ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2089 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Х.” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представите по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”) Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 10.06.2013г.  - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.В.А., 49 г., неосъждана, без родство със страните, има спор с НАП.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм заключение, което поддържам.

АДВОКАТ П. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. Констатациите Ви различават ли се от тези, които са констатирани и отразени в ревизионен акт?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Различават се. Доколкото в отговора на въпрос 2 съм изследвала извършени последващи облагаеми доставки от страна на жалбоподателя и там са посочени всички, които са издадени от неговия служител и изпълнител на обекта вкл. Това не е изследвано в РА.

         Другото, което е - фактурите са описани подробно в заключението, като съм посочила и основанията, фактури за командировка. В акта това е семпло описано, а тук са описани подробно, но като констатации съвпадат със сумите посочени в акта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нещо различно открили ли сте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Няма, освен начина на поднасяне на информацията.

ВЪПРОС на СЪДА - По отговор на въпрос 2.

         Какво намерихте в счетоводството на настоящия жалбоподател, което ви дава основание да дадете този отговор? Въз основа на кои данни направихте този извод?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – На база представени договори с възложител на жалбоподателя, между представените договори и описани обекти е налице съответствие с обектите, които са посочени между жалбоподателя и неговите подизпълнители. Още - налице е съответствие между подписаните протоколи между жалбоподателя и негови възложители и тези подписани между жалбоподателя и неговите подизпълнители, като съответствието се изразява във вида и количеството на извършените СМР. Едновременно с договора ми бяха представени фактури, които са издадени към възложителя, издадени от жалбоподателя към възложителя и едновременно с това протоколите, които са подписани между тях, протоколи за приети видове работа.

ВЪПРОС на СЪДА – От гледна точка на времето, съответстват ли?    ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Доколкото фактурите, които са издадени от подизпълнителите, съвсем по дати не съответстват дата по дата. Да, значи фактурите издадени между жалбоподателя и неговите поддоставчици с дати, които предхождат датата на издаване на фактурите от страна на жалбоподателя към възложителя, което е нормално.

         Така е по повод издадените от „ТЕТ и ВАН” ЕООД, първия поддостовчик.

Има една малка особеност, става въпрос за фактури, които документират аванс между жалбоподателя и неговия възложител, и в този смисъл не мога да търся във връзка с извършено, но в крайна сметка м.05.2011г. има фактурирано СМР, като краен резултат - м.05. и м.06.2011г. Говорим за 2011г. през цялото време.

         Има логическа последователност в издаването на документите.

ВЪПРОС на СЪДА – Става ли ясно от тези документи възложителите на жалбоподателя какво качество имат спрямо тези строителни обекти - дали са възложители, собственици и пр.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Изписала съм както е по договора. Изписала съм за всеки договор поотделно, там където съм имала информация.

Казвам какъв е възложителя, там където съм имала възможност. Например в Пловдив „Сиенит Инвест” ООД има качество на главен изпълнител на обекта, л.4 от заключението. Където нямам информация, не съм посочила.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Във връзка с тези авансови плащания, всъщност възложителя е платил на жалбоподателя авансово по тези фактури за извършване на СМР, но може ли да се твърди, че са отишли за заплащане от неговите подизпълнители или че са за жалбоподателя, че той извършва дейност?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Авансът, който е преведен на жалбоподателя, той е преведен за извършване на СМР за посочения обект. Оттам насетне какво прави жалбоподателя – той има и други подизпълнители, няма как да се направи връзка точно между този преведен аванс и видовете СМР.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ П. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер равен на внесения депозит .

Да се издаде РКО, след представяне на справка-декларация.

 

 

АДВОКАТ П. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 От ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ П. – Уважаема госпожо съдия, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред вас РА по съображенията изложени в нея и с оглед събраните в хода на ревизионното и съдебното производство и съобразно заключението на вещото лице по приетата съдебно-икономическа експертиза.

Смитам, че в конкретния случай се доказаха реалното извършване и получаването на съответните доставки, оспорени от органа по приходите, както и липсата на основание за непризнаване на разходите на доверителя ми като командировки.

Подробности ще представя в писмени бележки в срок предоставен ми от съда.

Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и потвърдите като правилно и законосъобразно решението на Директора на дирекция „ОУИ”.

От събраните доказателства по безспорен начин се установява, че данъчните задължения по ЗКПО и ЗДДС са основателни.

Подробни съображения са изложени в Решението на директора на дирекция „ОУИ” и моля да ги вземете предвид при постановяване на решението си.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 250лв., съобразно Наредбата.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: