ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2087 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Б.П., редовно призован, се явява лично и с адв. З.К., с пълномощно, находящо се на лист 3 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Л.П.З.– полицейски орган в ГДБОП, редовно призован, не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на В.Б.П., ЕГН: **********, със съдебен адрес: ***, чрез адв. З.К. против заповед за задържане на лице от 02.08.2018 год.

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 8745/02.8.2018г. доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя.

ДОКЛАДВА постъпил с вх. № 8777/03.08.2018г. отговор от директора на ОДМВР Бургас.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 8932/08.08.2018г. доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 9061/13.8.2018г. писмо-отговор от директора на ОДМВР Бургас.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 10569/21.9.2018г. писмо, ведно със заповед от ГДБОП София.

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 10703/27.9.2018г. доказателства,  предоставена от директора на  ГДБОП София, както и постъпили с вх.№ 10865/02.10.2018г. доказателства от началника на Пето РУ при ОДМВР Бургас.

ДОКЛАДВА постъпили от директора на ГДБОП София с вх.  № 11200/11.10.2018г. документи и постъпилата с вх. №11297/15.10.2018г. административната преписка.

ДОКЛАДВА постъпилия с вх. № 11356/15.10.2018г. и вх. № 11417/17.10.2018г. писмен отговор, ведно с приложения.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 12278/07.11.2018 г. молба от гл.юк.Х. – процесуален представител на ответника, ведно с приложения, с която прави доказателствени искания, както следва:

1.Да се изиска от Специализираната прокуратура – гр.София (СпП) заверени копия от материалите по досъдебно производство № 45/2016 г. по описа на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), прокурорска преписка № 348/2016 г. по описа на СпП , а именно докладна записка с рег.№ 251р-22709/26.07.2018 г. по описа на Областна дирекция на МВР – Бургас и докладна записка с рег.№ 12311р-517/26.07.2018 г. по описа на Териториален сектор „Борба с организираната престъпност“ – Бургас, цитирани в предложение, УРИ 126600-9924/27.07.2018 г. от главен разследващ полицай М. Г. до Специализираната прокуратура по реда на чл.161, ал.1 от НПК и искания по реда на чл.161, ал.1 от НПК от наблюдаващия делото прокурор при Специализирана прокуратура (предложението и исканията са приложени към писмо на ответника, УРИ 126600-13299/10.10.2018 г. до Административен съд Бургас).

2.Моли да се приеме като доказателство по делото и протокол от разпит от 18.11.2016 г. на свидетел по досъдебното производство – лицето М.Д., инспектор в ГДБОП, даващ отговор на въпроса дали са били налице данни за съпричастност към извършеното престъпление /видно от края на страница 2 и началото на страница 3/. Протоколът за разпит е предоставен по реда на чл.198 от НПК с писмо на Специализирана прокуратура от 09.10.2018 г., УРИ 126600-13295/10.10.2018 г., по описа на ГДБОП /приложено към писмения отговор по делото/. Предвид на това, че горепосоченият абзац от протокола за разпит не се чете ясно от лявата страна, моли да бъде изискано от съда ново, четливо копие на протокола от Специализирана прокуратура.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№12295/08.11.2018 г. преди съдебното заседание молба, ведно с пълномощно, от процесуалния представител на ответника гл.юк.Х. Х., с която изразява становище в случай, че решението на съда е в полза на жалбоподателя и претендираният адвокатски хонорар надвишава размера, определен в Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и същият не съответства на действителната правна и фактическа сложност на делото, оспорва същото и прави възражение за прекомерност. Моли да бъде намален/определен съобразно нормативно установеното и сложността на делото.

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.К.: Моля да ми предоставите възможност да се запозная с новопостъпилите материали.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на адв.К. да се запознае с материалите по делото.

 

АДВ.К.: Запознах се с материалите. Поддържам жалбата и всички допълнения към нея, както и аргументите и съображенията, изложени в тях.

Предоставям на съда списък на разноските по настоящото производство и разписка, допълнение към договора за правна защита и съдействие серия В № 0000077848/02.08.2018 година.

Относно материалите предоставям на съда, като моето виждане е, че разпит, проведен през 2016 година, в който само се упоменава името на доверителя ми В.П. без никаква конкретика по отношение на това в какво се е изразявала или се изразява неговата дейност, би следвало да не се приема от съда независимо, че е предоставено от НСБОП София, но въпреки всичко предоставям на съда дали да го приеме или не. На мен лично не ми пречи.

Относно исканията за изискване на нови документи казвам следното: независимо колко и какви „документи“ ще бъдат предоставени в настоящото производство, видно от предоставените до този момент от НСБОП София, Пето РУ Бургас, от ОДМВР Бургас, до настоящия момент не може да се направи каквото и да било предположение за съпричастност в престъпна дейност от страна на доверителя ми В.П.. По този начин само се шиканира едно производство, което принципно вече изгуби своя смисъл, тъй като същото съобразно указанията на законодателя, би следвало да се води като незабавно. Процесният арест, атакуван с жалбата и допълненията към нея, е осъществен на 02.08.2018 година, а настоящият момент е 08.11.2018 година. Всички тези полицейски служби, в това число и НСБОП, имаха време и възможност да предоставят на съда всякакви документи, които считат, че имат отношение към предмета на доказването. Самото неявяване на упълномощените юрисконсулти от страна на органа на НСБОП Л.П.З., считам за неуважение към съда, както и към нас. Най-малкото би следвало, ако има уважителни причини за неявяването му, същите да станат достояние на съда и на отсрещната страна. Въпреки всичко предоставям на съда дали да се съобрази с исканията на НСБОП София като лично моето мнение е, че ако доказателства, които се предоставят, са в категорията на доказателства, с които току-що се запознахме - разпит на свидетел през 2016 г., където само се упоменава името на доверителя ми, без конкретика, то такива доказателства с нищо не биха спомогнали по отношение предмета на доказване, т.е. дали  извършеният арест е бил законен или не.

Правя искане органът на НСБОП инспектор Л.П.З.да бъде призован от съда, за да отговори на въпроси, поставени от нас и от съда, като считам, че упълномощаването на юрисконсултите на НСБОП София не заменя личното му представителство на органа, разписал заповедта за задържане. Имам конкретни въпроси към него, на които той да отговори. Въпросите ми лично към него са следните: към колко часа органът на НСБОП Л.П.З.се е сдобил с номера на атакуваната заповед за задържане, от къде  и по кой начин е станало това? Извън цифровото записване в графа „основание за задържане“ на престъпни състави по наказателния кодекс, както и на основен такъв от закона за МВР, на какво е основал заповедта за задържане на доверителя ми В.П. - дали само на докладната записка, която е част от материалите по административното дело и която гласи в най-общ план, В.П. е съпричастен към престъпната дейност на брат си или би могъл да посочи някакво конкретно основание, спрямо което е обосновал заповедта за задържане на П.? По този начин може да бъде задържан всеки гражданин на република България. Правно основание – органът от НСБОП Л.З.страна в процеса, правното основание е принципът за непосредственост. Няма да цитирам Наказателния кодекс. Считам, че непосредственото явяване на въпросния орган би дало възможност както от наша страна, така и от страна на съда, да му бъдат зададени конкретни въпроси, на които не биха могли да отговорят материалите по делото. Моля да ми предоставите 7-дневен срок, за да формулирам правното основание, да конкретизирам въпросите и да представя молба за насрещната страна.ГДБОП е дала отговор на моята жалба, копие от която аз не съм получил по пощата. Минах през деловодството на Административен съд, поисках го и го получих.

 

Съдът по доказателствата и доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 8745/02.8.2018 г. и с вх. № 8932/08.08.2018 г.  доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя, постъпилите с вх. № 8777/03.8.2018г. и с вх.№ 9061/13.8.2018г.  отговори от директора на ОДМВР Бургас, постъпилите с вх. № 10569/21.9.2018г. и с вх. № 10703/27.9.2018 г. доказателства,  предоставена от директора на  ГДБОП София, както и постъпилите с вх.№ 10865/02.10.2018г. доказателства от началника на Пето РУ при ОДМВР Бургас.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите от директора на ГДБОП София с вх.  № 11200/11.10.2018г. документи и постъпилата с вх. №11297/15.10.2018г. административната преписка, както и постъпилия с вх. № 11356/15.10.2018г. и вх. № 11417/17.10.2018г. писмен отговор, ведно с приложения.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 12278/07.11.2018 г. молба от гл.юк.Х. – процесуален представител на ответника, ведно с приложения, както и постъпилата с вх.№12295/08.11.2018 г. преди съдебното заседание молба.

Във връзка с направеното искане на адв. К. за предоставяне на възможност да изготви писмена молба с искане за лично явяване на ответника и отговаряне на поставени от него въпроси, съдът НАМИРА искането за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ на адв. К. 7-дневен срок за депозиране на писмена молба с правно основание и конкретни въпроси към ответника.

 

По доказателствените искания, направени от процесуалния представител на ответника и след депозиране на писмената молба от адв. К., съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание по така направените искания.

 

Съдът УКАЗВА на страните, че най-късно до следващото съдебно заседание следва да изчерпят доказателствените си искания.

 

За събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  10.01.2019 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: