О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  158

 

гр. Бургас, 30 януари  2014 г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на тридесети януари, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №208 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от В.Г.Г. против Заповед № 8- Z- 1642/17.12.2013г. на кмета на Община Созопол, с която, на основание § 4а и §4б ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, е утвърдена цена в размер на 6 061,40лв. за новообразуван имот № 70.135 по плана на новообразуваните имоти в местност „ Хаджи али дере”, землище гр. Созопол, Община Созопол с площ 600 кв.м. и е определен за купувач Т.И.Т..

Жалбата е родово неподсъдна за разглеждане от настоящия съд, поради следните мотиви:

Съгласно разпоредбата на § 19, ал.1 от ЗИД на АПК, обн. ДВ бр.39/20.05.2011г., индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуални административни актове и отказите за издаването им, поради което жалбата не може да бъде разгледана от административния съд, на който са подведомствени делата по жалби, очертани в нормата на чл.128 от АПК. 

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно, като с оглед горните мотиви производството пред Административен съд гр.Бургас следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати за разглеждане от Районен съд гр.Бургас. 

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 и чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, ІV-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Г.Г. против Заповед № 8- Z- 1642/17.12.2013г. на кмета на Община Созопол, с която, на основание § 4а и §4б ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, е утвърдена цена в размер на 6 061,40лв. за новообразуван имот № 70.135 по плана на новообразуваните имоти в местност „ Хаджи али дере”, землище гр. Созопол, Община Созопол с площ 600 кв.м. и е определен за купувач Т.И.Т..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 208/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Районен съд – Бургас.

Определението да се съобщи на страните.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: