ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2089 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото на л.30.

За ответника - началник Митнически пункт „Пристанище Бургас-център“, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., надлежно упълномощени, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило по повод запитване на съда от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” писмо, с което предлагат като специалист по нефта, нефтопреработването и преработването на въглищата проф. П. П..

Съдът, с определение от 24.03.2015г. е назначил Д.Л. за вещо лице по делото, тъй като проф. Петков има представено становище, което е ангажирано от жалбоподателя.

 

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 09.04.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д.В.Л., 63г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представила съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт М. – Нямам въпроси, вещото лице е отговорило на поставените въпроси компетентно и изчерпателно. Моля заключението да бъде прието като доказателство по делото.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Тъждествени ли са понятията „качествен елементен състав” и „качествен състав” по смисъла на КН?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В приложение №1 на експертното ми заключение, сравнителната таблица, съм се опитала да приобщя и показателите, които формират качеството на един продукти, със звездичка съм дала и съм посочила, че показателите, които определят качеството на продукта са качествения елемент на състав – съдържание на химичните елементи водород, въглерод, сяра, азот, кислород и др. и груповия въглеводороден състав, т.е. съдържание на парафинови, нефтенови, ароматни и др. характеристични групи в даден продукт. Дала съм аналогия и сравнения на процесния продукт като тежко нефтено масло и високо кипящите фракции, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Посочила съм къде са приликите и къде са разликите, посочила съм и как се получават тези висококипящи фракции.

Качествения състав се формира от набор параметри. Има разлика.

Качествения елементен състав е част от качествения състав и то един от важните и основни показатели за да се определи качеството на един продукт.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Посочихте, че има разлики в качествения състав. Този количествен състав не се ли отразява на това общо понятие „качествен състав”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Различните количествени съдържания, и на химични елементи и на групи въглеводороди, се отразяват върху физикохимични свойства, които са изведени от гледна точка на технологичната преработка на продукта и служат като информация да настройват параметрите на процеса, на който се подлага продукта и други показатели.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Къде в проучените текстове е посочено, че неговата евентуална последваща преработка е критерии за класирането му като продукт, аналогичен на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код 2707 9919?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В т. 1 КН е посочено кои продукти са посочени. В т.2 е казано, че са аналогичните продукти и съм счела, че и за тях се отнася да търпят последваща преработка, а де факто процесния продукт се внася за допълнителна преработка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В т.2 е дадена дефиниция - какво се разбира от понятието „по аналогия”, затова зададохме въпроса за качествени елементи и качествен състав еднакви ли са или различни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Едното е по-общо понятие.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоките с код по КН 2707 9999?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – що се касае за съдържанието на ароматни съставки съгласно ХС, ако преобладава той отива в код 2707, що се касае за продуктите в код 2707 9999, това са „тежки масла”, които са различни от суровите масла. Има го в приложение № 2. Това, е от Обяснителните бележки.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – По-нагоре е написано и друго, взели ли сте го предвид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По-горе е описано и съм го взела предвид. Казано е - при условие, че те съответстват на характеристиките от т.„а„ до т.„г”. Това е задължително за всички продукти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В приложение 2 вещото лице е направило сравнителен анализ на характеристиките на процесния продукт с продукти от клас 2707, съгласно който, в процесните продукти не се съдържа бензол, тулол, нафтален, сяра, съдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимални количество антрацен, като всички тези продукти са известни като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как при липса на тези съединения в процесния продукт сте установили подобен качествен състав между тях и продуктите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Целта на анализа в приложение №2 беше именно да се сравнят характеристиките на процесния продукт, с характеристиките на продуктите на всяка подпозиция на код 2707 от КН. В анализа съм посочила защо процесния продукт не може да се отнесе към всяка една от позициите и съм обяснила защото. Към подпозицията, в която се отнася бензола - защото бензола кипи на 260о. А процесния продукт е установено тежко нефтено масло с температура на кипене 360о С. За всяка една от позициите съм сравнявала продукти, които като по-ниско кипящи няма как да се сравняват с процесния продукт.

А в приложение №1 съм посочила как се получава високотемпературния каменовъглен катран и кои фракции се изолират от него чрез първична дестилации и защо може да сравняваме процесния продукт само с фракциите и не мога да ги сравнявам с по-ниско кипящите продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Според вас кои характеристики на процесния продукт са определящи, кои най-добре го описват?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Онези, които го характеризират като тежко масло. Според мен преобладаването на ароматните съставки, което е основание продукта според ХС да бъде отнесен към код 2707, не са от водещо значение, защото те не влияят на процеса на последваща преработка на този продукт. Ако съдържанието на ароматни съставки е по-голямо, е въпрос на пренастройка на технологичните параметри на процесите: температура, налягане и др., на деструктивното преработване на този продукт така, че дали ще е по-малко или по-високо съдържанието на ароматни съставки е без значение при последваща преработка на продукта. Един от важните фактори е произхода на продукта, а на процесният продукт произхода е нефтен. 

ВЪПРОС на СЪДА –  Допустимо ли е при данни за един продукт по отношение на бромно число, тоуленов еквивалент, ксиленов еквивалент, пептизационно число, които се съдържат в сертификата за качеството на продукта, приет като приложение на МЛЕ, само на база на анализ на ароматните съставки да се заключи, че същия не е сурово масло и да се отнесе към група „Други”, т.е. касаещи продукти с най-общи характеристики?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Според мен тези показатели, които бяха цитирани, посочените показатели не са изпитвани в МЛЕ, а те са основание да се направят изводи дали е сурово масло или не, както и липса на изпитване на качествен елементен състав, както и групов въглеводороден състав. В МЛЕ е изпитвано само съдържание на ароматни съставки по приложение А.

ВЪПРОС на СЪДА – Процесния продукт е мазут?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Мазут, анализиран от Централна митническа лаборатория.

ВЪПРОС на СЪДА – Процесният продукт отговаря ли на изискванията, поставени с ОБ на КН за позиция 2710 19 71 до 2710 19 99, без да отчитаме съдържанието на ароматни съставки, т.е. извън това отговаря ли на останалите изисквания?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Въз основа на данните от сертификата за качество, протокола за изпитване от Независима лаборатория на „Сейболт” и Митническата лабораторна експертиза може да се каже, че процесния продукт, относно изискванията за класиране като тежки масла, той отговаря, защото има посочените характеристики. Продуктът съответства на всички изисквания, посочени в ОБ към КН за тази подпозиция, в т.ч. условия 1, 2 и 3, описани там.

ВЪПРОС на СЪДА – Като се съобразявате с ОБ към КН за подпозиция 2707 99 99, като изключим това, че страните не спорят доколкото може да се разбере, че процесния продукт има ароматни съставки, които надвишават неароматните, игнорирайки този факт, отговаря ли продуктът на останалите изисквания на ОБ към КН за подпозиция 2707 99 99?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Продуктът, в съвкупност от точка „а” до „г” не отговаря. Отговаря само на изискванията на подточка „а” – относно дестилационните характеристики.

Въз основа на данните за дестилационни характеристики продукта не прилича, няма техните характеристики. Може да кажем, че само по отношение на дестилация отговаря, но не кумулативно по отношение на всички четири заедно.

ВЪПРОС на СЪДА – Давате заключение, че процесният продукт може да се класира в подпозиция 2707 99 19 - сурови масла, защото при анализ на качествения му състав откривате четири показателя, по които той е аналогичен с продуктите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, без да има процесния продукт същия произход. Означава ли това, че процесния продукт при изследване може да се окаже аналогичен на някой друг продукт от органичен произход, с който нямат общ произход, но има три или четири други показатели, по които са аналогични, т.е. така както ви е зададено да изследвате за тази позиция, ако въпроса е зададен да намерите всякакви други аналози, следва ли да се счита, че е аналогичен на кой да е друг продукт, стига да е има съвпадение за повече от три-четири показателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Тук сме търсили аналогия със сурови масла, по-точно аналогични продукти и сме сравнили продукта като тежко масло с температура на кипене 360оС и аналогична фракция, имаща подобни дестилационни характеристики, получени от високотемпературни катрани.

ВЪПРОС на СЪДА – Без съмнение двата продукта имат различен произход, т.е. изводът за аналогичност идва от съвпадение на други показатели. Може ли нашия продукт, процесния, да се окаже аналогичен и на други продукти, които не сме изследвали по отношение на тези показатели?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Касае се и за характеристики и за продукт, получен от суровини, каквито са въглищата и нефта, продукти от минерален произход, ако са такива и ако е заложено някъде – да. Ако за съответният продукт е посочено, че това е критерий.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Възможно ли е да се получи аналогичност и само от два критерия например, това в което си приличат и по което се отграничават?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Казала съм - защото има различно количествено съдържание.

Може би тук следва да се каже, че съгласно определението в аналитичната химия е кои показатели, какво дефинират качествено на един химичен продукта. Това са съдържанието на химичните елементи, съдържание на парафинови, нефтенови, ароматни и др. характеристични групи в даден продукт. За останалите химични съединения има и съдържание на функционални групи. Този е критерия. Съгласно аналитичната химия продукта се подлага на три анализа – елементен анализ, групов въглеводороден състав и третото е функционални групи от типа на карбоксилни групи, алдехидни групи, алкохолни групи, т.е. дали се съдържат. Ако се определят тези три показателя се определя и аналогичността.

В ОБ не са посочени, но аз излизам от гледна точка, считам, че качествен елементен състав и група и въглеводороден състав са тези, които дефинират качеството на нефтопродуктите.

ВЪПРОС на СЪДА – Ако един продукт отговаря на характеристиките на два или повече кода от КН, той се класира, там където специфичните му качества най-точно го характеризират.

Изискването да се класират продуктите в 2707 при тегловно преобладаване на ароматните съставки над неароматните и обратно в 2710 да се класират тези продукти, в които ароматните не преобладават произтича от ОБ на ХС, а не към ОБ на КН. Това е противоречие, заради което ЕК с този проект за регламент (представен по делото), ще суспендира митото на продуктите по 2707 99 99, като мотивите са противоречието. Въпросът – нашия продукт по делото има преобладаване на ароматни съставки, но в същото време по произход и всички останали характеристики той отговаря на 2710 19 71, т.е. налице е хипотезата на КН, според която, ако продуктът отговаря на изискванията на две позиции, следва да се класира в тази, която е най-специфично го описва. Според вас коя позиция в конкретния случай най-специфично описва процесния продукт?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Според мен водещи за класирането са характеристиките на продукта и неговия произход и за това, за което се използва, т.е. позиция 2710. Да започнем от предназначението на продукта – да бъде подложен на допълнителни специфични преработки чрез дълбочинни деструктивни процеси като каталитичен крегин, първичен крекинг, чрез които тежката суровина, каквато е нефтеното масло, се деструктира в дизелови фракции. С тази цел, откакто е построен комплекса за каталитичен крекинг, оттогава този продукт се внася с цел да се увеличи дохода на нефтени продукти. Схемата на приложение 2 дава илюстрация за това.

За произхода, че е нефтен продукта няма спор. Характеристиките са конкретни за нефтени продукти, това е водещото за класиране на продукта в позиция 2710. Ароматиката би се отразила в производството, така или иначе според това какъв е нефта има някаква настройка на апаратурата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Тази ароматика при производството спомага ли да се отделят повече вредни вещества?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Има по-голямо съдържание на сяра, но то се обезсерва. Както повишеното съдържание на сяра, така и на ароматиката се редуцира в процеса на предварителна подготовка на продукта преди да отиде за преработка. По отношение на сярата и други вредности се лимитира съдържанието в производството, съдържание на ароматни съставки се лимитира в крайни продукти. Откакто се присъединихме към ЕС те се редуцират в процеса на технологичната преработка.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Това може би е с цел да се стопира вноса на такова вредно гориво, предполагам. Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждение в размер на равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

Юрисконсулт М. - Представям молба-становище с изложени допълнителни доводи във връзка с жалбата ни, с приложени ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизни стоки на Директора на Агенция „Митници”, както и проект за Регламент на Съвета за суспендиране на митата, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, с приложен превод.

Представям молба с въпроси и моля да допуснете допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която, след анализ на контролната проба на процесния продукта, да отговори на един въпрос относно качествения състав на продукта, с оглед пълно доказване обективните свойства на продукта.

Юрисконсулт Г. – Представям и моля да приемете преводи на документите, които са представени на чужд език по делото и фактура за техния превод.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – По отношение представената молба-становище считам, че същата е неоснователна. В нея са изложени подробни възражения за начина на вземане на проби, като е посочено, че са налице процесуални нарушения на нормативните разпоредби, но в административната преписка се съдържат доказателства за това как са взети пробите в присъствие на митнически служител, представител на независима организация и представител на дружеството жалбоподател, като същият не е напарили възражение за това и в негово присъствие са представени пробите за митническия надзор, поради което считам, че същите възражения са неоснователни. Незнайно как дружеството жалбоподател оспорва вземането на пробите, а иска да бъде извършена допълнителна съдебно-химическа експертиза именно от тези проби, които те считат, че са взети не по надлежен ред.

В същото време в молбата-становище е изразено алтернативно искане на жалбата, подадена пред Административен съд гр. Бургас. Относно предмета на настоящото дело е визирано, че дружеството-жалбоподател счита за безспорно установено, че в продукта преобладават ароматните съставки над неароматните. Те считат, че не е спорен въпросът, че продукта е аналогичен при дестилация на каменовъглените и попада в позиция 2707, а незнайно как в тази молба има друго мнение, предвид нефтения произход да се класира в позиция 2710 и тези доводи да бъдат разглеждани от съда. Как може да бъдат разглеждани в позиция 2710, като не спорят и твърдят, че са високотемпературни каменовъглени катрани, с което така поисканата експертиза за анализ на съдържание на сяра, въглеводород и азот считам за неотносима и няма да допринесе за изясняване предмета на спора, а именно правилно тарифно класиране, тъй като изследване на тези показатели не попада в критериите за класиране в позиции 2710 и 2707. Моля да не бъде допуснато искането за допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Считам изложеното за неоснователно и тъй като е по съществото на спора ще изложа подробни аргументи в изложението си по същество.

На първо място считаме, че поради нефтения си произход процесния продукт следва да се класира в позицията декларираната от дружеството, а именно 27 10 19 71. Отделно от това считаме, че подпозицията, която най-специфично описва продукта в рамките на позиция 2707 е позицията за сурови масла, тъй като продукта е аналогичен на сурови масла по начина на получаване, тъй като е получено от първична преработка на нефт, има качествен състав, аналогичен на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, който изрично е посочен за критерий за аналогичност в ОБ КН към позиция 2707 99 19, както и по предназначението му, тъй като продукта е предназначен за специфична преработка, т.е. същия е суровина.

Искаме пълен анализ на елементен и групов въглеводороден състав, тъй като това са показателите за определяне на качествения състав. Държим на това, тъй като и доколкото пълен въглеводороден анализ не е извършван от МЛЕ.

Елементния състав е по показатели – сяра, въглерод, водород и азот. Целта е изцяло да се установи качествения състав и считаме, че с тези анализи ще се създаде една по-пълна характеристика на продукта, необходима за правилното му тарифно класиране.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с молбата-становище копие от ръководство за вземане на проби, от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, както и предложение на ЕК за Регламент на Съвета за суспендиране на мита, приложими към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, придружен с превод.

ПРИЕМА представените от ответника преводи на документи представени с административната преписка на чужд език, ведно с фактура за извършения превод.

 

 

Съгласно чл.146, ал.4 от ГПК, субсидиарно приложим в настоящия процес, съдът се произнася с определение по доказателствените искания на страните, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими, т.е. за да допусне събирането на поисканите от страните доказателства е нужно те да отговарят кумулативното и на трите предпоставки – да са относими, допустими и необходими.

Съдът счита, че събирането на доказателства чрез допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да извърши анализ на качествения състав на пробата от процесния продукт и да отговори на въпроса може ли въз основа на резултатите от извършените анализи да се направи извод, че качествения състав на процесния продукт мазут е еднакъв с качествения състав на продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературните каменовъглени катрани, не е необходимо за целите на доказване по процесния спор, доколкото с приетата по делото съдебно-химическа експертиза, в отговорите на въпроси 11 и 12, както и въпрос 16, този проблем е засегнат и обсъден. Той според съда е изяснен в достатъчна степен, с оглед противопоставените тези на двете страни по спора. По тази причина съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪЛЛЯ искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с въпроси формулирани в нарочна молба представени в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Считам, че оспорваното решение е незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалноправните норми. Подробни доводи са изложени както в сезиращата жалба, така и в молбата становище, представено в днешното съдебно заседание. Моля да отмените обжалваното решение, като ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и направените по делото разноски.

Моля да ми предоставите срок за представяне на подробни писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля да отхвърлите жалбата, като считам същата за неоснователна. Считам, че решението на началника на  МП пристанище Бургас-център е издадена от компетентен орган, в предвидената форма, съгласно разпоредбите на ЗМ и АПК, същото е издадено след изготвяне на заключение на митническо-лабораторна експертиза и считам, че същото е правилно и законосъобразно и като такова моля да бъде потвърдено.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото и юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Поддържам становището на колежката.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни.

Двете страни становища с копие за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: