ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 11.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

на единадесети май                                     две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

секретар:   М.В.

сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер  208 по описа за 2007 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.Г.Ч., редовно призован, се явява лично.

Ответникът по жалбата директора на РУ”СО” – гр.Бургас, редовно призован, се представлява от процесуален представител юрисконсулт Димитрова, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.107, ал.1 ГПК (отм.), във връзка с чл.144 АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

По делото е постъпила молба от жалбоподателя с вх. №3132 от 07.05.2009г., препис от която ведно с доказателствата, съдът връчи на ответника по жалбата в днешното съдебно заседание. В молбата са направени възражения за изтекла давност и в условията на евентуалност възражения по незаконосъобразността на атакуваният административен акт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч. - Поддържам жалбата и молбата за прекратяване на делото.

Освен представените с молбата от 07.05.2009г. доказателства, други доказателства няма да соча. Моля така представените доказателства да бъдат приети по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата изцяло. Що се отнася до допълнителната молба на жалбоподателя, касаеща давността, считам същата за неоснователна и моля да се остави без уважение. Предвид образуваното изпълнително дело, мисля, че не е изтекла погасителна давност. Считам, че е налице прекъсване на давността.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.111 от ГПК(отм.), във връзка с чл.144 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА като доказателства по делото представените от жалбоподателя писмени такива, а именно решение № 272/2008г. по гр. дело № 1417/2005г. на ВКС; решение от 05.04.2005г. по гр. дело № 2301/2004г. на СГС; решение от 08.04.2004г. по гр. дело № 19828/2003г. на СГС; Покана за доброволно изпълнение изх. № 94Н-00-9/30.06.2006г.,  Съобщение за доброволно изпълнение № 9673-000001/08.09.2006г.

 

         Поради липса на процесуални и доказателствени искания, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч. – Моля да бъде прекратено делото поради настъпила погасителна давност, съгласно чл.115, ал.1 от КСО, тъй като вземанията се отнасят за периода 03.07.2003г. до 02.01.2004г. и към настоящия момент е изтекъл петгодишния давностен срок. В случай, че не бъде прекратено, моля да бъде отменено решението на директора на РУ”СО” и разпореждането на ръководителя за осигуряване за безработица, тъй като не са налице посочените в чл.54е, ал.1 от КСО условия. Уволнението ми е отменено на 19.03.2008г. съгласно решение на ВКС и преди тази дата е недопустимо издаването на горепосочените административни  актове.  В случая с разпореждането и решението, с исканите лихви за доброволно изпълнение и поканата на НОИ, ми се нанася финансова вреда. Всяка една лихва преди 19.03.2008г. е неоснователна. Поради тези обстоятелства, моля да бъдат отменени разпореждането и решението на РУ”СО”Бургас. Моля да ми бъдат присъдени  съдебни  разноски в размер на 74,09 лв., като за днешното пътуване ще представя билетите с молба.

Представям писмена защита.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите решението на директора на  РУ”СО” – гр.Бургас. Моля да оставите искането на жалбоподателя за прилагане на погасителна давност без уважение на основание чл. 115, ал. 1 КСО.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение  в срок.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 10.10  часа

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: