РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 21 март 2011 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 24 февруари 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ:        1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 208 по описа за 2011 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.София, бул.”Христо Ботев” № 17 против Решение № 2067/30.12.2010 год., постановено по НАХД № 3495/2010 год. на Районен съд - Бургас, с което е отменено НП №02-216/16.08.2010 г. на началника на сектор „Рибарство и контрол”  за Югоизточна България, с което, на ЕТ „Брас-Красимир Анестиев”, със седалище и адрес на управление в гр.Созопол, за нарушение на чл.19, ал.5 от Закона за рибарство и аквакултури и на основание чл. 59 от с.з. му е наложена имуществена санкция в размер на 800 лева и за нарушение на чл.20 от ЗРА и на основание чл.61 ал.2 от ЗРА му е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева.

            Като касационни отменителни основания се сочат неправилност на съдебното решение, поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество,  като се потвърди издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се представлява.

Ответникът по касация чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Оспореният съдебен акт е валиден, допустим и е постановен в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

От събраните по делото доказателства Бургаският районен съд е установил, че проверяваното лице ЕТ „Брас - Красимир Анестиев”, със седалище и адрес на управление в гр.Созопол, с управител Красимир Георгиев Анестиев притежава риболовен кораб с рег.№ Бургас-265  „Св.Никола”, за който има издадено УСР № 02100195-004/04.02.2010 г. и Риболовен дневник № 02100195/03.11.2008 г. издаден от ТЗ - гр.Бургас. Установява се, че за 2010 г. в Риболовния дневник не е попълнена първата страница №283345, като в попълнените следващи страници: №283346, 283347 и 283348 (попълнени с нулев улов) не са отразени координатите на районите на извършения  риболов, като деянията са квалифицирани като нарушения по чл.20 и чл.19, ал.5 от Закона за рибарство и аквакултури. Съставен е АУАН, съдържащ горните фактически констатации, като въз основа на него е издадено и атакуваното НП № 02-216/ 16.08.2010 г., с което за нарушението по чл.19, ал.5 от ЗРА на ЕТ е наложена имуществена санкция в размер от 800 лева на основание чл.59 от ЗРА , а за това по чл.20 от ЗРА е наложена имуществена санкция в размер от 600 лева на основание чл.61 ал.2 от ЗРА. При тези фактически обстоятелства първоинстанционният съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати съществени нарушение на материалния и процесуалния закони, поради което е отменил издаденото НП. Приел е, че неправилно е ангажирана отговорността на търговеца, както и за несъставомерност на вмененото нарушение по смисъла на чл.20 от ЗРА.

Решението е правилно.

Изложените от решаващия съд мотиви се споделят и от настоящата инстанция и не следва да бъдат преповтаряни в тяхната конкретност.

Разпоредбите на чл. 19, ал.5 и чл.20 от ЗРА допускат да бъде ангажирана само личната отговорност на съответното лице, което не е  изпълнило законоустановените си задължения, а именно – „капитан на риболовен кораб” или „лице извършило стопански риболов”. В санкционните разпоредби на чл.59 и чл.61, ал.2 от ЗРА законодателят изрично е посочил, че за извършено нарушение по чл.19, ал.5 и чл.20 от ЗРА е предвидено административно наказание „глоба” в определен размер, а не както е възприел административнонаказващия орган в процесното НП – „имуществена санкция”. Ето защо, касационната инстанция намира, че наказващият орган е бил длъжен да съобрази качеството на нарушителя и като не е извършил това, административнонаказващия орган неправилно е ангажирал отговорността на търговеца, с оглед на което правилно Районния съд е приел, че издаденото НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Напълно съобразен с данните по делото е и изводът на Районния съд относно липсата на предпоставки за ангажиране на отговорност на основание чл.20 от ЗРА.

На основание изложените по-горе мотиви решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 2067/30.12.2010 год., постановено по НАХД № 3495/2010 год. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                               2.