ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2088 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Я.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.В.В.– полицейски орган в ГДБОП, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Р.Я.Н., ЕГН: **********, със съдебен адрес: ***, чрез адв. П. Д. против заповед за задържане на лице от 02.08.2018 год.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 8778/3.8.2018г. и вх.№ 9071/13.8.2018г. писма-отговори от директора на ОДМВР Бургас.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 10570/21.9.2018г. писмо, ведно с приложения от ГДБОП София.

ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 10702/27.9.2018г. административна  преписка,  предоставена от директора на  ГДБОП София, както и постъпили с вх. № 10864/02.10.2018г. доказателства от началника на Пето РУ при ОДМВР Бургас.

ДОКЛАДВА постъпили от ГДБОП София с вх.№ 11201/11.10.2018г. документи, както и постъпилата с вх.№ 11298/15.10.2018г. административна преписка.

ДОКЛАДВА постъпилия с вх. № 11357/15.10.2018г. и вх. № 11418/17.10.2018г. писмен отговор, ведно с приложения.

         ДОКЛАДВА постъпила с вх.№12279/07.11.2018 г. молба, ведно с приложения, от процесуалния представител на ответника гл. юк. Х.Х., с която прави доказателствени искания, както следва:

1.Да се изиска от Специализираната прокуратура – гр.София (СпП) верени копия от материалите по досъдебно производство № 45/2016 г. по описа на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), прокурорска преписка № 348/2016 г. по описа на СпП , а именно докладна записка с рег.№ 251р-22709/26.07.2018 г. по описа на Областна дирекция на МВР – Бургас и докладна записка с рег.№ 12311р-517/26.07.2018 г. по описа на Териториален сектор „Борба с организираната престъпност“ – Бургас, цитирани в предложение, УРИ 126600-9924/27.07.2018 г. от главен разследващ полицай М. Г. до Специализираната прокуратура по реда на чл.161, ал.1 от НПК и искания по реда на чл.161, ал.1 от НПК от наблюдаващия делото прокурор при Специализирана прокуратура (предложението и исканията са приложени към писмо на ответника, УРИ 126600-13300/10.10.2018 г. до Административен съд Бургас).

         2.На основание чл.192, ал.1 от ГПК и чл.144 от АПК, във връзка с твърденията в жалбата на Р.Н., че на адвоката му не е предоставена възможност да се срещне с доверителя си и че му е отказана среща със задържания от служител/и на 05 Районно управление – Бургас, да се изиска от ОД на МВР Бургас информация дали твърденията в жалбата отговарят на действителността, че защитникът се е явил в структурата на МВР и му е отказан достъп, заедно с доказателствата, удостоверяващи информацията. Ако е имало свиждане - как е отразено това обстоятелство документално, да бъде приложен и удостоверяващ документ.

         3.Във връзка с твърденията в жалбата, че на адвоката му не е предоставена възможност да се срещне с доверителя си, моля да допуснете до разпит три свидетеля при режим на призоваване, които биха могли да удостоверят дали на задържаното лице е отказана среща с адвоката му, дали задържаният е провел телефонен разговор с адвоката си и какво е било съдържанието на разговора, а именно: инспектор М. Д. – разследващ полицай в ГДБОП, извършил обиск по реда на НПК с месторабота ТСБОП – С.З., служебен адрес: гр. *** мобилен телефон *** и двете поемни лица, присъствали на обиска на задържаното лице. Предвид на това, че данните от протоколите за обиск /приложени към писмения ни отговор по делото/ не се четат ясно, молят да бъде изискано от съда ново, четливо копие от Специализирана прокуратура на протокола с данните на поемните лица, необходими за уточняване на адреса за призоваване на двете лица.

         4.Молят да бъдат изискани от съда нови, четливи копия и от другите протоколи за извършени действия по разследване – протоколи за извършване на претърсване и изземване в двете жилища и автомобила на Р.Н., за да бъдат ползвани като доказателства по делото /предоставените копия от Специализираната прокуратура на тези протоколи са приложени към писмения отговор на ответника/.

 

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№12296/08.11.2018 г. преди съдебното заседание молба, ведно с пълномощно, от процесуалния представител на ответника гл.юк.Х.Х., с която изразява становище в случай, че решението на съда е в полза на жалбоподателя и претендираният адвокатски хонорар надвишава размера, определен в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и същият не съответства на действителната правна и фактическа сложност на делото, оспорва същото и прави възражение за прекомерност. Моли да бъде намален/определен съобразно нормативно установеното и сложността на делото.

Съдът по доказателствата и доказателсвените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писма-отговори от директора на ОДМВР Бургас постъпили с вх. № 8778/3.8.2018г. и вх. № 9071/13.8.2018г.; писмо с вх. № 10570/21.9.2018г., ведно с приложения от ГДБОП София; административната  преписка,  предоставена от директора на  ГДБОП София, постъпилата с вх. № 10702/27.9.2018 г., както и постъпили с вх. № 10864/02.10.2018г. доказателства от началника на Пето РУ при ОДМВР Бургас.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите от ГДБОП София с вх.№ 11201/11.10.2018г. документи, постъпилата с вх.№ 11298/15.10.2018г. административна преписка, както и постъпилия с вх. № 11357/15.10.2018г. и вх. № 11418/17.10.2018г. писмен отговор, ведно с приложения.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите молби с вх.№12279/07.11.2018 г. и с вх.№12296/08.11.2018 г, ведно приложения, от процесуалния представител на ответника гл.юк.Х.Х.,

 

Относно направените от гл. юк. Х.Х. с молба вх. № 12279/07.11.2018 г. доказателствени искания с номер 2, 3 и 4, съдът намира същите за неотносими към правния спор и като такива, исканията не следва да бъдат уважавани. Оносно доказателственото искане под номер 1, съдът намира, че в оспорваната Заповед за задържане на лице е цитирана докладна записка, която е налична в материалите по делото /л. 59/, ето защо искането за изискването на допълнителни докладни записки, изготвени преди извършените претърсвания и изземвания и касаещи тях, е същото неотносимо и не следва да бъде уважавано, още повече че ответникът е разполагал с достатъчно време, за да се снабди и да представи на съда сочените от него писмени доказателства.

Предвид изложеното, съдът

 

 

 

 

 

 

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания, формулирани в постъпилата с вх. № 12279/07.11.2018 г. молба от процесуалния представител на ответника гл. юк. Х.Х..

 

Предвид липсата на други доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: