ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер    208   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:45  часа се явиха:

Касаторът –  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не изпаща представител

За ответника по касация – ЕТ „Брас – Красимир Анестиев”, редовно уведомен, се явява адвокат Димитър Димитров, упълномощен от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ ДИМИТРОВ – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Бургас, с което е отменено наказателно постановление, издадено от касатора против ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ ДИМИТРОВ – Оспорваме касационната жалба. Молим да потвърдите решението на първоинстанционния съд.  Няма да сочим доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима,  подадена от заинтересова страна, в законоустановения срок. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ ДИМИТРОВ -  Моля да потвърдите решение № 2067 от 30.12.2010 г. на Бургаския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 02-216 от 16.08.2010 г. на Началника на Сектор „Рибарство и контрол” Югоизточна България – гр. Бургас.  Решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно.  При постановяване на същото съдът е съобразил всички допуснати процесуални нарушения при провеждане на административно-наказателното производство, които се явяват съществени при ангажиране на административно-наказателната отговорност. Наличието им изцяло ограничава правото на защита на Красимир Анестиев. Напълно следва да бъдат сподели изводите на съда за невъзможността Красимир Анестиев в качеството на ЕТ „Брас – Красимир Анестиев” да носи административно-наказателна отговорност за нарушение на посочените законови разпоредби, за които се предвижда административна санкция „глоба”, а не „имуществена санкция”.  Освен посочените съществени процесуални, доверителят ми като едноличен търговец не е извършил каквото и да е административно нарушение по Закона за рибарството и аквакултурите, в подкрепа на което са всички събрани по делото доказателства. Не съществува текст от закона, който да забранява описаното и да изисква определено поведение при тази обстановка. Риболовците имат задължение да съставят и предават на ИАРА декларация за произход само, когато са извършили стопански риболов и след разтоварване на улова. В случая такъв липсва и не е извършван. Липсата на нанесени координати на районите и местата на извършване на риболова, е очевидно, че не представлява нарушение в този случай. В посочените декларации е отбелязано, че няма улов. Предвид гореизложеното и изложеното в жалбата пред първоинстанционния съд и в писменото становище, моля да потвърдите и оставите в сила решението на Бургаския районен съд.

         Представям и моля да приемете  подробно писмено становище.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на Бургаския районен съд е законосъобразно и следва да се остави в сила. Правилно първата инстанция е отменила наказателното постановление при наличие на съществени процесуални нарушения.

 

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: