П Р О Т О К О Л

         

 

Година 2017, 11.01.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                    ХІІ-ти административен състав,

 

На единадесети януари                           две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 2087 по описа за 2016 година.                 

 На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Л.А.В., редовно призован, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.Х., редовно призован, не се явява. За него адвокат П., с пълномощно от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

        Производството е образувано по жалба на Л.А.В. против мълчалив отказ по искане с вх.№01-287502-19.09.2016г. за заличаване на  самостоятелен обект - таванско помещение с идентификатор №07079.620.305.1.14, находящо се в гр.Бургас, в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 07079.620.305  на името на Н.Х., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър –Бургас, за изменение на одобрената със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър, кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас, община Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

          На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените от мен доказателства.

         

АДВОКАТ П.: Оспорвам жалбата. Запознала съм се с административната преписка и смятам, че е пълна и в цялост. Тъй като съм ангажирана по делото на 05.01.2017 г., считам че са налице основания  за спиране на административното производство от административния орган, с което ще предприемем действия с моя доверител на основание чл.154, ал. 1, т. 5 от АПК, а именно тъй като заявяваме и в тази връзка представям искова молба, като в качеството на ищец, настоящия жалбоподател, малко след входиране на жалба по административното производство е предявил ревандикационен иск по чл.108 от ЗС срещу моя доверител и  съпругата му, тъй като имат сключен граждански брак,  за признаване на установено, че той е собственик на това таванско помещение и съответно искане до гражданския съд за задължаване на ответниците, в частност  на заинтересованата страна  по административното дело да му предадат владението. В този смисъл, тъй като нямахме време да сезираме административния орган,  представяме  исковата молба по която е образувано гражданско дело №6678/2016 г. на Районен съд Бургас, на 38 граждански състав. Предвид изложеното, считам, че  е налице основание за спиране на настоящото производство, тъй като административният орган не е такъв по разрешаване на спор за материално право и при наличие на такъв спор, който в случая е видно, че е налице, има образувано гражданско производство от настоящия  жалбоподател в качеството на ищец и до разрешаване на спора за материално право,  административният орган е следвало да спре  образуваното пред него производство. Правя искане по настоящото дело на основание чл.144 от АПК, който препраща към ГПК, във вр. с чл. 229, ал. 1, т.4 от ГПК, съдът да спре настоящото производство до решаване с влязъл в сила съдебен акт на гражданското производство за спор на материално право, предявен от настоящия жалбоподател пред  Районен съд Бургас. Считам, че безспорно разрешаване на материалноправния спор между жалбоподателя и моя доверител ще има значение за правилното решаване и настоящия административен спор. Считам, че е налице и самия административен орган да спре производството, но така или иначе е образувано административно производство и затова правя искането пред Вас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Да се отхвърли направеното искане, Исковата молба и настоящата жалба, това са два различни случая. Считам, че не са налице основанията за спиране на настоящото дело. Настоящата жалба, с която съм Ви сезирал, е подадена на 21.10.2016 година, преди исковата молба по ГПК, с която е сезиран Районният съд.  Моля да обърнете внимание, че от нотариалните актове е видно, че са с различен адрес от административно вписаното от кадастъра.

 

АДВОКАТ П.: Не оспорвам, че жалбата е подадена шест дни преди исковата молба, но такава и е практиката на Върховен административен съд, че при наличие на такъв спор административният орган или съответно съда, който е сезиран с жалба, следва да спрат производството до решаване на материалния спор, тъй като там освен осъдителния диспозитив за предаване на владението, съдът по него е длъжен да се произнесе за притежаването на материалното право, т.е. кой е собственик на този таван. Няма как административният орган да заличи  собственик, без да има  надлежен документ от съд, нотариус или друг компетентен по закон орган, който да разреши спора за материалното право, такъв в случая е налице.  Нямаме възражение по сроковете, но считаме че е налице основание за спиране на производството, тъй като ще е важно решението на Районен съд Бургас кой е собственик на този таван. Ако се окаже, че жалбоподателят не е собственик, то правния му интерес за  водене на настоящото административно дело ще е необоснован.

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Нека да бъдат разглеждани по отделно исковата молба и жалбата.  В нотариалния акт на заинтересованата страна за помещението няма дори граници, не може да бъде издаден такъв акт  с адрес  жилищен  блок 2 на жк Братя Миладинови, Бургас, който е различен от  административния адрес, който е вписан в кадастъра - Работнически жилища, блок 2. Служителката при,  която ходих  лично,  установи, че има такова вписване. Каза аз ги познавам хората и по лично усмотрение съм вписала този адрес и нотариалният акт няма никакво значение за нас, каквото каже лицето това вписваме. Не знам коя е служителката, но явно е главна специалистка, защото човека, който беше на гишето  не можа да обясни и извикаха нея.

 

          АДВОКАТ П.: Казаното е неоснователно. Отварям документа за собственост на жалбоподателя, а именно Постановление за  възлагане на недвижим имот по изпълнително дело по описа на частен съдебен изпълнител, който е приложен от административния орган и там пише жк Братя Миладинови.

         

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.:***, а не както при заинтересованата страна. Това са различни блокове.

 

Съдът като констатира, че по преписката няма постъпило от община Бургас писмо с изх. № 20-60745 от 13.10.2016 г. на СГКК Бургас, което би имало значение за изхода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства по делото.

 

Не приключва  събирането на доказателствата.

 

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас в тридневен срок от получаване на съобщението, да представи отговор, изходядящ именно от община Бургас по № 20-60745 от 13.10.2016 г. на СГКК Бургас.

 

По искането за спиране съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание след депозиране от община Бургас на писмото с изх. № 20-60745 от 13.10.2016 г. на СГКК Бургас .

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2017г. от  14.30часа ,за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: