ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми септември              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор: Д.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2087по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.35 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ М.Щ.А.редовно и своевременно призован, явява се лично, доведен от органите на съдебната охрана.

ОТВЕТНИКЪТ  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР.СОФИЯ – редовно и своевременно призован, не  се явява представител.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор П..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПРОКУРОР П.- Считам, че производството по настоящето  дело следва да бъде прекратено, поради недопустимост на иска.От данните по делото е видно,  че между същите страни на същото основание и за същото искане е било образувано административно дело, което към настоящия момент  е висящо. Ето защо съобразно субсидиарното приложение на разпоредбата на чл.126 от ГПК производството по настоящето дело следва да бъде прекратено.

ИЩЕЦЪТ А.-  Ще предявя иска отначало, тъй като съм искал да предявя иск за друг период.

 

Съдът докладва постъпило становище от ответния орган, в което същия  желае производството по делото да бъде прекратено, поради налчие на процесуални пречки за даване  ход и разглежденото му в съдебно заседание.  

Посочено е, че  иск със същото  правно основание между същите страни вече е бил разгледан от Административен съд гр.Бургас. По същото е постановено решение №1297/11.07.2017 година на Х-ти състав на Административен съд гр.Бургас, което дело е  било обжалвано от ищеца и към настоящия момент е висящо пред ВАС.

 По повод на така направеното възражение съдебният състав е извършил проверка в деловодната програма САС „Съдебно деловодство” на Администратиен съд Бургас   и е констатирал,  че действително производство по чл.284 и сл. от ЗИНЗС, вр. с чл.203 от АПК , вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ между  ишеца М.Щ.А.  и ГД „ИН“ гр.София за обезщетение за причинени неимуществени вреди за периода 21.06.2012 г. до 21.12.2013 г. действително е бил разгледан под №154/2017 година на Административен съд гр.Бургас.

Поради изложеното са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Съдът като взе предвид становищата на страните и изразените по- горе мотива намира, че са налице предпоставките на чл.126, ал.1 ГПК, във връзка с  144 от АПК, поради което  и воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба  на М.Щ.А. с ЕГН********** *** за присъждане на обезщетение в размер от 100 000.00 лева за причинени  неимуществени вреди за периода от 21.06.2012 година до 21.12.2013 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело №2087/2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

Определението подлежа на обжалване в 7 дневен срок считано от днес за ищеца и на протест в същия срок за прокуратурата.За ответния орган в 7 дневен  срок от уведомяването му.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: