РЕШЕНИЕ

 

                                  752                        дата  20 април 2016г.                 град Бургас

 

                                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 24 март 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                        2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Георги Дуков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 208 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Я.Г.Ш. *** против Решение № 1837/22.12.2015г. постановено по НАХД № 5006/2015г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-8857/07.09.2015г., издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което, за нарушение на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.12 и чл.183, ал.4, т.8 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Възразява, че АУАН е съставен въз основа на протокол, който не е надлежно номериран и препис от същия не му е връчен своевременно, което е опорочило правото му на защита. Оспорва съставомерността на констатираното деяние. Иска се отмяна на съдебния акт.

В съдебно заседание, касаторът лично и чрез пълномощник, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебното решение.

Отговорността на касатора е ангажирана за това, че на 01.09.2015г. е паркирал собствения си лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“ с рег.№ **** в зоната на кръстовище, образувано от ул.“Ивайло“ и ул.“Цар Асен“,  което е наложило репатриране на автомобила, тъй като същият е създавал пречка за движение на пешеходци и останалите пътни превозни средства. Районният съд е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, правото на защита на жалбоподателя не е ограничено, а актът и наказателното постановление съдържат всички изискуеми реквизити, съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е намерил, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че касаторът е  осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.98, ал.1, т.6 от ЗДв.П, поради което правомерно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Наложеното административно наказание е намерено за правилно определено по вид и в предвидения абсолютен размер поради което НП е потвърдено.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав.

Поддържаните от касатора възражения за съществени процесуални нарушения допуснати в проведеното административнонаказателно производство, довели до ограничаване правото му на защита, са неоснователни, като изложените от съда мотиви в тази насока следва да бъдат споделени. Действително, преди съставяне на АУАН № 073945, от контролните длъжностни лица е изготвен протокол, който обективира данни за извършената проверка и факта на установяване на личното МПС на касатора в зона на кръстовище, т.е. на място, на което създава пречка за движението на други ППС и пешеходци. Този констативен протокол не е основание за образуване на административнонаказателното производство, тъй като съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от ЗАНН такова производство се образува със съставянето на АУАН, като редът за извършване на проверки и действия преди съставянето на АУАН, не са законово регламентирани като предпоставка за съставяне на АУАН. Няма пречка обаче такива да се съставят и въз основа на тях впоследствие да се издаде АУАН. Правото на защита се упражнява не против тези предварително съставени протоколи, а против фактите, отразени в съставения АУАН. Касаторът е упражнил адекватно правото си на защита вписвайки възраженията си при съставяне на акта, че не е съгласен с него и депозирайки допълнителни такива в законоустановения 3-дневен срок за това.

При правилно изяснена фактическа обстановка, съответни на нея са и правните изводи на съда за съставомерност на констатираното деяние. Правнозначимият факт е, че на посочената дата и място касаторът е паркирал в нарушение на ограниченията по чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП – на кръстовище или на по-малко от 5 метра от него, като ирелевантно е дали автомобилът е пречел на движението или не, понеже забраната е безусловна. Автомобилът е бил принудително преместен без знанието на неговия собственик чрез налагане на ПАМ по реда на чл.171, т.5 от ЗДвП и по тази причина лицето установило нарушението е различно от актосъставителя. АУАН е съставен въз основа на снимков материал и данни от св.Н., постановила принудителната административна мярка, която споделя непосредствени възприятия в с.з. пред районния съд и изнася факти идентични с описаните в АУАН и в издаденото въз основа на него наказателно постановление. Следва да се приеме, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора, като не се констатират твърдяните съществени процесуални нарушения, правото на защита на санкционираното лице не е било ограничено.

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1837/22.12.2015г. постановено по НАХД № 5006/2015г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: