ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХХІ-ви административен  състав       

На деветнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 2089 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:35 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.А.К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат С.К. ***, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт Г.В.- М., с представено пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор К..

 

Становище по хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството по делото е образувано по искова молба от Г.А.К. *** против Областна дирекция на МВР гр. Бургас, с която на основание чл. 203, ал. 1 във вр. с чл. 205 от АПК, във вр. чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ се претендира обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производство пред Административен съд – Бургас.

По делото е приложено АХНД № 5143 по описа за 2017 г. на Районен съд – Бургас, както и КАНД № 557 по описа за 2018 г. на Административен съд – Бургас.

 

АДВ. К.: Нямам възражение по доклада на съда.

Поддържаме исковата молба. Моля да приемете представените по делото дела от Районен съд - Бургас и Административен съд – Бургас. Нямам други искания по доказателствата.

Представям списък на разноските съгласно чл. 80 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам исковата молба. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима.

Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. К.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите исковата молба, да присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски, направени от доверителя ми в хода на касационното производство пред Административен съд – Бургас.

По отношение на направените в писмения отговор възражения, бих искал да посоча, че не отговарят на данните по делото за това, че ищецът не бил направил разходи за адвокатска защита в размер на 300 лева. Налице е договор, трайна съдебна практика, както и решение. Считам изцяло за неоснователно направеното възражение в писмения отговор в тази насока. Що се отнася до довода, че тази претенция била прекомерно завишена, това не отговаря на данните по делото. Това е на минимума, съгласно Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения. В този смисъл считам възражението за изцяло неоснователно. Относно законната лихва по това посочено решение - № 15811/20.12.2017 г. на ВАС не съм се запознал, но пък едно решение на ВАС не може да противоречи на Тълкувателно решение № 3/2004 г., където изрично е предвидено, че лихвата се претендира от датата на отмяната на административния акт. В случая с касационното решение на Административен съд - Бургас е отменено наказателното постановление, поради което считам, че следва да се зачита правната стойност на тълкувателното решение, а не на което и да е било друго решение, пък било то на Върховен административен съд.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба, като неоснователна и недоказана. В случай, че намерите същата за основателна, считам, че претендираният размер на иска е завишен и в тази връзка, моля да имате предвид решение № 2600/28.02.2017(2011) г. на Върховен административен съд - ІІІ отд. по административно дело № 7436/2017 г., с което ВАС е приел, че заплатеното адвокатско възнаграждение не съответства на фактическата и правна сложност на производството по делото и е присъдил размер под минимално определения по Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения. Моля да имате предвид това решение и решението за претендираното адвокатско възнаграждение и по настоящото исково производство със същите аргументи, че фактическата и правна сложност на производството не съответства на предявената претенция за размер под минималния.

Не претендирам съдебно-деловодни разноски.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административен съдия, считаме, че предявеният иск е основателен и доказан до претендирания размер, тъй като е налице договор за правна помощ. Считам, че в случая следва да се прецени чл. 9 от ЗОДОВ, а именно по делото ищецът е бил открит много по-късно, за да му бъде връчено процесното наказателно постановление, което е причината за изтече давностния срок, като в тази връзка неговото поведение е в пряка причинна връзка със следващото постановено и отменено решение на касационната инстанция, поради което считам, че не са налице основанията за намаляване на присъденото обезщетение.

РЕПЛИКА НА АДВ. К.: На първо място намирам възражението на прокурора за неоснователно, тъй като съгласно ЗАНН административнонаказващия орган връчва наказателното постановление на нарушителя. Това, че от сектор „Пътна полиция“ не намират за необходимо да ги връчват, а случайно на пътя ако го спрат и му кажат: „Ела да ти го връчим!“ Считам, че не може да бъде замествана волята на законодателя по този начин. По делото има само две доказателства където са пращали писмо до София, а той има постоянен адрес ***. Съгласно ЗБДС, така и по НПК адресът е контакта с държавата. Затова си позволявам да твърдя, че човекът няма никаква вина, че не са го намерили.

По отношение на цитираното от юрисконсулт В. решение, където съдът приемал и намалявал размера на адвокатското възнаграждение, позволявам си да твърдя, че ако съдът не спазва закона, тогава защо съществува. В ГПК е предвидено, че може да се намали размерът на адвокатското възнаграждение, но до предвиденото в Наредба № 1.

По отношение на касационното административнонаказателно дело, така и в настоящото производство договорените и заплатени възнаграждения са на минимума. Позволявам си да кажа, че съдът не е редно да не спазва законовите разпоредби. В този смисъл Ви моля да се произнесете.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:46 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: