ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети март                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2088 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ - Началник МП Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява се вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 07.03.2016 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК срок.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля, вещото лице да не бъде изслушвано в днешно съдебно заседание, като съображенията за това са ми следните:

Моля да задължите вещото лице да посочи хронологията от момента на вземане на пробите от Митница Бургас по дати и митнически пломби. Моля да бъде посочен начина, деня и мястото на разделянето им, предаването им в съответните лаборатории за изпитване и къде са били съхраняване на продуктите за анализ през този едногодишен период предвид факта, че експертизата е допусната от съда на 07.04.2015 г., както и налице ли е идентификация по отношение на остатъка на същата проба. От приложените към заключението протоколи е налице разминаване в датите. В Протокол № 483/15.02.2016 г. на лабораторията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас е вписан протокол за вземане на проба с Рег. № 147/19.03.2012 г. и пломба № 808322, а в Протокол № 143-3-33/19.02.2016 г. на „НИСИ” ЕООД е вписан протокол за вземане на проба с Рег. № 147/19.03.2014 г. Въпросът ми е дали е техническа грешка или се касае за друг протокол или друг продукт за изследване, като считам, че може да даде отговор на този въпрос единствено и само лабораториите, издали съответните документи. Вещото лице да отговори и как на всички лаборатории в различни моменти и места е представена проба с една и съща пломба предвид факта, че това са документи издадени от лабораториите, които са извършили изследването, като считаме, че именно тези лаборатории трябва да удостоверят фактите, на които се дължи разминаването. Считам, че не е достатъчно изявлението на вещото лице ако тези протоколи за изпитване ще се ползват като годни доказателствени средства, тъй като те са издадени от лаборатории, имат изходящ и входящ номер и печат.

Следващото ми съображение е следното: видно от молбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и съгласно Ваше определение от предходно съдебно заседание, изследването би трябвало да се извърши от акредитирана лаборатория, като моля вещото лице да отговори на следните въпроси:

1.Притежават ли акредитация към момента на извършване на изследването съответните лаборатории по методите, по които са работили?

2.По отношение на лабораторията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас има ли въобще акредитация и конкретно за метода ASTM D 2007 по отношение на лабораториите на „НИСИ” ЕООД и SGS.

3.Алтернативно, ако лабораторията не разполага с акредитация, да се отговори на въпроса с какви стандартни сертифицирани материали и какви стандартни референтни материали лабораториите са извършили проверка на използваните в хода на арбитражното изпитване?

4.Моля да бъдат представени първичните записи по така извършените изследвания, за да бъдат съпоставени с окончателните резултати.

5.Моля да задължите вещото лице да представи на съда за ползване методите за изпитване на характерните групи масла ASTM D 2007 на български език, тъй като в предходно съдебно заседание, в своето заключение на стр. 3 и 4, вещото лице твърди, че методът за определяне на тегловно съдържание на ароматни съставки посочен в Приложение А към Глава 27 на КН не е коректен, тъй като в заглавието си е регламентирал определяне на ароматни съставки, а начина на определяне на анализа и в посочената формула се посочва процентното съдържание на неароматни въглероди, а разликата до 100% представлява процентно съдържание на ароматни въглеводороди, като от гледна точка на химическия състав понятието ароматни съставки и ароматни въглеводороди не е аналогично.

По отношение на некоректността на този метод, вещото лице вмени както на Административен съд – Бургас, така и на Върховен административен съд, но в предложения метод ASTM D 2007 никъде не се определят ароматни съставки.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам казаното от юрисконсулт Т..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите исканията на ответника като неоснователни и недопустими.

Относно поставените въпроси считам, че вещото лице може да даде отговор в днешно съдебно заседание, като му се задават въпросите къде са взети пробите, къде са съхранявани и как са предадени на лабораториите.

По отношение на акредитацията, вещото лице може да каже коя от лабораториите е акредитирана и по кои методи. Относно метода ASTM D 2007 не възразяваме да се приемат резултатите отразени в самите протоколи, тъй като от наша страна също беше извършена проверка, при която беше установено, че в България липсва лаборатория, акредитирана по този метод. Изобщо липсва акредитирана лаборатория да извършва разделяне на продукти от вида на процесния, както по метод ASTM D 2007, така и по метод от техническата лаборатория към Глава 27 от ОБ на КН.

Отделно от това, искам да отбележа по повод искането да се представи метод ASTM D 2007 на български език обръщам внимание, че с този метод следва да разполагат лабораториите, които са извършват изпитването. Вещото лице не е лаборатория, за да е длъжна да представи такъв метод. От вещото лице могат да се изискват документи - специализирана литература, въз основа на които е съставила своето заключение, които да бъдат подлагани на преценка. Отговорите в заключението на вещото лице, както и протоколите и отговорите, които ще бъдат дадени следва да бъдат ценени. Не противоречат на другите доказателства. За плътността им и за иглената пенитрация са извършени и други анализи на продукта още при вноса, които потвърждават, че плътността е 1 000 г/см³. Още в предходната експертиза, вещото лице изрази становище за групите и резултатите потвърждаващи вече приетото заключение. Обръщам внимание по повод изложеното от ответника: метод ASTM D 2007 беше поискан от страна на жалбоподателя за допускане на допълнителна експертиза, а не е предложен от вещото лице. Целта беше да се определят групите въглеводороди в продукта и да се установи, че той съдържа определени групи въглеводороди и продуктите от първична дестилация и на високотемпературни каменовъглени катрани. Поради това беше поискан и такъв анализ за разделянето на продукта.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Можете ли да дадете отговор на поставените въпроси от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, ще се опитам да дам отговор на някои от така поставените въпроси.

 

Съдът с оглед становищата на страните и отговора на вещото лице в съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на вещото лице в днешно съдебно заседание. Вещото лице в своето писмено заключение е дало отговор на въпросите по начина, по който същите са формулирани с искането за допускане на допълнителна експертиза и с определение на съда такава е била допусната. В становището на процесуалния представител на ответника до голяма степен са поставени въпроси, които по мнение на съда вещото лице би могло да отговори и в днешно съдебно заседание, а част от въпросите по своята същност съставляват искане за допълнителна експертиза.

По отношение на искането на процесуалния представител на ответника за изискване на методите по които са работили трите лаборатории, както и по отношение на първичните записи въз основа на които са изготвени протоколите, съдът намира въпросните документи за неотносими към предмета на спора. Разчитането, респективно същността, смисъла и значението, както на използваните от лабораторни методи, така и на първичните записи по своя смисъл и значение съставляват специална и специализирана материя, по която съдът не разполага с необходимите знания и умения, които са разчете. Именно по тази причина беше допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след анализ и обследване на тези резултати и тези методи, да даде заключение по конкретно поставени въпроси.

По изложените съображения и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице (със снета по делото самоличност).

        

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Коя от двете позиции 2707 и 2701 от КН описва най-специфично продукт аналогичен с процесния?

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Възразявам по начина на задаване на въпроса. Според мен следва да бъде коригиран.

 

         Съдът ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения въпрос.

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според мен продукт с характеристики като процесния на база всички методи използвани за неговия анализ, най-специфично може да се отнесе към клас „Нефтени масла” – продуктите, които се описват в код 2710.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На база на извършените анализи и проучвания може ли да се направи извод за еднаквост на продукта и продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В предадената експертиза съм цитирала в определението за качествен състав и как той се определя за химични съединения, какъвто е и процесния продукт.

         От тази гледна точка, резултатите от определяне на качествения елементен състав в протокола на лабораторията SGS и резултатите от определяне на качествения групов въглеводороден състав дават основание процесния продукт да се каже, че процесният продукт има еднакъв качествен състав с продуктите, които са получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, като съм посочила и множество публикации, научни разработки, помагала, които дават характеристиките на висококипящите фракции на каменовъглени катрани.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По повод заявените в началото на днешното съдебно заседание възражения от страна на процесуалните представители на ответника и по отношение на конкретно поставени от тях въпроси, мога да отговоря следното:

Във връзка с поставените въпрос № 1 и № 2 да проследя хронологията, както и начина, мястото и времето на съхраняване на пробите, по принцип за всички дела хронологията е следната: въз основа на удостоверение, което ми се дава от съдия за извършване на съдебно-химическата експертиза, аз пиша писмо до Митница Бургас, с което искам да бъде предоставен продукт по процесното дело. Този продукт се взема в присъствие на представител на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, мое присъствие, присъствието на представител на МП „Пристанище Бургас център”. Аз съм идентифицирала продукта в протокол за вземане на продукта, като съм посочила номера на делото, номера на пломбата, протокола за вземане на пробата и съдията, назначил съдебно-химическата експертиза, както и прилагам удостоверението, че аз съм вещото лице по конкретното дело. Продуктът се взема с приемо-предавателен протокол, след което се дава в лаборатория за разделяне или за изследване. При предаването в лабораторията винаги се попълва приемо-предавателен протокол. Когато се разделя продукта предвид на това, че се дава за анализи и в други лаборатории се издава и протокол за вземане на проба – извадка. Всяко движение на пробата се документира с такива протоколи.

         Анализът на продукта по възложените показатели в конкретната лаборатория се извършва въз основа на заявка, която аз давам на ръководителя на лабораторията и на база на тази заявка, в която цитирам по кои показатели да бъде анализиран, се издава протокол за изпитване. Всички заявки, протоколи и приемо-предавателни аз не ги прилагам към експертизата, защото съм решила, че предавайки крайния протокол е достатъчно за експертизата. Ако ми дадете срок ще ги направя в опис и ще ги предам в указан срок.

         Това са правила на лабораториите и аз няма как да избягам от тях. Относно въпроса за констатирано разминаване в датата на протокола при изписване на датата в протокола на лабораторията „НИСИ” е техническа грешка видно от заявката, като е цитиран протокол от 2012 г. и очевидна техническа грешка, като е изписана годината 2014 вместо действителната 2012 в представения протокол от изпитване.

         Конкретно за това дело има специфика. Пробата ни беше предадена от МП „Пристанище Бургас център” със скъсана, паднала пломба, но тя беше в торбичката. Това е видно от протокола за вземане на пробата и който протокол представям. Тъй като пробата беше една и уверението на отговорника на митническия пункт, че това е продукта, но в определен период от време са използвани пластмасови пломби, които се счупват, но тя беше в торбичката. Това ми даде основание да го подложа на анализи. В протокола не беше отразено, че пломбата е паднала. На същата дата 14.05.2015 г. тази проба заедно с още 5 проби по други 5 дела е предадена в комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива. Пробата е разделена, което е видно от протокол за вземане на проба (извадка), който също представям днес и е описано на какви части е разделена и на кои лаборатории. Съответно извадките така описани са предадени на съответните лаборатории със съответните приемо- предавателни протоколи, които също представям в днешно съдебно заседание. Извадките са предадени на различни дати, които дати съответстват са вписаните в приемо-предавателните протоколи. Въз основа на заявките, екземпляр от които представям също днес, е указано какво да бъде изследвано в съответната лаборатория. Съответно в протоколите за изпитване са вписани както заявките за изпитване, така и показателите по които е изпитан продукта.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Разделянето на отделните части от пробите остава във ВХТИ и запечатват ли се и по какъв начин тези извадки?

         При постъпването в следващата лаборатория как се удостоверява, че този продукт, който е разделен на еди коя си дата, в еди коя си лаборатория е идентичен с извадката?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Най-точно продуктът се идентифицира по следните атрибути: по кое дело е продукта, какъв е продукта, кой е протокола за вземане на проба, с който митническите власти са го взели и номера на пломбата, поставена от митницата. Това са най-точните данни, които идентифицират продукта. Тези данни се попълват върху етикет, който етикет се поставя на всяка една от трите извадки. Една част от пробата остава в бутилката и тя се идентифицира по същия начин. Запечатването става със стикер, с подпис и печат от страна на комплексната лаборатория и с тиксо. Ако пробата е анализирана в лабораторията на SGS и се налага да се приеме обратно за различни анализи, то тя поставя допълнително свои пломби, които са описани в протокола за изпитване по определените показатели. Те също служат за идентификация последваща.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Лабораторията на ВХТИ има ли акредитация?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Следващите въпроси касаеха акредитацията на лабораториите относно използването на метода ASTM D 2007, както и Приложение А. Направихме справка в голяма част лаборатории, които изпитват нефтопродукти. Има официален отговор и на лабораторията на SGS, като отговориха, че по Приложение А не могат да направят, а по метода ASTM D 2007 няма акредитирана лаборатория. Този метод е разработен във ВХТИ и по тази причина анализа на продукта за определяне на групов въглеводороден състав беше даден във ВХТИ. Относно акредитацията, в момента ВХТИ няма акредитация, а и към датата на извършване на изследването също нямаше.

По отношение на другите две лаборатории на Българската служба по акредитация, в отдел „Регистри” те имат акредитация относно използването на стандартизирани и референтни вещества в този стандарт. Относно даването на стандарта, той се закупува от съответна акредитирана лаборатория, а такава в България няма. Разпространението на стандартите е акредитирано и регламентирано от Закона за стандартите и свободното  им разпространяване е забранено.

        

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Съгласно терминологията ASTM D 2007 в т. 3.1.1.3 е записано „полярна ароматика” което е синоним на „полярни съединения”. Следва ли от тези термини, че полярните съединения се пречисляват към ароматните съединения и същите отговарят ли на определението за ароматни съединения, което е посочено в Общите разпоредби на Глава 27 от ОБ на ХС?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, в стандарта е посочено, че полярните ароматни съединения се причисляват към ароматните съединения, но извън полярните ароматни има и полярни неароматни. В експертизата съм цитирала на стр. 4 много данни и публикации, които доказват това. Посочени са и конкретни съединения като доказателство, че те са полярни, но не ароматни.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какво следва да се разбира под преобладаване на ароматни съставки? Достатъчно ли е процента на ароматни съставки да е по-голям от останалите съставки?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доколкото си спомням в ОБ към КН и ХС беше казано да е над 50% да преобладават.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На база на извършени анализи по конкретното дело и тези представени от Вас и разделяне на ароматна част полярни съединения и асфалтени, видно от протокол за изпитване № 4, вещото лице чисто математически да направи съждения да каже колко са ароматните и колко неароматните?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предметът на настоящата експертиза е друг и такъв въпрос не ми е поставен.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Има ли остатък от пробите на продукта?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предвид това, че пробата се разделя на три части, в случая няма.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         С оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по експертизата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Л., на която ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., 200 лв. от които платими от внесения депозит.

         Съдът ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 150 лв., представляваща доплащане от приетата от съда съдебно-химическа експертиза.

        

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям становище по отношение на всички възражения, доводи и твърдения от наша страна по повод настоящото дело. Оспорваме техническата лабораторна експертиза, в т.ч. и установеното съотношение между ароматни и неароматни съставки. Представям и документи за анализ на високотемпературен каменовъглен катран, както и получения резултат в подкрепа на тезата ни, че качественият продуктов състав на високотемпературния каменовъглен катран е идентичен с качествения състав на процесния продукт. Представям и молба с опис за допълнително направените от нас разноски.  Нямам други доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да допуснете допълнителен въпрос на вещото лице на база на извършените от нея анализи и изготвените резултати да бъде отговорено какво е количественото съотношение на ароматни и неароматни съставки по конкретното дело за конкретния продукт.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям за послужване на съда метода ASTM D 2007 в превод на български език.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По така поставения въпрос не мога да дам отговор. Необходими са допълнителни изследвания, за които както казах вече няма материал, който да бъде изследван.

 

Съдът, с оглед заявеното от вещото лице твърдение за липсата на материал, който може да бъде изследван намира, че отговор на поставения от юрисконсулт Т. въпрос не може да бъде даден, независимо от това какви изследвания ще бъдат направени именно поради липсата на материал за изследване.

         Съдът с оглед заявеното в настоящото дело становище намира, че представеният метод в превод е неотносим към настоящия процес най- малкото защото съдът не разполага със специални знания и умения да разчете и осъзнае специфичните технологични процеси, описани във въпросния метод, поради което ВРЪЩА на процесуалните представители на ответника в днешно съдебно заседание метод ASTM D 2007.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отмените обжалваното решение като незаконосъобразно и неправилно поради допуснати нарушения на материалноправните и процесуалноправните норми на закона. Оспорваме твърденията на административния орган, че ароматните съставки в продукта преобладават, което не е доказано по несъмнен начин в настоящото производство. Моля да вземете предвид становището, което представихме в днешно съдебно заседание и  в което сме изложили аргументи за отмяна на решението.

Моля да ни присъдите направените от нас съдебно-деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

         Моля да ни бъде дадена възможност за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че решението на началника на МП „Пристанище Бургас център” е правилно и законосъобразно. Същото е издадено от компетентен орган, в предвидената форма и срок и като такова, моля да бъде потвърдено. Решението на началника на МП „Пристанище Бургас център” е издадено след като е определен нов код и изцяло оспорвам заключението на изслушаната експертиза, като считам, че от този изход на делото, правният въпрос остана неизяснен.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски по делото.

Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам казаното от юрисконсулт Т..

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: