О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Бургас, 22. 02. 2017г.

 

Административен съд Бургас, ХХІ състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 208 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. с чл. 121, ал.1, т. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Образувано е по жалба на К.А.Ч. с адрес ***, против заповед № 238/11.01.2017г. на директора на Агенция „Митници“, с която на основание чл.90, ал.1, т.5 от ЗДСл му е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“.

Настоящият съдебен състав приема, че жалбата е депозирана пред ненадлежен съд, тъй като са нарушени нормите, регламентиращи подсъдността на образуваното дело.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

С оглед приложимата разпоредба на чл.133, ал.1 от АПК, местната подсъдност се определя единствено от постоянният или настоящ адрес на жалбоподателя. Тази подсъдност не зависи нито от съдебния адрес, който е посочен в жалбата, нито от адреса в обжалвания административен акт. В АПК не е уредена възможност за изменяне на местната подсъдност служебно от съда, като с разпоредбата на чл.134, ал.1 от АПК изрично е въведена забрана за изменяне на тази подсъдност по съгласие на участващите в делото лица.

При извършената от съда служебна справка в Национална база данни „Население” се установи, че регистрираният постоянен и настоящ адрес ***, считано от 15.03.2016г.

Предмет на оспорване е заповед за налагане на дисциплинарно наказание, наложено на основание чл.90, ал.1, т.5 от Закона за държавния служител от директора на Агенция „Митници“.

Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за митниците (ЗМ), в редакцията изм. с ДВ бр. 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., митническата администрация е централизирана административна структура, организирана в Агенция „Митници“ към министъра на финансите, която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Съгласно чл.7, ал.2 от ЗМ, Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и митници, а съгласно ал.4 Митницата е структурирана в териториално митническо управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Адресът на жалбоподателя е в гр.Пловдив, в който град са налични териториални структури на Агенция „Митници“. Последното се установява от чл. 7, ал. 1 на Устройствения правилник на Агенция „Митници“ (в сила от 18.03.2014г., приет с ПМС № 57 от 14.03.2014 г.). Доколкото тези структури се намират на територията на гр. Пловдив, съгласно чл.133, ал.1 от АПК, компетентен да разгледа делото е Административен съд Пловдив, а не Административен съд Бургас. Съдебното производство пред Административен съд Бургас следва да се прекрати, а делото да се изпрати служебно на компетентния по правилата за местна подсъдност Административен съд Пловдив.

По изложените съображения и на основание чл.135, ал.4 от АПК, Административен съд Бургас, ХХІ състав,

                       

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 208/2017г. по описа на Административен съд Бургас и

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Пловдив за разглеждане жалбата на К.А.Ч. с ЕГН **********, с адрес ***, против заповед № 238/11.01.2017г., издадена от директора на Агенция „Митници“.

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: