017г. в „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед” ЕООД по изпълнението на индивидуален договор№021372/11.05.2017г. за оказване на болнична помощ по КП и НРД за медицински дейности за 2017г. са констатирани  нарушения описани в Протокол №1644/13.11.2017г. както следва:

1.1. ЗЗОЛ И.С.Г.с ЕГН **********, е била хоспитализирана в лечебното заведение "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед"ЕООД за периода от 13.06.2017г. до 16.06.2017г. с ИЗ/История на заболяването/№ 13309 по КП№68.

         Съгласно Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностика и лечението на неговото заболяване и сметка пациент издадена от лечебното заведение, в периода на хоспитализацията пациента е заплатил сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст за извършването на изследването КТ, отразено в отчетеното направление за хоспитализация.

         Националната здравноосигурителна каса заплаща за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения извършените медицински дейности по КП, лекарствена терапия и услуги, включващи професионални грижи и диетично хранене, предоставени на пациентите по време на тяхната хоспитализация както и медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация.

          Клиничната пътека не регламентира допълнително плащане или доплащане за скъпоструващи медицински изделия или консумативи по време на болничния престой.

          Сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст необходим за  извършването на изследването КТ  е неправомерно изискана от лечебното заведение.        

          Изпълнителите на медицинска помощ се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки в които изрично е посочено, съгласно чл.30, т.5 от НРД 2017г. за медицинските дейности.

Нарушен е чл.55, ал.2, т.3 и т.7 от ЗЗО, чл.30, т.5 от НРД за медицински дейности за 2017г., във връзка с чл.336, ал.1 от НРД за медицински дейности за 2017г.

 1.2. ЗЗОЛ В.Н.Б.с ЕГН **********, е бил хоспитализирана в лечебното заведение "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед"ЕООД за периода от 13.06.2017г. до 16.06.2017г. с ИЗ/История на заболяването/№ 13302  по КП№68.

  Съгласно Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностика и лечението на неговото заболяване и сметка пациент издадена от лечебното заведение, в периода на хоспитализацията пациента е заплатил сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст за извършването на изследването КТ, отразено в отчетеното направление за хоспитализация.

            Националната здравноосигурителна каса заплаща за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения извършените медицински дейности по КП, лекарствена терапия и услуги, включващи професионални грижи и диетично хранене, предоставени на пациентите по време на тяхната хоспитализация както и медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация.

            Клиничната пътека не регламентира допълнително плащане или доплащане за скъпоструващи медицински изделия или консумативи по време на болничния престой.

            Сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст необходим за  извършването на изследването КТ  е неправомерно изискана от лечебното заведение.      

            Изпълнителите на медицнска помощ се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки в които изрично е посочено, съгласно чл.30, т.5 от НРД 2017г. за медицинските дейности.

Нарушен е чл.55, ал.2, т.3 и т.7 от ЗЗО, чл.30, т.5 от НРД за медицински дейности за 2017г., във връзка с чл.336, ал.1 от НРД за медицински дейности за 2017г.

                   1.3. ЗЗОЛ М.Н.Р.с ЕГН **********, е била хоспитализирана в лечебното заведение "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед"ЕООД за периода от 21.06.2017г. до 24.06.2017г. с ИЗ/История на заболяването/№ 13555 по КП№74.

                   Съгласно Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностика и лечението на неговото заболяване и сметка пациент издадена от лечебното заведение, в периода на хоспитализацията пациента е заплатил сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст за извършването на изследването КТ, отразено в отчетеното направление за хоспитализация.

             Националната здравноосигурителна каса заплаща за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения извършените медицински дейности по КП, лекарствена терапия и услуги, включващи професионални грижи и диетично хранене, предоставени на пациентите по време на тяхната хоспитализация както и медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация.

            Клиничната пътека не регламентира допълнително плащане или доплащане за скъпоструващи медицински изделия или консумативи по време на болничния престой.

                       Сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст необходим за  извършването на изследването КТ  е неправомерно изискана от лечебното заведение. 

             Изпълнителите на медицнска помощ се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки в които изрично е посочено, съгласно чл.30, т.5 от НРД 2017г. за медицинските дейности.

             Нарушен е чл.55, ал.2, т.3 и т.7 от ЗЗО, чл.30, т.5 от НРД за медицински дейности за 2017г., във връзка с чл.336, ал.1 от НРД за медицински дейности за 2017г.

                  1.4. ЗЗОЛ М.И.Х.с ЕГН **********, е била хоспитализирана в лечебното заведение "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед"ЕООД за периода от 21.06.2017г. до 24.06.2017г. с ИЗ/История на заболяването/№ 13431 по КП№74.

             Съгласно Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностика и лечението на неговото заболяване и сметка пациент издадена от лечебното заведение, в периода на хоспитализацията пациента е заплатил сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст за извършването на изследването КТ, отразено в отчетеното направление за хоспитализация.

             Националната здравноосигурителна каса заплаща за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения извършените медицински дейности по КП, лекарствена терапия и услуги, включващи професионални грижи и диетично хранене, предоставени на пациентите по време на тяхната хоспитализация както и медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация.

            Клиничната пътека не регламентира допълнително плащане или доплащане за скъпоструващи медицински изделия или консумативи по време на болничния престой.

                      Сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст необходим за  извършването на изследването КТ  е неправомерно изискана от лечебното заведение. 

            Изпълнителите на медицнска помощ се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки в които изрично е посочено, съгласно чл.30, т.5 от НРД 2017г. за медицинските дейности.

  Нарушен е чл.55, ал.2, т.3 и т.7 от ЗЗО, чл.30, т.5 от НРД за медицински дейности за 2017г., във връзка с чл.336, ал.1 от НРД за медицински дейности за 2017г.

                    1.5. ЗЗОЛ Т.С.Х.с ЕГН **********, е била хоспитализирана в лечебното заведение "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед"ЕООД за периода от 16.05.2017г. до 21.05.2017г. с ИЗ/История на заболяването/№ 12490 по КП№74.

            Съгласно Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностика и лечението на неговото заболяване и сметка пациент издадена от лечебното заведение, в периода на хоспитализацията пациента е заплатил сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст за извършването на изследването КТ, отразено в отчетеното направление за хоспитализация.

             Националната здравноосигурителна каса заплаща за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения извършените медицински дейности по КП, лекарствена терапия и услуги, включващи професионални грижи и диетично хранене, предоставени на пациентите по време на тяхната хоспитализация както и медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация.

            Клиничната пътека не регламентира допълнително плащане или доплащане за скъпоструващи медицински изделия или консумативи по време на болничния престой.

                      Сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст необходим за  извършването на изследването КТ  е неправомерно изискана от лечебното заведение. 

            Изпълнителите на медицнска помощ се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки в които изрично е посочено, съгласно чл.30, т.5 от НРД 2017г. за медицинските дейности.

Нарушен е чл.55, ал.2, т.3 и т.7 от ЗЗО, чл.30, т.5 от НРД за медицински дейности за 2017г., във връзка с чл.336, ал.1 от НРД за медицински дейности за 2017г.

                    1.6. ЗЗОЛ С.И.К.с ЕГН **********, е била хоспитализирана в лечебното заведение "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед"ЕООД за периода от 14.06.2017г. до 17.06.2017г. с ИЗ/История на заболяването/№ 13349 по КП№74.

           Съгласно Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностика и лечението на неговото заболяване и сметка пациент издадена от лечебното заведение, в периода на хоспитализацията пациента е заплатил сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст за извършването на изследването КТ, отразено в отчетеното направление за хоспитализация.

            Националната здравноосигурителна каса заплаща за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения извършените медицински дейности по КП, лекарствена терапия и услуги, включващи професионални грижи и диетично хранене, предоставени на пациентите по време на тяхната хоспитализация както и медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация.

            Клиничната пътека не регламентира допълнително плащане или доплащане за скъпоструващи медицински изделия или консумативи по време на болничния престой.

                      Сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст необходим за  извършването на изследването КТ  е неправомерно изискана от лечебното заведение. 

            Изпълнителите на медицинска помощ се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки в които изрично е посочено, съгласно чл.30, т.5 от НРД 2017г. за медицинските дейности.

  Нарушен е чл.55, ал.2, т.3 и т.7 от ЗЗО, чл.30, т.5 от НРД за медицински дейности за 2017г., във връзка с чл.336, ал.1 от НРД за медицински дейности за 2017г.

                    1.7. ЗЗОЛ Т.Й.П.с ЕГН **********, е била хоспитализирана в лечебното заведение "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургасмед"ЕООД за периода от 22.05.2017г. до 26.05.2017г. с ИЗ/История на заболяването/№ 12657 по КП№74.

             Съгласно Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностика и лечението на неговото заболяване и сметка пациент издадена от лечебното заведение, в периода на хоспитализацията пациента е заплатил сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст за извършването на изследването КТ, отразено в отчетеното направление за хоспитализация.

             Националната здравноосигурителна каса заплаща за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения извършените медицински дейности по КП, лекарствена терапия и услуги, включващи професионални грижи и диетично хранене, предоставени на пациентите по време на тяхната хоспитализация както и медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация.

            Клиничната пътека не регламентира допълнително плащане или доплащане за скъпоструващи медицински изделия или консумативи по време на болничния престой.

                      Сумата в размер на 80.00лв./осемдесет лв. 00ст/ за контраст необходим за  извършването на изследването КТ  е неправомерно изискана от лечебното заведение. 

            Изпълнителите на медицинска помощ се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки в които изрично е посочено, съгласно чл.30, т.5 от НРД 2017г. за медицинските дейности.

  Нарушен е чл.55, ал.2, т.3 и т.7 от ЗЗО, чл.30, т.5 от НРД за медицински дейности за 2017г., във връзка с чл.336, ал.1 от НРД за медицински дейности за 2017г.

2. Страните в настоящото производство приемат и се съгласяват, че за констатираните в Протокол №1644/13.11.2017г. нарушения  „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед” ЕООД подлежи на санкция „финансова неустойка”, на основание чл.403, ал.3 от НРД за медицински дейности за 2017г. като за всяко едно от седемте описани нарушения в размер на 200/двеста /лв. или в общ размер на 1400/хиляда и четиристотин /лв.

3. Страните приемат, че сумата в общ размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лв. се дължи от „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед” ЕООД и същото ще заплати на РЗОК-Бургас в 14- дневен срок от влизане в сила  на определението за потвърждаване на споразумението.

4.  Страните се съгласяват, че с изпълнението на поетите в това споразумение задължения се погасява спора по адм.д.№ 208/2018г. по описа на Административен съд - Бургас и страните ще считат отношенията си за напълно уредени и няма да имат каквито и било претенции една спрямо друга.

5. Страните приемат и се съгласяват всички направени съдебни, деловодни и каквито и да било други разноски, включително и адвокатски хонорари направени във връзка и/или по повод на настоящото производство, а така също и тези които ще бъдат евентуално допълнително направени във връзка и/или по повод приключването на настоящото производство, да останат в тежест на страните, така както са ги направили и така както ще ги направят.

6. Потвърденото от съда споразумение има значение на влязло в сила съдебно решение, което не може да бъде обжалвано.

         

ОБЕЗСИЛВА Заповед за налагане на санкция № РД-25-1974/21.12.2017 година на Директора на РЗОК-Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 208/2018 година по описа на Административен съд град Бургас.

Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.178, ал.5 от АПК.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: